Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

6048. Odlok o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, stran 16210.

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena, 25.a člena in 28. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
1. člen
Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (v nadaljnjem besedilu: služba) se organizira kot samostojna strokovna služba Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) z delovnim področjem, določenim s tem odlokom, z zakonom o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, 112/05 – uradno prečiščeno besedilo) in z drugimi predpisi.
2. člen
Služba opravlja naslednje naloge:
– obravnava, z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter s pravom Evropske unije in z vidika pravil pravne tehnike, predloge zakonov in drugih aktov, ki jih vlada predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Državni zbor) oziroma ki jih Državni zbor predloži v mnenje vladi, predloge pravnih aktov vlade in osnutke pravnih aktov ministrov,
– po sklepu vlade pripravlja tudi predloge zakonov in drugih aktov,
– obravnava vprašanja izgradnje pravnega sistema ter v sodelovanju z vlado in resornimi ministrstvi skrbi za uresničevanje ustavnosti in zakonitosti,
– po sklepu vlade ali predsednika vlade pripravlja poročila, stališča in pravna mnenja o posameznih pravnih vprašanjih s področja dela vlade,
– primerjalnopravno proučuje pravo drugih držav in mednarodnih organizacij,
– oblikuje pravila pravne tehnike pri izdelavi predlogov zakonov in drugih aktov, ki jih vlada predlaga Državnemu zboru, ter pravnih aktov vlade in ministrov,
– opravlja za vlado strokovne naloge v zvezi z nadzorstvom ustavnosti in zakonitosti predpisov, ki jih izdajajo ministri,
– spremlja in proučuje vpliv pravnega reda Evropske unije na notranji pravni red in vprašanja, povezana z izvajanjem pravnega reda Evropske unije, ter o tem daje vladi in ministrstvom mnenja in predloge,
– opravlja notifikacijo nacionalnih predpisov, ki so bili sprejeti za zagotovitev prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije, in o stanju poroča vladi,
– koordinira in v sodelovanju z resornimi ministrstvi pripravlja stališča v predsodnih postopkih, sproženih zaradi nenotifikacije,
– spremlja izvajanje delovnega programa vlade z vidika pravnega reda Evropske unije,
– sodeluje pri delu vlade v Državnem zboru,
– izdaja, v skladu z zakonom, Uradni list Republike Slovenije,
– upravlja, vodi in koordinira Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije,
– zagotavlja objavo predpisov vlade in ministrov v Uradnem listu Republike Slovenije,
– opravlja vse druge naloge v skladu s sprejeto zakonodajo.
3. člen
Služba pri opravljanju svojih nalog sodeluje s pravnimi službami ministrstev in drugih vladnih služb, z zakonodajno-pravno službo Državnega zbora, z drugimi pravnimi institucijami v državi, z institucijami Evropske unije in mednarodnimi pravnimi institucijami.
4. člen
Službo vodi direktor.
Direktorja službe imenuje in razrešuje vlada na predlog predsednika vlade.
5. člen
Pri vodenju službe ima direktor enaka pooblastila, kot jih ima minister pri vodenju ministrstva.
Direktor je za delo službe odgovoren predsedniku vlade in vladi.
6. člen
Direktor službe ima namestnika, ki mu pomaga pri vodenju službe in opravlja najzahtevnejše strokovne naloge na področjih, ki jih določi direktor. Za opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog direktor lahko imenuje največ dva namestnika.
Namestnika imenuje in razrešuje direktor.
7. člen
Direktor določi namestnika, ki ga nadomešča v času odsotnosti ali zadržanosti.
8. člen
Akt o notranji organizaciji službe in o sistemizaciji delovnih mest v službi izda direktor službe v soglasju z Vlado Republike Slovenije.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (Uradni list RS, št. 15/01).
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00402-4/2006/11
Ljubljana, dne 13. decembra 2006
EVA 2006-1517-0001
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost