Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

6069. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za gospodarsko obrtno in razvojno cono Srmin, stran 16248.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06)
R A Z G L A Š A M
O D L O K
o občinskem lokacijskem načrtu za gospodarsko obrtno in razvojno cono Srmin
Št. K3503-90/2003
Koper, dne 21. julija 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 72. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003 – popravek, 58/03-ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, ter Uradni list RS, št. 90/05) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 20. julija 2006 sprejel
O D L O K
O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA GOSPODARSKO OBRTNO IN RAZVOJNO CONO SRMIN
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(Podlaga za lokacijski načrt)
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski lokacijski načrt »Gospodarsko obrtna in razvojna cona Srmin« (v nadaljnjem besedilu: OLN).
(2) Občinski lokacijski načrt je izdelala družba Studio arhitektura d.o.o., Izola pod številko 10-05, v sodelovanju z PS Prostor d.o.o., Koper, na podlagi strokovnih podlag iz 5. člena tega odloka.
2. člen
(Vsebina odloka)
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu »Gospodarsko obrtna in razvojna cona Srmin« (v nadaljnjem besedilu: odlok) določa ureditveno območje, vrste načrtovanih objektov, funkcijo območja, urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje objektov in ureditev, prostorske in prometno – tehnične pogoje urejanja ureditvenega območja, zasnovo projektnih rešitev za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje ceste in obcestnega prostora, zasnovo projektnih rešitev komunalnih, telekomunikacijskih in energetskih ureditev, vodnogospodarske ureditve, ureditve na območjih varovanja narave, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin, etapnost izvedbe, obveznosti investitorja in izvajalcev, tolerance ter nadzor nad izvajanjem tega odloka.
II. SESTAVINE LOKACIJSKEGA NAČRTA
3. člen
(Vsebina občinskega lokacijskega načrta)
Lokacijski načrt iz prvega člena odloka vsebuje:
I Odlok
II Besedilo:
1. Opis prostorske ureditve
2. Ureditveno območje OLN
3. Umestitev načrtovane ureditve v prostor:
3.1. Opis vplivov in povezav s sosednjimi območji
3.2. Opis načrtovanih objektov in površin ter lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
4. Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske in druge gospodarske infrastrukture in obveznost priključevanja objektov nanjo
5. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
7. Načrt parcelacije
III. Kartografski del:
+---+----------------------------------------------------------+---------+
|1. |Prikaz meje ureditvenega območja na DOF          |M 1: 5000|
|  |                             |     |
+---+----------------------------------------------------------+---------+
|2. |Prikaz meje ureditvenega območja na geodetskem načrtu   |M 1: 2000|
|  |                             |     |
+---+----------------------------------------------------------+---------+
|3. |Prikaz meje ureditvenega območja na DKN          |M 1: 2000|
|  |                             |     |
+---+----------------------------------------------------------+---------+
|4. |Ureditvena situacija                   |M 1: 1000|
|  |                             |     |
+---+----------------------------------------------------------+---------+
|5. |Geodetska zazidalna situacija – klet           |M 1: 1000|
|  |                             |     |
+---+----------------------------------------------------------+---------+
|6. |Geodetska zazidalna situacija – pritličje         |M 1: 1000|
|  |                             |     |
+---+----------------------------------------------------------+---------+
|7. |Geodetska zazidalna situacija – 1. nadstropje       |M 1: 1000|
|  |                             |     |
+---+----------------------------------------------------------+---------+
|8. |Prerezi                          |M 1: 1000|
|  |                             |     |
+---+----------------------------------------------------------+---------+
|9. |Aksonometrični prikaz                   |     |
|  |                             |     |
+---+----------------------------------------------------------+---------+
|10.|Prometna ureditev                     |M 1: 1000|
|  |                             |     |
+---+----------------------------------------------------------+---------+
|11.|Zbirna karta komunalnih naprav              |M 1: 1000|
|  |                             |     |
+---+----------------------------------------------------------+---------+
|12.|Predlog parcelacije                    |M 1: 1000|
|  |                             |     |
+---+----------------------------------------------------------+---------+
|13.|Prestavitev razbremenilnika struge reke Rižane – situacija|M 1: 2500|
|  |                             |     |
+---+----------------------------------------------------------+---------+
4. člen
(Seznam prilog)
(1) Povzetek za javnost
(2) Izvleček iz prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Koper
(3) Obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta
(4) Strokovne podlage
– Poročilo o geomehanskih preiskavah temeljnih tal na območju Bertoške vpadnice
– Poročilo o vplivih na okolje trgovskega centra in premestitve are in revizija
– Okoljsko poročilo
– Revizija okoljskega poročila
– Idejna zasnova prestavitve struge razbremenilnika Rižane
– Študija požarne varnosti
– Elaborat lastništva
– Stabilnostne analize razbremenilnika Rižane
– Idejna zasnova vodovodnega omrežja
– Georadarske meritve
– Posebne strokovne podlage
– Izdelava geodetskih podlag
– okoljevarstveno soglasje
(5) Smernice, projektni pogoji in mnenja
(6) Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov
(7) Spis postopka priprave in sprejemanja lokacijskega načrta
(8) Program opremljanja zemljišč
III. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
5. člen
(Prostorske ureditve)
(1) Obravnavano območje je del širše gospodarske cone, ki leži med Luko Koper, železnico, Škocjanskim zatokom in avtocesto.
(2) V ureditvenem območju OLN so naslednje prostorske ureditve:
– premestitev razbremenilnika struge Rižane
– prometne ureditve in ostale infrastrukturne ureditve,
– zazidava z nestanovanjskimi objekti,
– ureditve odprtih, javnih površin,
– ureditve za parkiranje osebnih in tovornih motornih vozil ter drugih manipulacijskih površin ter
– zunanje ureditve
– vgraditev trajnih viškov materiala opredeljenih s 14. členom Uredbe o DLN za HC na odseku Koper–Izola.
IV. UREDITVENO OBMOČJE OLN
6. člen
(Ureditveno območje OLN)
(1) Območje OLN je velikosti cca 27,8 ha vključno z obstoječimi objekti.
(2) Obravnavano območje je del širše gospodarske cone, ki leži med Luko Koper, železnico, Škocjanskim zatokom in avtocesto. Celotno območje meri cca 60 ha, ožje območje – območje obravnave OLN pa meri cca 27,8 ha.
(3) Ureditveno območje vključuje delno ali v celoti parcele št: 601, 608, 6311, 6355, 5797/1, 5797/19, 5797/8, 5822/1, 5822/10, 5822/11, 5822/3, 5822/4, 5822/5, 5822/6, 5822/7, 5822/8, 5822/9, 5830/2, 5830/3, 5830/4, 5830/5, 5830/7, 5831/10, 5831/13, 5831/14, 5831/15, 5831/16, 5831/3, 5831/4, 5831/9, 5833/14, 5833/15, 5833/17, 5833/7, 5833/8, 5833/9, 5842/17, 5842/18, 5842/9, 5865/13, 5865/14, 5865/15, 5865/16, 5865/17, 5865/18, 5865/19, 5865/20, 5865/7, 5866/3, 5866/7, 5974/14, 5974/15, 5974/17, 5974/18, 5974/2, 5975/2, 5975/6, 5975/7, 5976/4, 5976/5, 5977/13, 5977/14, 5982/5, 5982/7, 5982/8, 5982/9, 5984/2, 5984/3, 5984/4, 600/1, 600/2, 6014/1, 6015/5, 6015/6, 602/1, 602/2, 6027/1, 6027/2, 6027/4, 6032/6, 6032/7, 607/1, 6307/2, 6354/3, 6357/6, 5833/16, 6014/2, 5865/12, 5975/4, 5974/13, 5832/1, 5974/3, 6310, 6061/2, 5831/11, 5868/2, 6309/1, 6061/3, 5822/2, 5867/2, 647/2, 5975/5, 646, 6312, 6309/2, 5866/2, 6308/1 in 5797/9 vse k.o. Bertoki.
(4) Grafično je meja prikazana na katastrskem in topografskem načrtu iz 3. člena tega odloka.
7. člen
(Posegi izven območja OLN)
Izven območja urejanja s tem OLN se izvede:
– priključitev prestavitve struge razbremenilnika Rižane po 3. varianti z izvedbo novega jarka z vtokom neposredno v del predvidenega naravnega rezervata Škocjanski zatok. izven območja OLN, čez parcelne številke 5974/16, 6034/4, 604/1 in 604/2 k.o. Bertoki.
– priključitve na obstoječo komunalno infrastrukturo.
8. člen
(Urejanje povezav kontaktnih območij OLN Gospodarsko obrtna in razvojna cona Srmin in DLN navezavo luke Koper na avtocestno omrežje)
(1) Ureditve z navezavami OLN na območje, ki se ureja z DLN za navezavo Luke Koper na avtocestno omrežje, morajo biti skladne s sprejetim DLN. Pri tem je potrebno načrtovati rešitve, ki bodo zagotavljale smiselno navezavo na rešitve sprejetega DLN. Potrebne rešitve ali spreminjanje rešitev za funkcioniranje povezav, se lahko rešuje v okviru toleranc DLN.
(2) Posege, ki se navezujejo na območje DLN (nasipi, komunalna infrastruktura, ceste, hortikulturne in parterne ureditve) je potrebno uskladiti z DARS d. d.
(3) Za posege, ki se navezujejo na območje DLN (nasipi, komunalna infrastruktura, ceste, hortikulturne in parterne ureditve) je pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja potrebno pridobiti soglasje DARS d.d.
9. člen
(Delitev na ureditvene enote)
(1) Območje OLN je razdeljeno na 7 ureditvenih območij:
– območje I Trgovska, poslovna, storitvena in gostinska cona
– območje II Poslovna, proizvodna, storitvena, gostinska in izobraževalna ter obrtna cona
– območje III Obrtna cona – storitvena in proizvodna cona – manjše enote
– območje IV Obrtna cona – storitvena in proizvodna – večje enote
– območje V Obrtna cona – trgovska, proizvodna, gostinska in storitvena servisna cona
– območje VI Storitveno, proizvodna,trgovska in oskrbna cona
(2) Z OLN »Gospodarsko obrtna in razvojna cona Srmin« se urejajo tudi javne površine in komunalna infrastruktura.
V. VRSTE NAČRTOVANIH OBJEKTOV
10. člen
(Vrste gradenj)
V vseh ureditvenih območjih so dovoljene gradnje novih objektov, njihove rekonstrukcije, redna in investicijska vzdrževalna dela ter rekonstrukcije pri zgrajenih objektih, vzdrževalna dela v javno korist.
11. člen
(Vrste objektov)
V vseh ureditvenih območjih so dovoljene naslednje vrste objektov (povzeto po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena, Uradni list RS, št. 33/03 in 78/05 – popr. – v nadaljevanju: Uredba):
– nestanovanjske stavbe:
– gostinske stavbe;
– upravne in pisarniške stavbe: druge upravne in pisarniške stavbe;
– trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti, razen bencinskih servisov;
– industrijske stavbe in skladišča;
– stavbe splošnega družbenega pomena: stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo;
– druge nestanovanjske stavbe: druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje
– gradbeni inženirski objekti:
– objekti transportne infrastrukture – ceste in poti, parkirišča …,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.
– enostavni objekti na podlagi in v skladu s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektih, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03 in 130/04).
12. člen
(Vrste ureditev)
V območju OLN so v dovoljene naslednje ureditve:
– hortikulturne ureditve (kot npr. ureditev cvetličnjakov, zelenih površin, zasaditev drevoredov, grmovnic ipd.),
– parterne ureditve (tlakovanja, ureditve trgov, zunanjih javnih teras – platojev, ureditev pešpoti, zunanjih stopnic ipd.).
VI. FUNKCIJA OBMOČJA, URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN UREDITEV
13. člen
(Funkcija območja)
(1) Obravnavano območje je del širše gospodarske cone, ki leži med Luko Koper, železnico, Škocjanskim zatokom in avtocesto. Celotno območje meri cca 60 ha, ožje območje – območje obravnave OLN pa meri cca 27,8 ha.
(2) Objekti in naprave posameznih dejavnosti so razmeščeni v funkcionalne prostorske zaključene celote.
(3) Fleksibilna zasnova dopušča razdruževanje večjih prostorskih sklopov v manjše prostorske enote v okviru danih prostorskih možnosti in glede na potrebe porabnika.
(4) Oblikovanje objektov mora upoštevati enoten koncept urbanistične in funkcionalne zasnove. Arhitektonsko oblikovanje objektov mora biti kvalitetno, posebej še na glavnih fasadah.
(5) Sprememba funkcije, namembnosti in rabe objektov in površin je dopustna le v taki meri, da se ne spreminja pretežna namembnost oziroma raba območja in se ne poslabšajo bivalni in delovni pogoji, ki bi negativno vplivali na funkcijo obravnavanega in sosednjih območij.
14. člen
(Merila in pogoji za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje)
Z lokacijskim načrtom so dovoljeni naslednji posegi:
– prestavitev razbremenilnika Rižane in njegova nova ureditev;
– nasipanje in utrjevanje terena do predpisanih višin, ki so pogojene z ureditvijo razbremenilnika Rižane in s trasami obstoječih in predvidenih cest;
– novogradnje;;
– rušitve, nadomestne gradnje in rekonstrukcije obstoječih objektov;
– gradnja cestnega omrežja, parkirišč ter peš in kolesarskih površin;
– gradnja, rekonstrukcija in vzdrževalna dela na infrastrukturnih objektih in napravah;
– ureditev in vzdrževalna dela zelenih površin: parkovne površine, zelenice, pergole.
15. člen
(Gradbena parcela in lega objektov)
(1) Gradbene parcele so določene z načrtom gradbenih parcel, ki je sestavni del tega lokacijskega načrta. Zaokrožitve ali delitev gradbenih parcel se lahko določi tudi naknadno na osnovi preveritve posega v prostor. Gradbene parcele so lahko drugačne od prikazanih, v kolikor pride skladno s tolerancami do drugačne lege in oblike objektov in površin.
(2) Lega objektov in drugih ureditev ter infrastrukturnih objektov (cestnega omrežja ter komunalnega in energetskega omrežja) so prikazani v grafičnih situacijah iz 4. člena tega odloka. Maksimalni tlorisni in višinski gabariti ter gradbene linije so določeni s tem odlokom.
16. člen
(Arhitektonsko oblikovni pogoji)
Splošni pogoji oblikovanja objektov:
– Tlorisni gabariti objektov vključujejo vetrolove, nadstreške, pokrite terase, balkone, zunanja stopnišča ipd.
– Pri oblikovanju fasad objektov naj se uporabijo kvalitetni materiali in detajli.
– Posebno pozornost je potrebno posvetiti notranji razporeditvi programov, oblikovanju fasad, volumnov, glavnih vhodov in zunanji ureditvi.
– Strehe objektov se lahko prilagajajo zasnovi in namenu objekta ter oblikam strešnih konstrukcij (ravne, dvokapne, loki) Znotraj posameznih ureditvenih območij se mora upoštevati enoten koncept oblikovanja strešnih konstrukcij.
17. člen
(Oblikovanje in lega objektov)
(1) Višina pritličja je maksimalno 7 m od kote praga do vrha fasade objekta.
(2) Kota pritličja: kota pritličja je na absolutni koti od min 2,9 -3.5 n.m.v., pri tem pa kota praga objektov ne sme biti nižja od kote ceste, ki je prikazana v kartografskem delu LN.
(3) Kota kleti: kota kleti je na absolutni koti +-0,00 n.m.v.
(4) Lega objekta na zemljišču
– Gradbena linija:gradbene linije so prikazane v kartografskem delu OLN.
– Oddaljenost od parcelne meje: zagotovljena mora biti požarna varnost objektov ter ustrezna površina za normalno vzdrževanje posameznega objekta ali niza objektov.
– Oddaljenost od sosednjega objekta: oddaljenost je določena z lego posameznih objektov, ki je določena v kartografskem delu OLN.
– Oblika objektov: je definirana z gradbenimi linijami, ki so prikazane v kartografskem delu OLN.
– Višine objektov: kote praga in kote venca posameznih objektov so prikazane v kartografskem delu LN
– Gabariti posameznih enot znotraj objekta so prikazani v kartografskem delu OLN.
18. člen
(Ureditvena območja)
(1) Predvidena je nestanovanjska pozidava s prostostoječimi objekti po posameznih območjih.
(2) Območje I leži na vzhodni strani ureditvenega območja in obsega cca 9.6 ha. Sklop objektov je sestavljen iz treh enot: trgovsko storitvenega objekta, poslovnega objekta in poslovnega hotela.
Trgovsko storitveni objekt
– Horizontalni gabariti: maksimalni tlorisni gabarit je definiran z dolžinami stranic in gradbenimi linijami. Objekt ima maksimalni tlorisni gabarit, ki znaša 385 x 101,0 m.
– Vertikalni gabariti: Objekt je višinsko K+P+1. Objekt je podkleten, vendar mora biti klet v celoti vkopana. Kletna etaža je namenjena za parkirišče za 1180 avtomobilov. Skupna višina objekta je 22,70 m od kote terena do vrha fasade objekta. Na zahodni strani objekta je veliko ekonomsko dvorišče z gospodarskim dovozom.
Poslovni objekt
– je lociran na sredini vzhodne stranice kompleksa.
– Horizontalni gabariti: maksimalni tlorisni gabarit je definiran z dolžinami stranic in gradbenimi linijami. Objekt ima maksimalni tlorisni gabarit max 40 x 23 m.
– Vertikalni gabariti: Objekt je višinsko max P+7. Skupna višina objekta je 31,5 m od kote terena do vrha fasade objekta.
Poslovni hotel
– leži severno od poslovnega objekta. V cezuri med objektoma je glavni vhod v trgovski kompleks.
– Horizontalni gabariti: maksimalni tlorisni gabarit je definiran z dolžinami stranic in gradbenimi linijami. Objekt ima maksimalni tlorisni gabarit v pritličju in nadstropju dimenzij max 55 x 30 m, v ostalih etažah pa max 40 x 23 m.
– Vertikalni gabariti: Objekt je višinsko max etažnosti P+12. Skupna višina objekta je 46,50 m od kote terena do vrha fasade objekta.
Kompleks dostopen iz štirih smeri in sicer za dostavo iz zahodne smeri (cesta1), za avtomobilski promet (gostje) pa iz ostalih treh smeri. Okoli objekta je predviden sklop parkirišč s skupno cca. 1473 parkirnih prostorov. Celotno območje je intenzivno ozelenjeno z drevoredi, zelenicami ter manjšima parkoma pred obema višjima objektoma.
(3) Območje II leži na jugovzhodnem delu območja in obsega cca 1.2 ha.Grajeni kompleks sestavljata dva nestanovanjska objekta:.
Tehnološki park Slovenske Istre- nestanovanjska stavba
– Horizontalni gabariti: maksimalni tlorisni gabarit je definiran z dolžinami stranic in gradbenimi linijami. Objekt ima maksimalni tlorisni gabarit 80 x 65 m..
– Vertikalni gabariti: Objekt je višinsko max etažnosti P+3. Skupna višina objekta je 16 m od kote terena do vrha fasade objekta.
– Okolica objekta bo ozelenjena z značilno lokalno vegetacijo. Ozelenjeno bo tudi parkirišče. Vhodne ploščadi pred vhodoma v objekt bodo tlakovane. Za premagovanje višinskih razlik so predvidene klančine za nemoten dostop invalidov do objekta.
Objekt A: Sestavljen niz nestanovanjskih objektov
– Horizontalni gabariti: je podolgovate pravokotne oblike, maksimalni tlorisni gabarit 70 x 16 m; Število enot je 5.
– Vertikalni gabariti: Objekt je višinsko max P+1. Skupna višina objekta je 10 m od kote terena do vrha fasade objekta.
V celotni coni je skupaj predvideno cca. 130 parkirnih prostorov. Območje je intenzivno ozelenjeno z drevoredi in zelenicami.
(4) Območje III Območje leži na južni strani območja in obsega cca 1 ha. Predvidena sta dva nestanovanjska objekta.
Objekt B- sestavljen niz nestanovanjskih objektov
– Horizontalni gabariti: maksimalni tlorisni gabarit 70 x 20. Število enot je 6. Gabariti posameznih enot so prikazani v kartografskem delu OLN.
– Vertikalni gabariti: Objekt je višinsko max P+1, ena enota je P+2. Skupna max višina objekta je 13,20 m od kote terena do vrha fasade objekta.
Objekt C- sestavljen niz nestanovanjskih objektov
– Horizontalni gabariti: maksimalni tlorisni gabarit 70 x 20. Število enot je 7.
– Vertikalni gabariti: Objekt je višinsko max P+1. Skupna višina objekta je 10 m od kote terena do vrha fasade objekta.
Prometno je kompleks dostopen s ceste na vzhodni strani cone. Predvideno je cca 94 parkirnih prostorov. Območje je intenzivno ozelenjeno.
(5) Območje IV leži na jugozahodni strani območja in obsega cca 1.6 ha. Predvidena je gradnja večjega nestanovanskega objekta.
Objekt D: sestavljen niz nestanovanjskih objektov
– Horizontalni gabariti: maksimalni tlorisni gabarit 150 x 30. Število enot je 10.
– Vertikalni gabariti: Objekt je višinsko max P+2. Skupna višina objekta je max. 14. m od kote terena do vrha fasade objekta.
– Prometno je kompleks dostopen z dostavne ceste na severni strani. V coni je cca 120 parkirnih prostorov. Območje je intenzivno ozelenjeno.
(6) Območje V leži na severozahodnem delu obravnavanega območja.
– Predvidena sta dva večja nestanovanjska objekta, lokacija prikazana v kartografskem delu OLN.
Objekt E sestavljen niz nestanovanjskih objektov
– Horizontalni gabariti: maksimalni tlorisni gabarit je definiran z dolžinami stranic in gradbenimi linijami. Celoten objekt ima maksimalni tlorisni gabarit 100 x 15 m. Število enot je 7.
– Vertikalni gabariti: Objekt je višinsko max P+1. Skupna višina objekta je 13 m od kote terena do vrha fasade objekta.
Objekt F – sestavljen niz nestanovanjskih objektov
– Horizontalni gabariti: maksimalni tlorisni gabarit je definiran z dolžinami stranic in gradbenimi linijami. Celoten objekt ima maksimalni tlorisni gabarit 120 x 35 m; Število enot je 8.
– Vertikalni gabariti: Objekt je višinsko max P+1. Skupna višina objekta je 13 m od kote terena do vrha fasade objekta.
(7) Območje VI
– Obstoječe objekte je možno rekonstruirati, dozidati in nadzidati. Možna je sprememba namembnosti objektov ter njihovo združevanja v nize znotraj gradbene linije oziroma linije preoblikovanja objektov. Pri tem je potrebno upoštevati proporce in členjenost osnovnih objektov ter zagotoviti možnost servisiranja oziroma vzdrževanja posameznega objekta z lastne gradbene parcele.
– Pri povečanju tlorisnega gabarita obstoječih objektov je potrebno zagotoviti ustrezne manipulativne in parkirne površine za posamezno dejavnost znotraj lastne gradbene parcele.
19. člen
(Urejanje zelenih površin)
(1) Pri načrtovanju zelenih površin je potrebno upoštevati:
– prilagajanje terenskim razmeram;
– prilagajanje stavbnim strukturam glede oblikovanja uličnih ambientov;
– zasaditev drevja ob primarnih prometnicah in peš poteh;
– zasaditev drevja ali pergol za sončno zaščito atrijev in parkirnih prostorov.
(2) Predvidene ozelenitve naj bodo izvedene z sredozemskim rastlinjem. Vrsto zasaditve naj se določi v zasaditvenem načrtu, ki je sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Prometno omrežje, komunalno omrežje in naprave ter zunanje ureditve morajo biti načrtovani in izvedeni tako, da omogočajo zasaditev drevoredov, predvidenih s tem lokacijskim načrtom. Zelenice ob kolesarski stezi in pešpoti morajo biti široke minimalno 2m.
20. člen
(Urejanje zunanjih površin)
Pri projektiranju in izvedbi zunanjih ureditev je potrebno uporabljati kvalitetne materiale in detajle. Z izjemo prometnih površin (parkirišča, pločniki) morajo biti vse utrjene in pohodne površine tlakovane z naravnimi materiali ali drugimi materiali podobne teksture.
21. člen
(vgradnja trajnih viškov materila)
Na območju OLN je predvidena vgradnja trajnih viškov materiala za nasutje terena na minimalno koto od 2,0-3,5 n.m.v.
VII. PROMETNA UREDITEV
22. člen
(Motorni promet)
(1) Obravnavano območje se napaja iz smeri obodnih zgrajenih oziroma načrtovanih cest: hitre ceste Škofije – Koper, Bertoške vpadnice, Ankaranske vpadnice in Srminske vpadnice.
(2) Zasnova prometnega omrežja v ureditvenem območju sloni na petih cestah in sicer cesta »1«, »2«, »A«, »B« ter »1b«, ki se priključujejo na obstoječo oz predvideno cestno omrežje preko predvidenih priključkov. Cesti A in B sta zasnovani tako, da se prometno navezujejo na sosednje kontaktno območje.
(3) Prometno se ureditveno območje neposredno napaja s predvidene Bertoške in Srminske vpadnice. Glavni uvoz v območje predstavlja priključek ceste 2 na Bertoško vpadnico. v km 0+664.
(4) Poleg omenjenega priključka se bo gospodarsko obrtna in razvojna cona napajala še preko priključka na Bertoški vpadnici v km 0+857 (cesta 1) ter priključka ceste 2 na Srminsko vpadnico.
(5) Dvopasovne ceste imajo enak profil in sicer širine 6 m z obojestranskim dvignjenim hodnikom za pešce širine 2 m. Cesta 2 ima dodatni pas za leve zavijalce širine 3 m ter obojestranska kolesarska steza v širini 2 m. Cesta 1b ima predviden enostranski hodnik za pešce brez kolesarske steze.
23. člen
(povezovanje na kontaktno območje)
(1) Ustrezne rešitve ki se navezujejo na sosednjo kontaktno območje se morajo uskladiti v okviru projektne dokumentacije.
(2) Pred izdajo gradbenega dovoljenja potrebno pridobiti soglasje DARS d.d.
24. člen
(Mirujoči promet)
(1) Kjer niso zagotovljena javna parkirišča glede na namembnost je potrebno zagotoviti najmanj:
– 1 parkirni prostor na 30 m2 brutto poslovne oziroma prodajne trgovske površine,
– 1 parkirni prostor na 60 m2 brutto površine za večje trgovine,
– 1 parkirni prostor na 120 m2 brutto skladiščne površine in delovne površine (proizvodni prostori),
– 3 parkirne prostore na poslovni prostor.
– 1 parkirni prostor na 2 sedeža v gostinskem lokalu;
– 1 parkirni prostor na hotelsko sobo ali apartmajsko enoto.
(2) V območjih II., III., IV, V je predvidena ureditev javnih parkirnih površin.
(3) Uporabniki obstoječih objektov na območju VII morajo površine za mirujoči promet zagotavljati v sklopu lastne gradbene parcele.
25. člen
(Površine za pešce in kolesarje)
Ob cestah je predvidena ureditev pločnikov in kolesarskih stez (izjema je cesta 1b). Vse primarne pešpoti in parkirni prostori morajo biti oblikovani brez arhitektonskih ovir, tako da so dostopni za funkcionalno ovirane ljudi.
VIII. KOMUNALNA IN ENERGETSKA INFRASTRUKTURA
26. člen
(upoštevanje smernic in projektnih pogojev)
Pri načrtovanju in izvajanju posegov v ureditvenem območju je potrebno upoštevati smernice in projektne pogoje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki so del tega lokacijskega načrta.
27. člen
(Fekalna kanalizacija)
(1) Predvidena je izgradnja kanalizacijskega omrežja v ločenem sistemu s priključevanjem na obstoječi fekalni kolektor Bertoki-CČN, ki poteka po ureditvenem območju. Obstoječa fekalna kanalizacija ob cesti »2« se preko predvidenega črpališča priključuje na kolektor Bertoki – CČN.
(2) Na fekalni kanal v cesti 1b je predvideno (po predhodni preverbi možnost križanja razbremenilnika Rižane in dejanske višine ter lokacije obstoječega prepusta pod obalno cesto pri Bertokih) priključevanje fekalnega kanala, predvidenega v idejni študiji (novelaciji) kanalizacije za območje občine Koper.
(3) Na mestih, kjer poteka javno fekalno in meteorno omrežje ni dovoljena zasaditev z grmovjem in drevjem v horizontalni razdalji min 2,0 m od osi kanalov, oziroma z rastlinami, ki imajo agresivni koreninski sitem.
(4) Investitor predmetnega objekta mora naročiti pregled tangiranega dela fekalnega zbiralnega kolektorja s TV kontrolnim sistemom in izvesti preizkus vodotesnosti pred začetkom izvajanja del in po končanju del.
28. člen
(Meteorna kanalizacija)
(1) Predvideni nivo terena v ureditvenem območju je med koto +2,50 in +4.00 m.n.m., ki zagotavlja protipoplavno varnost in omogoča težnostni odvod meteorne vode. Padavinske vode se zbirajo v meteornih kanalih in se v dveh smereh izlivajo v naravne odvodnike. Vzhodni del zazidave (med območjem ob cesti »1« do prestavljenega razbremenilnika Rižane) se odvodnjava preko dveh izpustov v razbremenilnik Rižane.
(2) Del zazidave med Ankaransko vpadnico, Bertoško vpadnico, območjem ob cesti »2« in cesto A se odvodnjava v obstoječi odvodni jarek, ki odvaja vodo iz območja Bertoške vpadnice. Obstoječa meteorna kanalizacija iz območja ob cesti »2« se priključuje na meteorni zbiralnik ob cesti »B«.
(3) S predvidenimi posegi se ne smejo poslabšati obstoječe odtočne razmere meteorne vode. Pri projektiranju meteorne kanalizacije je potrebno upoštevati možnost dviga vode v kanalih zaradi nihanja gladine vode v odvodnikih, ki jo povzroča plimovanje.
29. člen
(Elektroenergetsko omrežje)
(1) Za napajanje območja je predvidena gradnja 5 novih transformatorskih postaj ter ustrezna vključitev v 20 kV omrežje. Transformatorske postaje so lahko prefabricirane, kot samostojen objekt ali pa locirane v sklopu objektov (v pritličju na vogalu objektov in neposredno dostopne od zunaj). Lokacija mora biti dostopna za tovornjak z dvigalom skupne mase 20 t.
(2) Za potrebe napajanja ureditvenega območja je potrebno zgraditi novo 20 kV kabelsko povezavo z RTP Dekani. (od RTP Dekani do območja Bivja je kabelska kanalizacija že zgrajena). Predvideti je potrebno naknadno gradnjo 20 kV povezave po načrtovani Ankaranski vpadnici proti RTP Koper.
(3) Za novo ali prestavljeno elektroenergetsko omrežje je potrebno uskladiti trase VN in NN kablovodov za racionalno gradnjo kabelske kanalizacije, uskladiti trase novega VN in NN omrežja z ostalimi komunalnimi napravami zaradi predpisanih odmikov, upoštevati predpisane odmike objektov od elektroenergetskega omrežja, novo VN graditi za nazivno napetost 20 kV, predvideti prestavitve ali spremembe obstoječega elektroenergetskega omrežja zaradi novih objektov ter predvideti sanacijo obstoječega elektroenergetskega omrežja, ki ne ustreza zaradi dotrajanosti, zmogljivosti, tehnične izvedbe ali urbanističnih zahtev.
(4) Javna razsvetljava je predvidena na celotnem območju OLN ob prometnicah.
30. člen
(Vodovodno omrežje)
(1) Predvidena je gradnja, rekonstrukcija in dograditev razdelilnega omrežja skladno s pogoji upravljavca. Nemotena vodna oskrba objektov in požarna varnost območja iz javnega sistema Rižanskega vodovoda Koper bo možna po zgraditvi:razdelilnega vodovodnega omrežja in potrebnih objektov znotraj obravnavanega območja; z izgradnjo predvidenih vodovodov, ki bodo potekali v predvidenih vpadnicah in z izgradnjo rezervoarja Bertoki in povezovalnega cevovoda.
(2) Za predvidena poslovni objekt in poslovni hotel v ureditvenem območju I. s predvidenimi rešitvami javnega vodovodnega omrežja ni mogoče zagotoviti niti požarne varnosti, niti vodne oskrbe v skladu z veljavnimi predpisi. Ustrezne rešitve se morajo obdelati posebej v okviru projektne dokumentacije obeh navedenih objektov.
31. člen
(Telefonsko omrežje)
(1) Sočasno z izgradnjo infrastrukture v ureditvenem območju je predvidena izgradnja kabelske kanalizacije s katero bo možno predvidene objekte vključiti v telekomunikacijski sistem zvez. Telekomunikacijsko omrežje gravitira na telefonsko centralo (telekomunikacijski center) v objektu Istragas.
(2) Predvideti je potrebno možnost medsebojne povezave s telekomunikacijskim centrom Koper z gradnjo kabelske kanalizacije iz smeri Bertoki po pločniku Bertoške vpadnice do Ankaranske vpadnice, od križišča Škocjanski zatok po pločniku ceste »2« do obstoječega mostu čez železniško progo z odcepi v smeri telefonske centrale ter v pločniku ceste B z navezovanjem na odcepe v ceste »1« in »1b«.
32. člen
(Plinovodno omrežje)
(1) Oskrba s plinom poteka preko predvidenega plinovodnega omrežja s priključevanjem na plinsko postajo Istrabenz plini, ki se nahaja na kontaktnem območju. Vsa plinska instalacija mora biti izvedena za kasnejšo morebitno uporabo zemeljskega plina.
(2) Plinovod naj v največji možni meri poteka v pločnikih oziroma izven cestišča (zelenica).
(3) Pri projektiranju oziroma izdelavi tehnične dokumentacije je potrebno upoštevati veljavne predpise s področja plinske tehnike. Pri projektiranju oziroma izdelavi tehnične dokumentacije je potrebno upoštevati obstoječe zgrajene komunalne naprave in napeljave, tako da je križanje plinovoda z drugimi komunalnimi napravami oziroma vzporedni izveden po zahtevah tehničnih predpisov in normativov. Poleg tega se morajo predvideti ustrezni potrebni ukrepi za zagotavljanje nemotenega vzdrževanja plinovoda ter varnost pri obratovanju plinovoda.
33. člen
(Zbiranje odpadkov)
(1) Odvoz odpadkov se vrši na komunalno deponijo. V izvedbenih projektih morajo biti določeni prostori za postavitev zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov, primerno oblikovani, ozelenjeni in zaščiteni pred vremenskimi vplivi.
(2) Odjemni prostori in ekološki otoki morajo biti usklajeni z občinskim odlokom o ravnanju z odpadki. Dovozne in servisne ceste morajo biti projektirane in izvedene tako, da bo omogočen nemoten odvoz.
(3) Za vse odpadke iz dejavnosti, ki nimajo značaja komunalnih odpadkov in jih po odloku ni dovoljeno odlagati v tipizirane posode za odpade, morajo posamezni investitorji oziroma onesnaževalci skleniti pogodbo o odvozu le teh z ustrezno organizacijo.
34. člen
(Prestavitev struge razbremenilnika)
(1) Predvidena je prestavitev dela struge razbremenilnika Rižane na odseku od prečkanja obstoječe ceste Bertoki–Ankaran do prečkanja mostu železniške proge Divača–Koper. Struga bo na tem odseku imela dvojni trapezni profil z osnovno širino dna 3 m z naklonom brežin 1:1,5. Na višini 1,6 m od dna struge je predvidena izvedba vmesne berme širine 3 m. Potrebno nadvišanje terena nad koto maksimalne gladine se izvede v obliki zemeljskega nasipa.
(2) Oddaljenostjo prestavljene trase struge od železniških tirov na obravnavanem odseku je 12,75 m.
(3) Zaradi predvidenih ureditev in prestavitve struge razbremenilnika Rižane je potrebno zagotoviti nadomestni dovod vode (z gradnjo novega odvzemnega objekta in jarka v dolžini cca 80 m) v sistem melioracijskih namakalnih jarkov na delu severno od ureditvenega območja.
IX. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VAROVANJE KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
35. člen
V vseh fazah (načrtovanje, gradnja, obratovanje) je potrebno upoštevati in izvajati omilitvene ukrepe, ki izhajajo iz Poročila o vplivih na okolje za trgovsko poslovni center v gospodarsko obrtni in razvojni center Srmin; Imos Geateh, d.o.o., marec 2006.
36. člen
(Varstvo pred hrupom)
(1) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za taka okolja. Z aktivnimi in pasivnimi protihrupnimi ukrepi je potrebno zagotoviti dovoljene ravni hrupne obremenjenosti v delovnem in bivalnem okolju. Obravnavano območje spada ob upoštevanju namenske rabe prostora v prostorskih sestavinah planskih aktov občine v IV. območje varstva pred hrupom.
(2) Pri izdelavi nadaljnje dokumentacije oziroma neposredno pri izvedbi gradnje upoštevajo naslednji ukrepi:
– gradnja naj poteka le v dnevnem času med 6. in 18. uro, po možnosti naj ne poteka v večernem času med 18. in 22. uro in v nočnem času med 22. in 6. uro;
– uporabljajo naj se delovne naprave, ki so izdelane v skladu z normami kakovosti za emisije hrupa;
– delovne naprave je potrebno ob neuporabi izklapljati (npr. daljši postanki tovornjakov, bagri ipd.);
– transportne poti in morebitna začasna odlagališča materiala naj bodo čim dlje od stanovanjskih objektov;
– ob izbiri in postavitvi lokacij hrupnih naprav naj se upošteva tudi vidik hrupa v okolju, tako da bo vpliv na stanovanjske objekte čim manjši;
– ob ugotovljenih prekoračitvah je treba izvesti (začasne) protihrupne ukrepe, kot so sanacija virov (aktivna zaščita) ali protihrupna zaščita (panoji, nasipi) med viri in občutljivim okoljem.
(3) Med obratovanjem naj se upoštevajo naslednji ukrepi:
– naprave naj bodo, če je to le mogoče nameščene v zaprtih prostorih, morebitne odprtine naj ne bodo usmerjene proti okolju, občutljivem za hrup;
– če naprav ni možno namestiti v zaprte prostore, je potrebno uporabiti naprave tišje izvedbe, izvesti druge ukrepe za zmanjševanje hrupa na virih (npr. dušilniki) oziroma namestiti protihrupne pregrade napram za hrup občutljivem okolju;
– delovanje hrupnih naprav v nočnem in večernem času mora biti omejeno na najmanjšo možno mero.
(4) Spremljanje stanja okolja z vidika obremenjevanja s hrupom je potrebno izvesti v skladu s »Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje, Uradni list RS 70/1996 in 45/02«.
(5) Izvedba eventuelnih protihrupnih ukrepov je obveznost investitorjev načrtovanih objektov.
(6) Upravljalec prometnic v sklopu Navezave Luke Koper na AC omrežje ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za območje OLN, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so ali bodo posledica obratovanja omenjenih prometnic, glede na že izvedene oziroma načrtovane ukrepe zaščite le-teh.
(7) Pri načrtovanju ureditev ob prometnicah je potrebno upoštevati Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04), Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev o hrupu (Uradni list RS, št. 105/05) ter Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Uradni list RS, št. 14/99).
37. člen
(Varstvo tal in voda)
(1) Vse prometne površine morajo biti izvedene z ustrezno prevleko in odvodnjavane v kanalizacijo. Fekalne in ostale onesnažene vode ni dovoljeno razbremenjevati v meteorni odvodni sistem. Fekalna kanalizacija mora biti izvedena vodotesno. Padavinske odpadne vode s streh naj se prednostno odvaja v vode.
(2) Meteorne vode s površin mirujočega prometa je potrebno speljati preko lovilcev olj in maščob. V primeru skladiščenja nevarnih in škodljivih snovi je potrebno z ustreznimi ukrepi preprečiti možnost onesnaženja okolja in izdelati interventni plan ukrepanja v primeru ekološke nesreče.
(3) V meteorni odvodni sistem se bo spuščala le čista voda, ki ustreza kvaliteti vode določeni z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05).
(4) V času gradnje bodo zagotovljeni vsi varnostni ukrepi za preprečitev onesnaženja okolja in voda z onesnaženjem zaradi izlitja goriv, olj, maziv in drugih nevarnih snovi v tla in vodotoke.
(5) Med obratovanjem cone Srmin je, glede na občutljivost Škocjanskega zatoka, potrebno izvesti spremljanje stanja okolja, ki ga zagotovi investitor. Na začetku obratovanja je potrebno izvesti prve meritve kakovosti vode v razbremenilniku Ara. Zagotoviti je treba 10- letni monitoring biotske raznovrstnost v razbremenilniku Ara.
(6) Pred vsakim posegom je potrebno pridobiti vodno soglasje.
38. člen
(Varstvo zraka)
(1) Ukrepi za zmanjšanje onesnaževanja zraka med gradnjo morajo vključevati preprečevanje nekontroliranega raznosa prašnih delcev z območja gradbišča in s transportnih vozil. Ukrep zahteva čiščenje vozil pri vožnji z območja gradbišča na javne prometne površine in vlaženje odkritih in neutrjenih površin gradbišča ob suhem in vetrovnem vremenu, kot tudi pokrivanje oziroma vlaženje skladiščenih materialov na gradbišču (začasne deponije). Upoštevati je potrebno emisijske norme pri uporabi gradbene mehanizacije in transportnih sredstev. Ukrep zahteva uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in transportnih sredstev ter njihovo redno vzdrževanje.
(2) Ukrepi varstva pred zapraševanjem med gradnjo morajo biti podrobno opredeljeni v projektu ekološke ureditve gradbišča kot sestavnem delu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Zavezanec za izvajanje ukrepov med gradnjo je izvajalec gradbenih del, ki mora z ukrepi zagotoviti, da na območjih v okolici gradbišča ne bodo presežene mejne vrednosti prašnih usedlin v zraku.
39. člen
(Varstvo narave)
(1) Na obravnavanem območju je levi razbremenilnik reke Rižane, ki je del naravne vrednote, za katero veljajo usmeritve povzete iz splošnih varstvenih režimov za hidrološke naravne vrednote. Zaradi bližine Škocjanskega zatoka je potrebno upoštevati določbe Zakona o naravnem rezervatu Škocjanski zatok (Uradni list RS, št. 20/98) in Odloka o varstvu in razvoju naravnega rezervata Škocjanski zatok (Uradni list RS, št. 31/99). Na končni predlog je potrebno pridobiti pisno stališče o upoštevanju naravovarstvenih smernic.
(2) Med gradnjo je potrebno upoštevati naslednje ukrepe:
– Pripravljalna in gradbena dela na območju trstišč se ne smejo izvajati v obdobju gnezditve ptičev od začetka marca do konca junija zaradi negativnega vpliva na območje Natura 2000 (SPA) in Naravni rezervat Škocjanski zatok. Za izvedbo sta zadolžena investitor in izvajalec gradbenih del.
– Vodo iz reke Are je potrebno speljati tako, kakor je načrtovano v ureditvenem planu za Naravni rezervat Škocjanski zatok. Za izvedbo sta zadolžena investitor in izvajalec gradbenih del.
– Prestavitev Are naj se izvede sonaravno. Dno naj se utrdi z naravnim substratom (ne betonsko!), za stabilizacijo brežin naj se uporabijo naravni materiali. Z ukrepom bo ohranjena in omogočena biodiverziteta. Omilitveni ukrep se predvidi s projektom in izvede v času gradnje. Za izvedbo sta zadolžena investitor in izvajalec gradbenih del. Uspešnost naj spremlja Zavod RS za ribištvo.
– V času, ko se drsti največ vrst rib (od maja do avgusta) naj se ne izvaja gradbenih del, ki povečujejo količino suspendiranih snovi. Posredno kaljenje vode v Škocjanskem zatoku naj se omili tako, da se vsa dela, ki jih lahko opravijo ne da bi skalili rečno dno, tako tudi izvede.
– Na območja Natura 2000, zavarovana območja in območja naravnih vrednot, se ne sme odlagati odpadkov.
– Med izvedbo del naj se zagotovi stalen dotok vode v Škocjanski zatok.
– Stroji in druga vozila morajo biti tehnično brezhibni in izdelani v skladu z normami kakovosti glede emisij hrupa delovnih strojev in emisij izpušnih plinov. Redno vzdrževanje teh strojev in vozil se mora izvajati izven območja posega v ustrezno opremljenih avtomehaničnih delavnicah. Pri izbiri delovne mehanizacije in delovnih postopkov naj ima prednost manj hrupni. Zvočni signali naj se uporabljajo le v nujnih primerih, motorji strojev pa naj ne obratujejo brez potrebe v prostem teku.
– V primeru razlitja nevarnih snovi iz delovne mehanizacije je potrebno lokacijo takoj sanirati. Na gradbišču mora biti zagotovljeno ustrezno opremljeno mesto za skladiščenje nevarnih snovi z lovilno skledo ustrezne prostornine, ki bi v primeru razlitja, razsipa ali druge nezgode omogočila zajem teh snovi in preprečila iztok v tla, poleg tega pa mora biti ta skladiščni prostor zaščiten pred atmosferskimi vplivi, preprečen pa mora biti tudi dostop nepooblaščenim osebam. Za skladiščenje nevarnih snovi oziroma kemikalij naj se uporablja originalna embalaža.
– Z morebitnimi nevarnimi odpadki, nastalimi ob vzdrževanju gradbene in strojne mehanizacije ali kot posledica nepredvidenih dogodkov, je treba pravilno ravnati in jih oddajati pooblaščenemu zbiralcu teh odpadkov, vse prevoze pa izvajati tako, da ne pride do onesnaževanja okolja.
(3) Med obratovanjem trgovsko poslovnega centra je predlagani ukrep trajnega značaja,:
– Izdelava gnezdilne stene za vodomca v dolžini 20 m na območju nove struge Are. Točno lokacijo in ureditev stene naj se naredi po načrtih upravljavcev Naravnega rezervata Škocjanski zatok. V preostalem delu v okolici nove struge naj se omogoči naravno zaraščanje s trstom vse do zgornjega roba nasipa. Za izvedbo sta zadolžena investitor in izvajalec gradbenih del. Spremljanje stanja naj se izvaja v okviru vzdrževanja Naravnega rezervata Škocjanski zatok.
(4) Med obratovanjem trgovsko poslovnega centra je potrebno upoštevati naslednje ukrepe trajnega značaja:.
– vzdolž ene strani struge suh prehod v širini >= 2 m, ki bi prostoživečim živalim omogočal varno prehajanje pod mostom. Z ukrepom bo omogočena varna migracija. Omilitveni ukrep se predvidi s projektom in izvede v času gradnje. Za izvedbo sta zadolžena investitor in izvajalec gradbenih del. Ukrep je uspešno izveden, če ni zabeleženih povozov živali.
– Z lesno vegetacijo naj se optično in deloma protihrupno loči območje lokacijskega načrta od nove struge reke Are (zasaditev na nasipu in za nasipom) in od naravnega rezervata Škocjanski zatok. Primerna bi bila kombinacija avtohtonih zimzelenih grmovnic in višjih listopadnih dreves, kjer bi ptice našle zavetje in hrano tudi pozimi. V času obratovanja je potrebno površine redno vzdrževati in preprečevati zarast z neavtohtonimi vrstami (predvsem robinijo Robinia pseudoacacia). Za izvedbo sta zadolžena investitor in izvajalec del.
– Potrebna je postavitev varovalne ograje (mreže, betonski elementi v obliki črke L itd), ki bo preprečila prehod dvoživk iz sladkovodnega močvirja v bližini tovorne železniške postaje Srmin na območje lokacijskega načrta, s čimer bodo zaradi usmerjanja dvoživk na kopna mrestišča preprečeni povozi. Za izvedbo sta zadolžena projektant in investitor.
– Po izgradnji se v obdobju 3-let spremlja ponovno naseljevanja ptic gnezdilk na območju nove struge Are. Spremljanje zagotovi investitor. Nadzor nad izvedbo ukrepov vrši Zavod RS za varstvo narave.
– Spremljanje prehajanja dvoživk preko cest izvaja biolog vsaj tri leta po izgradnji in to dvakrat letno v času vegetacijske sezone. V primeru, da se naknadno ugotovi migracija, je potrebno predvideti dodatne ukrepe.
40. člen
(Varstvo kulturne dediščine)
(1) Na celotnem območju se mora med gradnjo izvajati stalni arheološki nadzor z dokumentiranjem. V primeru pomembnih arheoloških najdb je potrebno upoštevati določila Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
(2) Na površinah, kjer je iz georadarskih profilov razvidna anomalija zaradi visokega odbojnega materiala bodo izvedene arheološke sonde. Arheološke sonde morajo biti izvedene pred pričetkom kakršnih koli zemeljskih ali gradbenih del.
(3) Stroške: arheološkega sondiranja, dokumentacije arheoloških najdb in nujne zaščite arheoloških najdb nosi investitor v skladu z 59.čl. Zakona o varstvu kulturne dediščine.
(4) Investitor mora za posege v navedene parcele pridobiti kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Piran, ki se izda po zaključenih arheoloških sondah.
(5) Organizacijo, ki je pristojna za varstvo kulturne dediščine (ZRSVKD OE Piran) se vsaj 10 dni pred začetkom izvajanja del obvesti ter se ji omogoči spremljanje stanja med zemeljskimi in gradbenimi deli z vidika odkrivanja in varstva kulturnih vrednot.
X. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
41. člen
(Varstvo pred požarom)
(1) Pri pripravi OLN so upoštevane zahteve 22. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01) ter upoštevani prostorski in gradbeno tehnični ukrepi, s katerimi so zagotovljeni pogoji za varen umik ljudi in premoženja iz objekta (ustrezna kapaciteta poti umika, ustrezna razporeditev poti umika, ustrezno število poti umika, ustrezni dostopi do poti umika in drugi ukrepi, ki vplivajo na neoviran umik ljudi in premoženja iz objektov), potrebni odmiki med objekti (na podlagi smernic so predvidene ustrezne požarne ločitve objektov v nizu, s katerimi se zagotavlja omejevanje širjenja ognja ob požaru) ter prometne površine, v skladu z zahtevami iz študije požarne varnosti, ki je sestavni del tega OLN.
(2) Požarna voda bo zagotovljena ali iz vodovodnega omrežja ali z drugimi tehničnim rešitvami. Požarna voda bo zagotovljena pred tehničnim pregledom objektov.
(3) V okviru ukrepov pri načrtovanju izgradnje objektov je potrebno upoštevati požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov, varnostnih odmikov od plinskega terminala, možnostjo širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji (zaradi velikih razdalj je zmanjšana na minimum in ne predstavlja ovire pri izgradnji objektov) in z intervencijskimi dostopi ter s površinami za umik ljudi.
(4) V fazi izdelave projektne dokumentacije in pridobivanja gradbenega dovoljenja mora investitor od Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami pridobiti projektne pogoje in požarno soglasje k projektnim rešitvam.
42. člen
(Varstvo pred naravnimi nesrečami)
Zaradi zagotavljanja poplavne varnosti morajo biti vsi objekti na minimalni koti +2.5 m. Parkirne površine so lahko na nižji koti, pri čemer morajo biti v projektni dokumentaciji opredeljene posledice in omilitveni ukrepi.
43. člen
(Varovanje zdravja)
Za objekte, ki so pod nadzorom Zdravstvenega inšpektorata RS, je potrebno k projektnim rešitvam pridobiti soglasje pristojnega soglasodajalca.
XI. FAZNOST IZVAJANJA
44. člen
(Faznost)
Dopustno je fazno izvajanje. Vsak izvedeni del posamezne faze mora tvoriti zaključen prostorski del s komunalno opremo, zunanjo ureditvijo in ustreznim številom parkirnih prostorov in ne sme ovirati ali prejudicirati izvedbe drugih z lokacijskim načrtom predvidenih objektov in ureditev.
XII. TOLERANCE PRI IZVEDBI LOKACIJSKEGA NAČRTA
45. člen
(Tolerance)
(1) Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustni odmiki tras komunalnih naprav in prometnih ureditev od prikazanih, v kolikor gre za prilagajanje stanju na terenu, izboljšavam tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoče ureditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna omrežja in naprave. Pod enakimi pogoji je za izboljšanje stanja opremljenosti območja možno izvesti dodatna podzemna omrežja in naprave.
(2) V sklopu posameznih objektov po ureditvenih območjih je možna razdelitev na večje št. enot v mejah max. gabarita objekt.
(3) Dovoljena so odstopanja, ki so rezultat usklajevanja načrtov prometnic in križišč v kontaktnih območjih s sosednjimi prostorskimi izvedbenimi akti.
(4) Zunanje površine posameznih notranjih ureditev se lahko preoblikujejo glede na prikaz v grafičnem delu skladno s potrebami posameznih programov.
(5) V skladu s splošnimi pogoji je možno preoblikovanje tlorisnih gabaritov znotraj gradbenih linij objektov, prikazanih v grafičnem delu. Znotraj podanih vertikalnih in tlorisnih gabaritov načrtovanega objektov je možno členjenje in preoblikovanje stavbnih mas v vertikalni in horizontalni smeri. Ob gostinskih lokalih v pritličjih se skladno z ostalimi določili tega odloka lahko uredijo zunanje gostinske terase (nadkritja) tudi izven tlorisnih gabaritov objektov pod pogojem, da je to sestavni del celovitega načrta oblikovanja fasade in zunanje ureditve.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
46. člen
(Prenehanje veljavnosti prostorskih aktov)
S sprejetjem tega odloka prenehajo na območju, ki se ureja s tem lokacijskim načrtom, veljati določila prostorski ureditveni pogoji v Občini Koper (Uradne objave št.. 19/88, 7/01, 24/01 in Uradni list RS, št. 49/05).
47. člen
(vpogled v lokacijski načrt)
Občinski lokacijski načrt »Gospodarsko obrtna in razvojna cona Srmin« je stalno na vpogled pri pristojnem organu Mestne občine Koper.
48. člen
(Nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Inšpektorat RS za okolje in prostor – Območna enota Koper.
49. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. K3503-90/2003
Koper, dne 20. julija 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/06)
P R O M U L G O
I L D E C R E T O
sul piano di sito comunale riferito alla zona artigianale – industriale e di sviluppo di srmin
N. K3503-90/2003
Capodistria, il 21 luglio 2006
Il sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 72 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazz. uff. della RS, n. 110/2002, 8/2003 – rettifica, 58/03-ZZK-1), in virtù dell’articolo 29 della legge sull’autonomia locale – ZLS-UPB1 (Gazz. uff. della RS, n. 100/05) e per effetto dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (B.U., n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazz. uff. della RS, n. 90/05), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 20 luglio 2006, ha approvato il
D E C R E T O
SUL PIANO DI SITO COMUNALE RIFERITO ALLA ZONA ARTIGIANALE – INDUSTRIALE E DI SVILUPPO DI SRMIN
I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
(basi per il piano di sito)
(1) Con il presente decreto è approvato il Piano di sito comunale riferito alla “Zona artigianale -industriale e di sviluppo di Srmin« (nel seguito: PSC)
(2) Il piano di sito comunale è stato elaborato dalla società Studio arhitektura d.o.o., Isola, n. di progetto 10-05, in collaborazione con la società PS Prostor d.o.o., Capodistria, con riferimento agli elaborati tecnici di cui all’articolo 5 del presente decreto.
Articolo 2
(contenuto del decreto)
Il decreto sul piano di sito comunale denominato »Zona artigianale – industriale e di sviluppo di Srmin« (nel seguito: decreto) definisce la zona d’intervento, le tipologie dei fabbricati pianificati, la funzione della zona, la progettazione urbanistica, architettonica e paesaggistica dei fabbricati e delle sistemazioni, le condizioni di realizzazione delle opere d’urbanizzazione nella zona d’intervento, progetti di massima riferiti alla realizzazione delle strutture viarie e delle aree contermini, le opere idrauliche, gli interventi ricadenti nelle aree soggette a vincoli di tutela ambientali e paesaggistici, i provvedimenti a tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale, oltre a quelli riferiti all’uso sostenibile delle risorse naturali, i tempi di realizzazione, gli obblighi del committente e degli esecutori, le deroghe ed la supervisione sull’attuazione del presente decreto.
II. ELEMENTI DEL PIANO DI SITO
Articolo 3
(contenuto del piano di sito comunale)
Il piano di sito di cui all’articolo 1 del decreto contiene:
I Il decreto
II La relazione illustrativa:
1. Descrizione dell’intervento
2. Zona d’intervento
3. Coerenza territoriale dell’intervento pianificato:
3.1. Descrizione dell’impatto e dei collegamenti con le aree circostanti
3.2. Descrizione dei fabbricati e delle aree pianificate, condizioni di localizzazione e gli
orientamenti per la progettazione e costruzione
4. Schemi di massima riguardanti la viabilità, le infrastrutture energetiche, le reti idriche e fognarie ed altre, l’obbligo di allacciamento alle medesime
5. Provvedimenti e misure da adottarsi ai fini di tutela dell’ambiente, dei beni naturalistici, del
patrimonio culturale, oltre all’impiego sostenibile delle risorse naturali
6. Provvedimenti e misure rivolti alla protezione da calamità naturali e da altre emergenze
7. Planimetria dei lotti d’intervento
III Elaborati grafici:
1. Delimitazione della zona d’intervento su DOF, in scala 1: 5000
2. Delimitazione della zona d’intervento, rappresentata sul piano geodetico, in scala 1: 2000
3. Delimitazione della zona d’intervento PCD, in scala 1: 2000
4. Stato di progetto, sistemazione, in scala 1: 1000
5. Stato dell’edificato – scantinato, in scala 1:1000
6. Stato dell’edificato – piano terreno, in scala 1: 1000
7. Stato dell’edificato – primo piano, in scala 1: 1000
8. Sezioni quotate
9. Rappresentazione assionometrica
10. Viabilità, in scala 1:1000
11. Piano d’insieme delle infrastrutture a rete, in scala 1:1000
12. Planimetria dei lotti d’intervento, in scala 1: 1000
13. Spostamento dello scolmatore di piena del fiume Risano – stato di fatto, in scala 1:2500
Articolo 4
(Elenco degli allegati)
(1) Sommario per la pubblicazione
(2) Estratto dagli elementi territoriali degli strumenti di pianificazione del Comune città di Capodistria
(3) Illustrazione e motivazione del piano di sito
(4) Approfondimenti tecnici
– Caratterizzazione geomeccanica del sottosuolo nell’area del raccordo di Bertocchi
– Valutazione dell’impatto ambientale del centro commerciale degli spostamenti e revisione
– Relazione ambientale
– Revisione della relazione ambientale
– Progetto di massima dello spostamento dello scolmatore di piena del fiume Risano
– Gestione della sicurezza antincendio
– Analisi di stabilità dello scolmatore di piena del Risano
– Progetto di massima della rete idrica
– Rilevamenti con georadar
– Approfondimenti tecnici particolari
– Redazione di approfondimenti tecnici
– Autorizzazione ambientale
(5) Orientamenti, norme di progetto e pareri
(6) Elenco delle norme sovraordinate, riguardanti la tutela e quelle settoriali recepite all’atto di predisposizione del piano di sito
(7) Pratica concernente la procedura di predisposizione e d’approvazione del piano di sito
(8) Programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione
III. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO NEL TERRITORIO
Articolo 5
(Interventi nel territorio)
(1) La zona d’intervento ricade nel territorio più ampio destinato all’insediamento delle attività economiche, ubicato tra il Porto di Capodistria, la ferrovia, Val Stagnon e l’infrastruttura autostradale.
(2) Nella zona contemplata dal PSC sono previsti i seguenti interventi:
– Spostamento dello scolmatore di piena del Risano,
– Sistemazione della viabilità e di altre infrastrutture a rete,
– Realizzazione di fabbricati a destinazione non abitativa,
– Sistemazione degli spazi pubblici all’aperto,
– Costruzione di parcheggi destinati alle autovetture e veicoli industriali, come pure di altre superfici di manipolazione,
– Sistemazione degli spazi scoperti,
– Utilizzo del materiale di risulta, come definito nell’articolo 14 dell’Ordinanza sul PSN riferito alla strada a scorrimento veloce sul tratto Capodistria – Isola.
IV. ZONA CONTEMPLATA DAL PSC
Articolo 6
(Zona contemplata dal PSC)
(1) La zona contemplata dal PSC si estende su una superficie pari a 27,8 ha circa e comprende le strutture
già esistenti.
(2) La zona d’intervento ricade nel territorio più ampio destinato all’insediamento delle attività economiche, ubicato tra il Porto di Capodistria, la ferrovia, Val Stagnon e l’infrastruttura autostradale. L’intera zona occupa la superficie di 60 ha circa, quella ristretta, contemplata dal PSC, invece, misura 27,8 ha circa.
(3) La zona d’intervento comprende in parte o nella totalità le seguenti particelle catastali: 601, 608, 6311, 6355, 5797/1, 5797/19, 5797/8, 5822/1, 5822/10, 5822/11, 5822/3, 5822/4, 5822/5, 5822/6, 5822/7, 5822/8, 5822/9, 5830/2, 5830/3, 5830/4, 5830/5, 5830/7, 5831/10, 5831/13, 5831/14, 5831/15, 5831/16, 5831/3, 5831/4, 5831/9, 5833/14, 5833/15, 5833/17, 5833/7, 5833/8, 5833/9, 5842/17, 5842/18, 5842/9, 5865/13, 5865/14, 5865/15, 5865/16, 5865/17, 5865/18, 5865/19, 5865/20, 5865/7, 5866/3, 5866/7, 5974/14, 5974/15, 5974/17, 5974/18, 5974/2, 5975/2, 5975/6, 5975/7, 5976/4, 5976/5, 5977/13, 5977/14, 5982/5, 5982/7, 5982/8, 5982/9, 5984/2, 5984/3, 5984/4, 600/1, 600/2, 6014/1, 6015/5, 6015/6, 602/1, 602/2, 6027/1, 6027/2, 6027/4, 6032/6, 6032/7, 607/1, 6307/2, 6354/3, 6357/6, 5833/16, 6014/2, 5865/12, 5975/4, 5974/13, 5832/1, 5974/3, 6310, 6061/2, 5831/11, 5868/2, 6309/1, 6061/3, 5822/2, 5867/2, 647/2, 5975/5, 646, 6312, 6309/2, 5866/2, 6308/1 in 5797/, tutte allibrate nel c.c. di Bertocchi.
(4) I confini sono riportati negli elaborati grafici della mappa catastale e topografica di cui all’articolo 3 del presente decreto.
Articolo 7
(Interventi fuori della zona interessata dal PSC)
Gli interventi previsti fuori della zona interessata dal PSC sono i seguenti:
– Allacciamento dello spostamento dello scolmatore di piena del Risano, come dalla variante 3, con l’esecuzione di un nuovo fosso con scarico direttamente nella prevista riserva naturale di Val Stagnon, ubicato fuori del territorio contemplato dal PSC ed attraversante le p.c. n. 5974/16, 6034/4, 604/1 e 604/2, c.c. di Bertocchi.
– Allacciamento ai servizi pubblici preesistenti
Articolo 8
(Collegamenti tra le aree circostanti il territorio contemplato dal PSC riferito alla Zona artigianale – industriale e di sviluppo Srmin e del PSN riguardante il raccordo tra il Porto di Capodistria e la rete autostradale)
(1) Gli interventi aventi per oggetto i collegamenti tra la zona contemplata dal PSC con quella regolata dal PSN riferito al raccordo tra il Porto di Capodistria e la rete autostradale, devono adeguarsi al suddetto PSN. A tale fine vanno adottate soluzioni, conformi a quelle previste dal PSN. Sono ammesse eventuali varianti dei collegamenti funzionali da adottarsi in ambito alle deroghe previste al PSN.
(2) Gli interventi, che interessano la zona contemplata dal PSN (terrapieni, infrastrutture a rete, viavilità, allestimento del verde e sistemazioni degli spazi all’aperto), vanno coordinati con la DARS d. d..
(3) Gli interventi, che interessano la zona contemplata dal PSN (terrapieni, infrastrutture a rete, viavilità, allestimento del verde e sistemazioni degli spazi all’aperto), sono subordinati all’autorizzazione della DARS d.d. da richiedersi previo rilascio della concessione edilizia.
Articolo 9
(Suddivisione in comparti territoriali)
(1) La zona d’intervento è suddivisa in 7 comparti territoriali:
– comparto I Zona a destinazione commerciale, direzionale, dei servizi e delle attività di ristorazione
– comparto II Zona direzionale, dei servizi, delle attività di ristorazione e di formazione ed artigianale
– comparto III Zona artigianale – destinata ai servizi ed alle attività produttive – unità minori
– comparto IV Zona artigianale – destinata ai servizi ed alle attività produttive – unità maggiori
– comparto V Zona artigianale – a destinazione commerciale, produttiva, delle attività di ristorazione e dei servizi
– comparto VI Zona a destinazione dei servizi e commerciale
(2) Il PSC riferito alla »Zona artigianale – industriale e di sviluppo Srmin« prevede anche la sistemazione degli spazi pubblici e delle infrastrutture a rete.
V. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI PREVISTI
Articolo 10
(tipologie di interventi)
In tutti i comparti territoriali sono consentiti interventi di nuova costruzione e di ricostruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ricostruzione dei fabbricati preesistenti, opere di manutenzione di interesse pubblico.
Articolo 11
(destinazioni d’uso)
In tutti i comparti territoriali sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso (come da Ordinanza di introduzione ed applicazione della classificazione unitaria delle tipologie dei fabbricati e sulla definizione dei fabbricati di interesse nazionale, Gazzetta uff. della RS, n. 33/03 e 78/05 – rettifica – nel seguito: Ordinanza):
– Fabbricati a destinazione non abitativa:
– Esercizi di ristorazione
– Edifici amministrativi e direzionali: altri edifici amministrativi e direzionali;
– Fabbricati a destinazione commerciale ed altri destinati ai servizi ad eccezione dei distributori di benzina;
– Fabbricati industriali e magazzini di deposito;
– Attrezzature per i servizi sociali generali – attività didattico – formative e di ricerca scientifica;
– Altri edifici a destinazione non abitative, non rientranti in altre categorie.
– Opere di ingegneria civile:
– Infrastrutture di trasporto – strade e percorsi, parcheggi, ecc.,
– Condutture, reti delle comunicazioni e cavi per la distribuzione dell’energia elettrica.
– Manufatti semplici, realizzati in ossequio al Regolamento riguardante le tipologie di fabbricati complessi, elementari e semplici, per i quali non si richiede il permesso a costruire, e le opere connesse ai fabbricati ed alle aree di pertinenza (Gazzetta uff. della RS, n. 114/03 e 130/04).
Articolo 12
(tipologie di sistemazione)
Nella zona d’intervento sono ammesse le seguenti sistemazioni:
– Realizzazioni orticulturali (ad esempio, aiuole, zone verdi, viali alberati, arbusti, ecc.)
– Sistemazioni degli spazi esterni (pavimentazione, sistemazione delle piazze, dei terrazzi pubblici – piazzali, dei sentieri pedonali, delle scale esterne, ecc.).
VI. FUNZIONE DELLA ZONA D’INTERVENTO, NORME TECNICHE DI PROGETTAZIONE URBANISTICA, ARTCHITETTONICA E PAESAGGISTICA
Articolo 13
(Funzione della zona d’intervento)
(1) La zona d’intervento ricade nel territorio più ampio destinato all’insediamento delle attività economiche, ubicato tra il Porto di Capodistria, la ferrovia, Val Stagnon e l’infrastruttura autostradale. L’intera zona occupa la superficie di 60 ha circa, quella ristretta, contemplata dal PSC, invece, misura 27,8 ha circa.
(2) I fabbricati e gli impianti attinenti alle singole attività sono collocati in maniera da costituire unità funzionali territorialmente circoscritte.
(3) La progettazione flessibile consente la suddivisione in comparti di ampi ambiti territoriali, nel rispetto delle condizioni presenti nel territorio ed in funzione delle necessità degli utenti.
(4) La progettazione dei fabbricati deve avvenire secondo un concetto urbanistico e funzionale unitario. Nella progettazione architettonica occorre rispettare i criteri qualitativi, con particolare attenzione rivolta alle facciate in fregio agli spazi pubblici.
(5) I mutamenti della destinazione d’uso dei fabbricati e delle superfici è ammessa nella misura in cui non sia alterata la destinazione principale e non sia arrecato pregiudizio alle condizioni di vita e di lavoro dell’ambito interessato, suscettibili di esercitare un impatto negativo sull’assetto funzionale della zona stessa e delle aree contermini.
Articolo 14
(Norme di progettazione urbanistica, architettonica e paesaggistica)
Il piano di sito ammette i seguenti interventi:
– Spostamento dello scolmatore di piena del Risano e la rispettiva regolazione;
-Riporto e consolidamento del terreno fino alle quote prescritte, soggette alla sistemazione dello scolmatore di piena del Risano e dei tracciati delle strutture stradali esistenti e di quelle previste;
– Nuove costruzioni;
– Demolizioni, costruzioni sostitutive e ricostruzioni dei fabbricati preesistenti;
– Costruzione della rete stradale, dei parcheggi, dei percorsi pedonali e delle piste ciclabili;
– Realizzazione, rifacimento e manutenzione delle infrastrutture a rete;
– Sistemazione e manutenzione delle zone verdi: parche, aiuole, pergole.
Articolo 15
(Lotti d’intervento e ubicazione dei manufatti)
(1) I lotti interessati dall’intervento sono individuati nell’apposito piano che è parte integrante del presente piano di sito. In seguito alle verifiche degli interventi è ammessa la divisione o la risagomatura successiva dei lotti edificatori che possono differire da quelli rappresentati nella misura in cui l’ubicazione e la sagoma dei manufatti subiscano delle modifiche, ferme restando le deroghe consentite.
(2) L’ubicazione dei manufatti e di altre sistemazioni nonché impianti infrastrutturali (viabilità, infrastrutture a rete) sono riportati negli elaborati grafici di cui all’articolo 4 del presente decreto. Le principali dimensioni planimetriche e di altezza, come pure gli allineamenti, sono definiti nel presente decreto.
Articolo 16
(Norme di progettazione architettonica)
Le norme generali di progettazione architettonica prevedono quanto segue:
– Le dimensioni planimetriche dei fabbricati sono comprensive delle parti aggettanti quali pensiline, tettoie, terrazzi coperti, balconi, scale esterne, ecc.
– Nella realizzazione delle facciate dei fabbricati vanno utilizzati materiali e dettagli di qualità.
– Particolare cura va dedicata all’articolazione interna dei programmi, alle parti esterne degli edifici, ai volumi, agli ingressi principali ed alla sistemazione degli spazi scoperti.
– I tetti dei fabbricati possono adeguarsi alla struttura ed alla destinazione d’uso dei medesimi, come pure alle rispettive strutture portanti (coperture piane, a due spioventi, ad arco). All’interno delle singole zone territoriali omogenee vanno rispettate le norme unitarie di progettazione delle strutture di copertura.
Articolo 17
(Progettazione e allineamento dei fabbricati)
(1) L’altezza massima del piano terreno non deve superare 7 m, misurata partendo dalla quota del marciapiede fino alla quota dell’estradosso della soletta di copertura.
(2) La quota del piano terreno si trova a 2,9 – 3,5 m s.l.m. e non deve superare la quota della sede stradale rappresentata negli allegati grafici del PS.
(3) La quota del piano interrato corrisponde alla quota convenzionale di +-0,00 m s.l.m.
(4) Posizionamento del fabbricato:
– L’allineamento: gli allineamenti sono rappresentati negli allegati cartografici al PSC.
– Distacchi dai confini: va garantita la sicurezza antincendio dei fabbricati, come pure le superfici necessarie all’esecuzione delle opere di manutenzione dei singoli edifici o cortine di edifici.
– Distacchi dai fabbricati circostanti: i distacchi sono definiti dal posizionamento dei singoli fabbricati, stabiliti negli allegati cartografici al PSC.
– Forma dei fabbricati: è definita in base allo sviluppo delle linee di edificazione rappresentate negli allegati cartografici del PSC.
– Altezza di costruzione: le quote al suolo e le quote dell’estradosso del solaio di copertura sono rappresentate negli allegati cartografici al PS.
– I volumi delle singole unità presenti all’interno del fabbricato sono rappresentati negli allegati cartografici al PSC.
Articolo 18
(Comparti territoriali)
(1) Nella zona d’intervento è prevista la realizzazione, all’interno dei comparti territoriali distinti, di fabbricati singoli a destinazione non abitativa.
(2) Il comparto I occupa la parte orientale della zona d’intervento e si estende su una superficie pari a 9,6 ha. L’agglomerato progettato si compone di tre unità edilizie a destinazione commerciale e dei servizi, direzionale e alberghiera.
Edificio a destinazione commerciale – dei servizi
– Dimensioni planimetriche: le dimensioni planimetriche massime sono definite dalla lunghezza dei lati e dalle linee di fabbricazione. Il corpo di fabbrica deve avere dimensioni planimetriche non superiori a Mt. 385 x 101,0.
– Altezza di costruzione: è previsto un piano completamente interrato + due piani fuori terra. Le superfici interrate sono destinate al garage nel quale saranno ricavati 1180 posti macchina. L’altezza massima del fabbricato è limitata a ml. 22,70, misurata a partire dalla quota del suolo fino all’estradosso del solaio di copertura. Sul lato est del fabbricato e’ previsto un cortile di servizio munito dell’accesso per veicoli industriali.
Edificio direzionale
– E’ situato al centro del fronte est del complesso.
– Dimensioni planimetriche: le dimensioni planimetriche massime sono definite dalla lunghezza dei lati e dalle linee di fabbricazione. Il corpo di fabbrica deve avere dimensioni planimetriche non superiori a Mt. 40 x 23.
– Altezza di costruzione: l’altezza massima di costruzione prevede otto piani fuori terra. L’altezza massima del fabbricato è limitata a ml. 31,5, misurata a partire della quota del suolo fino all’estradosso del solaio di copertura.
Albergo d’affari
– E’ situato a nord dell’edificio direzionale. Nella cesura tra i fabbricati si trova l’ingresso principale nel complesso commerciale.
– Dimensioni planimetriche: le dimensioni planimetriche massime sono definite dalla lunghezza dei lati e dalle linee di fabbricazione. La superficie massima del piano terreno e del primo piano è pari a Mt. 55 x 30, quella dei rimanenti piani, invece, a Mt. 40 x 23.
– Altezza di costruzione: l’edificio si articola in tredici piani fuori terra. L’altezza massima è limitata a ml. 46,50, misurata a partire dalla quota del suolo fino all’estradosso del solaio di copertura.
Il complesso è accessibile dai quattro lati: quello ad est è destinato ai veicoli di servizio (strada 1), mentre dai rimanenti tre lati è previsto l’accesso delle autovetture (ospiti). Nell’area di pertinenza saranno ricavate zone di parcheggio dove sono previsti complessivamente 1473 posti macchina. All’interno dell’area sono previsti ampi spazi allestiti al verde pubblico, costituiti da viali alberati, aiuole e due parchi prospicienti i due fabbricati più alti.
(3) Il comparto II occupa la parte sud-orientale della zona e si estende su una superficie di 1,2 ha. L’edificato è costituito da due fabbricati a destinazione non residenziale:
Parco tecnologico dell’Istria slovena – edificio a destinazione non residenziale
– Dimensioni planimetriche: le dimensioni planimetriche massime sono definite dalla lunghezza dei lati e dalle linee di fabbricazione. La superficie massima del corpo di fabbrica è di Mt. 80 x 65.
– Altezza di costruzione: l’edificio si articola in quattro piani fuori terra. L’altezza massima è limitata a ml. 16, misurata dalla quota del suolo fino all’estradosso del solaio di copertura.
– L’area circostante, compreso il parcheggio, sarà allestita a verde con l’impiego di specie vegetali autoctone. I piazzali antistanti i due ingressi nel fabbricato saranno pavimentati. Sono inoltre previste rampe di accesso finalizzate al superamento delle barriere architettoniche.
Fabbricato A: edifici a cortina continua a destinazione non abitativa
– Dimensioni planimetriche: riconducibili ad un parallelepipedo dalla superficie massima di Mt. 70 x 16 per 5 unità edificatorie.
– Altezza di costruzione: il fabbricato si articola in due piani fuori terra. L’altezza massima è limitata a ml. 10, misurata a partire dalla quota del suolo fino all’estradosso del solaio di copertura.
All’interno dell’area di pertinenza saranno ricavati circa 130 posti macchina. L’area è allestita a verde con viali alberati e aiuole.
(4) Il comparto III è situato nella parte meridionale della zona d’intervento ed occupa la superficie di 1 ettaro circa. Vi sono previsti due fabbricati a destinazione non abitativa.
Fabbricato B – edifici a cortina continua a destinazione non abitativa
– Dimensioni planimetriche: superficie massima di Mt. 70 x 20 per 6 unità edificatorie le cui dimensioni sono evidenziate negli allegati cartografici al PSC.
– Altezza di costruzione: il fabbricato si articola in due piani fuori terra, fatta eccezione per un’unità per la quale è ammessa l’altezza di tre piani fuori terra. L’altezza massima è limitata a ml. 13,20, misurata a partire dalla quota del suolo fino all’estradosso del solaio di copertura.
Fabbricato C – edifici a cortina continua a destinazione non abitativa
– Dimensioni planimetriche: superficie massima di Mt. 70 x 20 per 7 unità edificatorie.
– Altezza di costruzione: il fabbricato si articola in due piani fuori terra. L’altezza massima è limitata a ml. 10, misurata a partire dalla quota del suolo fino all’estradosso del solaio di copertura.
Il fabbricato è accessibile dalla strada che scorre ad est della zona. All’interno dell’area di pertinenza saranno ricavati circa 94 posti macchina. E’ previsto l’allestimento a verde degli spazi scoperti.
(5) Il comparto IV è situato nella parte sud – ovest della zona e si estende su 1,6 ettari. Vi è prevista l’edificazione di un fabbricato non residenziale di maggiori dimensioni.
Fabbricato D – edifici a cortina continua a destinazione non abitativa
– Dimensioni planimetriche: superficie massima di Mt. 150 x 30 per 10 unità edificatorie.
– Altezza di costruzione: il fabbricato si articola in tre piani fuori terra. L’altezza massima è limitata a ml. 14, misurata a partire dalla quota del suolo fino all’estradosso del solaio di copertura.
– Il fabbricato è accessibile dalla strada di servizio che scorre a nord della zona. All’interno dell’area di pertinenza saranno ricavati circa 120 posti macchina. E’ previsto l’allestimento a verde degli spazi scoperti.
(6) Il comparto V è situato nella parte nord – occidentale della zona d’intervento.
– All’interno del comparto sono previsti due fabbricati a destinazione non residenziale di maggiori dimensioni il cui posizionamento è evidenziato negli allegati cartografici al PSC.
Il fabbricato E – edifici a cortina continua a destinazione non abitativa
– Dimensioni planimetriche: le dimensioni planimetriche massime sono definite dalla lunghezza dei lati e dalle linee di fabbricazione. La superficie massima del corpo di fabbrica è di Mt. 100 x 15, per 7 unità edificatorie.
– Altezza di costruzione: il fabbricato si articola in due piani fuori terra. L’altezza massima è limitata a ml. 13, misurata a partire dalla quota del suolo fino all’estradosso del solaio di copertura.
Il fabbricato F – edifici a cortina continua a destinazione non abitativa
– Dimensioni planimetriche: le dimensioni planimetriche massime sono definite dalla lunghezza dei lati e dalle linee di fabbricazione. La superficie massima del corpo di fabbrica è di Mt. 120 x 35, per 8 unità edificatorie.
– Altezza di costruzione: il fabbricato si articola in due piani fuori terra. L’altezza massima è limitata a ml. 13, misurata a partire dalla quota del suolo fino all’estradosso del solaio di copertura.
(7) Il comparto VI
– Sono ammesse ricostruzioni, ampliamenti e sopralzi dell’edificato esistente. E’ ammesso altresì il mutamento della destinazione d’uso dei manufatti ed il rispettivo raggruppamento nel rispetto della linea di fabbricazione ovvero di trasformazione. A tale riguardo vanno osservate le proporzioni e le articolazioni dei fabbricati principali ricavando gli spazi necessari alla manutenzione dei medesimi nelle rispettive aree di pertinenza.
– In caso di aumento delle dimensioni planimetriche dei fabbricati preesistente vanno garantite le necessarie aree di servizio e di parcheggio da ricavarsi entro il perimetro del lotto edificabile interessato.
Articolo 19
(Verde pubblico attrezzato)
(1) La progettazione delle aree destinate a verde pubblico attrezzato deve avvenire nel rispetto:
– Delle condizioni orografiche;
– Del tessuto edificato in ordine alla formazione di vie;
– Della messa a dimora delle alberature lungo la viabilità primaria e accanto ai percorsi pedonali;
– Piantumazione delle alberature o pergole per l’ombreggiamento degli atri e parcheggi.
(2) L’allestimento del verde deve avvenire con l’impiego delle specie vegetali mediterranee da individuarsi nel rispettivo piano che è parte integrante del progetto finalizzato al rilascio della concessione edilizia. La viabilità, le opere d’urbanizzazione e le rispettive attrezzature vanno progettate ed eseguite in maniera da consentire l’impianto di viali alberati, previsti nel presente piano di sito. Le aiuole, allestite lungo la pista ciclabile ed il percorso pedonale, devono essere larghe almeno 2 m.
Articolo 20
(Sistemazione degli spazi all’aperto)
La progettazione e l’attuazione delle sistemazioni degli esterni devono avvenire con l’impiego di materiali e dettagli di qualità. Ad eccezione delle superfici adibite al traffico (parcheggi, marciapiedi), la pavimentazione di tutte le superfici di calpestio deve avvenire con materiali naturali o simili, di struttura affine.
Articolo 21
(Recupero dei materiali di risulta)
Nella zona d’intervento è previsto il recupero dei materiali di risulta per portare il livello del terreno alla quota da 2,0 a 3,5 m s.l.m.
VII. VIABILITA’
Articolo 22
(Traffico motorizzato)
(1) La zona d’intervento è collegata al sistema viario attraverso le strade tangenziali preesistenti e di nuova costruzione: strada a scorrimento veloce Škofije – Capodistria, raccordo di Bertocchi, raccordo di Ancarano e quello di Srmin.
(2) Il sistema viario della zona d’intervento poggia su cinque strutture stradali, e precisamente: strada »1«, »2«, »A«, »B« e »1b«, collegate alla rete stradale esistente o di nuova realizzazione attraverso rispettivi raccordi. Le strade A e B sono progettate in maniera da collegarsi all’area circostante.
(3) La zona d’intervento si collega direttamente ai previsti raccordi di Bertocchi e Srmin. L’ingresso principale nella zona è costituito dall’allacciamento della strada 2 al raccordo di Bertocchi, all’altezza del km 0+664.
(4) Oltre a quello sopraindicato, è previsto anche l’allacciamento al raccordo di Bertocchi, da realizzarsi all’altezza del km 0+857 (strada 1) e l’allacciamento della strada 2 al raccordo di Srmin.
(5) Tutte le strade a due corsie sono larghe 6 m e munite di marciapiede rialzato, ad ambo i lati, dalla larghezza di 2 m. La strada 2 ha una corsia aggiuntiva per svolta a sinistra, larga 3 m, e la pista ciclabile su ambo i lati, larga 2 m. Lungo la strada 1b è previsto il marciapiede su un solo lato, senza la pista ciclabile.
Articolo 23
(Collegamento con l’area circostante)
(1) Le comunicazioni con l’area circostante devono essere armonizzate a livello della documentazione progettuale.
(2) Prima del rilascio della concessione edilizia va richiesto il nullaosta della DARS d.d.
Articolo 24
(Traffico stazionario)
(1) In assenza di parcheggi pubblici è necessario garantire almeno:
– 1 posto macchina per 30 m2 di superficie lorda destinata ad attività direzionali o commerciali,
– 1 posto macchina per 60 m2 di superficie lorda dei centri commerciali,
– 1 posto macchina per 120 m2 di superficie lorda dei magazzini di stoccaggio o di impianti produttivi,
– 3 posti macchina per vano d’affari,
– 1 posto macchina per ogni 2 posti a sedere nell’esercizio di ristorazione;
– 1 posto macchina per camera d’albergo o appartamento,
(2) Nei comparti II, III, IV, V è prevista la costruzione di parcheggi pubblici.
(3) Gli utenti dei fabbricati preesistenti situati all’interno del comparto VII devono ricavare le superfici destinate al traffico stazionario nell’ambito del rispettivo lotto edificabile.
Articolo 25
(Superfici pedonali e ciclabili)
Lungo le strade è prevista la sistemazione dei marciapiedi e delle piste ciclabili (ad eccezione della strada 1b). Tutti i percorsi pedonali principali e le aree di parcheggio devono essere esenti da barriere architettoniche ed accessibili ai disabili.
VIII. NORME PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI
Articolo 26
(Recepimento delle linee guida e delle norme progettuali)
Nella progettazione ed esecuzione degli interventi nell’ambito della zona contemplata dal piano di sito in oggetto vanno recepite le direttrici per la progettazione di tali interventi, le quali sono parte integrante del suddetto piano di sito.
Articolo 27
(Rete fognaria)
(1) È prevista la costruzione della rete fognaria in un sistema separato, allacciato all’esistente collettore Bertocchi – Depuratore centrale che attraversa la zona d’intervento. Le condotte fognarie esistenti lungo la strada “2” saranno collegate attraverso l’impianto di pompaggio previsto, al collettore Bertocchi – Depuratore centrale.
(2) Alla condotta fognaria posta nel sedime della strada 1b sarà collegata (previa verifica del possibile attraversamento dello scolmatore di piena del Risano nonché dell’effettiva quota e localizzazione del fosso di scolo sotto la strada costiera presso Bertocchi) la condotta prevista nel progetto di massima (aggiornamento) del sistema fognario a servizio del comune di Capodistria.
(3) Nei luoghi attraversati da condotte fognarie e meteoriche non è consentito l’impianto di arbusti e alberature che vanno messi a dimora alla distanza minima orizzontale pari a m 2,0 dall’asse delle condotte, ovvero di piante con sistema radicale molto sviluppato.
(4) Previo inizio dei lavori e al completamento dei medesimi, il committente del singolo fabbricato ha l’obbligo di provvedere alla verifica, per mezzo del telecontrollo della funzionalità del tratto interessato del collettore fognario, e di eseguire la prova di impermeabilità della condotta.
Articolo 28
(Smaltimento delle acque meteoriche)
(1) Nella zona d’intervento, il previsto livello del terreno si trova tra la quota +2,50 e +4.00 m s.l.m., il chè garantisce la sicurezza da inondazioni consentendo lo smaltimento per gravità delle acque di pioggia. Queste ultime sono convogliate negli appositi canali, collegati ai corpi ricettori naturali. Dall’area orientale dell’edificato (delimitata dalla strada “1” e dallo spostato scolmatore di piena del Risano), l’acqua piovana defluisce nello scolmatore di piena del Risano attraverso due fossi di guardia.
(2) Dall’edificato situato tra il raccordo di Ancarano, il raccordo di Bertocchi, l’area presso la strada “2” e la strada A, le acque meteoriche sono convogliate nell’esistente fossato, destinato a smaltire l’acqua proveniente dalla zona attorno al raccordo di Bertocchi. L’attuale fognatura meteorica a servizio della zona presso la strada “2” sarà collegata al collettore delle acque di pioggia presso la strada “B”.
(3) L’esecuzione degli interventi previsti non deve pregiudicare le esistenti condizioni di deflusso delle acque piovane. Nella progettazione delle fognature meteoriche va tenuto conto dell’evenutalità di superamento della soglia massima del livello d’acqua nei canali, dovuto alla fluttuazione del livello dell’acqua nelle condotte di smaltimento a causa delle maree.
Articolo 29
(Rete di distribuzione dell’energia elettrica)
(1) La zona d’intervento sarà servita da 5 nuove cabine di trasformazione, collegate alla rete a 20 kV. Le cabine di trasformazione possono essere prefabbricate, a vista oppure installate all’interno dei fabbricati (al piano terreno, nei punti direttamente accessibili dall’esterno). La cabina di trasformazione deve essere accessibile anche agli autocarri con gru, dalla massa complessiva di 20t.
(2) È necessario costruire la rete alimentata in media tensione a 20 kV, collegata con la CT primaria di Dekani. (dalla CT di Dekani fino alla zona del Bivio esiste già una rete canalizzata). Va inoltre prevista la realizzazione del collegamento a 20 kV con la CT di Capodistria, posta nel sedime del progettato raccordo di Ancarano, do območja Bivja je kabelska kanalizacija že zgrajena).
(3) I tratti di rete spostati e quelli di nuova realizzazione richiedono l’adeguamento dei tracciati dei cavi ad alta e a bassa tensione, finalizzato all’ottimizzazione della realizzazione dei cavidotti. I tracciati delle nuove linee vanno adattati alle rimanenti opere infrastrutturali rispettando i distacchi prescritti. Vanno inoltre osservate le distanze della suddetta rete dai singoli fabbricati. La nuova rete di AT va costruita per la tensione nominale di 20 kV. Occorre prevedere gli spostamenti o modifiche alla rete esistente, dettati dalla presenza di nuove costruzioni, ma anche il risanamento dei tratti ritenuti inadeguati per motivi di usura, portata esecuzione tecnica o esigenze urbanistiche.
(4) L’intera zona d’intervento sarà dotata dell’impianto di illuminazione pubblica, posto lungo le strutture stradali.
Articolo 30
(Rete idrica)
(1) Si prevede la costruzione, il rifacimento ed il potenziamento della rete idrica, in conformità delle condizioni poste dal gestore. Per garantire la continuità di erogazione dell’acqua potabile ed antincendio dall’acquedotto del Risano sarà necessario realizzare le seguenti opere: costruzione, nell’ambito della zona d’intervento, della rete di distribuzione dell’acqua e dei rispettivi impianti, costruzione delle condotte poste nel sedime dei raccordi stradali progettati, costruzione del serbatoio di Bertocchi e dell’adduttrice di collegamento.
(2) Il previsto rifornimento idrico dal sistema di distribuzione pubblico non garantisce il rispetto della vigente normativa in materia di quantità sufficienti dell’acqua potabile ed antincendio per il progettato edificio direzionale e per l’albergo d’affari, entrambi situati nel comparto I. Le necessarie soluzioni vanno quindi affrontate separatamente, nell’ambito della documentazione progettuale di entrambi i fabbricati sopramenzionati.
Articolo 31
(Rete telefonica)
(1) In concomitanza con la realizzazione delle opere d’urbanizzazione è prevista la costruzione della nuova canalizzazione portacavi che consentirà l’allacciamento dei fabbricati pianificati al sistema delle telecomunicazioni. La rispettiva rete sarà collegata con la centrale telefonica situata nello stabilimento della Istragas.
(2) Costruendo la canalizzazione portacavi da Bertocchi, lungo il marciapiede del raccordo di Bertocchi fino al raccordo di Ancarano, e dall’intersezione presso Val Stagnon, lungo il marciapiede della strada “2”, fino al ponte di attraversamento della ferrovia, con diramazioni verso la centrale telefonica, come pure nel sedime del marciapiede della strada “B” con allacciamenti alle diramazioni delle strade »1« e »1b«, sarà possibile prevedere la possibilità di collegamento con il centro delle telecomunicazioni di Capodistria.
Articolo 32
(Rete di distribuzione del gas)
(1) Per la distribuzione del gas è prevista la realizzazione dell’apposita rete, allacciata all’impianto di stoccaggio della “Istrabenz plini”, situato nell’area limitrofa. Ciascun impianto di distribuzione deve essere realizzato in maniera da consentire il successivo passaggio al gas metano.
(2) Il gasdotto deve scorrere nel sedime dei marciapiedi ovvero fuori dei corpi stradali (superfici allestite a verde).
(3) Nei progetti ossia nella documentazione tecnica deve essere recepita la vigente normativa riferita alla tecnica del gas. Nella progettazione o predisposizione della documentazione tecnica va tenuto conto della legislazione e degli standard in materia degli attraversamenti e dei distacchi dalle rimanenti opere d’urbanizzazione. Vanno inoltre previste le misure necessarie per consentire l’esecuzione degli interventi di manutenzione del gasdotto e la rispettiva sicurezza in fase di esercizio.
Articolo 33
(Raccolta dei rifiuti)
(1) I rifiuti sono smaltiti nella discarica comunale. Gli spazi destinati alla sistemazione dei cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti vanno opportunamente progettati, rinverditi e protetti da agenti atmosferici e devono figurare nei piani attuattivi.
(2) I punti di raccolta e le isole ecologiche devono essere conformi al Decreto comunale sullo smaltimento dei rifiuti. Le strade di accesso e di servizio vanno progettate in maniera da consentire un asporto agevolato.
(3) Chi produce rifiuti non assimilabili ai RSU, che non possono essere conferiti nei cassonetti destinati, ha l’obbligo di rivolgersi ad un’azienda autorizzata stipulando con essa il contratto per la raccolta di tali rifiuti
Articolo 34
(Spostamento del canale scolmatore)
(1) Nel tratto che va dall’attraversamento dell’attuale strada Bertocchi – Ancarano, fino all’attraversamento del ponte ferroviario Divača – Capodistria, è previsto lo spostamento del canale scolmatore del Risano. A tale fine si procederà alla risagomatura dell’alveo del canale, a profilo trapezio, con il fondo largo 3 m e l’inclinazione delle sponde 1:1,5. All’altezza di m 1,6 dal fondo, è prevista una berma intermedia larga 3 m. L’innalzamento del terreno sopra il livello di massima piena si otterrà con la realizzazione di un terrapieno.
(2) Nel tratto in questione, il nuovo tracciato del canale scolmatore sarà distante 12,75 m dai binari ferroviari.
(3) A causa degli interventi pianificati ed in seguito allo spostamento del canale scolmatore del Risano, occorre prevedere une nuove fonti di apporto dell’acqua (costruzione di un impianto di prelievo e del fossato lungo circa 80 m) nel sistema dei canali di irrigazione situati a nord della zona d’intervento.
IX. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELL’AMBIENTE, DEI BENI NATURALISTICI E DEL PATRIMONIO CULTURALE, USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI
Articolo 35
In tutte le fasi (progettazione, costruzione e messa in opera) occorre rispettare ed attuare i provvedimenti mitigatori individuati nella Valutazione dell’impatto ambientale riferita al centro commerciale e direzionale nella zona artigianale – industriale e di sviluppo di Sermin; Imos Geateh, d.o.o., marzo 2006.
Articolo 36
(Protezione da inquinamento acustico)
(1) Nella fase di progettazione, costruzione e messa in opera dei fabbricati, i progettisti, gli esecutori ed i committenti devono rispettare le disposizioni in materia dei livelli ammissibili di inquinamento acustico, previsti per tali zone. Con l’adozione di misure antirumore occorre garantire la protezione dell’ambiente lavorativo e residenziale. Per la destinazione prevista negli strumenti urbanistici del comune, la zonizzazione acustica colloca la zona d’intervento nel IV ambito territoriale di tutela da rumore.
(2) Durante i lavori di costruzione vanno adottati i seguenti provvedimenti di protezione da rumore:
– L’esecuzione dei lavori è consentita nelle ore del giorno, tra le 6 e le 18, evitando, nella misura del possibile, i lavori tra le 18 e le 22 e durante la notte, tra le 22 e le 6;
– Vanno impiegate attrezzature e macchine edili, costruite ai sensi degli standard riferiti all’emissione di rumore;
– Occorre spegnere i motori nei casi di pause apprezzabili ed arresto degli attrezzi lavorativi nel caso di funzionamento a vuoto;
– Le vie di accesso al cantiere e le eventuali discariche provvisorie dei materiali prodotti/ottenuti devono essere distanti dalle aree residenziali;
– Nella scelta e nella localizzazione delle macchine e degli attrezzi ad alta emissione acustica occorre tenere conto anche della presenza di ricettori sensibili per ridurre al massimo l’inquinamento da rumore;
– In caso di superamento delle soglie ammesse, vanno attuati interventi di mitigazione attivi e passivi (creazione di barriere provvisorie antirumore al perimetro dell’area di cantiere).
(3) Durante i lavori vanno adottate le seguenti misure:
– Le macchine e le attrezzature vanno sistemate in spazi chiusi ogniqualvolta ciò sia possibile, e le eventuali aperture orientate nella direzione dell’area priva di ricettori sensibili;
– Nel caso in cui ciò non sia possibile, va effettuata una selezione preventiva delle macchine e delle attrezzature e vanno adottati provvedimenti che ne garantiscano un miglioramento prestazionale (con possibile installazione di barriere antirumore);
– Durante le ore serali e notturne va limitati al massimo l’utilizzo di macchine ed attrezzature che costituiscono fonte di rumore.
(4) Il monitoraggio ambientale in termini di inquinamento acustico va effettuato nel rispetto del “Regolamento sui rilevamenti iniziali e sul monitoraggio delle fonti di inquinamento e la rispettiva applicazione, Gazz. uff. della RS, n. 70/1996 e 45/02”.
(5) L’obbligo di intraprendere azioni di mitigazione incombe sui committenti dei manufatti pianificati.
(6) Il gestore delle strade da realizzarsi nell’ambito dei collegamenti del porto di Capodistria all’infrastruttura autostradale non prevede misure addizionali di protezione da rumore della zona contemplata dal PSC, come neppure misure a protezione da altro impatto ambientale connesso all’esercizio delle succitate strade, rispetto a quelle già attuate o progettate.
(7) In sede di progettazione delle sistemazioni delle aree limitrofe delle strade in questione va recepita l’Ordinanza sulla valutazione e mitigazione del rumore nell’ambiente esterno (GU della RS, n. 121/04), l’Ordinanza sui valori limite di emissione acustica (GU della RS, n. 105/05) ed il Regolamento sull’insonorizzazione degli edifici (GU della RS, n. 14/99).
Articolo 37
(difesa del suolo e delle risorse idriche)
(1) Le superfici adibite al traffico devono essere ricoperte da uno strato impermeabile agli oli, con il drenaggio delle acque di dilavamento nell’apposito sistema fognario. Le acque reflue ed assimilabili non possono essere immesse nelle fognature meteoriche. La rete fognaria deve essere realizzata con condotte impermeabili. Le acque provenienti dai tetti vanno scaricate nei collettori di scatico.
(2) Le acque di dilavamento provenienti dalle superfici asfaltate e pavimentate vanno smaltite attraverso disoleatori e degrassatori. I depositi di combustibile e dei derivati del petrolio devono essere costruiti in modo da impedire il riversamento di tali sostanze nella rete fognaria o nel sottosuolo. Va altrsì predisposto un piano d’intervento in caso di disastro ecologico.
(3) Nelle condotte per lo smaltimento delle acque piovane è ammesso immettere solamente l’acqua meteorica pulita, come previsto nell’Ordinanza sull’emissione delle sostanze e del calore durante lo smaltimento delle acque reflue nella rete fognaria pubblica e nell’Ordinanza sull’emissione delle sostanze durante lo smaltimento delle acque di dilavamento delle strade pubbliche (GU della RS, n. 47/05).
(4) Durante i lavori di costruzione è d’obbligo adottare tutte le misure precauzionali necessarie per prevenire l’inquinamento ambientale e idrico causato dallo sversamento di combustibili, lubrificanti, oli ed altre sostanze nocive nel suolo e nei corpi idrici.
(5) Vista la presenza di un ambiente sensibile come quello di Val Stagnon, si fa l’obbligo al committente di provvedere al monitoraggio costante dello stato ambientale durante la fase di esercizio della zona di Srmin. In fase iniziale occorre eseguire i prelievi per determinare la qualità dell’acqua nello scolmatore Ara, nel quale occorre altresì garantire un monitoraggio decennale della diversità biotica.
(6) Tutti gli interventi nella zona oggetto del piano di sito sono subordinati al rilascio del nulla osta da parte dell’ente competente per la difesa delle acque.
Articolo 38
(Protezione dell’aria)
(1) I provvedimenti da adottare al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico durante i lavori edili devono essere finalizzati a prevenire lo spargimento incontrollato delle polveri dal cantiere e dai mezzi di trasporto. Il provvedimento richiede la pulizia dei veicoli in uscita dal cantiere e umidificazione dell’area cantieristica scoperta e non pavimentata, oltre che dei depositi di materiale all’aperto (depositi provvisori) in condizioni di tempo secco e ventoso. Vanno rispettate le prescrizioni in termini di emissioni prodotte dalle macchine edili e dai mezzi di trasporto; si richiede l’impiego di macchinari e mezzi di trasporto tecnicamente efficienti e la rispettiva manutenzione regolare.
(2) I provvedimenti intesi a prevenire l’innalzamento della polvere durante i lavori, devono essere specificati nel piano di organizzazione del cantiere in quanto parte integrante del progetto finalizzato al rilascio della concessione edilizia. I provvedimenti da adottarsi durante i lavori sono carico dell’esecutore dei medesimi, il quale deve garantire che nelle zone attigue al cantiere la quantità delle polveri nell’aria non superino le soglie consentite.
Articolo 39
(Tutela dei beni naturalistici)
(1) Nella zona d’intervento si trova il canale scolmatore sinistro del fiume Risano, che è ritenuto bene naturalistico per il quale si applicano i vincoli di tutela dei monumenti naturali ideologici. Data la prossimità di Val Stagnon, vanno recepite le disposizioni della Legge sulla riserva naturale di Val Stagnon (GU della RS n. 20/98) e del Decreto sulla tutela e sullo sviluppo della riserva naturale di Val Stagnon (GU della RS n. 31/99). Al momento della redazione della proposta finale si richiede quindi il rilascio di una valutazione scritta circa il rispetto degli indirizzi di tutela dei beni ambientali.
(2) Durante i lavori di costruzione vanno attuati i seguenti provvedimenti:
– Per scongiurare l’impatto negativo sul sito di Natura 2000 e sulla Riserva naturale di Val Stagnon, i lavori preparatori e di costruzione suscettibili di interferire con le zone ricoperte di canneti non potranno svolgersi nel periodo di nidificazione degli uccelli, ossia dall’inizio di marzo fino alla fine di giugno. L’attuazione di tale provvedimento è affidata al committente ed all’esecutore dei lavori edili.
– L’acqua del fiume Ara va convogliata come previsto nel piano regolatore della Riserva naturale Val Stagnon. L’attuazione di tale provvedimento è affidata al committente ed all’esecutore dei lavori edili.
– Lo spostamento di Ara va eseguito nel rispetto dei criteri di sostenibilità. Il consolidamento del fondo dell’alveo va eseguito con l’impiego di materiali naturali (non è consentita la cementazione!), così come per il ripristino delle condizioni di stabilità delle sponde. Il succitato provvedimento preserverà la biodiversità. L’azione di mitigazione va prevista nel progetto ed attuata durante l’esecuzione dell’intervento, a cura del committente e dell’esecutore dei lavori edili. Il monitoraggio sarà affidato all’Istituto nazionale per la pesca.
– Nel periodo di riproduzione della maggioranza delle specie ittiche (da maggio ad agosto) non vanno effettuati lavori edili che provocano un incremento delle quantità di materiale in sospensione. Il conseguente intorbidamento dell’acqua nel Val Stagnon va limitato adottando tecniche lavorative volte a non agitare il fondale del fiume.
– Nei siti di Natura 2000, aree protette e zone caratterizzate da beni naturalistici non è consentito depositare rifiuti.
– Durante l’esecuzione dei lavori va garantito l’apposto costante d’acqua nel Val Stagnon.
– Le attrezzature e le macchine devono essere tecnicamente ineccepibili, costruite nel rispetto delle norme in materia di emissioni sonore e dei gas di scarico. La manutenzione ordinaria delle medesime deve avvenire fuori della zona d’intervento, nelle officine adeguatamente attrezzate. Occorre altresì compiere una selezione di macchine ed attrezzature prediligendo quelle meno rumorose. La segnalazione acustica è ammessa solo nei casi in cui le condizioni ambientali o del traffico lo richiedono. Nel caso di funzionamento a vuoto, i motori delle macchine vanno spenti.
– In caso di riversamento di sostanze inquinanti provenienti da macchine da lavoro, occorre procedere a tempestiva bonifica del sito interessato. Nel cantiere va allestito un luogo debitamente attrezzato per il deposito di sostanze pericolose, munito di un sistema di contenimento ad evitarne la propagazione nell’ambiente. Tale deposito va inoltre protetto da agenti atmosferici. L’accesso al medesimo deve essere consentito solamente al personale autorizzato. Le sostanze pericolose ovvero i prodotti chimici devono essere custoditi in imballaggi originali.
– Eventuali rifiuti pericolosi prodotti in seguito ad interventi di manutenzione delle macchine edili, oppure conseguenti ad eventi fortuiti, vanno affidati ad imprese di gestori autorizzati, mentre i rispettivi trasporti devono avvenire nel rispetto delle misure precauzionali per evitare contaminazioni.
(3) In fase di esercizio del centro commerciale e direzionale si propone un provvedimento a carattere permanente:
– Realizzazione, nell’area dell’alveo spostato del fiume Ara, di una parete di nidificazione del Martin pescatore (Alcedo atthis), dalla lunghezza di 20 m. L’ubicazione esatta e la sistemazione della parete, devono rispettare le indicazioni dei gestori della Riserva naturale di Val Stagnon. Nel resto dell’area interessata dal suddetto alveo, fino all’orlo superiore del terrapieno, deve essere consentita la ricolonizzazione dei canneti. L’attuazione di tale provvedimento è affidata al committente ed all’esecutore dei lavori edili. Il monitoraggio va effettuato nell’ambito degli interventi di manutenzione della Riserva naturale di Val Stagnon.
(4) In fase di esercizio del centro commerciale e direzionale vanno osservati i seguenti provvedimenti a carattere permanente:
– Costruzione di un sottopassaggio a secco largo >= 2 m, che permetta il transito in sicurezza di animali selvatici consentendone la migrazione. L’azione di mitigazione va prevista nel progetto ed attuata durante i lavori di costruzione. L’attuazione di tale provvedimento è affidata al committente ed all’esecutore dei lavori edili. Il provvedimento sarà ritenuto efficace se non si verificheranno investimenti di animali.
– L’impianto di vegetazione legnosa fungerà da separazione visuale ed in parte, anche da protezione antirumore, della zona d’intervento e del nuovo alveo del fiume Ara (impianto lungo il terrapieno e dietro il medesimo), come pure della Riserva naturale di Val Stagnon. Si consiglia una combinazione di arbusti sempreverdi autoctoni e alberi caduchi ad alto fusto, in grado di offrire rifugio e cibo agli uccelli anche in periodo invernale. In fase di esercizio del centro di cui sopra, va provveduto alla manutenzione regolare delle superfici evitando il proliferare di specie non autoctone (in particolare della Robina pseudoacacia). L’attuazione del provvedimento è affidata al committente ed all’esecutore dei lavori.
– È necessario installare una recinzione di protezione (reti, elementi in calcestruzzo a L, ecc.) ad evitare il transito di anfibi, provenienti dalla palude d’acqua dolce nei pressi della stazione ferroviaria merci Srmin, indirizzandoli verso i siti di riproduzione a terra. L’attuazione del provvedimento è affidata al progettista ed al committente.
– Nei tre anni successivi all’esecuzione dell’intervento pianificato va eseguito il monitoraggio del ripopolamento da parte degli uccelli nidificatori dell’area del fiume Ara. Al monitoraggio provvede il committente. La vigilanza sull’attuazione del provvedimento è affidata all’Istituto nazionale per la tutela dei beni naturalistici.
– Il monitoraggio delle migrazioni degli anfibi attraverso le strade, è attuato da un biologo due volte l’anno durante la stagione vegetativa, per almeno tre anni successivi all’ultimazione dell’intervento. In caso di rilevamento di nuovi siti di attraversamento vanno previsti provvedimenti aggiuntivi.
Articolo 40
(Tutela del patrimonio culturale)
(1) Durante i lavori, va istituita la sorveglianza archeologica nell’intera zona d’intervento, con la redazione della rispettiva documentazione. In caso di importanti rinvenimenti archeologici vanno recepite le disposizioni della Legge sulla tutela del patrimonio culturale (Gazz. uff. della RS, n. 7/99).
(2) Nelle aree dove saranno rilevate anomalie lungo i profili georadar, saranno realizzate delle sonde archeologiche, è ciò previo avvio di movimentazione terra o di costruzione.
(3) I costi di rilevamento archeologico, di compilazione della documentazione riferita ai rinvenimenti archeologici e di protezione dei medesimi, sono a carico del committente, in ossequio all’articolo 59 della Legge sulla tutela del patrimonio culturale.
(4) Per qualsiasi intervento nei terreni di cui sopra, il committente deve richiedere ed ottenere il nullaosta dell’Istituto per la tutela del patrimonio culturale della Slovenia, Sede regionale di Pirano, da rilasciarsi a rilevamenti archeologici ultimati.
(5) Almeno 10 giorni precedenti l’avvio dei lavori occorre informarne l’organizzazione competente per la tutela dei beni culturali (ZRSVKD OE Piran) consentendo ai suoi addetti di seguire le operazioni di movimento terra e di costruzione ai fini di rinvenimento e salvaguardia dei beni culturali.
X. SOLUZIONI E MISURE DI PROTEZIONE DA CALAMITA’ NATURALI E DA ALTRE EMERGENZE
Articolo 41
(Norme di sicurezza antincendio)
(1) Nella fase di predisposizione del PSC vanno recepite le disposizioni dell’articolo 22 della Legge sulle norme di sicurezza antincendio (Gazzetta uff. della RS, n. 71/93, 87/01) ed osservate le misure tecnico costruttive in grado di garantire le condizioni di evacuazione in sicurezza delle persone e delle cose (dimensionamento, disposizione e numero idoneo dei percorsi di evacuazione, gli accessi ai medesimi ed altri provvedimenti volti ad assicurare l’evacuazione in sicurezza delle persone e delle cose dai fabbricati). Devono essere rispettati i necessari distacchi tra i fabbricati (separazione antincendio tale da limitare la propagazione del fuoco in caso di incendio) ed assicurate le superfici destinate alla manovra dei mezzi dei vigili del fuoco, come dall’analisi della sicurezza antincendio che è parte integrante del presente PSC.
(2) L’acqua antincendio sarà assicurata dalla rete idrica oppure da altre fonti, previo collaudo tecnico dei fabbricati.
(3) Nella fase di progettazione vanno considerati i rischi di incendio connessi al pericolo di incendio dovuto all’utilizzo di sostanze infiammabili e processi tecnologici a elevato rischio di incendio, al rischio di propagazione dell’incendio tra le singole zone d’insediamento (per le notevoli distanze questo è un rischio remoto che non influisce sulla costruzione dei vari impianti), come pure gli accessi necessari ai veicoli di pronto intervento e le superfici di evacuazione.
(4) Nel corso dell’elaborazione della documentazione progettuale, finalizzata al rilascio della concessione edilizia, il committente ha l’obbligo di richiedere all’Ispettorato nazionale alla protezione da calamità naturali e da altre emergenze il rilascio delle relative direttrici e del nulla osta alle soluzioni progettuali.
Articolo 42
(Protezione da calamità naturali)
Ai fini della protezione da inondazioni, i fabbricati devono essere costruiti alla quota minima di +2,50 m dal suolo. Per le aree di parcheggio sono ammesse quote inferiori, con l’obbligo, tuttavia, di individuazione nella documentazione progettuale delle conseguenze e dei provvedimenti mitigatori.
Articolo 43
(Tutela della salute)
Riguardo i progetti degli impianti soggetti al controllo dell’Ispettorato nazionale alla sanità, si richiede il rilascio delle apposite autorizzazioni.
XI. COSTRUZIONE PER LOTTI
Articolo 44
(1) E’ ammessa l’attuazione degli interventi per fasi che devono sottostare una successione logica tale da consentire la continuità funzionale delle attività esistenti. Ciascun lotto completato della singola fase deve costituire un comparto realizzativo circoscritto, dotato delle infrastrutture a rete, delle sistemazioni degli esterni e del numero appropriato di parcheggi, e non deve pregiudicare l’esecuzione di altre opere previste nel piano di sito.
XII. DEROGHE
Articolo 45
(Deroghe)
(1) Rispetto alla realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria, sono ammesse deroghe nella misura in cui si tratti di adeguamenti al terreno, oppure se nella fase di predisposizione della documentazione progettuale o di costruzione si individuino soluzioni architettoniche, di viabilità, di rinverdimento o di tutela ambientale più appropriate, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia. Ai fini di miglioramento delle opere infrastrutturali sono ammesse, alle medesime condizioni, costruzioni aggiuntive di reti ed impianti sotterranei.
(2) Nell’ambito dei singoli fabbricati, disposti nella zona d’intervento, è ammessa la realizzazione di un numero maggiore di unità interne fermo restando il rispetto delle dimensioni planovolumetriche massime consentite.
(3) Sono ammesse deroghe conseguenti all’armonizzazione dei progetti di viabilità e delle aree di parcheggio nelle zone di contatto, oggetto di altri strumenti urbanistici attuativi.
(4) Gli spazi all’aperto nell’ambito dei singoli comparti edificatori possono essere risistemati in
funzione delle singole necessità e rispetto a quanto previsto negli allegati grafici.
(5) In conformità alle condizioni generali sono ammesse deroghe alle dimensioni planimetriche interne ai fabbricati, rappresentati negli elaborati grafici. All’interno delle quote planimetriche ed altimetriche dei corpi di fabbrica sono possibili altresì articolazioni e trasformazioni in direzione verticale ed orizzontale. Attigui agli esercizi di ristorazione si possono sistemare terrazzi esterni (pensiline) che superino le dimensioni planimetriche originarie, a condizione, tuttavia, che rientrino nel progetto architettonico riferito alle facciate ed all’assetto esterno.
XIII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 46
(Cessazione di validità degli strumenti urbanistici territoriali)
Con l’entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia, relativamente alla zona interessata dal presente piano di sito, le disposizioni contenute nelle norme tecniche di attuazione nel Comune di Capodistria (Bollettino uff. n. 19/88, 7/01, 24/01 e la Gazz. uff. della RS, n. 49/05).
Articolo 47
(accesso ai dati)
Il piano di sito comunale riferito alla “Zona artigianale – industriale e di sviluppo Sermin” è depositato a libera visione del pubblico presso l’ufficio competente del Comune città di Capodistria.
Articolo 48
(controllo sull’attuazione)
Il controllo sull’attuazione del presente decreto è esercitato dall’Ispettorato nazionale all’ambiente ed al territorio presso il Ministero per l’ambiente ed il territorio, Sede operativa di Capodistria.
Articolo 49
(efficacia del decreto)
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: K3505-90/2003
Capodistria, il 20 luglio 2006
Il sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost