Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

6075. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o., stran 16274.

Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 30/98 – ZZLPPO), 474. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06), četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04 in 33/06) je Občinski svet Občine Litija na 2. seji dne 19. 12. 2006 in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04 – popravek) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 2. seji z dne 13. 12. 2006 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se ureja ustanoviteljstvo, ustanoviteljske pravice ter organizacijske in upravljavske spremembe Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o., vpisanega pri Okrožnem sodišču v Ljubljani s sklepom opr. št. SRG1 1/08333/00, zaradi ustanovitve nove Občine Šmartno pri Litiji na območju Občine Litija.
(2) Ta odlok nadomešča ustanovitveni akt Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o., ki je bil sprejet z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o. (Uradni list RS, št. 67/97) in je podlaga za vpis v sodni register.
(3) Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. nadaljuje poslovanje in delovanje skladno s tem odlokom.
2. člen
Ustanovitelja in družbenika Javnega podjetja Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. sta Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji.
3. člen
(1) Ustanoviteljske pravice so naslednje:
– določitev posebnih pogojev za izvajanje dejavnosti ter za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin;
– odločitev o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin;
– sprejem letnega poročila in zaključnega računa;
– imenovanje in razrešitev direktorja;
– sprejem odloka o ustanovitvi javnega podjetja, spremembe in dopolnitve odloka;
– odločanje o statusnih spremembah podjetja;
– razpolaganje s kapitalskim deležem občine v javnem podjetju;
– odločitev o prenehanju javnega podjetja;
– odločitve v zvezi s tekočim ustanoviteljskim in kapitalskim upravljanjem.
(2) Ustanoviteljske pravice iz prve, druge, tretje in četrte alinee prejšnjega odstavka izvaja skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic, ustanoviteljske pravice iz pete, šeste, sedme in osme in devete alinee prejšnjega odstavka izvršujeta občinska sveta obeh občin. Ustanoviteljske pravice iz sedme alinee prejšnjega odstavka tega člena uresničuje vsaka posamezna občina samostojno, sicer pa se ustanoviteljske pravice izvršujejo v soglasju oziroma na način, kot je določen s tem odlokom.
II. FIRMA, SEDEŽ IN ŠTAMPILJKA
4. člen
(1) Firma javnega podjetja je Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., Litija.
(2) Skrajšana firma podjetja je: KSP Litija, d.o.o.
(3) Sedež podjetja je v Litiji, Ponoviška cesta 15.
5. člen
Podjetje ima štampiljko pravokotne oblike z naslednjo vsebino: Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o.
III. DEJAVNOST PODJETJA
6. člen
(1) Podjetje opravlja dejavnosti gospodarskih javnih služb, in sicer:
– oskrba s pitno vodo
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne in padavinske vode
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
– urejanje in čiščenje javnih površin
– vzdrževanje in varstvo lokalnih in drugih javnih cest
– urejanje pokopališč, pokopališka in pogrebna dejavnost.
(2) Podjetje opravlja tudi naslednje dejavnosti komunalnega in stanovanjskega značaja:
– prevoz blaga v cestnem prometu,
– gradnja hidrogradbenih objektov (cevovodov, vodovodov, kanalizacij, vodohranov),
– gradnja drugih objektov nizkogradnje – rekonstrukcije in popravila,
– zaključna in obrtna dela v gradbeništvu,
– vzdrževanje in gradnja prometnih objektov,
– prodaja, montaža in servisiranje vodomerov,
– prodaja: pogrebne opreme; smetnjakov – posod za komunalne odpadke; gospodinjskega in tehničnega plina, vodovodnega in kanalizacijskega materiala,
– vodenje in izdelava katastra komunalnih objektov in naprav za lastne potrebe in potrebe občine,
– izvajanje investitorskih poslov,
– izvajanje upravniških poslov po stanovanjskem zakonu, vzdrževanje stanovanj, stanovanjskih hiš in naprav,
– ugotavljanje vrednosti stanovanj, stanovanjskih in počitniških hiš,
– kot neprofitna stanovanjska organizacija pridobiva, upravlja, oddaja najemna neprofitna stanovanja,
– oskrba s toplotno energijo iz toplovodnih sistemov,
– urejanje in upravljanje javnih parkirišč, tržnic, tržnih prostorov in živinskih sejmov,
– plakatiranje in okraševanje naselij,
– odvoz nepravilno parkiranih vozil, nevoznih in zapuščenih vozil,
– upravljanje z javnimi objekti in površinami.
7. člen
(1) Podjetje lahko poleg dejavnosti navedenih v 6. členu tega odloka opravlja še druge dejavnosti, ki so potrebni za njegov obstoj in druga pooblastila in naloge, ki mu jih zaupata ustanovitelja ali druge pravne osebe.
(2) Podjetje opravlja dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena na podlagi sprejetega odloka posamezne občine, ki ureja opravljanje posamezne dejavnosti na njenem področju oziroma pogodbe, ki jo podpiše s posamezno občino.
8. člen
Po standardni klasifikaciji dejavnosti je dejavnost podjetja:
A/01.411    urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih
        površin,
E/40.300    oskrba s paro in toplo vodo,
E/41.000    zbiranje, čiščenje in distribucija vode,
F/45.110    rušenje objektov in zemeljska dela,
F/45.210    splošna gradbena dela,
F/45.220    postavljanje ostrešij in krovska dela,
F/45.230    gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih
        objektov,
F/45.250    druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
F/45.310    električne instalacije,
F/45.320    izolacijska dela,
F/45.330    vodovodne, plinske in sanitarne instalacije,
F/45.340    druge instalacije pri gradnjah,
F/45.410    fasaderska in štukaderska dela,
F/45.430    oblaganje tal in sten,
F/45.500    dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem
        skupaj z upravljalci strojev,
G/50.200    vzdrževanje in popravila motornih vozil,
I/ 60.240   cestni tovorni promet,
I/60.300    cevovodni transport,
I/ 63.120   skladiščenje,
I/ 63.210   druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu,
K/70.1     poslovanje z lastnimi nepremičninami,
K/70.110    organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
K/70.120    trgovanje z lastnimi nepremičninami,
K/70.200    dajanje lastnih nepremičnin v najem,
K/70.320    upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
K/72.300    obdelava podatkov,
K/72.400    omrežne podatkovne storitve,
K/74.120    računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
        svetovanje,
K/74.300    tehnično preizkušanje in analiziranje,
K/74.400    oglaševanje,
K/74/700    čiščenje objektov in opreme
K/74.852    fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
K/74.853    druga splošna tajniška opravila,
K/74.873    druge poslovne dejavnosti, d.n.,
O/90.010    ravnanje z odplakami,
O/90.021    zbiranje in odvoz odpadkov,
O/90.022    dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja
        trdih odpadkov,
O/90.032    druge storitve javne higiene,
O/92.610    obratovanje športnih objektov,
O/93.030    pogrebna dejavnost.
9. člen
Dejavnost podjetja se spremeni na predlog skupščine podjetja s spremembo tega odloka.
IV. OSNOVNI KAPITAL PODJETJA
10. člen
Osnovni kapital podjetja je 122.381.000,00 SIT, ki ga predstavlja bilančna vrednost podjetja po delitveni bilanci med občinama ustanoviteljicama javnega podjetja.
11. člen
Osnovni vložek posamezne občine v osnovnem kapitalu podjetja se določi z upoštevanjem kriterija števila prebivalcev tako, da sta osnovna vložka kot sledi:
– Občina Litija, osnovni vložek 90.072.416,00 SIT, poslovni delež 73,6%
– Občina Šmartno pri Litiji, osnovni vložek 32.308.584,00 SIT, poslovni delež 26,4%
12. člen
Ustanoviteljici dajeta javnemu podjetju v upravljanje infrastrukturne objekte in naprave na podlagi medsebojne pogodbe.
13. člen
Podjetje je ustanovljeno za nedoločen čas.
V. ORGANI PODJETJA
14. člen
Podjetje ima skupščino in direktorja.
15. člen
(1) Družbeniki odločajo s sprejemanjem sklepov na skupščini.
(2) Skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic izvaja naloge skupščine podjetja.
(3) Način dela skupščine se določi s poslovnikom, ki ga sprejme skupščina.
(4) Posamezen družbenik ima toliko glasov, kot to izhaja iz višine poslovnih deležev posamezne občine ustanoviteljice in je določen v 11. členu tega odloka.
16. člen
Skupščina odloča o:
– sprejemu statuta,
– razdelitvi dobička,
– ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
– o postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
– o uveljavljanju zahtevkov družbe proti direktorju ali ustanovitelju v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovodenju,
– zastopanju družbe v sodnih postopkih proti direktorju,
– kritju izgube,
– opravlja nadzor nad poslovanjem podjetja,
– lahko daje predloge skupnemu organu za določanje cen iz pristojnosti ustanovitelja,
– daje predloge za delo direktorja podjetja,
– dajanju soglasja k sklepanju poslov, ki se nanašajo na pridobivanje, odtujitev ali obremenitev nepremičnin ali drugih sredstev, če to ni izrecno opredeljeno v letnem planu, k financiranju in izvajanju investicijskih del, k sklepanju zakupnih pogodb glede lastnih ali tujih sredstev, k sklepanju kooperacijskih pogodb s trajanjem več kot eno leto in k prenosu kakršnihkoli pravic družbe na druge.
17. člen
(1) Poslovanje in delo podjetja vodi direktor.
(2) Direktorja imenuje in odpokliče skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic, na podlagi javnega natečaja pod pogoji, na način in po postopku, določenim s statutom. S statutom se določijo tudi pravice, obveznosti in odgovornost direktorja.
(3) Direktorja se imenuje za štiri leta, ista oseba pa je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.
(4) Spore v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo direktorja rešuje sodišče, pristojno za upravne spore.
18. člen
Direktor podjetja je lahko oseba, ki poleg zakonskih izpolnjuje še sledeče pogoje:
– da ni podana omejitev iz 2. odstavka 255. člena Zakona o gospodarskih družbah
– da ima najmanj višjo izobrazbo ekonomske, tehnične, pravne smeri ali smeri organizacije
– da ima najmanj osem let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih.
19. člen
Pristojnosti direktorja so sledeče:
– zastopa in predstavlja podjetje
– določa naloge zaposlenim v podjetju in nadzoruje njihovo izvajanje
– v okviru plana odloča o nakupu blaga, surovin, energije in storitev, o prodaji blaga in storitev ter o izvajanju investicij
– da za skupščino pripravlja predlog notranje organizacije podjetja ter razvojnega in letnega plana
– da za skupščino pripravlja polletno in letno poročilo
– da pripravlja poročilo o uresničevanju razvojnega in letnega plana.
VI. SKUPNI ORGAN ZA IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC
20. člen
(1) Ustanoviteljici ustanovita skupni organ, ki izvršuje ustanoviteljske pravice. Skupni organ v skladu z zakonom sestavljata župana. Sedež skupnega organa je v Litiji, Jerebova ulica 14. Skupni organ predstavlja župan občine Litija.
(2) Skupni organ opravlja naslednje naloge:
– izvršuje ustanoviteljske pravice občin ustanoviteljic v javnem podjetju v skladu s 3. členom tega odloka
– usklajuje odločitve občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, ki sodijo v pristojnost občinskih svetov ter jih izvaja javno podjetje ter usklajene odločitve posreduje občinskima svetoma v sprejem
– izvaja druge naloge, za katere se župani dogovorijo.
21. člen
(1) Župana sprejemata odločitve na sejah soglasno.
(2) Če soglasje županov ni doseženo, o nalogah za katere je pristojen skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic odločata občinska sveta obeh občin ustanoviteljic podjetja na skupni seji. Občinska sveta občin ustanoviteljic morata sprejeti odločitve z večino navzočih članov. Občinska sveta občin ustanoviteljic delujeta kot en organ in sta sklepčna ter veljavno odločata, če je na seji prisotna večina članov, od skupnega števila članov obeh občinskih svetov.
(3) V primerih obravnav osnutkov predlogov za statusne spremembe dejavnosti družbe, prenehanju družbe in v ukrepih za povečanje oziroma zmanjšanje kapitala se odločitve sprejemajo z najmanj 75% večine vseh članov, glede na poslovni delež pri čemer ima občinski svet Litija 73,6% delež, in občinski svet Šmartno pri Litiji 26,4% delež. Končne odločitve v prej navedenih zadevah se sprejemajo s spremembo in dopolnitvijo akta o ustanovitvi javnega podjetja, o katerem odloča posamezni občinski svet občine ustanoviteljice.
(4) Strokovne in administrativno tehnične naloge za nemoteno delo skupnega organa opravlja Občinska uprava Občine Litija.
(5) Skupni organ se sestaja in odloča na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsedujoči, pobudo za sklic lahko dajeta obe občini.
22. člen
(1) Sredstva za delo skupnega organa zagotavljata obe občini ustanoviteljici glede na poslovni delež v javnem podjetju.
(2) Med sredstva za delo skupnega organa sodijo stroški poslovanja skupnega organa.
(3) Občina Litija nosi stroške za delo skupnega organa v celoti. Občina Šmartno pri Litiji refundira svoj delež stroškov Občini Litija na podlagi izstavljenih računov in ustreznih dokazil o opravljenem delu in nastalih stroških v razmerju svojega poslovnega deleža v javnem podjetju.
VII. FINANCIRANJE
23. člen
(1) Viri za financiranje dejavnosti podjetja so:
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev po tem odloku plačujejo uporabniki (cena storitev),
– viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe,
– donacije,
– drugi viri, določeni z zakonom ali predpisom občine
(2) Druge dejavnosti podjetja se financirajo s cenami storitev po tržnih načelih.
24. člen
Pri vlaganju v podjetje, spremembi osnovnih vložkov in kritju izgube sodelujeta ustanovitelja v sorazmerju z vloženim kapitalom v podjetje, razen če se ne dogovorita drugače.
25. člen
(1) Ustanoviteljici sta dolžni zagotoviti podjetju finančno nadomestilo, če:
– ne dopustita oblikovanja cen gospodarskih javnih služb na ravni lastne cene storitve javne službe
– določita posebne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe na tak način, da se povečajo stroški poslovanja podjetja, pod pogojem, da podjetje posluje z izgubo.
(2) Finančno nadomestilo se obračuna glede na dejansko povečanje stroškov.
26. člen
(1) Izguba se ugotavlja in krije v skladu z zakonom.
(2) Izguba se krije iz sredstev rezerv podjetja ali z znižanjem osnovnega kapitala podjetja v breme osnovnih vložkov ustanoviteljic podjetja. Zaradi pokrivanja izgube se osnovni kapital podjetja ne sme zmanjšati pod zakonski minimum.
(3) Izgubo, ki nastane pri izvajanju gospodarske javne službe na območju posamezne ustanoviteljice podjetja in ki nastane izključno zaradi ravnanja posamezne občine ustanoviteljice, ki je v nasprotju s predpisi, krije tista ustanoviteljica podjetja, na območju katere je izguba nastala.
(4) Bilančni dobiček se na podlagi sklepa skupščine nameni:
– delno ali v celoti za oblikovanje zakonskih rezerv ali rezerv iz dobička,
– delno ali v celoti za izplačilo ustanoviteljicam podjetja. v razmerju poslovnih deležev
– ali se bilančni dobiček delno ali v celoti ne razporedi.
(5) Način ugotavljanja in kritja izgube se določi v pogodbi o upravljanju sredstev za potrebe opravljanja dejavnosti javnih gospodarskih služb med podjetjem in ustanoviteljico podjetja, v kateri se opredelijo:
– obseg in vrsta opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju,
– vrednost, po kateri so bila opredmetena osnovna sredstva dana v upravljanje,
– doba koristnosti teh sredstev,
– način kasnejšega prevrednotovanja teh sredstev,
– razpolaganje s sredstvi amortizacije, ki jih zagotavlja cena javne dobrine,
– sestava cene javne dobrine,
– način pokrivanja stroškov vzdrževanja opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju,
– sodila za razdelitev dobička ali izgube na ravni javnega podjetja na del, ki izhaja iz opravljanja gospodarskih javnih služb, in del, ki izhaja iz opravljanja drugih dejavnosti,
– način oblikovanja in usklajevanja medsebojnih obveznosti in terjatev iz naslova opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju,
– ter druge zadeve, pomembne za ureditev razmerij v zvezi z upravljanjem teh sredstev in delovanjem javnega podjetja.
(6) Ustanoviteljica podjetja in javno podjetje opredelita v pogodbi o upravljanju sredstev za potrebe opravljanja dejavnosti javnih gospodarskih služb tudi sodila za razporejanje sredstev, obveznosti do njihovih virov, prihodkov in odhodkov javnega podjetja na posamezne dejavnosti, razporejanje stroškov na posamezne dejavnosti in stroškovne nosilce ter obračunske kalkulacije cene proizvodov oziroma storitev, izkazovanje osnovnih sredstev za opravljanje posameznih gospodarskih javnih služb in osnovnih sredstev za opravljanje drugih dejavnosti po funkcionalnih skupinah iz slovenskega računovodskega standarda 25.8 na stroške opravljanja posameznih gospodarskih javnih služb in stroške opravljanja drugih dejavnosti, predračunske in obračunske kalkulacije cene proizvodov oziroma storitev ter sodila za razporejanje odhodkov in prihodkov na posamezne dejavnosti in stroškovne nosilce.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
(1) Mandat članom nadzornega sveta preneha z dnem vpisa podjetja v sodni register.
(2) Do imenovanja novega direktorja opravlja svojo funkcijo dosedanji direktor.
28. člen
(1) Statut podjetja je potrebno uskladiti s tem odlokom v treh mesecih od njegove uveljavitve. V tem času se uporabljajo določbe veljavnega statuta, kolikor niso v nasprotju s tem odlokom.
(2) Za pripravo statuta podjetja in za izvedbo vpisa podjetja v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani je zadolžen direktor.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. (Uradni list RS, št. 67/97).
30. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, potem ko ga sprejmeta občinska sveta ustanoviteljic.
Št. 353-3/2004
Litija, dne 19. decembra 2006
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.
Št. 353-17/2003
Šmartno pri Litiji, dne 13. decembra 2006
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost