Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

6055. Sklep o ustavitvi postopka za oceno ustavnosti ter postopka za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega do petega odstavka 17. člena Zakona o trgovini (ZT), 7. člena Zakona o spremembah Zakona o trgovini (ZT-C) ter 2., 3. in 4. člena Pravilnika o podrobnejši določitvi nujnih življenjskih artiklov, stran 16225.

Številka: U-I-343/05-16
Datum: 14. 12. 2006
S K L E P
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti pobude družbe Emona Obala, d. d., Koper, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Jadek & Pensa d. n. o. – o. p., Ljubljana, in v postopku za preizkus pobude družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., Ljubljana, in drugih, ki jih zastopa Stojan Zdolšek, odvetnik v Ljubljani, na seji 14. decembra 2006
s k l e n i l o:
1. Postopek za oceno ustavnosti ter postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega do petega odstavka 17. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93, 96/02, 22/04, 69/04 – ur. p. b. in 7/06) in 7. člena Zakona o spremembah Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 7/06) se ustavita.
2. Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 2., 3. in 4. člena Pravilnika o podrobnejši določitvi nujnih življenjskih artiklov (Uradni list RS, št. 69/04) se ustavi.
O b r a z l o ž i t e v
1. Pobudnica družba Emona Obala in pobudniki družba Poslovni sistem Mercator in drugi so izpodbijali v izreku tega sklepa navedene predpise. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-343/05 z dne 9. 2. 2006 (Uradni list RS, št. 17/06) sprejelo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega do petega odstavka 17. člena Zakona o trgovini (v nadaljevanju ZT) in 7. člena Zakona o spremembah Zakona o trgovini (ZT-C) ter do končne odločitve delno zadržalo izvrševanje prve alineje drugega odstavka 17. člena ZT. Z Zakonom o spremembah Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 118/06 – ZT-D) so bile izpodbijane določbe drugega do petega odstavka 17. člena ZT spremenjene, Pravilnik o podrobnejši določitvi nujnih življenjskih artiklov pa je prenehal veljati.
2. Ustavno sodišče je zato pobudnike pozvalo, naj sporočijo, ali še vztrajajo pri vloženih pobudah. Pobudnica družba Emona Obala na poziv ni odgovorila, pobudniki družba Poslovni sistem Mercator in drugi pa so z vlogo z dne 29. 11. 2006 sporočili, da pobudo umikajo. Zato je Ustavno sodišče tako postopek za oceno ustavnosti izpodbijanih določb ZT, ki je tekel po sprejetju pobude pobudnice družbe Emona Obala, kakor tudi postopek za preizkus pobude pobudnice družbe Poslovni sistem Mercator in drugih za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih določb ZT ter Pravilnika ustavilo.
3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 6. člena in tretjega odstavka 28. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

AAA Zlata odličnost