Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2006 z dne 21. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2006 z dne 21. 12. 2006

Kazalo

5667. Sklep o naložbah bank in hranilnic v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja, stran 15290.

Na podlagi 8. točke 129. člena in 194. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o naložbah bank in hranilnic v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina in namen sklepa)
(1) Ta sklep določa podrobnejša pravila v zvezi z naložbami banke in hranilnice (v nadaljevanju: banke) v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja, in sicer:
(a) izračun omejitev naložb v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja in izjeme pri ugotavljanju izpolnjevanja omejitev;
(b) obravnavo preseganja omejitev naložb v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja;
(c) pravila glede izračunavanja, spremljanja in poročanja o naložbah v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(Opredelitev pojmov)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06; v nadaljevanju: ZBan-1), kot na primer:
(a) kvalificirani delež v 23. členu;
(b) osebe nefinančnega sektorja v 169. členu.
(2) Za namen tega sklepa je "kapital banke" seštevek temeljnega kapitala in dodatnega kapitala I iz drugega oziroma tretjega poglavja Sklepa o izračunu kapitala bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 135/06; v nadaljevanju: sklep o kapitalu), zmanjšan za odbitne postavke iz drugega odstavka 22. člena sklepa o kapitalu, razen odbitnih postavk iz točke (f), (g) in (j).
(3) Banka, ki izračunava kapitalsko zahtevo za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov, pri izračunu dodatnega kapitala I iz drugega odstavka tega člena ne sme upoštevati pozitivne razlike med zneskom oslabitev in rezervacij za izpostavljenosti, ki so oblikovane skladno z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, in zneskom pričakovane izgube, ki je izračunan v skladu s četrtim odstavkom 15. člena Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06).
2. OMEJITEV NALOŽB IN IZJEME
3. člen
(Omejitev naložb v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja)
(1) Kvalificirani delež banke v posamezni osebi nefinančnega sektorja ne sme presegati 15% kapitala banke.
(2) Vsota vseh kvalificiranih deležev banke v osebah nefinančnega sektorja ne sme presegati 60% kapitala banke.
4. člen
(Izjeme od omejitev naložb)
Pri izračunu omejitev iz 3. člena tega sklepa se ne upoštevajo:
(a) kvalificirani deleži v kapitalu v prvih treh letih po pridobitvi, ki jih je banka pridobila namesto izpolnitve denarne obveznosti osebe nefinančnega sektorja v postopku finančnega prestrukturiranja te osebe;
(b) kvalificirani deleži v kapitalu, ki jih je banka pridobila zaradi izvedbe storitev prve prodaje teh delnic za izdajatelja (underwriting);
(c) kvalificirani deleži v kapitalu, ki jih je banka pridobila za račun stranke pri opravljanju storitev za to stranko;
(d) kvalificirani deleži v kapitalu, ki jih je banka pridobila z namenom nadaljnje prodaje.
3. PRESEGANJE OMEJITEV NALOŽB
5. člen
(Preseganje omejitev naložb v kvalificirane deleže)
(1) Banka lahko presega omejitve iz naslova kvalificiranih deležev iz 3. člena tega sklepa, če je znesek preseganja omejitve v celoti pokrit s kapitalom. V tem primeru znesek preseganja omejitve postane odbitna postavka v izračunu kapitala, ki se od temeljnega in dodatnega kapitala I odšteva v skladu s točko (j) drugega odstavka 22. člena sklepa o kapitalu:
(a) če banka presega omejitve iz prvega odstavka 3. člena tega sklepa, je odbitna postavka seštevek preseganj kvalificiranih deležev v posamezne osebe nefinančnega sektorja nad predpisano omejitvijo;
(b) če banka presega omejitev iz drugega odstavka 3. člena tega sklepa, je odbitna postavka presežek vsote kvalificiranih deležev nad predpisano omejitvijo;
(c) če banka presega obe omejitvi iz prvega in drugega odstavka 3. člena tega sklepa, je odbitna postavka večji od zneskov, izračunanih po točkah (a) in (b) tega odstavka.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena banki ni potrebno zmanjšati kapitala za odbitno postavko po točki (j) drugega odstavka 22. člena sklepa o kapitalu, če pridobi dovoljenje Banke Slovenije. Banka Slovenije to dovoljenje izda, če sta izpolnjena naslednja pogoja:
(a) pri banki so izkazane izjemne okoliščine, na katere ne more vplivati;
(b) banka bo povečala svoj kapital ali sprejela druge enakovredne ukrepe za uskladitev z omejitvami iz 3. člena tega sklepa.
(3) Izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka tega člena banka dokazuje s predložitvijo naslednje dokumentacije v okviru zahteve za izdajo dovoljenja:
– dokazilo o nastanku izjemnih okoliščin iz točke (a) drugega odstavka tega člena;
– časovni načrt uskladitve z omejitvami iz 3. člena tega sklepa;
– opis ukrepov za uskladitev z omejitvami iz 3. člena tega sklepa.
(4) V izreku odločbe o izdaji dovoljenja iz drugega odstavka tega člena Banka Slovenije določi obdobje za uskladitev z omejitvami iz 3. člena tega sklepa ter ukrepe, ki jih mora banka izvesti zaradi uskladitve.
(5) Če banka zahtevo za izdajo dovoljenja iz tretjega odstavka tega člena vloži nemudoma po prekoračitvi omejitev iz 3. člena tega sklepa, velja, da v času trajanja postopka o izdaji tega dovoljenja ne krši predpisanih omejitev.
(6) Ne glede na peti odstavek 377. člena ZBan-1 predhodno obvestilo Banki Slovenije za dovoljenje po drugem odstavku tega člena ni potrebno.
4. IZRAČUNAVANJE IN POROČANJE
O NALOŽBAH
6. člen
(Izračun omejitev naložb na posamični
in konsolidirani podlagi)
(1) Banka iz drugega in tretjega odstavka 130. člena ZBan-1 mora izpolnjevati obveznosti, določene s tem sklepom, na posamični podlagi.
(2) Banka iz 131. člena ZBan-1 mora obveznosti, določene s tem sklepom, izpolnjevati tudi na konsolidirani podlagi na način iz 17. člena Sklepa o nadzoru bank in hranilnic na konsolidirani podlagi (Uradni list RS, št. 135/06).
(3) Banka iz drugega odstavka tega člena, ki je podrejena finančnemu holdingu, mora obveznosti, določene s tem sklepom, izpolnjevati na podlagi konsolidiranega finančnega položaja tega finančnega holdinga, kadar je na podlagi 287. in 288. člena ZBan-1 Banka Slovenije pristojna za nadzor nad to banko na konsolidirani podlagi.
7. člen
(Poročanje o naložbah v kvalificirane deleže)
(1) Banka mora zagotoviti pravilno in pravočasno poročanje Banki Slovenije o:
(a) vrednosti posameznih naložb v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja;
(b) vrednosti skupnega obsega naložb v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja;
(c) izpolnjevanju omejitev iz 3. člena tega sklepa in njihovih preseganjih.
(2) Poročilo iz prvega odstavka tega člena banka predloži na obrazcu z oznako NAL, ki je sestavni del tega sklepa.
(3) Banka mora za izpolnitev obveznosti iz prvega odstavka tega člena Banki Slovenije predložiti poročilo iz drugega odstavka tega člena po stanju na zadnji dan vsakega četrtletja. Rok za predložitev omenjenega poročila po stanju na zadnji dan v letu je deseti delovni dan po izteku roka za predložitev nerevidiranih računovodskih izkazov, za druga četrtletja pa je rok do 25. dne v naslednjem mesecu.
(4) Ne glede na tretji odstavek tega člena mora banka iz drugega in tretjega odstavka 6. člena tega sklepa za izpolnitev obveznosti iz prvega odstavka tega člena na konsolidirani podlagi Banki Slovenije predložiti poročilo iz drugega odstavka tega člena po stanju na zadnji dan vsakega četrtletja. Rok za predložitev je najpozneje:
– do 31. marca tekočega leta za stanje na dan 31. decembra preteklega leta,
– do 31. maja za stanje na dan 31. marca tekočega leta,
– do 31. avgusta za stanje na dan 30. junija tekočega leta in
– do 30. novembra za stanje na dan 30. septembra tekočega leta.
Naslov poročila iz drugega odstavka tega člena se dopolni z besedo "konsolidirano".
(5) V primeru posebne zahteve Banke Slovenije mora banka poročilo iz drugega in četrtega odstavka tega člena izdelati in predložiti tudi po stanju na dan in v roku, ki ju določi Banka Slovenije.
5. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
(Uporaba določb)
(1) Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati Sklep o ugotavljanju in poročanju vrednosti naložb bank in hranilnic v kapital nefinančnih organizacij in opredmetena osnovna sredstva (Uradni list RS, št. 42/99, 85/02 in 94/05).
(2) Ne glede na četrti odstavek 7. člena tega sklepa mora banka iz drugega in tretjega odstavka 6. člena tega sklepa za leto 2007 predložiti le poročila po stanju na dan 30. junija 2007 in 31. decembra 2007.
9. člen
(Veljavnost določb)
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2007.
Ljubljana, dne 6. decembra 2006
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti