Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

6046. Uredba o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih, stran 16177.

Na podlagi 57. in 60. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o postopku za zasedbo delovnega mesta
v organih državne uprave in v pravosodnih organih
I. UVODNA DOLOČBA IN POGOJI ZA ZAČETEK POSTOPKA
1. člen
(predmet urejanja)
(1) Ta uredba ureja postopek za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih.
(2) Določbe te uredbe o internem natečaju veljajo za organe državne uprave in za druge organe, ki po sporazumu z Vlado Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) vstopijo v interni trg dela.
(3) Določbe te uredbe o internem natečaju se smiselno uporabljajo tudi v postopkih imenovanja zaposlenih v predstavništvih Republike Slovenije v tujini, ki jih na podlagi pisnega sporazuma s predstojniki državnih in drugih organov in organizacij za opravljanje nalog na gospodarskem, obrambnem, kulturnem, znanstvenem, informativnem in drugih področjih za določen čas imenuje minister za zunanje zadeve.
(4) Določbe te uredbe o predstojniku veljajo tudi za vodjo kadrovskega poslovanja v okviru pooblastil, ki mu jih je dal predstojnik.
2. člen
(pogoji za izvedbo postopka)
(1) Postopek za zasedbo prostega delovnega mesta se lahko začne, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– da se trajno ali začasno poveča obseg dela, povečanega obsega dela pa ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev, oziroma se ob nespremenjenem obsegu dela izprazni delovno mesto;
– da ima organ zagotovljena finančna sredstva za zaposlitev;
– da je delovno mesto določeno v sistemizaciji, razen v primerih, če se delovno razmerje sklene za določen čas in za opravljanje pripravništva ali druge podobne oblike teoretičnega in praktičnega usposabljanja;
– da je delovno mesto prosto oziroma so podane okoliščine, da bo delovno mesto postalo prosto v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 45. člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, 58/04, 138/04, 35/05 in 60/05, 72/05, 112/05 in 49/06) in
– da je zaposlitev v skladu s kadrovskim načrtom organa.
(2) Postopek za zasedbo delovnega mesta zaradi dalj časa trajajoče odsotnosti javnega uslužbenca (porodniški dopust, dalj časa trajajoča odsotnost iz zdravstvenih razlogov, čas trajanja mirovanja pravic iz delovnega razmerja in podobno) se lahko začne že pred dnem odsotnosti javnega uslužbenca, premestitev ali nova zaposlitev pa se izvede, ko se delovno mesto izprazni.
(3) Če se delovno mesto ne zasede s premestitvijo javnega uslužbenca iz istega ali drugega organa oziroma v okviru internega trga dela ali na podlagi internega natečaja, je za zasedbo delovnega mesta obvezen postopek javnega natečaja, če gre za uradniško delovno mesto in če poseben zakon ne določa drugače.
3. člen
(postopek premestitve)
(1) Imenovanje v nižji naziv je dopustno le v primeru premestitve s soglasjem uradnika, pri čemer se v pogodbi o zaposlitvi določi tudi, da se uradnik odpoveduje dosedanjemu nazivu.
(2) V odločbi o imenovanju v naziv se določi, da začne imenovanje učinkovati z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Če pogodba o zaposlitvi iz razlogov, ki so na strani uradnika, ni sklenjena v 30 dneh od imenovanja v naziv, oseba oziroma organ, ki je izdal odločbo o imenovanju v naziv, to odločbo odpravi.
(3) Sporazumna premestitev se lahko izvede po vročitvi odločbe o imenovanju v naziv.
(4) Če javni uslužbenec v 30 dneh od imenovanja v naziv ne sklene pogodbe o zaposlitvi oziroma ne začne z delom se lahko začne nov postopek za zasedbo prostega delovnega mesta.
II. NOTRANJA SEZNANITEV IN PREMESTITEV
V OKVIRU ORGANA
4. člen
(iskanje notranjih kadrovskih potencialov)
Predstojnik na podlagi mnenja vodje organizacijske enote, v kateri je prosto delovno mesto oceni, ali je kateri od javnih uslužbencev iz istega organa primerno strokovno usposobljen za delo na prostem delovnem mestu. Mnenje predstojnika temelji na ocenah delovne uspešnosti in na oceni znanj, veščin, sposobnosti in osebnostnih lastnosti javnega uslužbenca za opravljanje nalog na prostem delovnem mestu.
5. člen
(notranja seznanitev o prostem delovnem mestu)
(1) V organu se lahko izvede notranja seznanitev o prostem delovnem mestu.
(2) Obvestilo o prostem delovnem mestu v organu se objavi na oglasni deski organa ali na drugem primernem mestu tako, da se z njim seznanijo vsi javni uslužbenci v organu. Pisno obvestilo mora vsebovati sestavine iz prvega odstavka 9. člena te uredbe.
(3) Prijava kandidata na prosto delovno mesto mora vsebovati najmanj sestavine iz drugega odstavka 10. člena te uredbe.
(4) Če se v roku, ki ga določi predstojnik in ne sme biti krajši od osmih dni od objave obvestila o prostem delovnem mestu, nihče od zaposlenih javnih uslužbencev v organu ne prijavi za zasedbo prostega delovnega mesta, ali če predstojnik ugotovi, da noben javni uslužbenec ni primerno strokovno usposobljen za delo na prostem delovnem mestu, lahko predstojnik začne s postopkom internega natečaja za zasedbo prostega delovnega mesta s premestitvijo javnega uslužbenca iz drugega organa.
III. INTERNI NATEČAJ
6. člen
(namen internega natečaja)
(1) Predstojnik, ki želi zapolniti prosto delovno mesto, lahko izvede postopek internega natečaja. Interni natečaj se izvaja z namenom, da se pred uvedbo postopka za novo zaposlitev omogoči zaposlenim javnim uslužbencem v organih državne uprave in drugih organih, ki po sporazumu z vlado vstopijo v interni trg dela, da pod enakimi pogoji kandidirajo za zasedbo prostega delovnega mesta, in s ciljem, da se med prijavljenimi kandidati za zasedbo prostega delovnega mesta izbere tistega kandidata, ki izpolnjuje pogoje za delovno mesto in je najbolje strokovno usposobljen za opravljanje nalog na delovnem mestu.
(2) Postopek internega natečaja se lahko začne hkrati s seznanitvijo o prostem delovnem mestu po 5. členu te uredbe. V tem primeru se javne uslužbence, zaposlene v organu, posebej seznani s tem, da je sprožen interni natečaj in da se lahko prijavijo na delovno mesto preko internega natečaja. Prijave na obvestilo o prostem delovnem mestu se štejejo kot prijave na interni natečaj in se obravnavajo v okviru internega natečaja.
7. člen
(interni trg dela)
(1) Na spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo se oblikuje interni trg dela organov, ki so z vlado sklenili dogovor o vključitvi v interni trg dela. Lokalna skupnost lahko za sklenitev dogovora pooblasti reprezentativno združenje lokalnih skupnosti.
(2) Evidenca internega trga dela vsebuje:
– podatke o stopnji in smeri izobrazbe ter delovnih izkušnjah razpoložljivih javnih uslužbencev za premestitev v drug organ,
– podatke o izobrazbi, delovnih izkušnjah in delovnem področju javnih uslužbencev, ki iščejo premestitev v drug organ,
– objave internih natečajev,
– objave organov v zvezi z delom v projektnih skupinah in
– druge objave v zvezi s kadrovskimi potrebami.
(3) V primeru, da javni uslužbenec, ki je uvrščen na interni trg dela ustreza pogojem za zasedbo prostega delovnega mesta in ima po oceni predstojnika ustrezna znanja, veščine in sposobnosti, se ga lahko premesti v skladu s 17. členom te uredbe.
8. člen
(postopek za izvedbo internega natečaja)
(1) Postopek za izvedbo internega natečaja obsega:
– objavo internega natečaja na spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo,
– izvedbo izbirnega postopka, če gre za uradniško delovno mesto, oziroma predhodnega preizkusa usposobljenosti, če gre za strokovno-tehnično delovno mesto, za katero je predhodni preizkus usposobljenosti določen s sistemizacijo,
– premestitev javnega uslužbenca iz istega ali drugega organa.
(2) Interni natečaji organov, vključenih v interni trg dela, se objavijo na spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo.
9. člen
(sestavine objave internega natečaja)
(1) Objava internega natečaja vsebuje najmanj naslednje podatke o:
– organu, v katerem bo javni uslužbenec opravljal delo,
– kraju opravljanja dela,
– vrsti delovnega mesta, na katerem bo javni uslužbenec opravljal delo,
– pogojih za zasedbo delovnega mesta v skladu s sistemizacijo,
– vsebini prijave,
– okvirni vsebini dela,
– poskusnem delu, če gre za delovno mesto, za katero je poskusno delo določeno s sistemizacijo,
– predhodnem preizkusu usposobljenosti, če gre za strokovno-tehnično delovno mesto, za katero je predhodni preizkus usposobljenosti določen s sistemizacijo,
– roku in naslovu za vlaganje prijav,
– navedbo, da bo obvestilo o končanem izbirnem postopku objavljeno na spletnih straneh organa ter spletni naslov organa, in
– ime in priimek ter telefonsko številko osebe, zadolžene za dajanje informacij o izvedbi internega natečaja.
(2) Rok za vlaganje prijav na interni natečaj ne sme biti krajši od osem dni od dneva objave internega natečaja, teči pa začne naslednji dan po objavi besedila internega natečaja na spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo. Za tek rokov se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo upravni postopek.
(3) Objava internega natečaja na spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo, z vsebino iz prvega odstavka tega člena poteka v elektronski obliki. Organi posredujejo zahtevo za objavo z besedilom internega natečaja najkasneje tri dni pred predvideno objavo.
(4) Organi, ki so vključeni v interni trg dela, so dolžni zagotoviti, da se s prostim delovnim mestom, za katero lahko kandidirajo, pravočasno seznanijo tudi javni uslužbenci, ki na delovnem mestu nimajo dostopa do spletne strani, na kateri se objavljajo interni natečaji.
10. člen
(prijava kandidata)
(1) Prijave na prosto delovno mesto se posredujejo v pisni obliki. Za pisno obliko se šteje tudi elektronska oblika prijave, ki ni pogojena z elektronskim podpisom.
(2) Prijava mora vsebovati najmanj:
– izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede uradniškega naziva, iz katere je razviden naziv, ki ga kandidat ima,
– izjavo kandidata, da izpolnjuje druge pogoje za zasedbo delovnega mesta,
– izjavo kandidata, da za namen natečajnega postopka dovoljuje organu, ki objavlja interni natečaj pridobitev podatkov iz 1. in 2. točke iz centralne kadrovske evidence oziroma iz kadrovske evidence organa, v katerem opravlja delo.
11. člen
(preverjanje izpolnjevanja pogojev)
(1) Izpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnega mesta organ preveri pred izvedbo izbirnega postopka na podlagi prijav kandidatov.
(2) Pred izbiro kandidata organ preveri izpolnjevanje pogojev s pridobitvijo podatkov iz centralne kadrovske evidence oziroma kadrovske evidence organa, kjer je kandidat zaposlen. Če je pogoj za opravljanje nalog na delovnem mestu varnostno preverjanje, se to izvede z izbranim kandidatom pred premestitvijo. V tem primeru se kot natečajni pogoj določi izjava kandidata, da z varnostnim preverjanjem soglaša.
12. člen
(izbirni postopek)
(1) V izbirni postopek se uvrstijo popolne in pravočasno prispele prijave. V izbirni postopek za zasedbo uradniškega delovnega mesta se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo natečajne pogoje.
(2) Izbirni postopek se opravi tudi z uradniki, ki imajo isti naziv, kot je naziv, v katerem se opravlja delo na delovnem mestu, za katerega kandidirajo oziroma z uradniki, ki izpolnjujejo pogoj za imenovanje v naziv, v katerem se opravlja delo na tem delovnem mestu, v skladu s predpisi, ki urejajo napredovanje v nazive.
(3) V izbirnem postopku se za preverjanje usposobljenosti kandidata lahko uporabijo zlasti naslednje metode:
– pregled prijave,
– vpogled v kadrovsko evidenco,
– pisni preizkus,
– razgovor (intervju),
– druge metode, skladne s strokovnimi spoznanji na področju ravnanja z ljudmi pri delu.
13. člen
(vodenje izbirnega postopka)
Izbirni postopek v postopku internega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta vodi predstojnik organa, lahko pa pooblasti drugega javnega uslužbenca ali imenuje natečajno komisijo.
14. člen
(predhodni preizkus usposobljenosti)
(1) Za zasedbo strokovno-tehničnega delovnega mesta se lahko s kandidati opravi izbirni postopek oziroma opravi predhodni preizkus usposobljenosti.
(2) Za predhodni preizkus usposobljenosti se smiselno uporablja določba tretjega odstavka 12. člena in določba 13. člena te uredbe.
15. člen
(izbira kandidata)
(1) V natečajnem postopku se za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta izbere kandidat, ki se v izbirnem postopku izkaže kot najbolj strokovno usposobljen za opravljanje dela na prostem uradniškem delovnem mestu in ki izpolnjuje pogoje za imenovanje v naziv, v katerem se opravlja delo ter ostale pogoje za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta. Za strokovno usposobljenost se šteje strokovno znanje in druga znanja, veščine in sposobnosti, ki so potrebni za uspešno opravljanje dela.
(2) Če se v izbirnem postopku ugotovi, da nihče od prijavljenih kandidatov ni primeren za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta, se lahko interni natečaj ponovi. Obvestilo o neuspelem internem natečaju se objavi na spletni strani organa.
(3) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporabljata tudi v postopku izbire kandidata za zasedbo prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta na podlagi predhodnega preizkusa usposobljenosti.
16. člen
(obvestilo o izbiri)
Na spletni strani organa se objavi obvestilo o končanem postopku internega natečaja z navedbo, ali je bil v natečajnem postopku izbran kandidat za prosto delovno mesto in da imajo neizbrani kandidati pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.
17. člen
(postopek premestitve)
(1) Izbrani kandidat se premesti na delovno mesto, za katero je bil izbran, v okviru istega ali drugega organa s sklenitvijo aneksa k pogodbi o zaposlitvi.
(2) V primeru premestitve kandidata v okviru internega trga dela predstojnik organa, kjer je izbrani kandidat zaposlen, in predstojnik organa, kamor bo premeščen, z izbranim kandidatom skleneta pogodbo o zaposlitvi. Pogodba velja tudi kot sporazum predstojnikov o premestitvi javnega uslužbenca. Pogodba je lahko sklenjena z odložnim rokom, ki zagotavlja, da bo javni uslužbenec prenehal opravljati delo v organu tako, da ne bo ovirano normalno poslovanje organa.
(3) Če predstojnik organa, v katerem javni uslužbenec dela, ne soglaša s premestitvijo, se lahko predstojnik organa, ki je objavil interni natečaj, in javni uslužbenec, ki je bil izbran, dogovorita o premestitvi po preteku odpovednega roka. Dogovor se sklene v pisni obliki in zavezuje organ, ki je objavil interni natečaj. Po preteku odpovednega roka se šteje, da je vlada dala soglasje na premestitev javnega uslužbenca.
(4) Če je kandidat zaposlen v organu, ki je vključen v interni trg dela, izbran pa je bil za zasedbo prostega delovnega mesta v drugem organu, ki je vključen v interni trg dela, mu delovno razmerje preneha na način, določen z zakonom (sporazum, odpoved). Z izbranim kandidatom se sklene nova pogodba o zaposlitvi, pri čemer lahko izbrani kandidat obdrži že dosežen naziv, če se delo na tem delovnem mestu lahko opravlja v istem nazivu.
IV. POSTOPEK ZA NOVO ZAPOSLITEV
18. člen
(postopek za novo zaposlitev)
(1) Če se na prosto delovno mesto ne premesti javni uslužbenec iz istega ali drugega organa, lahko predstojnik organa začne postopek za novo zaposlitev.
(2) Za izvedbo postopka javnega natečaja za novo zaposlitev na uradniškem delovnem mestu se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, razen določb o ustni obravnavi, postopek za novo zaposlitev strokovno-tehničnega javnega uslužbenca pa poteka po postopku, določenem s predpisi, ki urejajo delovna razmerja.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se zaposlitev na uradniško delovno mesto za določen čas izvede po postopku, določenem s predpisi, ki urejajo delovna razmerja.
(4) Postopek za zaposlitev pripravnika se lahko izvede kot javni natečaj, če se bo pripravnik usposabljal za uradniško delovno mesto. Zaposlitev pripravnika, ki se bo usposabljal za delo na strokovno-tehničnem delovnem mestu, se izvede po postopku, določenem s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, in kolektivno pogodbo.
19. člen
(sestavine objave javnega natečaja)
(1) Besedilo objave javnega natečaja določi predstojnik. Javni natečaj se objavi na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za upravo ter v Uradnem listu Republike Slovenije ali v dnevnem časopisu.
(2) Objava javnega natečaja mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– o organu in kraju opravljanja dela,
– o vrsti uradniškega delovnega mesta z okvirno vsebino dela,
– o pogojih za opravljanje dela,
– o vsebini prijave,
– o roku in naslovu (vključno z elektronskim) za vlaganje prijav in roku obveščanja o izbiri,
– o osebi, ki daje informacije o izvedbi javnega natečaja,
– navedbo, da bo obvestilo o končanem izbirnem postopku objavljeno na spletnih straneh organa in naslov organa,
– navedbo, da bo organ obravnaval samo popolne prijave.
(3) Besedilo objave javnega natečaja lahko vsebuje tudi merila za izbiro, če so bila določena pred objavo javnega natečaja.
20. člen
(prijava kandidata in predložitev dokazil)
(1) Kandidat vloži prijavo v pisni obliki. Prijava se pošlje v zaprti ovojnici z označbo "za javni natečaj" in navedbo delovnega mesta. Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski obliki, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
(2) Rok za vlaganje prijav na javni natečaj začne teči naslednji dan po objavi besedila javnega natečaja in ne sme biti krajši od osem dni. Za štetje rokov se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja upravni postopek.
(3) Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati najmanj:
1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka organu, ki objavlja javni natečaj, dovoli pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
(4) Če je pogoj za opravljanje nalog na delovnem mestu varnostno preverjanje, se to izvede z izbranim kandidatom po izdaji sklepa o izbiri ter pred imenovanjem v naziv in pred premestitvijo, pri čemer se kot natečajni pogoj določi izjava kandidata, da s tem preverjanjem soglaša. V primeru, da se v postopku varnostnega preverjanja izdaja dovoljenja za dostop do tajnih podatkov zavrne, se natečajni postopek s sklepom ustavi. Zoper sklep je dovoljena pritožba.
(5) Če kandidat posreduje prijavo na prosto delovno mesto v elektronski obliki se šteje, dokler ne sporoči drugače, da želi vročanje in obveščanje v elektronski obliki.
21. člen
(formalno nepopolna prijava)
(1) V izbirni postopek se ne uvrsti kandidat, ki pošlje nepopolno prijavo ali iz njegove prijave izhaja, da ne izpolnjuje natečajnih pogojev. Kandidatu se izda sklep, zoper katerega je dovoljena pritožba.
(2) Nepopolna prijava je prijava,
– ki ji kandidat ne priloži vseh prilog, ki so navedene v objavi javnega natečaja, in ne navede razlogov, zaradi katerih jih ni predložil,
– iz katere ni mogoče razbrati, ali izpolnjuje natečajne pogoje.
(3) Če organ oceni, da so pomanjkljivosti prijave iz prejšnjega odstavka nebistvene, lahko kandidata pozove k dopolnitvi prijave.
22. člen
(natečajna komisija in izbirni postopek)
(1) V izbirnem postopku se ugotovi, kateri kandidat je najbolj strokovno usposobljen.
(2) Predstojnik lahko za vodenje izbirnega postopka pooblasti javnega uslužbenca ali imenuje natečajno komisijo. Če predstojnik imenuje natečajno komisijo, mora biti član komisije vodja ožje ali širše organizacijske enote, v kateri bo uradnik opravljal delo.
(3) Predstojnik, javni uslužbenec, ki vodi izbirni postopek oziroma natečajna komisija iz prejšnjega odstavka pred začetkom izbirnega postopka pisno določita merila za izbiro in metode preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov. Če se izbirni postopek izvaja v več fazah (z izločanjem kandidatov), se lahko merila določijo pred vsako fazo posebej.
(4) Če merila za izbiro in metode preverjanja strokovne usposobljenosti niso določena s sistemizacijo delovnih mest, ne smejo biti z njo v nasprotju. Merila morajo odražati dejanske potrebe delovnega procesa in ne smejo biti diskriminatorna.
(5) V izbirnem postopku se za preverjanje strokovne usposobljenosti uporabi zlasti naslednje metode:
– pregled prijave,
– pisni preizkus,
– razgovor (intervju),
– druge metode, skladne s strokovnimi spoznanji na področju ravnanja z ljudmi pri delu.
(6) Strokovno pomoč za delo natečajne komisije oziroma pooblaščenega javnega uslužbenca zagotavlja kadrovska služba organa.
23. člen
(poročilo o izvedbi natečajnega postopka)
(1) Natečajna komisija oziroma pooblaščeni javni uslužbenec ob pomoči kadrovske službe organa pripravi poročilo o izvedbi izbirnega postopka, ki vsebuje tudi osnutek sklepa o izbiri. Poročilo se posreduje predstojniku oziroma vodji kadrovskega poslovanja v organu.
(2 Natečajna komisija oziroma pooblaščeni javni uslužbenec lahko predlaga tudi, da se ne izbere noben kandidat.
(3) Pred odločitvijo o izbiri lahko predstojnik oziroma vodja kadrovskega poslovanja opravi razgovor s kandidatom, ki mu ga je predlagala natečajna komisija oziroma pooblaščeni javni uslužbenec, mora pa preveriti verodostojnost javnih listin ter listin o opravljenih izpitih, ki so pogoj za zasedbo delovnega mesta. V primeru, da se verodostojnosti listin ne da preveriti, da kandidat pisno izjavo, da so ta verodostojna.
(4) Pred odločitvijo o izbiri se za izbranega kandidata s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc preveri resničnost njegovih izjav in navedb o izpolnjevanju pogojev.
V. SKLEPI IN NJIHOVO VROČANJE V NATEČAJNEM POSTOPKU
24. člen
(sklepi v postopku natečajnem postopku)
(1) Kandidatu, ki je bil izbran v natečajnem postopku, se izda in vroči sklep o izbiri.
(2) Neizbranemu kandidatu se izda in vroči sklep, zoper katerega je dovoljena pritožba. V pravnem pouku sklepa se poleg pravice do pritožbe navede tudi pravica do vpogleda v gradiva izbirnega postopka.
(3) V obrazložitvi sklepa iz prvega in drugega odstavka tega člena se navede merila in opiše potek izbirnega postopka.
(4) Če se v izbirnem postopku izkaže, da nobeden izmed kandidatov ni strokovno usposobljen za uradniško delovno mesto, se lahko natečajni postopek ponovi, prijavljenim kandidatom pa se vroči obvestilo o neuspelem natečaju.
25. člen
(vročanje sklepov v natečajnem postopku)
(1) Sklepi in obvestilo iz prejšnjega člena se vročajo kandidatom v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
(2) Organ na svoji spletni strani objavi obvestilo o končanem natečajnem postopku.
(3) Če se postopek javnega natečaja zaključi z izbiro kandidata, obvestilo o končanem natečajnem postopku vsebuje najmanj:
– navedbo o pravici do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka in
– navedbo osebe s telefonsko številko za posredovanje informacij o natečajnem postopku.
(4) Če se v izbirnem postopku javnega natečaja izkaže, da nihče izmed prijavljenih kandidatov po merilih izbirnega postopka ni dovolj strokovno usposobljen za uradniško delovno mesto, se na spletni strani organa objavi obvestilo o neuspešno zaključenem postopku z navedbo pravice kandidatov do vpogleda v gradiva izbirnega postopka.
26. člen
(vpogled v gradivo izbirnega postopka)
(1) Pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka ima vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku. Vpogled se izvaja pod nadzorom uradne osebe. Kandidat lahko vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v vsa gradiva izbirnega postopka razen v prijave, ki so jih vložili neizbrani kandidati.
(2) Gradiva izbirnega postopka zajemajo predvsem:
– besedilo objave javnega natečaja,
– prijave kandidatov,
– sklep o imenovanju natečajne komisije,
– merila izbirnega postopka,
– pisni izdelki kandidatov, nastali v okviru izbirnega postopka,
– gradivo, iz katerega so razvidni izbirne metode, faze izbirnega postopka in kandidati, ki so bili izločeni v posameznih fazah,
– ocenjevalni zapisnik razgovorov s posameznimi kandidati.
27. člen
(pridobitev in ohranitev naziva)
(1) Kandidata, ki je izbran v postopku javnega natečaja, se pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi imenuje v najnižji naziv, v katerem se lahko opravlja delo na delovnem mestu.
(2) Če je na javnem natečaju izbran uradnik, ki je v delovnem razmerju v državnem organu, se delovno razmerje nadaljuje, če se predstojnik in javni uslužbenec ne dogovorita drugače. Uradnik lahko ohrani pridobljeni naziv, kadar ta naziv ni najnižji, v katerem se lahko opravlja delo na delovnem mestu.
(3) Določba prvega odstavka tega člena se ne uporablja za pripravnika, ki se je usposabljal za uradniško delovno mesto.
(4) Določba prvega odstavka tega člena se uporablja tudi za javnega uslužbenca, ki dela na strokovno-tehničnem delovnem mestu in nima uradniškega naziva.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
28. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04, 57/05, 93/05 in 10/06).
29. člen
(natečajni postopki v teku)
Natečajni postopki, pričeti pred začetkom veljavnosti te uredbe, se končajo po do sedaj veljavnih določbah uredbe iz prejšnjega člena.
30. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-16/2006/13
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-3111-0009
Vlada Republike Slovenije
dr. Milan Zver l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost