Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

6070. Odlok o sprejetju programa opremljanja zemljišč za gradnjo za območje LN »Gospodarska obrtna in razvojna cona Srmin«, stran 16266.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06)
R A Z G L A Š A M
O D L O K
o sprejetju programa opremljanja zemljišč
za gradnjo za območje LN »Gospodarska obrtna in razvojna cona Srmin«
Št. 350-2/2006
Koper, dne 21. julija 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 139. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06), 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04 in 74/05), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04), ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 20. julija 2006 sprejel
O D L O K
o sprejetju programa opremljanja zemljišč
za gradnjo za območje LN »Gospodarska obrtna in razvojna cona Srmin«
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo (v nadaljevanju: program opremljanja) za »Gospodarsko obrtno in razvojno cono Srmin«, ki ga je izdelalo projektantsko podjetje LUZ d.d., Verovškova 64, Ljubljana, št. projekta 6023.
2. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
– investicije v gradnjo komunalne infrastrukture,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
Program opremljanja zajema tudi zasnovo omrežja za distribucijo električne energije in zasnovo telekomunikacijskega omrežja, ki nista lokalni gospodarski javni infrastrukturi in zato stroški izgradnje niso zajeti v stroških investicij.
Program opremljanja zajema tudi zasnovo plinovodnega omrežja, ki se bo gradilo na podlagi koncesije, zato stroški izgradnje niso zajeti v stroških investicij.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
4. člen
Obstoječa komunalna infrastruktura in predvidena komunalna infrastruktura sta prikazani v grafičnih prilogah programa opremljanja.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. člen
Skupni stroški investicije za gradnjo komunalne infrastrukture iz prejšnjega člena tega odloka so:
+----------------------------------+--------------+
|Komunalna infrastruktura     |    Stroški|
|                 |(SIT brez DDV)|
+----------------------------------+--------------+
|Ceste in javna razsvetljava    | 1.194.927.650|
|                 |       |
+----------------------------------+--------------+
|Vodovodno omrežje         |  764.776.500|
|                 |       |
+----------------------------------+--------------+
|Kanalizacijsko omrežje      |  303.113.988|
|                 |       |
+----------------------------------+--------------+
|Prestavitev struge razbremenilnika|  81.170.246|
|                 |       |
+----------------------------------+--------------+
|Javne površine          |  785.251.125|
|                 |       |
+----------------------------------+--------------+
|Nasipavanje zemljišča       |  88.250.000|
|                 |       |
+----------------------------------+--------------+
|Skupaj              | 3.217.489.509|
|                 |       |
+----------------------------------+--------------+
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
6. člen
Podlage za odmero komunalnega prispevka so:
1. obračunska območja posameznih vrst komunalne infrastrukture,
2. obračunski stroški investicij v novo komunalno infrastrukturo,
3. obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo,
4. skupni obračunski stroški,
5. podrobnejša merila,
6. gradbena parcela in neto tlorisne površine objekta.
1. Obračunska območja posameznih vrst komunalne infrastrukture
7. člen
(1) Obračunska območja investicije za gradnjo komunalne infrastrukture iz 5. člena so enaka ureditvenemu območju občinskega lokacijskega načrta.
(2) Območja investicije v ceste in javno razsvetljavo, vodovodno in kanalizacijsko omrežje, so večja od obračunskega območja investicije, zato je v obračunskih stroških investicij upoštevan delež investicij, ki pripada obračunskemu območju, preostali delež investicij pa se zagotovi iz drugih virov.
2. Obračunski stroški investicij v novo komunalno infrastrukturo
8. člen
(1) Obračunski stroški investicij za obračunsko območje iz prvega odstavka 7. člena znašajo:
+----------------------------------+--------------+
|Komunalna infrastruktura     |    Stroški|
|                 |(SIT brez DDV)|
+----------------------------------+--------------+
|Ceste in javna razsvetljava    | 1.137.624.301|
|                 |       |
+----------------------------------+--------------+
|Vodovodno omrežje         |  118.425.786|
|                 |       |
+----------------------------------+--------------+
|Kanalizacijsko omrežje      |  202.826.150|
|                 |       |
+----------------------------------+--------------+
|Prestavitev struge razbremenilnika|  81.170.246|
|                 |       |
+----------------------------------+--------------+
|Javne površine          |  785.251.125|
|                 |       |
+----------------------------------+--------------+
|Nasipavanje zemljišča       |  88.250.000|
|                 |       |
+----------------------------------+--------------+
|Skupaj              | 2.413.547.608|
|                 |       |
+----------------------------------+--------------+
(2) Razliko do skupnega stroška investicije iz 5. člena v višini 57.303.349 SIT za ceste in javno razsvetljavo je potrebno pokriti iz drugih virov financiranja (sredstva MOK in sredstva Evropskih strukturnih skladov).
(3) Razliko do skupnega stroška investicije iz 5. člena v višini 646.350.714 SIT za vodovodno omrežje je potrebno pokriti iz drugih virov financiranja (sredstva MOK in sredstva Evropskih strukturnih skladov).
(4) Razliko do skupnega stroška investicije iz 5. člena v višini 100.287.838 SIT za kanalizacijsko omrežje je potrebno pokriti iz drugih virov financiranja (sredstva MOK in sredstva Evropskih strukturnih skladov).
3. Obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo
9. člen
Obračunski stroški za obstoječo primarno komunalno infrastrukturo znašajo:
+---------------------------+--------------+
|Komunalna infrastruktura  |    Stroški|
|              |(SIT brez DDV)|
+---------------------------+--------------+
|Ceste in javna razsvetljava|  117.944.540|
|              |       |
+---------------------------+--------------+
|Vodovodno omrežje     |  42.058.744|
|              |       |
+---------------------------+--------------+
|Kanalizacijsko omrežje   |   6.822.760|
|              |       |
+---------------------------+--------------+
|Skupaj           |  166.826.044|
|              |       |
+---------------------------+--------------+
4. Skupni obračunski stroški
10. člen
(1) Vsota posameznih obračunskih stroškov iz 8. člena in 9. člena so skupni obračunski stroški, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka.
+----------------------------------+--------------+
|Komunalna infrastruktura     |    Stroški|
|                 |(SIT brez DDV)|
+----------------------------------+--------------+
|Ceste in javna razsvetljava    | 1.255.568.841|
|                 |       |
+----------------------------------+--------------+
|Vodovodno omrežje         |  160.484.531|
|                 |       |
+----------------------------------+--------------+
|Kanalizacijsko omrežje      |  209.648.910|
|                 |       |
+----------------------------------+--------------+
|Prestavitev struge razbremenilnika|  81.170.246|
|                 |       |
+----------------------------------+--------------+
|Javne površine          |  785.251.125|
|                 |       |
+----------------------------------+--------------+
|Priprava zemljišča        |  88.250.000|
|                 |       |
+----------------------------------+--------------+
|Skupaj              | 2.580.373.653|
|                 |       |
+----------------------------------+--------------+
(2) Skupni obračunski stroški so na podlagi podrobnejših meril iz 10. člena in gradbene parcele in neto tlorisnih površin iz 11. člena razdeljeni na sledeča območja znotraj občinskega lokacijskega načrta.
+-------------------------------------------+--------------+
|                      |    Stroški|
|                      |(SIT brez DDV)|
+-------------------------------------------+--------------+
|OBMOČJE I (trgovsko poslovna cona)     | 1.902.071.321|
|                      |       |
+-------------------------------------------+--------------+
|OBMOČJE II (tehnološki park)        |  99.735.164|
|                      |       |
+-------------------------------------------+--------------+
|OBMOČJE III (obrtna cona – manjše enote)  |  122.644.169|
|                      |       |
+-------------------------------------------+--------------+
|OBMOČJE IV (obrtna cona – večje enote)   |  159.209.761|
|                      |       |
+-------------------------------------------+--------------+
|OBMOČJE V (obrtna cona – kombinirane enote)|  93.733.080|
|                      |       |
+-------------------------------------------+--------------+
|OBMOČJE VI (poslovno trgovska,       |  202.980.158|
|uslužnostno servisna cona)         |       |
+-------------------------------------------+--------------+
|Skupaj                   | 2.580.373.653|
|                      |       |
+-------------------------------------------+--------------+
(3) Za komunalno opremljanje območij II, III, IV, V in VI občina uporabi tudi druge vire financiranja (sredstva MOK in sredstva Evropskih strukturnih skladov) v višini 620.090.332 SIT brez DDV. Stroški, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka v teh območjih, se ne glede na določila iz prvega odstavka tega člena zmanjšajo sledeče:
+----------------------------------------------+------------+--------------+
|Skupni obračunski stroški zmanjšani za druge | Drugi viri|    Skupaj|
|vire financiranja – komunalni prispevek    |      |       |
|                       |      |       |
+-------------------------------+--------------+------------+--------------+
|                |(SIT brez DDV)|  (SIT brez|   (SIT brez|
|                |       |    DDV)|     DDV)|
|                |       |      |       |
+-------------------------------+--------------+------------+--------------+
|OBMOČJE I (trgovsko poslovna  | 1.902.071.321|      0| 1.902.071.321|
|cona)             |       |      |       |
|                |       |      |       |
+-------------------------------+--------------+------------+--------------+
|OBMOČJE II (tehnološki park)  |   8.294.400| 91.440.764|  99.735.164|
|                |       |      |       |
+-------------------------------+--------------+------------+--------------+
|OBMOČJE III (obrtna cona –   |  11.459.520| 111.184.649|  122.644.169|
|manjše enote)         |       |      |       |
|                |       |      |       |
+-------------------------------+--------------+------------+--------------+
|OBMOČJE IV (obrtna cona – večje|  13.548.960| 145.660.801|  159.209.761|
|enote)             |       |      |       |
|                |       |      |       |
+-------------------------------+--------------+------------+--------------+
|OBMOČJE V (obrtna cona –    |   8.161.920| 85.571.160|  93.733.080|
|kombinirane enote)       |       |      |       |
|                |       |      |       |
+-------------------------------+--------------+------------+--------------+
|OBMOČJE VI (poslovno trgovska, |  16.747.200| 186.232.958|  202.980.158|
|uslužnostno servisna cona)   |       |      |       |
|                |       |      |       |
+-------------------------------+--------------+------------+--------------+
|Skupaj             | 1.960.283.321| 620.090.332| 2.580.373.653|
|                |       |      |       |
+-------------------------------+--------------+------------+--------------+
5. Podrobnejša merila
11. člen
(1) Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine je 0,5:0,5.
(2) Faktor dejavnosti je 1, razen za območje trgovsko poslovne cone, za katero je določen faktor dejavnosti 1,2. Faktor dejavnosti za kletne etaže, ki so namenjeni parkiranju, je 0,5.
(3) Olajšav za zavezance ni.
6. Gradbena parcela in neto tlorisne površine objekta
12. člen
(1) Bruto etažne površine in gradbene parcele so povzete po občinskem lokacijskem načrtu. Neto tlorisne površine so določene na podlagi bruto etažnih površin z upoštevanjem faktorja 0,83 (povzeto po: Primerjava izračuna površin stavb po SIST 9836 s po JUS U.C2.100, Štefan Žemva, 2003).
(2) Za razdelitev skupnih obračunskih stroškov na območja znotraj občinskega lokacijskega načrta so uporabljeni naslednji podatki o neto tlorisnih površinah (NTP) in gradbenih parcelah (GP). Vsi podatki so v m2.
+---------------------------------------------------------+--------+-------+
|                             |NTP (m2)|GP (m2)|
|                             |    |    |
+---------------------------------------------------------+--------+-------+
|OBMOČJE I (trgovsko poslovna cona)            | 77.000| 96.000|
|                             |    |    |
+---------------------------------------------------------+--------+    |
|OBMOČJE I (klet)                     | 29.050|    |
|                             |    |    |
+---------------------------------------------------------+--------+-------+
|OBMOČJE II (tehnološki park)               |  4.868| 5.760|
|                             |    |    |
+---------------------------------------------------------+--------+-------+
|OBMOČJE III (obrtna cona – manjše enote)         |  5.096| 7.958|
|                             |    |    |
+---------------------------------------------------------+--------+-------+
|OBMOČJE IV (obrtna cona – večje enote)          |  7.553| 9.409|
|                             |    |    |
+---------------------------------------------------------+--------+-------+
|OBMOČJE V (obrtna cona – kombinirane enote)       |  4.316| 5.668|
|                             |    |    |
+---------------------------------------------------------+--------+-------+
|OBMOČJE VI (poslovno trgovska, uslužnostno servisna   | 10.002| 11.630|
|cona)                          |    |    |
|                             |    |    |
+---------------------------------------------------------+--------+-------+
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(1) Vsi stroški v odloku so navedeni v SIT in ne zajemajo DDV.
(2) Stroški iz tega odloka se indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. 1. 2007 do 31. 12. leta pred izdajo odmerne odločbe. Za indeksiranje se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(3) Gradnjo objektov in omrežij komunalne infrastrukture iz tega programa opremljanja lahko občina z urbanistično pogodbo odda zavezancu za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku.
(4) S sklenitvijo urbanistične pogodbe se lahko investitor zaveže, da bo financiral in zgradil manjkajočo infrastrukturo. Z urbanistično pogodbo se investitor lahko zaveže, da bo zgrajeno manjkajočo infrastrukturo brezplačno predal Mestni občini Koper v njena osnovna sredstva. S pogodbo se podrobneje določijo medsebojne obveznosti glede oddaje gradnje objektov in omrežij infrastrukture, neodplačnim prenosom infrastrukture v javno last in upravljanje ter priključevanjem objektov na infrastrukturo v skladu s predpisi o urejanju prostora, in s tem v zvezi poračunom vseh medsebojnih obveznosti. V primeru neizpolnitve pogojev iz pogodbe, bo občina lahko uveljavila svoje pravice skladno s predpisi o urejanju prostora.
(5) Po terminskem planu je predviden pričetek gradnje infrastrukture v zadnjem tromesečju leta 2006. Zaključek izgradnje je predviden v drugem tromesečju leta 2008.
(6) Predvideni viri financiranja izgradnje manjkajoče infrastrukture so iz naslova odmere komunalnega prispevka, iz sklenjenih urbanističnih pogodbe z investitorji ter evropskih strukturnih skladov.
14. člen
Program opremljanja je na vpogled na Uradu za nepremičnine občinske uprave Mestne občine Koper.
15. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-2/2006
Koper, dne 20. julija 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
In virtù dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazz. uff. della RS, n. 90/05 e 67/06)
P R O M U L G O
I L D E C R E T O
sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata dal Piano di sito riferito alla “Zona artigianale e di sviluppo di Srmin”
Numero: 350-2/2006
Capodistria, ìl 21 luglio 2006
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič, m.p.
Ai sensi dell’articolo 139 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta uff. della RS, n. 110/2002 e 8/2003), per effetto dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS, n. 72/93, 6/94 – Sentenza della CC, 45/94 – Sentenza della CC, 57/94, 14/95,20/95 – Sentenza della CC, 63/95, 73/95 – Sentenza della CC, 9/ 96 – Sentenza della CC, 39/96 – Sentenza della CC, 44/96 – Sentenza della CC, 29/97 – integrazione 70/97, 10/98, 68/98 – Sentenza della CC, 74/98 e 59/99 – Sentenza della CC 70/00), dell’articolo 19 dell’Ordinanza sui contenuti del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria (Gazzetta uff. della RS, n. 117/04 e 74/05), del Regolamento sui criteri per la commisurazione degli oneri equivalenti alla quota proporzionale del costo di realizzazione delle opere d’urbanizzazione di cui sopra (Gazzetta uff. della RS, n. 117/04), come pure dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 20 luglio 2006, ha approvato
I L D E C R E T O
sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata dal Piano di sito riferito alla “Zona artigianale e di sviluppo di Srmin”
I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
Con il presente decreto è approvato il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della “Zona artigianale e di sviluppo di Srmin” (nel seguito: programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione), elaborato dall’impresa LUZ d.d., Verovškova 64, Ljubljana, n. di progetto 6023.
Articolo 2
Il presente programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione contiene:
– una rappresentazione delle infrastrutture esistenti e di quelle previste,
– gli investimento nella costruzione delle infrastrutture a rete,
– basi per la commisurazione degli oneri d’urbanizzazione.
Articolo 3
Nel programma di realizzazione delle opere d'urbanizzazione non sono riportati i costi di costruzione della rete elettroenergetica e delle telecomunicazioni, le quali non rientrano tra i servizi pubblici economici locali.
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione contiene anche il progetto della rete primaria di distribuzione del gas, la cui costruzione avverrà in base alla concessione. Pertanto, i rispettivi costi non sono stati riportati nel succitato programma.
II. RAPPRESENTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE A RETE ESISTENTI E DI QUELLE PREVISTE
Articolo 4
Le infrastrutture a rete esistenti e quelle previste sono rappresentate negli allegati grafici del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione.
III. INVESTIMENTI NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE D’URBANIZZAZIONE
Articolo 5
I costi complessivi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione di cui all’articolo precedente del presente decreto ammontano a:
--------------------------------------------+------------------+
|Impianto infrastrutturale          |       Costi|
|                      |(in SIT senza IVA)|
+--------------------------------------------+------------------+
|Viabilita e illuminazione pubblica     |   1.194.927.650|
|                      |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Rete idrica                 |    764.776.500|
|                      |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Rete fognaria                |    303.113.988|
|                      |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Spostamento dell’ubicazione degli sfioratori|    81.170.246|
|                      |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Spazi pubblici               |    785.251.125|
|                      |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Sbancamento e livellamento del terreno   |    88.250.000|
|                      |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Totale                   |   3.217.489.509|
|                      |         |
+--------------------------------------------+------------------+
IV. BASI PER LA COMMISURAZIONE DEGLI ONERI D’URBANIZZAZIONE
Articolo 6
Rappresentano le basi per la commisurazione degli oneri d’urbanizzazione:
1. le zone tariffarie riferite al singolo impianto infrastrutturale,
2. costi di calcolo dell’investimento nelle opere d’urbanizzazione previste,
3. costi di calcolo delle opere d’urbanizzazione esistenti,
4. costi di calcolo complessivi,
5. criteri dettagliati,
6. lotto edificabile e superficie planimetrica netta del fabbricato.
1. Zone tariffarie riferite al singolo impianto infrastrutturale
Articolo 7
(1) I confini delle zone tariffarie cui si riferisce l’intervento di realizzazione delle opere d’urbanizzazione previsto nell’articolo 5, combaciano con quelle relative al piano di sito comunale.
(2) L’area interessata dagli interventi nella rete stradale e nell’impianto di illuminazione pubblica, nella rete fognaria ed in quella idrica, supera in estensione la zona tariffaria in oggetto. Sono stati quindi presi in considerazione solamente i costi di calcolo riferiti a tale zona, mentre per la copertura dei costi rimanenti si ricorrerà ad altre fonti.
2. Costi di calcolo dell’intervento riguardante le opere d’urbanizzazione previste
Articolo 8
(1) I costi di calcolo dell’intervento, riferiti alla zona tariffaria di cui al primo comma dell’articolo 7 ammontano a:
+--------------------------------------------+------------------+
|Impianto infrastrutturale          |       Costi|
|                      |(in SIT senza IVA)|
+--------------------------------------------+------------------+
|Viabilita e illuminazione pubblica     |   1.137.624.301|
|                      |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Rete idrica                 |    118.425.786|
|                      |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Rete fognaria                |    202.826.150|
|                      |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Spostamento dell’ubicazione degli sfioratori|    81.170.246|
|                      |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Spazi pubblici               |    785.251.125|
|                      |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Sbancamento e livellamento del terreno   |    88.250.000|
|                      |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Totale                   |   2.413.547.608|
|                      |         |
+--------------------------------------------+------------------+
(2) La differenza fino al raggiungimento del costo complessivo dell’investimento nelle strade e nella pubblica illuminazione di cui all’articolo 5, nell’importo equivalente a SIT 57.303.349, va coperta da altre fonti di finanziamento (fondi del CCC e fondi strutturali).
(3) La differenza fino al raggiungimento del costo complessivo dell’investimento nella rete idrica di cui all’articolo 5, nell’importo pari a SIT 646.350.714, va coperta da altre fonti di finanziamento (fondi del CCC e fondi strutturali).
(4) La differenza fino al raggiungimento del costo complessivo dell’investimento nella rete fognaria di cui all’articolo 5, nell’importo pari a SIT 100.287.838, va coperta da altre fonti di finanziamento (fondi del CCC e fondi strutturali).
3. Costi di calcolo dell’intervento riguardante le opere d’urbanizzazione esistenti
Articolo 9
I costi di calcolo dell’intervento, riferiti alle opere d’urbanizzazione esistenti, ammontano a:
+----------------------------------+------------------+
|Impianto infrastrutturale     |       Costi|
|                 |(in SIT senza IVA)|
+----------------------------------+------------------+
|Viabilita e illuminazione pubblica|    117.944.540|
|                 |         |
+----------------------------------+------------------+
|Rete idrica            |    42.058.744|
|                 |         |
+----------------------------------+------------------+
|Rete fognaria           |     6.822.760|
|                 |         |
+----------------------------------+------------------+
|Totale              |    166.826.044|
|                 |         |
+----------------------------------+------------------+
4. Costi di calcolo complessivi
Articolo 10
(1) La somma dei singoli costi di calcolo riportati negli articoli 8 e 9 rappresenta la base per la commisurazione degli oneri d’urbanizzazione.
+--------------------------------------------+------------------+
|Impianto infrastrutturale          |       Costi|
|                      |(in SIT senza IVA)|
+--------------------------------------------+------------------+
|Viabilita e illuminazione pubblica     |   1.255.568.841|
|                      |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Rete idrica                 |    160.484.531|
|                      |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Rete fognaria                |    209.648.910|
|                      |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Spostamento dell’ubicazione degli sfioratori|    81.170.246|
|                      |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Spazi pubblici               |    785.251.125|
|                      |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Preparazione del terreno          |    88.250.000|
|                      |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Totale                   |   2.580.373.653|
|                      |         |
+--------------------------------------------+------------------+
(2) In base ai criteri dettagliati di cui all’articolo 10, alla superficie del lotto edificabile ed alle superfici planimetriche nette di cui all’articolo 11, è stata effettuata la ripartizione dei costi di calcolo complessivi all’interno della zona contemplata dal piano di sito comunale.
+------------------------------------------------+------------------+
|                        |       Costi|
|                        |         |
+------------------------------------------------+------------------+
|                        |(in SIT senza IVA)|
|                        |         |
+------------------------------------------------+------------------+
|ZONA I (commerciale e direzionale)       |   1.902.071.321|
|                        |         |
+------------------------------------------------+------------------+
|ZONA II (parco tecnologico)           |    99.735.164|
|                        |         |
+------------------------------------------------+------------------+
|ZONA III (artigianale – unita minori)      |    122.644.169|
|                        |         |
+------------------------------------------------+------------------+
|ZONA IV (artigianale – unita maggiori)     |    159.209.761|
|                        |         |
+------------------------------------------------+------------------+
|ZONA V (artigianale – unita promiscue)     |    93.733.080|
|                        |         |
+------------------------------------------------+------------------+
|ZONA VI (direzionale – commerciale, dei servizi)|    202.980.158|
|                        |         |
+------------------------------------------------+------------------+
|Totale                     |   2.580.373.653|
|                        |         |
+------------------------------------------------+------------------+
(3) Per la copertura dei costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione delle zone II, III, IV, V e VI, il comune ricorre anche ad altre fonti di finanziamento (fondi del CCC e fondi strutturali) nell’importo di SIT 620.090.332 senza IVA. A prescindere dalle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, i costi costituenti la base per la commisurazione degli oneri d’urbanizzazione nelle suddette zone sono diminuiti come segue:
+---------------------------------------------+-------------+--------------+
|Costi di calcolo complessivi diminuiti in  | Altre fonti|    Totale|
|funzione di altre fonti di finanziamento –  |       |       |
|onere d’urbanizzazione            |       |       |
|                       |       |       |
+---------------------------+-----------------+-------------+--------------+
|              |  (in SIT senza|   (in SIT| (in SIT senza|
|              |       IVA)|  senza IVA)|     IVA)|
|              |         |       |       |
+---------------------------+-----------------+-------------+--------------+
|ZONA I (commerciale e   |  1.902.071.321|      0| 1.902.071.321|
|direzionale)        |         |       |       |
|              |         |       |       |
+---------------------------+-----------------+-------------+--------------+
|ZONA II (parco tecnologico)|    8.294.400|  91.440.764|  99.735.164|
|              |         |       |       |
+---------------------------+-----------------+-------------+--------------+
|ZONA III (artigianale –  |    11.459.520| 111.184.649|  122.644.169|
|unita minori)       |         |       |       |
|              |         |       |       |
+---------------------------+-----------------+-------------+--------------+
|ZONA IV (artigianale –   |    13.548.960| 145.660.801|  159.209.761|
|unita maggiori)      |         |       |       |
|              |         |       |       |
+---------------------------+-----------------+-------------+--------------+
|ZONA V (artigianale – unita|    8.161.920|  85.571.160|  93.733.080|
|promiscue)         |         |       |       |
|              |         |       |       |
+---------------------------+-----------------+-------------+--------------+
|ZONA VI (direzionale –   |    16.747.200| 186.232.958|  202.980.158|
|commerciale, dei servizi) |         |       |       |
|              |         |       |       |
+---------------------------+-----------------+-------------+--------------+
|Totale           |  1.960.283.321| 620.090.332| 2.580.373.653|
|              |         |       |       |
+---------------------------+-----------------+-------------+--------------+
5. Criteri dettagliati
Articolo 11
(1) Il rapporto tra la superficie del lotto edificabile e la planimetria superficie planimetrica netta corrisponde a 0,5:0,5.
(2) Il fattore di attività corrisponde a 1, fatta eccezione della zona a destinazione commerciale – direzionale, per la quale il suddetto fattore è fissato in 1,2. Il fattore di attività riferito ai piani interrati destinati al parcheggio corrisponde a 0,5.
(3) Non sono previste agevolazioni per i soggetti al pagamento degli oneri d’urbanizzazione.
6. Lotto edificabile e superficie planimetrica netta del fabbricato
Articolo 12
(1) Le superfici utili lorde dei singoli piani e dei lotti edificabili sono quelle riportate nel piano di sito comunale. Le superfici planimetriche nette sono stabilite con l’applicazione del coefficiente 0,83 (Raffronto di calcolo delle superfici dei fabbricati secondo SIST 9836 con il calcolo secondo JUS U.C2.100, Štefan Žemva, 2003).
(2) Ai fini di ripartizione dei costi di calcolo complessivi per le singole zone ricadenti nel piano di sito comunale sono stati utilizzati i seguenti dati sulle superfici planimetriche nette (SPN) e sui lotti edificabili (LE). Tutti i dati sono riportati in m2.
+------------------------------------------------+--------+-------+
|                        |NTP (m2)|GP (m2)|
|                        |    |    |
+------------------------------------------------+--------+-------+
|ZONA I (commerciale e direzionale)       | 77.000| 96.000|
|                        |    |    |
+------------------------------------------------+--------+    |
|ZONA I (scantinato)               | 29.050|    |
|                        |    |    |
+------------------------------------------------+--------+-------+
|ZONA II (parco tecnologico)           |  4.868| 5.760|
|                        |    |    |
+------------------------------------------------+--------+-------+
|ZONA III (artigianale – unita minori)      |  5.096| 7.958|
|                        |    |    |
+------------------------------------------------+--------+-------+
|ZONA IV (artigianale – unita maggiori)     |  7.553| 9.409|
|                        |    |    |
+------------------------------------------------+--------+-------+
|ZONA V (artigianale – unita promiscue)     |  4.316| 5.668|
|                        |    |    |
+------------------------------------------------+--------+-------+
|ZONA VI (direzionale – commerciale, dei servizi)| 10.002| 11.630|
|                        |    |    |
+------------------------------------------------+--------+-------+
V. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 13
(1) Tutti i costi riportati nel decreto sono indicati in talleri sloveni e si intendono non comprensivi dell’IVA.
(2) L’indicizzazione dei costi di cui al presente decreto si applica con riferimento ai periodi di un anno a contare dal 1. 1. 2007 al 31.12. dell’anno precedente il rilascio della deliberazione di commisurazione. A tale fine si applica l’indice medio annuo dei prezzi, pubblicato dalla Sezione per l’edilizia operante in seno alla Camera per l’economia della Slovenia "Lavori edili – opere civili e infrastrutturali”.
(3) Il comune ha la facoltà di assegnare i lavori di costruzione degli impianti e delle reti dell’infrastruttura di cui sopra al soggetto al pagamento degli oneri d’urbanizzazione ai sensi del presente decreto, tramite stipulazione del rispettivo contratto urbanistico.
(4) Sottoscrivendo il contratto urbanistico, il committente si impegna a finanziare ed a costruire l’infrastruttura mancante. Egli può impegnarsi altresì a cedere l’infrastruttura così realizzata al Comune città di Capodistria, a titolo non oneroso. Nel contratto urbanistico sono definiti gli obblighi reciproci in materia di appalto per la realizzazione degli impianti infrastrutturali a rete, del trasferimento non oneroso in proprietà e gestione pubblica di tali impianti e dell’allacciamento delle singole utenze da realizzarsi in conformità della legislazione sulla sistemazione del territorio con il conseguente pareggiamento degli oneri. In caso di inadempimento delle condizioni previste nel contratto urbanistico, il comune avrà la possibilità di far valere i propri diritti, come previsto dalla legislazione sulla sistemazione del territorio.
(5) Secondo il piano cronologico di realizzazione, l’inizio e la conclusione dei lavori sono previsti rispettivamente nell’ultimo trimestre del 2006 e nel secondo trimestre del 2008.
(6) Il reperimento dei fondi necessari per il finanziamento delle opere infrastrutturali mancanti avverrà tramite utilizzazione dei proventi degli oneri d’urbanizzazione, in base al contratto urbanistico concluso con i committenti e ricorrendo ai fondi strutturali.
Articolo 14
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione ed i rispettivi allegati sono depositati a libera visione del pubblico presso l’Ufficio beni immobili dell’amministrazione del Comune città di Capodistria.
Articolo 15
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: 350-2/2006
Capodistria, ìl 20 luglio 2006
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost