Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

6053. Odločba o razveljavitvi dela sodbe Vrhovnega sodišča, stran 16224.

Številka: Up-174/05-13
Datum: 14. 12. 2006
O D L O Č B A
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi A. A. iz Ž., ki ga zastopa B. B., odvetnica v Z., na seji 14. decembra 2006
o d l o č i l o:
Druga in tretja točka izreka sodbe Vrhovnega sodišča št. II Up 6/2004 z dne 19. 1. 2005 in druga točka izreka sodbe Vrhovnega sodišča št. U 6/2004 z dne 9. 7. 2004 se razveljavijo in se zadeva v tem delu vrne Vrhovnemu sodišču v novo odločanje.
O b r a z l o ž i t e v
A.
1. Pritožnik je v upravnem sporu izpodbijal odločitev Vlade, da ga kot edinega kandidata za generalnega državnega tožilca ne predlaga v imenovanje Državnemu zboru. Vrhovno sodišče, ki je odločalo v senatu prve stopnje, je tožbo zavrnilo ter odločilo, da pritožnik sam trpi svoje stroške postopka. Pritožbeni senat tega sodišča je sodbo senata prve stopnje v delu, ki se je nanašal na odločitev Vlade, razveljavil in sklepe Vlade odpravil. Ta senat je zavrnil pritožnikovo pritožbo v delu, v katerem je izpodbijal pravilnost odločitve senata prve stopnje glede stroškov, ob tem pa je še odločil, da pritožnik sam trpi stroške pritožbenega postopka. Oba senata sta se pri odločitvi o stroških sklicevala na del določbe tretjega odstavka 23. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97, 65/97 in 70/2000 – popr. – v nadaljevanju ZUS), ki je določal, da v primeru, kadar sodišče v upravnem sporu odloča le o zakonitosti upravnega akta, vsaka stranka trpi svoje stroške.
2. V pritožbi pritožnik navaja, da sta obe sodišči z zavrnitvijo zahteve za povrnitev stroškov kršili 2. člen Ustave, drugi odstavek 14. člena ter 22., 23. in 25. člen Ustave. Pritožnik je ob vložitvi ustavne pritožbe predlagal tudi, naj Ustavno sodišče presodi določbo ZUS, na katero sta se sklicevala oba senata Vrhovnega sodišča pri odločitvi o stroških pritožnika.
3. Senat Ustavnega sodišča je 7. 11. 2006 pritožnikovo ustavno pritožbo sprejel v obravnavo. V skladu s 56. členom Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) je Ustavno sodišče poslalo ustavno pritožbo Vrhovnemu sodišču, ki nanjo ni odgovorilo.
B.
4. Z ustavno pritožbo izpodbijani sodni odločbi temeljita na delu določbe tretjega odstavka 23. člena ZUS, ki ga je Ustavno sodišče zaradi neskladja z drugim odstavkom 14. člena Ustave razveljavilo (odločba št. U-I-68/04 z dne 6. 4. 2006, Uradni list RS, št. 45/06 in OdlUS XV, 26).
5. Ustavno sodišče je že sprejelo stališče, da učinkuje razveljavitev zakona tudi na pravnomočno urejena pravna razmerja, kadar je bila zoper posamične akte, ki so bili izdani za urejanje teh razmerij, na Ustavno sodišče pravočasno vložena ustavna pritožba in o njej do začetka učinkovanja razveljavitve še ni bilo odločeno (glej npr. odločbo št. Up-252/96 z dne 30. 9. 1999, Uradni list RS, št. 86/99 in OdlUS VIII, 293). V obravnavani zadevi gre za tak primer. Z ustavno pritožbo izpodbijani sodni odločbi temeljita na delu zakonske določbe, ki jo je Ustavno sodišče z odločbo, navedeno v prejšnji točki, razveljavilo. Razveljavitev je začela učinkovati 28. 4. 2006. Pritožnik je zoper navedeni sodni odločbi pravočasno vložil ustavno pritožbo, zato razveljavitev navedene zakonske določbe učinkuje tudi zanj. Glede na to je Ustavno sodišče sodbi v izpodbijanem delu razveljavilo.
6. Ker je Ustavno sodišče ugodilo ustavni pritožbi iz razlogov, navedenih v prejšnji točki, se mu ni bilo treba spuščati v presojo o obstoju drugih kršitev, ki jih je v ustavni pritožbi zatrjeval pritožnik.
C.
7. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

AAA Zlata odličnost