Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

6063. Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2007, stran 16244.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 18/99 in 12/01) je Občinski svet Občine Horjul na 3. seji dne 21. 12. 2006 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Horjul za leto 2007
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Horjul za leto 2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČINA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------------------------------------------------------------+-------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV              |   v EURIH|
|                              |       |
+------------------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov                  |   Proračun|
|                              |  leta 2007|
|                              |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           |  1,918.862|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                |  1,337.527|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI                    |  1,202.408|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček            |  1,006.698|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje                |   105.158|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve         |    90.552|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki                    |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI                   |   135.119|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja   |    47.279|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine               |    2.504|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni                   |     835|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev       |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki              |    84.502|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI                  |    3.338|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog             |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolg.  |    3.338|
|   |sredstev                       |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE                   |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov         |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine            |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI                  |   577.996|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih   |   577.996|
|   |institucij                      |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             |  2,392.731|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI                    |   474.629|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         |   102.112|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost    |    18.778|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve           |   349.566|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti              |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                      |    4.173|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI                   |   590.231|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije                    |    13.771|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom     |   430.041|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |    43.524|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi           |   102.896|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino             |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|42  |INVETICIJSKI ODHODKI                 |  1,195.126|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev        |  1,195.126|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI                |   132.745|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi drugim osebam, ki niso  |   132.745|
|   |pror. upor.                      |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi prorač. uporabnikom    |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI      |   –473.869|
|   |PRIMANJKLJAJ)                     |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |                           |       |
+--------------------------------------------------------------------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                   |
|                                     |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH |      0|
|   |DELEŽEV (750+751+752)                 |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil           |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev            |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije         |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |      0|
|   |(440+441+442)                     |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV      |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila                   |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb      |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije  |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih |      0|
|   |in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v |       |
|   |svoji lasti                      |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH |      0|
|   |DELEŽEV (IV.-V.)                   |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |                           |       |
+--------------------------------------------------------------------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA                           |
|                                     |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)                  |   250.376|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                     |   250.376|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje                |   250.376|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA                    |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA                    |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga             |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH      |   –223.494|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)               |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            |   250.376|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.–IX.)        |   473.869|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo              |   223.494|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrt neposrednega uporabnika, ki je razdeljen na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk-kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in na vpogled v upravi občine.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZFJ, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu,
– pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,
– prispevki občanov za posamezne investicije,
– drugi namensko vplačani prejemki.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov postavke v proračunu.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe med konti v okviru proračunske postavke v posebnem delu proračuna in med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju oziroma avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2008 30% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 40% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednega uporabnika.
Prevzete obveznosti iz tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega leta v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Proračunski sklad je:
– račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 4.173 eurov.
Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene in drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnim poročilom pri zaključnem računu obvesti občinski svet.
Sredstva tekoče proračunske rezerve se dodeljujejo za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine in za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranje se občine za proračun leta 2007 lahko zadolži do višine 250.376 eurov, in sicer za naslednje investicije: športna dvorana pri OŠ Horjul.
10 člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine Horjul. Odredbodajalec proračuna je
župan, ki lahko pismeno pooblasti tudi druge osebe.
Župan je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti;
– samostojno razpolaga s proračunskimi sredstvi.
11 člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Horjul v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
12 člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za proračunsko leto 2007.
Št. 410-0003/2006
Horjul, dne 21. decembra 2006
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.

AAA Zlata odličnost