Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

6074. Spremembe Statuta Občine Litija, stran 16273.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04 in 33/06) je Občinski svet Občine Litija na 2. seji dne 19. 12. 2006 sprejel
S P R E M E M B E S T A T U T A
Občine Litija
1. člen
V Statutu Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04 in 33/06) se prvi odstavek 26. člena spremeni tako, da se glasi:
»Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima predsednika in osem članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.«
2. člen
Besedilo 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Stalni odbori občinskega sveta so:
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za finance in gospodarjenje z nepremičninami,
– odbor za gospodarsko infrastrukturo, urejanje prostora in varstva okolja,
– odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem,
– odbor za reševanje, zaščito in požarno varnost.
Stalni odbori občinskega sveta imajo predsednika in osem članov.«
3. člen
Besedilo 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge odborov:
1. Odbor za družbene dejavnosti:
– obravnava in daje mnenja na vse predloge aktov s področja zdravstva, lekarništva, socialnega varstva, kulture, športa, predšolske in osnovnošolske dejavnosti, ki jih sprejemajo občinski svet ali javni zavodi,
– daje mnenje k predlogu programa finančnega načrta investicij v objekte s področja zdravstva, lekarništva, socialnega varstva, kulture, športa, predšolske in osnovnošolske dejavnosti,
– daje mnenje in predloge k vsem ostalim zadevam s področja zdravstva, lekarništva, socialnega varstva, kulture, športa, reševanja mladinske problematike, predšolske in osnovnošolske dejavnosti, ki jih sprejema občinski svet.
2. Odbor za finance in gospodarjenje z nepremičninami:
– spremlja realizacijo prihodkov, odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter financiranja proračuna,
– obravnava in daje mnenje na osnutek ter predlog proračuna in zaključnega računa občine,
– obravnava in daje mnenja na vse predloge aktov ter drugih odločitev, ki imajo finančne posledice za proračun občine,
– obravnava in daje mnenja na vse predloge aktov ter drugih odločitev s področja gospodarjenja z nepremičnim premoženjem občine, ki so občinskemu svetu predlagana v sprejem,
– o obravnavanih zadevah oblikuje svoje mnenje ter poda občinskemu svetu svoje stališče s predlogom odločitve,
– spremlja in daje mnenja v zvezi z vzpostavitvijo evidence vsega nepremičnega premoženja v občini,
– pripravlja dolgoročni in letni program investicijskih del, ki se financirajo iz nadomestil za stavbna zemljišča in drugih izvirnih prihodkov občine,
– obravnava investicijske programe,
– obravnava predloge za nakup in prodajo nepremičnin.
3. Odbor za gospodarsko infrastrukturo, urejanje prostora in varstva okolja:
– obravnava in daje mnenja na vse predloge aktov ter drugih odločitev s področja gospodarske infrastrukture (cest, vodovodov, kanalizacije, javne razsvetljave, pokopališke in pogrebne dejavnosti) in gospodarskih javnih služb, ki jih sprejema občinski svet,
– obravnava in daje mnenja na vse predloge aktov ter drugih odločitev s področja planiranja in urejanja prostora ter varstva okolja, ki so občinskemu svetu predlagana v sprejem,
– o obravnavanih zadevah oblikuje svoje mnenje ter poda občinskemu svetu svoje stališče s predlogom odločitve,
– spremlja in daje mnenja o delovanju občinskih javnih služb s področja gospodarske infrastrukture,
– sodeluje pri pripravi in sprejemanju letnega programa dela za prostorsko urejanje,
– sodeluje pri pripravi razpisov za pridobitev najugodnejšega ponudnika za izdelavo prostorske in urbanistične dokumentacije,
– sodeluje pri javnih razgrnitvah in obravnavah strokovnih podlag za pripravo planskih in urbanističnih dokumentov,
– daje razvojne usmeritve, ki so podlaga za delo neprofitne stanovanjske organizacije.
4. Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem:
– obravnava in daje mnenja na vse predloge aktov in drugih odločitev s področja gospodarstva (malega gospodarstva, obrti, gostinstva in turizma) in kmetijstva, ki so predlagani občinskemu svetu v sprejem,
– o obravnavanih zadevah oblikuje svoje mnenje ter poda občinskemu svetu svoje stališče s predlogom odločitve,
– spremlja in daje pobude za delovanje kmetijsko-gozdarskih zadrug, zavodov in drugih organizacij s področja kmetijstva, gozdarstva ter veterine, ki delujejo na področju občine,
– spremlja in spodbuja razvoj kmetijstva, ribištva, gozdarstva, lovstva in veterine,
– pripravlja predloge programov ter ukrepov celostnega razvoja podeželja,
– skupaj z odborom za finance in gospodarjenje z nepremičninami obravnava vse spremembe planov ter vse posege v prostor, ki je namenjen gospodarski in kmetijski rabi.
5. Odbor za reševanje, zaščito in požarno varnost:
– obravnava in daje mnenja na vse predloge aktov ter drugih odločitev s področja reševanja, zaščite in požarne varnosti, ki so občinskemu svetu predlagana v sprejem,
– spremlja razvoj in učinkovitost delovanja vseh subjektov na področju zaščite ter reševanja (gasilska društva, civilna zaščita, Rdeči križ, Karitas, organizacija skavtov in tabornikov ter drugi),
– o obravnavanih zadevah oblikuje svoje mnenje ter poda občinskemu svetu svoje stališče s predlogom odločitve, pripravlja letne programe in finančne načrte za financiranje nalog na področju požarnega varstva in civilne zaščite ter daje mnenje k letnim programom in finančnim zahtevkom drugih subjektov iz sistema zaščite ter reševanja, ki se financirajo iz sredstev občinskega proračuna.
Odbori občinskega sveta obravnavajo, spremljajo in analizirajo zadeve iz svojega delovnega področja ter dajejo občinskemu svetu in županu mnenja, pripombe ter predloge.«
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 037-4/2003
Litija, dne 19. decembra 2006
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost