Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

6049. Akt o preoblikovanju javne ustanove „Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad” v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, stran 16210.

Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) in 6. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije sprejela
A K T O P R E O B L I K O V A N J U
javne ustanove „Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija
Republike Slovenije, javni sklad” v Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem ustanovitvenim aktom se javna ustanova „Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad”, ki je bila ustanovljena z Aktom o ustanovitvi javne ustanove „Ad futura, znanstveno-izobraževalne fundacije Republike Slovenije, javni sklad” (Uradni list RS, št. 63/01, 78/01 in 59/03), preoblikuje v javni finančni sklad »Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije« (v nadaljnjem besedilu sklad).
Sklad je pravna oseba javnega prava.
Sklad je ustanovljen za nedoločen čas.
2. člen
Ustanovitelj sklada je Republika Slovenija.
Ustanoviteljske pravice v imenu Republike Slovenije izvršuje Vlada Republike Slovenije.
Za področje delovanja sklada je pristojno Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
3. člen
Ustanovitelj:
– odloča o razporejanju prihodka nad odhodki,
– odloča o imenovanju in razrešitvi predsednika in članov nadzornega sveta ter direktorja,
– daje soglasje k poslovnemu načrtu, finančnemu načrtu in poslovnemu poročilu.
4. člen
Ime sklada je: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.
Ime sklada se v prevodu v angleški jezik glasi: Slovene Human Resources Development and Scholarship Fund.
Sedež sklada je v Ljubljani, Tržaška cesta 2.
5. člen
Sklad ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm, v sredini je grb Republike Slovenije. V zunanjem krogu je naziv Republika Slovenija, pod njim v notranjem krogu pa naziv: Nosilec javnega pooblastila. Na zunanjem krogu spodnje strani žiga je naziv: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Tržaška cesta 2, Ljubljana, nad sedežem je številka žiga.
II. NAMEN DELOVANJA IN DEJAVNOST SKLADA
6. člen
Sklad je javni finančni sklad, ustanovljen z namenom dodeljevanja sredstev za vlaganja v razvoj človeških virov in kadrov za večjo zaposljivost, vseživljenjsko učenje, konkurenčnost, prenos znanja in povezovanja znanstveno-raziskovalne sfere in univerz z gospodarstvom, izobraževalnega sistema s potrebami trga dela in za štipendiranje. Na osnovi opredeljenih potreb gospodarstva in trga dela nadzorni svet potrjuje letni delovni načrt sklada.
Ne glede na navedbo v prvem odstavku tega člena lahko sklad izvaja tudi večletne instrumente, sofinancirane iz sredstev Evropskega socialnega sklada.
7. člen
Sklad izvaja naloge s področij, opredeljenih v 6. členu tega akta, predvsem z naslednjimi instrumenti:
– razvojniki za gospodarstvo
– spodbujanje prehoda raziskovalcev iz institucij znanja v gospodarstvo
– oblikovanje interdisciplinarnih skupin za delo na projektih v gospodarstvu
– krepitev podiplomskega znanja kadrov v gospodarstvu
– izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za večjo konkurenčnost podjetij
– izobraževanja in usposabljanja odraslih
– shema poklicne izmenjave kadrov (»job-rotation«)
– dejavnosti iz poklicnega in strokovnega izobraževanja
– dejavnosti praktičnega usposabljanja
– sofinanciranje štipendij in štipendijskih shem
– posojila za izobraževanje
– spodbude za pripravo diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog v povezavi z gospodarstvom
– spodbujanje mednarodne mobilnosti študentov in raziskovalcev
– pretok informacij in popularizacija znanja
– podpora odličnosti
– drugi instrumenti, potrjeni v vsakoletnem delovnem načrtu sklada.
Sklad dodeljuje sredstva in druge spodbude na podlagi javnega razpisa, če v zakonu ni drugače določeno.
8. člen
Dejavnosti sklada so:
L / 75.11   Splošna dejavnost javne uprave
L / 75.12   Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih socialnih
       storitev, razen obveznega socialnega zavarovanja
L / 5.13   Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
K / 74.873  Druge poslovne dejavnosti
DE / 22.11  Izdajanje knjig
DE / 22.13  Izdajanje revij in periodike
DE/ 22.15   Druga založništva
J / 65.22   Drugo kreditiranje
J / 65.23   Drugo finančno posredništvo, d.n.
J / 67.11   Dejavnost finančnih trgov
J / 67.13   Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom
K / 70.12   Trgovanje z lastnimi nepremičninami
K / 70.20   Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K / 72.30   Obdelava podatkov
K / 72.40   Omrežne podatkovne storitve
K / 74.13   Raziskovanje trga in javnega mnenja
K / 74.14   Podjetniško in poslovno svetovanje
K / 74.832  Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K / 74.831  Prevajanje.
III. ORGANA SKLADA
9. člen
Organa sklada sta nadzorni svet in enočlanska uprava – direktor.
10. člen
Nadzorni svet ima predsednika in šest članov.
Predsednik nadzornega sveta je minister, pristojen za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister).
Člani nadzornega sveta so predstavniki:
– ministrstva, pristojnega za finance
– ministrstva, pristojnega za šolstvo in šport
– ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
– ministrstva, pristojnega za gospodarstvo
– službe vlade, pristojne za lokalno samoupravo in regionalno politiko
– delodajalcev/delojemalcev, članov Ekonomsko socialnega sveta.
Člane nadzornega sveta imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog pristojnih ministrov in institucij. Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Član nadzornega sveta je lahko predčasno razrešen:
– če sam zahteva razrešitev
– če ne izpolnjuje nalog člana
– če ravna v nasprotju z interesi organa oziroma institucije, katere predstavnik je.
11. člen
Nadzorni svet:
– skrbi za zagotavljanje delovanja sklada v javnem interesu
– potrjuje letni delovni načrt sklada
– sprejema poslovni načrt, finančni načrt in poslovno poročilo, ki jih predloži v soglasje ustanovitelju
– daje soglasje direktorju sklada k aktu o notranji kontroli poslovanja sklada
– daje soglasje direktorju sklada k določitvi splošnih pogojev poslovanja
– daje mnenje k imenovanju in razrešitvi direkorja
– daje ustanovitelju in direktorju sklada predloge in mnenja o posameznih vprašanjih
– odloča o drugih zadevah v zvezi z delovanjem sklada.
Nadzorni svet lahko pregleduje poslovne knjige in poslovno dokumentacijo sklada. Direktor sklada mora nadzornemu svetu na njegovo zahtevo predložiti poročilo o posameznih poslih v zvezi z upravljanjem namenskega premoženja oziroma drugimi zadevami, povezanimi s poslovanjem sklada.
12. člen
Člani nadzornega sveta morajo pri svojem delu ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in varovati poslovno tajnost javnega sklada.
Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnin ter povračila drugih stroškov, skladno s predpisom, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije. Nadzorni svet odloča in dela na sejah. Nadzorni svet zaseda po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno. Seje nadzornega sveta sklicuje predsednik nadzornega sveta.
13. člen
Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov. Sklepe sprejema z večino glasov vseh članov. Če je rezultat neodločen, odloči glas predsednika.
Sklic seje, vodenje seje, vzdrževanja reda in način odločanja, vodenje zapisnika in druga vprašanja določi nadzorni svet s poslovnikom.
14. člen
Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj. Imenuje ga na podlagi javnega natečaja in po predhodnem mnenju nadzornega sveta. Javni natečaj vodi nadzorni svet. Za izvedbo javnega natečaja se smiselno uporabljajo določbe o posebnem javnem natečaju, ki ga določa zakon, ki ureja javne uslužbence.
Direktor je imenovan za dobo štirih let in je lahko ponovno imenovan.
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj, ima državljanstvo Republike Slovenije ter ni bila pravnomočno nepogojno obsojena na kazen zapora več kot treh mesecev, če ta še ni izbrisana.
15. člen
Javni natečaj za direktorja pripravi in objavi sklad najmanj 60 dni pred potekom mandata direktorja.
Formalni preizkus prispelih vlog opravi pooblaščeni javni uslužbenec sklada, ki pripravi preglednico prispelih vlog za obravnavo na nadzornem svetu.
Nadzorni svet po preučitvi popolnih in pravočasno prispelih vlog in po morebitnih osebnih razgovorih s kandidati ugotovi, kateri kandidati so primerni za direktorja, in seznam posreduje ministru. Minister izmed na seznam uvrščenih kandidatov posreduje ustanovitelju predlog za imenovanje direktorja.
Sklep o izboru kandidata in obvestila neizbranim kandidatom posreduje sklad kandidatom najkasneje v 60 dneh od imenovanja direktorja.
Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja sklene predsednik nadzornega sveta z direktorjem pogodbo o zaposlitvi.
16. člen
Direktor zastopa in predstavlja sklad ter organizira in vodi delo ter poslovanje sklada. Pri svojem delu je dolžan varovati poslovne skrivnosti sklada.
Direktor je odgovoren za zakonitost poslovanja sklada in odgovarja skladu za škodo, nastalo zaradi njegovega nevestnega ali protipravnega ravnanja.
17. člen
Direktor sklada ima naslednje pristojnosti:
– zastopa in predstavlja sklad brez omejitev
– izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti sklada
– organizira in vodi delo ter poslovanje sklada
– sprejme akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, h kateremu si mora pridobiti soglasje nadzornega sveta sklada, ter druge akte sklada
– predlaga finančni načrt sklada
– sprejema splošne pogoje poslovanja in akt o organizaciji notranje kontrole
– odloča o pravicah in obveznostih delavcev sklada
– v skladu s sprejetim finančnim načrtom odloča o razporejanju sredstev sklada med letom po posameznih namenih
– imenuje posebne delovne skupine, stalne in občasne komisije
– je odgovoren za pripravo letnega delovnega načrta sklada
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in podzakonskimi akti.
18. člen
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na druge osebe na podlagi pisnega pooblastila; prav tako lahko s pisnim pooblastilom prenese na te osebe pravico podpisovanja aktov, pogodb in drugih listin.
19. člen
Direktor je lahko predčasno razrešen na njegovo pisno prošnjo ali če ne izpolnjuje nalog oziroma če ravna v nasprotju z obveznostmi, določenimi v zakonu, drugih predpisih in s tem aktom. Če direktor umre, postane poslovno nesposoben, je razrešen ali če mu je potekel mandat in zaradi tega ne more zastopati in predstavljati sklada, opravlja funkcijo direktorja predsednik nadzornega sveta oziroma lahko imenuje vršilca dolžnosti, vendar za najdlje 1 leto.
IV. ORGANIZACIJA IN NAČIN POSLOVANJA SKLADA
20. člen
Za opravljanje posameznih dejavnosti sklada se lahko oblikujejo notranje organizacijske enote.
21. člen
Organizacija, sistemizacija ter vrednotenja delovnih mest in druga vprašanja, povezana z delovanjem sklada, se podrobneje uredijo z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ki ga sprejme direktor s soglasjem nadzornega sveta sklada.
Delovna razmerja, plače in drugi prejemki javnih uslužbencev v skladu se urejajo v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju ter drugimi predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo za javne uslužbence v državni upravi.
22. člen
Splošni pogoji poslovanja sklada določajo:
– merila za določitev upravičencev do sredstev ali drugih ugodnosti
– merila za določitev namenske rabe sredstev ali drugih ugodnosti
– vsebino pravic in obveznosti javnega finančnega sklada in upravičencev na podlagi danih sredstev ali drugih ugodnosti.
Za instrumente, ki so sofinancirani iz sredstev Evropskega socialnega sklada, se pri njihovem izvajanju upoštevajo pogoji in merila, kot jih potrdi pristojni organ.
23. člen
Sklad vodi evidence vseh dodeljenih sredstev in drugega poslovanja javnega sklada ter arhive vseh predloženih in izdanih listin.
Sklad mora zagotoviti računalniško podporo za spremljanje evidenc in arhivov iz prejšnjega odstavka.
V. PREMOŽENJE IN SREDSTVA SKLADA
24. člen
Prejemki od upravljanja namenskega premoženja sklada se lahko v soglasju z ustanoviteljem uporabljajo za delovanje sklada. Sredstva se enkrat ali večkrat na leto prenesejo z denarnega podračuna za namensko premoženje, odprtega v skladu z 32. členom Zakona o javnih skladih, na denarni podračun za vplačila in izplačila sredstev za delo in plačila za opravljene storitve in drugih prejemkov iz dejavnosti sklada.
25. člen
Ustanovitelj zagotavlja sredstva za delovanje sklada iz državnega proračuna za:
– izplačilo plač zaposlenih ter drugih materialnih stroškov, povezanih z delom zaposlenih, ter za izplačilo sejnih in drugih povračil članom nadzornega sveta,
– za kritje stroškov pisarniškega materiala in drugega drobnega inventarja, za opremo in poslovne prostore.
Ustanovitelj zagotavlja sredstva za namene iz prvega odstavka tega člena, če sredstva iz 24. člena ne zadoščajo.
26. člen
Programska sredstva iz državnega proračuna pristojnih ministrstev prejme sklad za opravljanje programskih nalog, določenih v 6. in 7. členu tega akta. Sredstva se skladu dodeljujejo na podlagi pogodbe med ministrstvom in skladom.
Programska sredstva, ki jih dobi javni sklad kot posrednik za izplačilo sredstev končnim upravičencem sredstev, se pri izplačilu iz državnega proračuna evidentirajo kot končna poraba sredstev, zato se ne smejo evidentirati kot prihodek in odhodek tudi pri javnem skladu. Za posredovanje denarnih sredstev končnim upravičencem se v poslovnih knjigah javnega sklada vzpostavijo evidence na kontih stanja.
27. člen
Za opravljanje nalog, določenih v 6. in 7. členu tega akta, sklad pridobiva sredstva tudi iz sredstev Evropskega socialnega sklada prek proračunov pristojnih ministrstev. Sredstva se dodeljujejo skladu na podlagi pogodbe med ministrstvom in skladom ter v skladu z instrumenti, ki jih potrdi pristojni organ.
Določilo iz drugega odstavka prejšnjega člena se uporabljajo tudi za sredstva Evropskega socialnega sklada.
28. člen
Namenska sredstva sklada so:
– prispevki delodajalcev
– sredstva iz koncesijskih dajatev
– drugi viri.
29. člen
Presežek prihodkov nad odhodki sklada se razporedi na predlog nadzornega sveta v soglasju z ustanoviteljem.
30. člen
O pokrivanju primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog nadzornega sveta ob sprejetju letnega poročila.
31. člen
Vrednost namenskega premoženja sklada, katerega imetnik je Republika Slovenija, ob ustanovitvi znaša 1.610.674.942,66 SIT (6.721.227,44 eurov).
VI. NADZOR NAD SKLADOM
32. člen
Nadzor nad delom in poslovanjem sklada izvaja ministrstvo, pristojno za delo.
33. člen
Sklad mora voditi poslovne knjige in poslovna poročila, sestavljati knjigovodske listine, vrednotiti knjigovodske postavke in sestavljati računovodska poročila v skladu z zakonom, ki ureja računovodstvo, in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.
34. člen
Poslovne knjige in poslovna poročila morajo zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja z namenskim premoženjem.
35. člen
Sklad mora organizirati notranje revidiranje. Letno poročilo sklada revidira pooblaščeni revizor, ki ga imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog nadzornega sveta.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
Sklad je pravni naslednik javne ustanove „Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad” in prevzame vse njegove zaposlene delavce, vsa sredstva, opremo, pravice in obveznosti, notranje akte, dokumentacijo in arhiv.
Za izvajanje dejavnosti „Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad” se oblikuje notranje organizacijska enota sklada.
Direktor javne ustanove „Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad” opravlja funkcijo direktorja sklada do imenovanja novega direktorja.
Direktor javne ustanove „Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad” izvede vse potrebne postopke za vpis sklada v sodni register ter druge postopke in naloge, potrebne za vzpostavitev poslovanja sklada.
Sklad mora objaviti javni natečaj za imenovanje direktorja najkasneje v 60 dneh od uveljavitve tega akta.
Člani nadzornega sveta javne ustanove „Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad” opravljajo svojo funkcijo do imenovanja novih članov nadzornega sveta v skladu s tem aktom. Nov nadzorni svet mora biti imenovan najkasneje do 31. januarja 2007.
Do sprejema notranjih aktov sklada se uporabljajo notranji akti javne ustanove „Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad”, kolikor niso v nasprotju s tem aktom.
37. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o ustanovitvi javne ustanove „Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad”.
38. člen
Ta akt začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01401-6/2006/11
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-2611-0070
Vlada Republike Slovenije
dr. Milan Zver l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost