Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

6045. Uredba o izvajanju finančne podpore za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije, stran 16175.

Na podlagi 47., 49., 52. in 54. člena Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju finančne podpore za ohranjanje
in razvijanje slovenske identitete zunaj
Republike Slovenije
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa način izvajanja finančne podpore dejavnostim in strukturam Slovencev zunaj Republike Slovenije ter organizacijam civilne družbe v Republiki Sloveniji, ki sodelujejo s Slovenci zunaj Republike Slovenije.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. "prosilec" je fizična ali pravna oseba, ki na podlagi objavljenega javnega razpisa posreduje uradu vlogo za dodelitev finančne podpore;
2. "prejemnik" je prosilec, ki se mu z odločbo predstojnika Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu (v nadaljnjem besedilu: urad) dodeli finančna podpora;
3. "projekt" je ekonomsko neodvisen niz medsebojno povezanih aktivnosti, ki predstavljajo zaokroženo celoto in pri katerih se za doseganje ciljev projekta uporabljajo različni viri (finančni, človeški itd.). Projekt je začasnega značaja in njegov cilj je doseganje enkratnega rezultata. Začasen značaj pomeni, da ima vsak projekt omejeno časovno dobo, trajanje je določeno z datumom začetka in konca, enkraten rezultat pa pomeni, da ga je zaradi njegovih posebnosti mogoče razlikovati od podobnih projektov ter od običajnih rednih nalog oziroma aktivnosti;
4. "programi" so redne naloge in aktivnosti, ki jih prosilec opravlja vsako leto in so njegova trajna dejavnost;
5. "krovne organizacije" so tiste reprezentativne organizacije narodnih skupnosti, ki povezujejo registrirane organizacije in društva slovenske skupnosti in delujejo vsaj deset let na celotnem tradicionalnem ozemlju poselitve.
3. člen
(program izvajanja finančne podpore)
(1) Za izvajanje finančne podpore je pristojen urad. Urad pripravi letni ali večletni program izvajanja finančne podpore.
(2) Finančna podpora je po tej uredbi namenjena ukrepom za spodbujanje in ohranjanje struktur ter dejavnosti in razvoja slovenske identitete zunaj Republike Slovenije.
4. člen
(posvetovalna telesa)
Svet Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in Svet Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu lahko pri pripravi letnega ali večletnega programa izvajanja finančne podpore sodelujeta s predlogi.
5. člen
(način pridobitve sredstev)
(1) Urad razdeljuje sredstva po tej uredbi na podlagi javnih razpisov.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko predstojnik urada izjemoma z odločbo brez javnega razpisa razdeli sredstva, če se program ali projekt financira iz intervencijskih sredstev urada in če je to neogibno nujno zaradi kratkega časa, ki je na razpolago za odločitev o financiranju.
(3) Višina intervencijskih sredstev iz prejšnjega odstavka se določi z letnim ali večletnim programom izvajanja finančne podpore in znaša največ deset odstotkov sredstev, ki so z državnim proračunom namenjena za izpolnjevanje ustavnih obveznosti (podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in podpora Slovencem po svetu).
(4) Sredstva se po tej uredbi lahko pridobijo na podlagi pisnih vlog, ki jih prosilci vložijo na podlagi izvedenega javnega razpisa ali pisnih vlog za dodelitev intervencijskih sredstev za sofinanciranje posameznih dejavnosti in struktur, ki so v skladu z namenom uredbe.
(5) Sofinanciranje se praviloma izvaja za aktivnosti, ki so bile ali bodo izvedene v tekočem proračunskem letu.
6. člen
(razpisno področje)
(1) Vrste programov ali projektov, ki se razpisujejo, se določijo z opredelitvijo dveh področij, v kateri spadajo ti programi ali projekti (v nadaljnjem besedilu: razpisno področje):
– razpisno področje A: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu;
– razpisno področje B: finančna podpora Slovencem po svetu.
(2) Urad lahko v tekočem letu na posameznem razpisnem področju objavi več javnih razpisov ali skupni javni razpis za obe razpisni področji.
II. POSTOPEK IZBIRE PROGRAMOV IN PROJEKTOV
7. člen
(potek postopka)
Postopek izbire programov in projektov na podlagi javnega razpisa se izvede po naslednjem zaporedju:
1. uvedba postopka:
– sprejetje sklepa o uvedbi postopka,
– objava javnega razpisa,
– priprava razpisne dokumentacije;
2. priprava vlog za obravnavo:
– prispetje in evidentiranje vlog, prispelih na javni razpis,
– odpiranje vlog, prispelih na javni razpis,
– pošiljanje pozivov za dopolnitev nepopolnih vlog, prispelih na javni razpis;
3. izdaja sklepov o zavržbi nepopolnih in nepravočasnih vlog;
4. ocenjevanje vlog in oblikovanje končnega predloga strokovne komisije;
5. izdaja odločb.
8. člen
(sprejetje sklepa)
(1) Predstojnik urada sprejme sklep o začetku postopka za izvedbo javnega razpisa. Predstojnik urada v sklepu opredeli:
– področje in cilje razpisa;
– pogoje in merila razpisa ter njihovo uporabo;
– datum objave razpisa.
(2) Predstojnik urada lahko v sklepu opredeli okvirno višino sredstev za posamezno državo ali širše geografsko območje znotraj posameznega razpisnega področja.
9. člen
(objava javnega razpisa)
(1) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh urada. Urad lahko o javnem razpisu obvesti medije, diplomatska predstavništva in konzulate Republike Slovenije v tujini.
(2) Dokumentacija javnega razpisa je med razpisom dosegljiva vsem zainteresiranim na spletni strani urada, sedežu urada in na diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike Slovenije v tujini.
(3) Javni razpis vsebuje:
– ime in sedež urada;
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– predmet javnega razpisa;
– navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, ter način uporabe in pomen posameznih meril;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago;
– način določanja višine sredstev, ki ga prejme posamezen prejemnik;
– navedbo časa in kraja, ko se lahko dvigne razpisna dokumentacija;
– rok, do katerega morajo biti oddane oziroma dostavljene vloge za dodelitev sredstev;
– rok, v katerem bodo prosilci obveščeni o izidu javnega razpisa;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
– vzorec pogodbe.
(4) Javni razpis lahko vsebuje tudi druge sestavine, potrebne za odločanje pri dodeljevanju sredstev.
10. člen
(sprejemanje in evidentiranje vlog za razpisno področje A)
(1) V vsakokratnem besedilu javnega razpisa za razpisno področje A se določi, kje se sprejemajo vloge iz posamezne države.
(2) Vloge iz prejšnjega odstavka se sprejemajo v tajništvu urada ali na sedežih krovnih organizacij avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti v zamejstvu. Krovne organizacije narodne skupnosti, pri katerih se ob posameznem javnem razpisu zbirajo vloge, se določijo v besedilu javnega razpisa.
(3) Vloge iz tega člena sprejemajo uradne in pooblaščene osebe, ki jih določi predstojnik urada. Uradna ali pooblaščena oseba na vsaki vlogi jasno označi datum prejema in zaporedno številko. Na enak način evidentira tudi vsako dopolnitev oziroma spremembo vloge.
(4) Krovne organizacije narodne skupnosti, pri katerih se ob posameznem razpisu zbirajo vloge, ob oddaji vloge vlagatelju izdajo potrdilo.
11. člen
(sprejemanje in evidentiranje vlog za razpisno področje B)
(1) Vloge za razpisno področje B se sprejemajo v tajništvu urada.
(2) Uradna oseba, ki sprejema vloge, prispele na javni razpis, na vsaki vlogi jasno označi datum prejema in zaporedno številko. Na enak način evidentira tudi vsako dopolnitev oziroma spremembo vloge.
12. člen
(odpiranje vlog, prispelih na javni razpis)
(1) Vloge, prispele na javni razpis, odpre komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje predstojnik urada za vsako razpisno področje oziroma za države znotraj razpisnih področij.
(2) Komisijo za odpiranje vlog sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.
(3) Vloge se odpirajo v roku, določenem v razpisu.
(4) Odpiranje vlog ni javno.
(5) Vloge se odpirajo po vrstnem redu prispetja.
(6) Komisija o postopku odpiranja vlog sestavi zapisnik, v katerega vpiše zlasti naslednje podatke:
– kraj in čas odpiranja vlog;
– imena navzočih članov komisije;
– imena prosilcev in seznam vlog, iz katerega je razvidno, ali je vloga popolna in pravočasna, oziroma navedbo o pomanjkljivostih, če je vloga nepopolna.
(7) Predsednik komisije za odpiranje vlog v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste prosilce, katerih vloge niso popolne, da jih dopolnijo. Vloge morajo biti dopolnjene v roku osmih dni od prejema pisnega poziva.
(8) Komisije za odpiranje vlog s področja A pripravijo vsebinski povzetek vlog in pridobijo usklajeno mnenje krovnih organizacij o vlogah prosilcev ter vse skupaj posredujejo strokovni razpisni komisiji urada. Krovne organizacije pri oblikovanju mnenja upoštevajo merila navedena v razpisu, navodilo urada in dolgoročni načrt dejavnosti manjšinske skupnosti. Za vloge prosilcev iz Republike Slovenije komisiji ni treba pridobiti mnenja krovnih organizacij.
13. člen
(sklep o zavržbi)
(1) Na podlagi ugotovitev iz zapisnika o odpiranju vlog se prepozne vloge in vloge, ki niso dopolnjene v roku iz sedmega odstavka prejšnjega člena, zavržejo.
(2) Vloga je pravočasna, če je prispela na kraj in v roku, ki je določen v besedilu javnega razpisa.
(3) Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo javnega razpisa.
14. člen
(strokovna razpisna komisija urada)
(1) Predstojnik urada imenuje za posamezno razpisno področje strokovno razpisno komisijo, ki jo v skladu z zakonom o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06) sestavljajo predstavniki urada, pristojnih ministrstev in vladnih služb.
(2) Strokovno razpisno komisijo sestavljajo predsednik komisije in najmanj dva člana.
15. člen
(presoja vlog)
(1) Strokovna razpisna komisija obravnava vse pravočasne in popolne vloge z vidika izpolnjevanja pogojev, določenih z Zakonom o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06; v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) Strokovna razpisna komisija ovrednoti programe in projekte na podlagi meril iz 53. člena zakona ter o tem pripravi zapisnik in izdela končni predlog finančne podpore.
(3) Kadar vloga vsebuje več projektov, lahko strokovna razpisna komisija obravnava vse predložene projekte kot eno celoto. Vse projekte iz posamezne vloge lahko strokovna razpisna komisija oceni z eno skupno oceno in ovrednoti z enim skupnim zneskom.
(4) Vsebina programa se ne more prijaviti v okviru projekta.
16. člen
(izdaja odločbe)
(1) Na podlagi predloga strokovne razpisne komisije izda predstojnik urada odločbe o finančni podpori programom in projektom.
(2) Predstojnik urada lahko odloči drugače, kot je predlagala strokovna razpisna komisija, vendar mora takšno odločitev pisno obrazložiti.
III. SKLEPANJE POGODB
17. člen
(sklenitev pogodbe)
(1) Urad prejemniku sredstev posreduje odločbo o izbiri in ga hkrati pozove, da potrdi izvedbo programa ali projekta z dodeljenimi sredstvi.
(2) Urad na podlagi prejemnikovega odgovora posreduje prejemniku pogodbo in ga pozove k podpisu.
(3) Če se prejemnik po prejemu poziva iz drugega odstavka tega člena ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
18. člen
(vsebina pogodbe)
(1) Pogodba vsebuje:
1. ime in naslov urada in prejemnika sredstev;
2. namen, za katerega so sredstva dodeljena;
3. višino dodeljenih sredstev;
4. časovni načrt porabe sredstev;
5. način nadzora nad namensko porabo sredstev, na primer:
– možnost, da urad kadarkoli preverja namensko porabo sredstev;
– poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev v fazi izvajanja projekta ali programa oziroma najmanj zaključno poročilo;
– dokazila o porabi sredstev;
– dolžnost urada, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo proračunskih sredstev;
– določba, da mora prejemnik ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi;
– določba, da mora prejemnik obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni časovni načrt, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev;
– obveznost navajanja urada kot financerja;
– določba, da mora prejemnik v pogodbeno določenem roku obveščati urad o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti;
– datum podpisa, podpis in če je izvajalec domača pravna oseba, tudi žig;
6. navedbo skrbnika pogodbe za vsako pogodbeno stranko.
(2) Pogodba lahko vsebuje tudi druge sestavine ali navedbe.
IV. OPRAVLJANJE NADZORA NAD POGODBAMI
19. člen
(opravljanje nadzora)
(1) Nadzor nad porabo sredstev prejemnikov opravlja urad na podlagi predloženih pisnih poročil in dokazil o porabi sredstev, ki jih morajo prejemniki predložiti uradu, kot je določeno z odločbo oziroma pogodbo o finančni podpori.
(2) Prosilcu, pri katerem se ugotovi, da je v vlogi navajal neresnične podatke, se sredstva ne dodelijo. Prav tako tak prosilec ne more pridobiti sredstev po tej uredbi tudi v naslednjem proračunskem letu.
(3) Prejemnik, ki je neupravičeno pridobil ali nenamensko uporabil sredstva, jih mora vrniti skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila prejemniku do dneva vračila.
(4) Prejemnik iz prejšnjega odstavka ne more pridobiti sredstev po tej uredbi v obdobju enega leta od vračila sredstev.
20. člen
(poročanje)
(1) Prejemnik mora uradu predložiti zaključno poročilo o poteku in rezultatih izvedbe projektov oziroma programov v rokih, določenih s pogodbo.
(2) S pogodbo je lahko določena tudi obveznost delnega poročanja. V primeru dvoma lahko urad zahteva dodatna pojasnila oziroma dokazila, ki so povezana s predmetom pogodbe.
21. člen
(hranjenje dokumentacije)
Urad mora hraniti dokumentacijo o postopku dodelitve sredstev v skladu s pravili o hranjenju dokumentarnega gradiva.
V. KONČNA DOLOČBA
22. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-19/2006/12
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-1812-0006
Vlada Republike Slovenije
dr. Milan Zver l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost