Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

6076. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Litija, stran 16277.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 51. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04 in 33/06) je Občinski svet Občine Litija na 2. seji dne 19. 12. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave Občine Litija
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Litija (Uradni list RS, št. 123/04) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Delo občinske uprave je javno. O delu občinske uprave obvešča javnost župan, po njegovem pooblastilu pa lahko podžupan, direktor občinske uprave, vodja notranje organizacijske enote občinske uprave ali drugi uslužbenci občinske uprave iz svojega delovnega področja. Javnost dela se zagotavlja s pošiljanjem gradiv za seje občinskega sveta predstavnikom sredstev javnega obveščanja, predstavnikom političnih strank in predsednikov svetov ožjih delov občin, z uradnimi sporočili za javnost, posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet v skladu z veljavno zakonodajo, novinarskimi konferencami, okroglimi mizami in z drugimi oblikami sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja in na druge ustrezne načine, ki omogočajo javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
(2) Občinska uprava oziroma njeni uslužbenci morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot osebna, državna ali uradna tajnost.«
2. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
(1) O izločitvi vodje notranje organizacijske enote občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča župan.
(2) O izločitvi direktorja občinske uprave odloča župan, o izločitvi župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.«
3. člen
V 11. členu se besedilu triindvajsete alinee spremeni tako, da se glasi:
»– koordinira pomoč občinske uprave mestni in krajevnim skupnostim.«.
Za triindvajseto alineo se dodajo tri nove alinee, ki se glasijo:
»– koordinira pripravo projektov, ki se sofinancirajo iz Evropskih skladov in sredstev Javno zasebnega partnerstva,
– ureja spletne strani občine in zbira ter ureja gradivo za objavo v javnih glasilih,
– vodi zbirko podatkov o upravnih aktih.«.
4. člen
V 13. členu se petnajsta in šestnajsta alinea spremenita, tako, da se glasita:
»– predlaga in vodi ukrepe opremljanja zemljišč za gradnjo,
– vodi sistem zbirk prostorskih podatkov (zbirka pravnih režimov, zbirka podatkov o dejanski rabi prostora),«.
Za dvajseto alineo se doda nova alinea, ki se glasi:
»– organizira izvajanje javne službe varstva živali.«.
5. člen
V 14. členu se črtata deseta in petnajsta alinea.
Besedilo šestnajste in sedemnajste alinee se spremeni tako, da se glasi:
»– vodi in izvaja ukrepe opremljanja zemljišč za gradnjo,
– vodi sistem zbirk katastra gospodarske infrastrukture.«.
6. člen
V 15. členu se besedilo devete alinee spremeni z besedilom, ki se glasi:
»– skrbi za javni red in mir, ki ga je dolžna organizirati občina.«.
Za deveto alineo se dodata novi alinei, ki se glasita:
»– organizira požarno varnost ter zaščito in reševanje,
– organizira pomoč občanom ob nesrečah.«.
7. člen
V 16. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»(2) Če naloga ne spada v delovno področje katere izmed notranjih organizacijskih enot, določi pristojnost notranje organizacijske enote ali posameznega uslužbenca župan.«
8. člen
V 17. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»(2) Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega od javnih uslužbencev občinske uprave, jo opravi javni uslužbenec, ki ga določi župan.«
9. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana in direktorja oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanje z delovnega področja občinske uprave. Sestavo kolegija določi glede na obravnavano problematiko župan. Kolegij sklicuje župan, po njegovem pooblastilu pa lahko tudi podžupan ali direktor občinske uprave.«
10. člen
Za 18. členom se dodata novi 18.a in 18.b člen, ki se glasita:
»18.a člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več uslužbencev oziroma sodelovanje različnih strok in stopenj znanja iz različnih organizacijskih enot občinske uprave, lahko župan s sklepom ustanovi delovne in projektne skupine ali druge oblike sodelovanja. S sklepom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne ali projektne skupine, vodjo delovne skupine, pooblastila, pristojnosti, naloge, roke za izvedbo nalog, sredstva in druge pogoje za njeno delo.
18.b člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno strokovnost in jih uslužbenci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino, ki jo sestavljajo zunanji izvajalci, s katerimi se sklene ustrezne pogodbe. S sklepom o ustanovitvi projektne skupine se določi njena sestava, vodja delovne skupine, pooblastila, pristojnosti, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.«
11. člen
Prva alinea 24. člena se spremeni, tako da se glasi:
»– vodi delo občinske uprave.«.
12. člen
Za 24. členom se doda nov 24.a člen, ki se glasi:
»24.a člen
(1) O disciplinski odgovornosti delavcev občinske uprave odloča na prvi stopnji župan, na drugi stopnji pa komisija za pritožbe pri Vladi Republike Slovenije.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko župan za vodenje disciplinskega postopka in za odločanje o disciplinski odgovornosti na prvi stopnji imenuje disciplinsko komisijo.
(3) Disciplinska komisija iz drugega odstavka tega člena ima tri člane, ki se imenujejo izmed javnih uslužbencev občinske uprave, ki morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj, vsaj eden izmed članov pa mora biti univerzitetni diplomirani pravnik.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
Župan uskladi akt o sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi s tem odlokom v 45 dneh od njegove uveljavitve.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2006
Litija, dne 19. decembra 2006
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost