Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2006 z dne 21. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2006 z dne 21. 12. 2006

Kazalo

5669. Pravilnik za vrednotenje letnega programa športa v Občini Jesenice, stran 15307.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06) je Občinski svet Občine Jesenice na 2. redni seji dne 14. 12. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje letnega programa športa
v Občini Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
S Pravilnikom za vrednotenje letnega programa športa v Občini Jesenice Občina Jesenice določa pogoje in postopke razdelitve sredstev, namenjenih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Jesenice, ki jih predvideva odlok o proračunu Občine Jesenice za tekoče leto (proračun).
2. člen
(višina sredstev)
Sredstva se zagotavljajo v proračunu Občine Jesenice v višini, ki je določena z odlokom o proračunu Občine Jesenice za posamezno leto.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV
3. člen
(postopek dodelitve sredstev)
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev vodi občinska uprava na podlagi javnega razpisa v skladu s pozitivno zakonodajo.
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi župan s sklepom. Razpisni rok se časovno prilagaja postopku prijave in sprejemanja občinskega proračuna.
4. člen
Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa. Postopek dodelitve sredstev in spremljanje namenske porabe poteka po naslednjem zaporedju:
1. imenovanje komisije za odpiranje vlog;
2. imenovanje strokovne komisije;
3. priprava in objava javnega razpisa za dodeljevanje sredstev občinskega proračuna za programe;
4. zbiranje vlog izvajalcev programov;
5. odpiranje prejetih vlog;
6. obravnava vlog in strokovno ocenjevanje prispelih vlog;
7. sprejem odločitve in obveščanje;
8. obravnava pritožb vlagateljev;
9. sklepanje pogodb;
10. spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev in
11. obravnava poročil o izvedenih programih.
5. člen
(priprava in objava javnega razpisa)
Javni razpis se objavi v javnem glasilu in na spletni strani Občine Jesenice.
Objava mora vsebovati:
1. navedbo naročnika javnega razpisa;
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
3. namen, za katere se dodeljujejo sredstva oziroma predmet javnega razpisa;
4. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu ter pogoje za pridobitev sredstev;
5. višino sredstev za posamezen športni program;
6. merila za vrednotenje programov;
7. določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
8. obliko, rok in način oddaje prijav;
9. potrebno dokumentacijo za prijavo;
10. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo;
11. datum odpiranja vlog in
12. rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
6. člen
(razpisna dokumentacija)
Razpisno dokumentacijo pripravi občinska uprava z vsemi podatki, ki omogočajo vlagateljem izdelati popolno vlogo.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
1. podatke o programu, ki je predmet razpisa;
2. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
3. obrazec vloge z navodili;
4. način določanja deleža, ki ga prejme posamezni vlagatelj;
5. osnutek pogodbe;
6. navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora vlagatelj predložiti kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisna sredstva;
7. navedba vrste meril s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril;
8. navedba o tem, kdo s sklepom odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper ta sklep.
7. člen
Vsaka vloga, ki prispe na javni razpis mora vsebovati:
– podatke o vlagatelju;
– navedbo programov za katere vlagatelj kandidira;
– opis načrtovanih programov;
– druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
8. člen
(komisija za odpiranje vlog)
Postopek odpiranja vlog vodi tričlanska komisija (dva izmed uradnikov občinske uprave in en predstavnik Zavoda za šport Jesenice), ki jo imenuje in razrešuje, župan.
Naloge komisije za odpiranje vlog so:
– ugotovitev ali so vloge pravočasne;
– ali jih je podal vlagatelj, ki izpolnjuje v javnem razpisu določene pogoje in
– ali so popolne glede na besedilo javnega razpisa.
Po preteku razpisnega roka, komisija za odpiranje vlog odpre po vrstnem redu prispele predloge in ugotovi njihovo formalno popolnost.
Komisija za odpiranje vlog v roku 8 (osmih) dni od dneva odpiranja vlog pozove vlagatelje, ki so oddali nepopolne vloge za dopolnitev.
Vloge, ki niso pravočasne ali niso bile dopolnjene v danem roku ali jih ni vložila upravičena oseba, zavrže prisojni organ občinske uprave s sklepom.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je možna pritožba v roku 8 (osmih) dni od dneva vročitve sklepa. O pritožbi odloča župan Občine Jesenice. Zoper odločitve župana pritožba ni možna. Možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
Komisija o svojem delu sestavi skupno poročilo, ki mora vsebovati:
– število prispelih vlog za sofinanciranje;
– število formalno nepopolnih vlog in navedbo posameznih nepopolnih vlog vlagateljev;
– število popolnih vlog;
– šifro vloge, vlagatelja in naslov programa.
Skupno poročilo skupaj s popolnimi vlogami komisija za odpiranje vlog predloži strokovni službi Zavoda za šport Jesenice, ki pripravi predlog izbora programov in delitev razpoložljivih proračunskih sredstev za programe športa. Predlog strokovne službe Zavoda za šport Jesenice obravnava strokovna komisija, ki jo imenuje in razrešuje župan občine.
9. člen
(strokovna komisija)
Strokovno komisijo sestavlja 5 (pet) članov:
– en predstavnik občinske uprave;
– en predstavnik pristojnega odbora;
– trije predstavniki športa, ki jih predlaga Športna zveza Jesenice in Zavod za šport Jesenice.
Predsednika strokovne komisije izvolijo člani izmed sebe. Predsedniki in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji interesno povezani v smislu poslovne povezanosti ali sorodstvenega razmerja, razen v primeru, da komisije ni mogoče sestaviti drugače.
Naloge strokovne komisije:
– vrednotenje programov, skladno z merili;
– določitev višine dodeljenih sredstev posameznim vlagateljem;
– sestava zapisnika o delu;
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe pravilnika, oziroma meril za vrednotenje športnih programov;
– priprava poročila o delu komisije in
– sodelovanje pri pripravi letnega programa športa v občini Jesenice.
Strokovna komisija predlog prejemnikov in višino sredstev skupaj z zapisnikom, predloži direktorju občinske uprave oziroma osebi, ki je od nje pooblaščena, za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
10. člen
(sprejem odločitve in obveščanje)
Na podlagi predloga komisije iz prejšnjega člena, direktor občinske uprave oziroma pooblaščena oseba, odloči o dodelitvi sredstev z zbirno odločbo, ki jo posreduje vsem vlagateljem. V obrazložitvi mora navesti razloge za svojo odločitev.
11. člen
(merila za dodeljevanje sredstev)
Sredstva se dodeljujejo na podlagi vnaprej določenih meril za posamezen športni program. Pogoje, merila in normative za izvajanje letnega programa športa v občini Jesenice, sprejme Odbor za šolstvo, kulturo in šport. Merila se od dneva objave javnega razpisa do odločitve o dodelitvi sredstev ne smejo spremeniti.
12. člen
(reševanje zadev v pritožbenem roku)
Vlagatelj lahko vloži zoper zbirno odločbo pritožbo v roku 15 (petnajst) dni od vročitve odločbe. Pritožbo se lahko vloži pri organu, ki je izdal odločbo na prvi stopnji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila, postavljena za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan. Vložena pritožba zadrži podpis pogodb z izbranimi vlagatelji. Odločitev župana je dokončna, možno pa je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
13. člen
(sklepanje pogodb)
Po pravnomočnosti odločbe se sklene z izbranimi vlagatelji pogodba o sofinanciranju programa. Pogodba mora obvezno vsebovati
– naziv in naslov izvajalca;
– vsebino in obseg programa;
– terminski plan porabe sredstev;
– višino dodeljenih sredstev;
– določilo, da je vlagatelj upravičen do nakazila dodeljenih sredstev pod pogojem, da ima poravnane vse obveznosti do Občine Jesenice;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev;
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, prejeta sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Izbrani predlagatelji morajo podpisati pogodbo iz prejšnjega odstavka tega člena v 8 (osmih) dneh od dneva vročitve te pogodbe, v nasprotnem primeru se smatra, da odstopa od pogodbe.
14. člen
(spremljanje izvajanja pogodb)
Prejemniki sredstev morajo po opravljenih nalogah oziroma v določenih časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, Oddelku za družbene dejavnosti in splošne zadeve, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo, ter vsebinsko poročilo o izvedbi programov. V kolikor prejemniki ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim sredstva ukinejo, že prejeta sredstva pa mora prejemnik vrniti v občinski proračun, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvebe postopek izterjave.
Občinska uprava lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev, za izvajanje nadzora lahko župan pooblasti tudi strokovno komisijo. O izvedbi kontrole namenske porabe sredstev, se sestavi zapisnik, katerega izvajalec nadzora predloži županu.
Če izvajalec do rokov dogovorjenih s pogodbo ne predloži vsebinskega poročila in dokazil se smatra, da programa ni izvajal, zato je dolžan nemudoma vrniti vsa prejeta skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
15. člen
(smiselna uporaba ZUP)
Za vsa ostala vprašanja postopka, ki niso določena v tem pravilniku, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.
III. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
16. člen
(izvajalci športnih programov)
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva;
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa;
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne:
– javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja iz občine Jesenice;
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.
17. člen
(pravica do sofinanciranja)
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo izvajalci športnih programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež in pretežno delujejo v Občini Jesenice in imajo v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost ter so registrirani v skladu z Zakonom o društvih;
– da so najmanj dve leti registrirani za upravljanje športne dejavnosti;
– da imajo za prijavljene športne programe, urejeno vadbo najmanj 36 tednov v letu, razen v primeru, ko kandidirajo za sredstva za izvedbo enkratnih športnih prireditev;
– da podajo poročilo o realizaciji letnega programa športa za preteklo leto in poročilo o namembnosti porabe sredstev;
– da predložijo zapisnik o rednem letnem občnem zboru za preteklo leto;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske (izvajalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene za opravljanje te dejavnosti) in organizacijske pogoje za uresničevanje športnih programov, navedenih v vlogi;
– da imajo urejeno evidenco članstva za programe, za katere kandidirajo na javnem razpisu, evidenco o registriranih tekmovalcih ter evidenco o plačani članarini;
– da športna društva s svojimi ekipami v ekipnih športih, svoje tekme pretežno igrajo na območju Občine Jesenice.
18. člen
(vsebina sofinanciranja)
Sofinancira se naslednja vsebina športnih programov:
A. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
B. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
C. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI (Z MOTNJAMI V RAZVOJU)
D. VRHUNSKI ŠPORT
E. KAKOVOSTNI ŠPORT
F. ŠPORTNA REKREACIJA
G. ŠPORT INVALIDOV
H. ŠOLANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV
I. DELOVANJE ZVEZ ŠPORTNIH DRUŠTEV
J. INFORMATIKA IN ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU
K. PROPAGANDNA DEJAVNOST V ŠPORTU
L. ŠPORTNE PRIREDITVE
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Jesenice, z dne 26. 9. 2002 (Uradni list RS, št. 86/02).
20. člen
(veljavnost)
Pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 671-5/2006
Jesenice, dne 14. decembra 2006
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti