Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

6041. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom (ZOPDA-A), stran 16165.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom (ZOPDA-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom (ZOPDA-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. decembra 2006.
Št. 001-22-188/06
Ljubljana, dne 27. decembra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ODPRAVLJANJU POSLEDIC DELA
Z AZBESTOM (ZOPDA-A)
1. člen
V Zakonu o odpravljanju posledic dela z azbestom (Uradni list RS, št. 38/06) se v 2. členu doda tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) Do pravic po tem zakonu so upravičene tudi osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so zbolele za mezoteliomom zaradi izpostavljenosti azbestu na ozemlju Republike Slovenije.".
2. člen
V 4. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: "(bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu)".
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Interdisciplinarna skupina iz 9. člena tega zakona ugotovi vzročno zvezo med izpostavljenostjo azbestu na ozemlju Republike Slovenije in nastankom mezotelioma.".
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
3. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Pravico do izplačila odškodnine v pavšalnem znesku (v nadaljnjem besedilu: odškodnina) po tem zakonu pridobijo osebe iz prvega in tretjega odstavka 2. člena tega zakona, pri katerih se ugotovi bolezen zaradi izpostavljenosti azbestu v skladu s tem zakonom.".
4. člen
V 9. členu se črta beseda "poklicne".
5. člen
Prvi odstavek 10. člena se dopolni tako, da se glasi:
"(1) Oseba, pri kateri je bila verificirana poklicna bolezen zaradi izpostavljenosti azbestu v skladu s tem zakonom, ali oseba, upravičena na podlagi 2. člena tega zakona, vloži zahtevo za priznanje odškodnine pri medresorski komisiji.".
6. člen
V 12. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: "(plačilo stroškov ugotavljanja bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu)".
V prvem in drugem odstavku 12. člena se črta beseda "poklicne".
7. člen
V prvem odstavku 13. člena se črta beseda "poklicne".
8. člen
V 16. členu se črtata besedi "poklicnih".
9. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2007.
Št. 411-05/96-17/31
Ljubljana, dne 19. decembra 2006
EPA 884-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost