Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2006 z dne 21. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2006 z dne 21. 12. 2006

Kazalo

5665. Sklep o nadzoru bank in hranilnic na konsolidirani podlagi, stran 15280.

Na podlagi 1. točke 129. člena, 11. točke prvega odstavka 195. člena, 2., 3. in 4. točke 226. člena ter 405. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o nadzoru bank in hranilnic
na konsolidirani podlagi
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa:
(a) podrobnejša pravila o obsegu in načinu konsolidacije za namen izpolnjevanja obveznosti banke in hranilnice (v nadaljevanju: banke) na konsolidirani podlagi, vključno z izračunom kapitala in kapitalskih zahtev za bančno skupino, načinom izračuna obveznosti glede naložb bančne skupine v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja in načinom izračuna obveznosti glede izpostavljenosti bančne skupine;
(b) poročila o posameznih dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za presojo, ali je banka vključena v bančno skupino ter o osebah in načinu povezav v bančni skupini;
(c) podrobnejšo vsebino informacij in obvestil, ki jih morajo podrejene družbe posredovati nadrejeni banki oziroma banki, ki jo obvladuje finančni holding, za izpolnitev obveznosti na konsolidirani podlagi;
(d) podrobnejšo vsebino informacij in obvestil, ki jih mora nadrejeni finančni holding posredovati podrejeni banki za izpolnitev obveznosti na konsolidirani podlagi;
(e) podrobnejša pravila o nadzoru nad posli z mešanim poslovnim holdingom in njegovimi podrejenimi družbami.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(Opredelitev pojmov)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06; v nadaljevanju: ZBan-1), kot na primer:
(a) banka in kreditna institucija v 13. členu,
(b) investicijsko podjetje in institucija v 14. členu,
(c) finančna institucija v prvem odstavku 15. člena,
(d) finančni holding in mešani poslovni holding v 16. členu,
(e) družba za pomožne storitve v 17. členu,
(f) nadzorni organ je nadzorni organ iz 3. odstavka 19. člena, če ni v posameznih primerih drugače določeno,
(g) udeležba v 24. členu,
(h) nadrejena družba in podrejena družba v 25. členu,
(i) nadrejena banka posamezne države članice v prvem odstavku 26. člena,
(j) nadrejeni finančni holding posamezne države članice v drugem odstavku 26. člena,
(k) EU nadrejena banka in EU nadrejeni finančni holding v 26. členu,
(l) bančna skupina v 31. členu,
(m) podrejena banka v četrtem odstavku 13. člena v povezavi s tretjim odstavkom 221. člena ZBan-1.
(2) Za namen tega sklepa velja naslednja opredelitev pojmov:
(a) "sklepi, ki urejajo izračun kapitalskih zahtev" vključujejo naslednje sklepe:
– Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06; v nadaljevanju: sklep o standardiziranem pristopu);
– Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06; v nadaljevanju: sklep o pristopu IRB);
– Sklep o izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06; v nadaljevanju: sklep o operativnem tveganju) in
– Sklep o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja (Uradni list RS, št. 135/06; v nadaljevanju: sklep o tržnih tveganjih).
(b) "dovoljenja za uporabo naprednih pristopov" vključujejo dovoljenja, navedena iz 1. do 5. točke prvega odstavka 291. člena ZBan-1.
2. OBSEG IN NAČIN KONSOLIDACIJE
3. člen
(Splošno)
(1) Banka s sedežem v Republiki Sloveniji, ki mora na podlagi 131. člena ZBan-1 izpolnjevati obveznosti na konsolidirani podlagi, mora te obveznosti izpolnjevati v obsegu in na način iz tega poglavja.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora banka s sedežem v Republiki Sloveniji poleg izpolnjevanja obveznosti na konsolidirani podlagi izpolnjevati tudi obveznosti na posamični podlagi v skladu s 130. členom ZBan-1.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora banka s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je podrejena finančnemu holdingu, izpolnjevati obveznosti na konsolidirani podlagi, kadar je na podlagi 287. in 288. člena ZBan-1 Banka Slovenije pristojna za nadzor nad to banko na konsolidirani podlagi.
4. člen
(Osebe, ki se vključijo v konsolidacijo)
Za namen tega sklepa se v obsegu in na način iz tega poglavja v konsolidacijo na ravni bančne skupine ali bančne podskupine vključijo kreditne institucije, finančne institucije, vključno s finančnimi holdingi, družbe za pomožne storitve in družbe za upravljanje, ne glede na njihov sedež.
5. člen
(Polna in sorazmerna konsolidacija)
(1) Podatki iz računovodskih izkazov in drugih poročil podrejenih oseb iz prvega in šestega odstavka 297. člena ZBan-1 se v konsolidacijo z nadrejeno družbo vključijo po polni konsolidaciji.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se v primerih po drugem in četrtem odstavku 297. člena ZBan-1 uporabi sorazmerna konsolidacija.
6. člen
(Ravnanje v drugih primerih)
(1) Udeležbe ali kapitalske povezave po petem odstavku 297. člena ZBan-1 se praviloma vrednotijo po Sklepu o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 64/05 in 45/06; v nadaljevanju: sklep o poslovnih knjigah) oziroma po mednarodnih standardih računovodskega poročanja (v nadaljevanju: MSRP), razen če Banka Slovenije v posameznih primerih ne odloči drugače.
(2) V primerih skupin oziroma povezav po 298. členu ZBan-1 Banka Slovenije odloči, ali in kako se opravi konsolidacija glede na namen nadzora nad banko iz 222. člena ZBan-1.
(3) Uporaba metode oziroma načina, ki ni polna ali sorazmerna konsolidacija, ne pomeni, da je s tem posamezna oseba vključena v nadzor na konsolidirani podlagi.
7. člen
(Možnost izključitve oseb iz konsolidacije)
(1) Banka iz 3. člena tega sklepa lahko iz konsolidacije izključi posamezno finančno institucijo, družbo za pomožne storitve ali družbo za upravljanje, ki je podrejena banki ali finančnemu holdingu, oziroma ima banka ali finančni holding v njej udeležbo, če za to pridobi dovoljenje Banke Slovenije.
(2) Banka Slovenije izda dovoljenje za izključitev osebe iz konsolidacije, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:
(a) če ima ta oseba sedež v tretji državi, v kateri obstajajo pravne ovire za prenos informacij potrebnih za konsolidirani nadzor;
(b) če ta oseba z vidika ciljev nadzora banke ne predstavlja pomembnega učinka in
(c) če bi njena vključitev v konsolidacijo povzročila neprimerne ali zavajajoče rezultate glede na cilje nadzora na konsolidirani podlagi.
(3) Izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka tega člena nadrejena banka ali banka, podrejena finančnemu holdingu, dokazuje Banki Slovenije v okviru zahteve za izdajo dovoljenja za izključitev oseb iz konsolidacije tako, da poleg navedbe oseb in razlogov za izključitev oseb, predloži tudi dokumentacijo, s katero utemeljuje razloge za izključitev.
(4) Oseba iz prvega odstavka tega člena je lahko izključena iz konsolidacije le, dokler obstajajo pogoji, na podlagi katerih je bilo izdano dovoljenje.
(5) Če o tem predhodno pisno obvesti Banko Slovenije, banka lahko brez pridobitve dovoljenja Banke Slovenije izključi iz konsolidacije finančno institucijo, družbo za pomožne storitve ali družbo za upravljanje, ki je podrejena tej banki ali nadrejenemu finančnemu holdingu, ali ima banka ali finančni holding v njej udeležbo, če bilančna vsota te osebe ne presega manjše od naslednjih vrednosti:
– 10. 000.000 eurov in
– 1% vrednosti bilančne vsote osebe, ki ji je neposredno nadrejena ali ki je v njej udeležena.
(6) Če več oseb izpolnjuje pogoje za izključitev iz točke (b) drugega odstavka in petega odstavka tega člena, morajo biti te osebe kljub temu vključene v konsolidacijo, če skupaj predstavljajo pomemben učinek z vidika ciljev nadzora na konsolidirani podlagi.
(7) Naložbo bančne skupine v kapital podrejenih oseb, ki so na podlagi tega člena izključene iz konsolidacije, je potrebno v izračunu kapitala bančne skupine upoštevati pri odbitnih postavkah temeljnega in dodatnega kapitala I.
3. NAČIN IZRAČUNA KAPITALA IN KAPITALSKIH ZAHTEV ZA BANČNO SKUPINO
8. člen
(Splošno)
(1) Izpolnjevanje obveznosti bank glede minimalnega kapitala iz 131. člena ZBan-1 na konsolidirani podlagi pomeni, da se obveznost izpolnjevanja nanaša na bančno skupino ali bančno podskupino glede na raven uporabe iz navedenega člena.
(2) Določila drugih predpisov, na katere se v posameznih členih tega poglavja sklicuje ta sklep, se uporabljajo s smiselno prilagoditvijo za bančno skupino tako, da se namesto posamezne osebe razume bančna skupina oziroma bančna podskupina (v nadaljevanju: bančna skupina), razen če ni v tem sklepu drugače določeno.
3.1. Kapital bančne skupine
9. člen
(Višina kapitala)
Kapital bančne skupine mora vedno dosegati najmanj znesek, ki je enak vsoti na konsolidirani podlagi izračunanih kapitalskih zahtev iz 136. člena ZBan-1.
10. člen
(Izračun kapitala)
(1) Kapital bančne skupine se izračuna na podlagi podatkov iz konsolidiranih računovodskih izkazov bančne skupine, ki so sestavljeni v skladu s sklepom o poslovnih knjigah in v obsegu ter na način iz 2. poglavja tega sklepa.
(2) Pri izračunu kapitala bančne skupine se za bančno skupino smiselno upoštevajo določila glede sestavin, omejitev in odbitnih postavk v kapitalu na podlagi Sklepa o izračunu kapitala bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 135/06; v nadaljevanju: sklep o kapitalu).
11. člen
(Vključitev konsolidacijskih razlik v izračun kapitala
na konsolidirani podlagi)
(1) Ne glede na določila 10. člena tega sklepa se v izračunu kapitala na konsolidirani podlagi lahko upoštevajo tudi naslednje konsolidacijske razlike:
(a) manjšinski deleži, če se uporabi polna konsolidacija;
Manjšinski deleži se izkažejo v okviru postavk, v katerih se zajemajo v izračunu kapitala na posamični podlagi in morajo izpolnjevati lastnosti posameznih sestavin kapitala, skladno s sklepom o kapitalu.
(b) prve konsolidacijske razlike;
(c) prevedbene razlike, ki so vsebovane v konsolidacijskih rezervah in
(d) druge razlike, ki izhajajo iz vključitve določenih pravic udeležbe v konsolidacijo.
(2) Če je katerakoli od postavk iz prvega odstavka tega člena debetna postavka, se mora v izračunu kapitala na konsolidirani podlagi odšteti.
3.2. Kapitalske zahteve za bančno skupino
12. člen
(Splošno)
(1) Banka, ki mora na podlagi 131. člena ZBan-1 izračunavati kapitalske zahteve na konsolidirani podlagi, te izračuna kot vsoto na ravni bančne skupine izračunanih kapitalskih zahtev iz prvega odstavka 136. člena ZBan-1.
(2) Pri izračunu kapitalskih zahtev na ravni bančne skupine se smiselno uporabijo določila sklepov, ki urejajo izračun kapitalskih zahtev za posamezna tveganja za banke in hranilnice, če s tem sklepom ni določeno drugače.
(3) Če je za uporabo določenega pristopa ali kombinacijo pristopov za izračun kapitalskih zahtev za posamezno tveganje potrebno dovoljenje Banke Slovenije, je potrebno pridobiti dovoljenje Banke Slovenije tudi za izračun na konsolidirani podlagi.
(4) Določila sklepov, ki urejajo izračun kapitalskih zahtev, se za bančno skupino smiselno uporabljajo tudi za pridobitev dovoljenj v zvezi s prehodi oziroma kombinacijo pristopov.
13. člen
(Kapitalska zahteva za kreditno tveganje)
(1) Kapitalska zahteva za kreditno tveganje za bančno skupino se izračuna po standardiziranem pristopu ali po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov (v nadaljevanju: pristop IRB) na konsolidirani podlagi.
(2) Pri izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu se uporabljajo določila sklepa o standardiziranem pristopu na ravni bančne skupine tako, da so podlaga za izračun podatki iz konsolidiranega stanja finančnega položaja banke ali finančnega holdinga. Pri tem se kapitalska zahteva izračuna na stanje izpostavljenosti skupine, kot da gre za eno osebo.
(3) Pri izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu IRB se smiselno uporabljajo določila sklepa o pristopu IRB in določila 16. člena tega sklepa.
(4) V izračun kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu IRB je potrebno zajeti vse izpostavljenosti bančne skupine do nasprotne stranke, ki so osebe zunaj bančne skupine in osebe, ki so na podlagi 7. člena tega sklepa izključene iz konsolidacije. Za vse morebitne "notranje" izpostavljenosti, to je izpostavljenosti med osebami v bančni skupini, ki so vključene v konsolidacijo in se pojavijo bodisi zato, ker so stalno izvzete, ali ker so prehodno izvzete iz izračuna po pristopu IRB za izračun kapitalske zahteve, se ne glede na določila 8. točke 5. člena sklepa o standardiziranem pristopu uporabi utež tveganja 0%.
14. člen
(Kapitalska zahteva za operativno tveganje)
(1) Kapitalska zahteva za operativno tveganje za bančno skupino se izračuna po enostavnem pristopu, standardiziranem pristopu ali naprednem pristopu na konsolidirani podlagi.
(2) Pri izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje po enostavnem pristopu se uporabljajo določila sklepa o operativnem tveganju na ravni bančne skupine tako, da so podlaga za izračun podatki iz konsolidiranega izkaza poslovnega izida banke ali finančnega holdinga.
(3) Uporaba določil iz drugega odstavka tega člena pomeni, da se osnova za izračun kapitalske zahteve iz poglavja 2.3.2 sklepa o operativnem tveganju izračuna z uporabo podatkov za čiste prihodke bančne skupine.
(4) Pri izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje po standardiziranem pristopu se uporabljajo določila sklepa o operativnem tveganju na ravni bančne skupine tako, da so podlaga za izračun podatki iz konsolidiranega izkaza poslovnega izida nadrejene banke ali nadrejenega finančnega holdinga.
(5) Uporaba določil iz četrtega odstavka tega člena na konsolidirani podlagi pomeni:
– da se načela za oblikovanje poslovnih področij uporabijo na ravni bančne skupine, za kar morajo vse osebe v skupini zagotoviti podatke banki iz 3. člena tega sklepa;
– da se osnova za izračun kapitalske zahteve, ki je za posamezna poslovna področja opredeljena v 12. členu sklepa za operativno tveganje, izračuna na podlagi podatkov za čiste prihodke bančne skupine, kot da gre za eno osebo;
– da so v skupini stalno izpolnjeni splošni standardi upravljanja s tveganji in izpolnjeni kvalifikacijski kriteriji iz 14. člena sklepa o operativnem tveganju.
15. člen
(Kapitalska zahteva za tržna tveganja)
(1) Kapitalska zahteva za tržna tveganja se za bančno skupino izračuna kot vsota kapitalskih zahtev iz pododdelka 4.5.3. ZBan-1 za postavke trgovalnih knjig, za valutna tveganja in tveganja spremembe cen blaga na ravni bančne skupine.
(2) Banka iz 3. člena tega sklepa mora izračunavati in izpolnjevati kapitalske zahteve iz tega člena na konsolidirani podlagi, če bančna skupina izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 7. člena oziroma 75. člena sklepa o tržnih tveganjih, ne glede na to, da ta banka na posamični podlagi ni zavezana k izračunavanju in izpolnjevanju kapitalskih zahtev iz prvega odstavka tega člena.
(3) Posamezne kapitalske zahteve iz prvega odstavka tega člena se izračunajo za nadrejeno osebo ter podrejene osebe posebej in se šele nato seštejejo. Pobotanja pozicij trgovalnih knjig in pobotanje pozicij v tujih valutah ali blagu med različnimi osebami v skupini niso mogoča, razen, če so opravljena v skladu s 94. členom sklepa o tržnih tveganjih.
(4) Pri izračunu posameznih kapitalskih zahtev iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo določila sklepa o tržnih tveganjih. Ne glede na prvi stavek tega odstavka se kapitalske zahteve za posamezne osebe v skupini, ki imajo sedež v drugi državi članici ali tretji državi, lahko izračunavajo v skladu z metodologijo, ki velja v državi sedeža te posamezne osebe, če je ta usklajena z metodologijo iz Direktive 2006/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij in kreditnih institucij.
(5) Če metodologija izračuna kapitalskih zahtev za tržna tveganja, ki jih predpišejo organi, pristojni za nadzor posameznih oseb, ni vsebinsko primerljiva z metodologijo iz četrtega odstavka tega sklepa, so postavke iz trgovalne knjige te osebe skupaj s postavkami bančne knjige vključene v izračun kapitalskih zahtev za kreditno tveganje na konsolidirani podlagi.
16. člen
(Pridobitev dovoljenja EU nadrejene banke za uporabo naprednih pristopov)
(1) Banka s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je EU nadrejena banka ali podrejena EU nadrejenemu finančnemu holdingu, mora za uporabo naprednega pristopa za izračun kapitalskih zahtev na konsolidirani podlagi pridobiti dovoljenje Banke Slovenije v skladu z določili sklepov, ki urejajo izračun kapitalskih zahtev.
(2) Banka iz prvega odstavka tega člena predloži skupaj s podrejenimi institucijami zahtevo, ki je na podlagi 291. člena ZBan-1 skupna zahteva za pridobitev dovoljenj skupini, to je dovoljenja za izračun kapitalske zahteve na konsolidirani podlagi in za izračun kapitalskih zahtev za posamezne institucije na posamični podlagi.
(3) V primeru prejema zahteve iz prvega odstavka tega člena Banka Slovenije sodeluje z organi, pristojnimi za nadzor drugih institucij v skupini v skladu z določili 291. člena ZBan-1 in smernicami, ki jih izda Odbor evropskih bančnih nadzornikov.
4. NAČIN IZRAČUNA OBVEZNOSTI GLEDE NALOŽB BANČNE SKUPINE V KVALIFICIRANE DELEŽE
V OSEBAH NEFINANČNEGA SEKTORJA
17. člen
(Splošno)
(1) Naložbe bančne skupine v kvalificirane deleže v posamezno osebo nefinančnega sektorja in vsota kvalificiranih deležev bančne skupine v osebah nefinančnega sektorja ne smejo presegati omejitev iz 170. člena ZBan-1.
(2) Za namen izračuna izpolnjevanja obveznosti iz prvega odstavka tega člena se izračun kapitala bančne skupine prilagodi na način iz drugega in tretjega odstavka 2. člena Sklepa o naložbah bank in hranilnic v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja (Uradni list RS, št. 135/06; v nadaljevanju: sklep o kvalificiranih deležih) tako, da se namesto sestavin kapitala banke v navedenem izračunu upoštevajo sestavine oziroma postavke kapitala bančne skupine.
(3) Omejitve kvalificiranih deležev iz prvega odstavka tega člena bančna skupina lahko presega le pod pogoji iz 5. člena sklepa o kvalificiranih deležih, ki se v tem primeru smiselno uporabijo za bančno skupino.
5. NAČIN IZRAČUNA OBVEZNOSTI GLEDE IZPOSTAVLJENOSTI BANČNE SKUPINE
18. člen
(Splošno)
(1) Izpostavljenost bančne skupine do posameznih oseb ali skupine povezanih oseb ne sme presegati omejitev iz prvega in tretjega odstavka 165. člena in prvega odstavka 166. člena ZBan-1.
(2) Za namen tega sklepa se izpostavljenost bančne skupine do posamezne osebe ali skupine povezanih oseb izračuna na podlagi postavk sredstev in zunajbilančnih postavk iz konsolidiranega stanja, ki ustrezajo opredelitvi skupne izpostavljenosti iz četrtega odstavka 4. člena Sklepa o veliki izpostavljenosti (Uradni list RS, št. 135/06; v nadaljevanju: sklep o veliki izpostavljenosti) in se nanašajo na posamezno osebo ali skupino povezanih oseb.
(3) Ne glede na določila drugega odstavka tega člena lahko banka, ki je na podlagi 2. poglavja tega sklepa dolžna izpolnjevati določila o veliki izpostavljenosti na konsolidirani podlagi, pri izračunu izpostavljenosti iz postavk trgovanja medsebojno pobota pozicije iz svoje trgovalne knjige ter pozicije iz trgovalnih knjig drugih oseb, ki so vključene v izračun izpostavljenosti na konsolidirani podlagi, v skladu s pogoji iz 94. člena sklepa o tržnih tveganjih.
(4) Ne glede na določila drugega odstavka tega člena Banka Slovenije lahko zahteva, da se za popolnejši izračun izpostavljenosti bančne skupine k izpostavljenosti, izračunani na podlagi drugega odstavka tega člena, prišteje še izpostavljenost do oseb, ki so izključene iz konsolidacije.
6. VSEBINA IN OBSEG INFORMACIJ, KI JIH PODREJENE OSEBE IN NADREJENI FINANČNI HOLDING POSREDUJEJO ZA KONSOLIDACIJO
19. člen
(Posredovanje informacij podrejenih družb)
(1) Podrejene družbe morajo po prvem odstavku 289. člena ZBan-1 nadrejeni banki v bančni skupini oziroma banki, ki jo obvladuje nadrejeni finančni holding, posredovati vse informacije, ki jih ta potrebuje za izpolnitev obveznosti na konsolidirani podlagi.
(2) Med informacije iz prvega odstavka tega člena spadajo zlasti:
(a) računovodsko poročilo, poslovno poročilo in revizorjevo poročilo družb, če obstaja;
(b) četrtletna računovodska poročila (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida);
(c) seznam delničarjev oziroma imetnikov poslovnih deležev in drugih pravic;
(d) seznam članov organov vodenja in nadzora družb, z njimi povezane osebe na podlagi razmerja tesne povezanosti in njihovi ožji družinski člani ter njihovo članstvo v organih vodenja in nadzora drugih oseb;
(e) podrobnejše informacije v zvezi s posameznimi sestavinami kapitala, ki so potrebne za presojo, ali ustrezajo lastnostim in pogojem za vključitev v izračun kapitala na konsolidirani podlagi, na primer:
– zneske posameznih vrst delnic;
– lastnosti oziroma pogodbe v zvezi z morebitnimi podrejenimi ali inovativnimi instrumenti;
– zneske posredno pridobljenih lastnih delnic (delnic vseh oseb skupine) in pridobljenih lastnih delnic (delnic oseb v skupini) v zastavo;
– razčlenitev zneskov morebitnih presežkov iz prevrednotenja, ki se morajo odštevati v izračunu kapitala.
(f) znesek naložb v delnice ali deleže ali druge kapitalske instrumente posameznih kreditnih, finančnih institucij, zavarovalnic, pozavarovalnic, pokojninskih družb in drugih oseb, ki so potrebni za izračun odbitnih postavk v izračunu kapitala ali v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti glede omejitev naložb bančne skupine v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja;
(g) podatke, ki jih banka iz 3. člena tega sklepa zahteva v zvezi z izračunom kapitalskih zahtev v odvisnosti od uporabe pristopa za izračun kapitalskih zahtev na konsolidirani podlagi;
(h) zneske izpostavljenosti iz bančne in trgovalne knjige do posameznih oseb in do skupine povezanih oseb ter
(i) druge podatke, ki so potrebni za izpolnjevanje obveznosti na konsolidirani podlagi.
20. člen
(Posredovanje informacij nadrejenih finančnih holdingov)
(1) Nadrejeni finančni holding mora po drugem odstavku 289. člena ZBan-1 svoji podrejeni banki posredovati vse informacije, ki jih ta potrebuje za izpolnitev obveznosti na konsolidirani podlagi.
(2) Med informacije iz prvega odstavka spadajo zlasti poročila, dejstva in podatki iz drugega odstavka 19. člena tega sklepa.
7. NADZOR POSLOV Z MEŠANIM POSLOVNIM HOLDINGOM
21. člen
(Splošno)
(1) Banka, ki je podrejena mešanemu poslovnemu holdingu, mora imeti vzpostavljene ustrezne postopke za upravljanje in spremljanje tveganj v skladu s 175. členom ZBan-1, ki izhajajo iz poslov z mešanim poslovnim holdingom in njegovimi podrejenimi družbami.
(2) Banka Slovenije vsaki posamezni banki, ki je podrejena mešanemu poslovnemu holdingu, določi roke, način, vrsto in vrednost poslov z mešanim poslovnim holdingom in njegovimi drugimi podrejenimi družbami, ki jih mora poročati Banki Slovenije.
(3) Banka Slovenije pri nadzoru poslov z mešanim poslovnim holdingom iz prvega odstavka tega člena opravlja zlasti nadzor izpolnjevanja postopkov iz prvega odstavka tega člena z namenom ugotavljanja izpostavljenosti banke tveganju škodljivih vplivov, tveganju nasprotja interesov in tveganju nespoštovanja oziroma izogibanja določbam ZBan-1.
8. POROČANJE BANKI SLOVENIJE
22. člen
(Splošno)
(1) Banka iz 3. člena tega sklepa mora razviti sistem in postopke za izračun in spremljanje kapitala, kapitalskih in drugih zahtev v skupini tako, da se zagotovi pravilno in pravočasno poročanje Banki Slovenije o izpolnjevanju obveznosti na konsolidirani podlagi.
(2) Nadrejena banka in vse druge osebe v bančni skupini morajo na podlagi sedmega odstavka 131. člena in petega odstavka 289. člena vzpostaviti in uresničevati na ravni skupine tak sistem upravljanja s tveganji iz 124. člena ZBan-1, da je omogočena nemotena priprava vseh podatkov in informacij, pomembnih za nadzor na konsolidirani podlagi.
8.1. Poročilo o sestavi bančne skupine
23. člen
(Obveznost za pripravo poročila o sestavi
bančne skupine)
Banka, ki ima položaj nadrejene banke Republike Slovenije, oziroma banka, podrejena finančnemu holdingu, mora pripraviti in Banki Slovenije posredovati poročilo o sestavi bančne skupine zaradi presoje, ali in v kakšnem obsegu je skupina predmet konsolidiranega nadzora po tem sklepu.
24. člen
(Vsebina poročila o sestavi skupine)
(1) Poročilo o sestavi bančne skupine iz 23. člena tega sklepa mora vsebovati seznam oseb, navedbo določenih informacij oziroma podatkov o osebah v skupini ter opis povezav med osebami v skupini.
(2) Podatki o osebah v bančni skupini morajo obsegati najmanj:
– naziv, matično številko, vrsto dejavnosti, bilančno vsoto;
– osnovni kapital oseb, delež skupine v kapitalu in/ali glasovalnih pravicah in seznam drugih oseb, ki so kvalificirani imetniki v teh osebah;
– člane organov oseb, navedbo njihovega morebitnega članstva v organih drugih oseb, vključno z dejavnostjo drugih oseb;
– navedbo organa, pristojnega za izvajanje nadzora nad posamezno osebo, zlasti za osebe v drugi državi;
– navedbo, ali se opravlja revizijski pregled in naziv revizijske družbe;
– seznam najpogostejših poslov, ki jih osebe opravljajo za druge osebe v skupini;
– način konsolidacije oseb za namen tega sklepa;
– morebitne dodatne informacije, potrebne za pregled nad strukturo skupine in povezavami v skupini.
(3) V prikazu iz drugega odstavka tega člena je potrebno navesti tudi osebe v bančni skupini, ki na podlagi tega sklepa niso predmet konsolidacije, to je:
– osebe, ki niso osebe iz 4. člena tega sklepa, in
– osebe, ki so na podlagi 7. člena tega sklepa izvzete iz konsolidacije z oznako razloga izključitve in utemeljitvijo, da razlogi za izključitev še vedno obstajajo.
(4) Kapitalske povezave med osebami v skupini je potrebno prikazati v obliki preglednega organigrama oziroma shematskega prikaza, iz katerega mora biti razvidno neposredno in posredno imetništvo v kapitalu ali glasovalnih pravicah ali drug način povezave, s katero nadrejena oseba obvladuje ali izvaja prevladujoč ali pomemben vpliv nad osebo oziroma je z njo povezana s skupnim vodenjem.
25. člen
(Roki za predložitev poročila)
(1) Banka iz 23. člena tega sklepa mora predložiti Banki Slovenije poročilo o sestavi bančne skupine po stanju na zadnji dan vsakega polletja. Rok za predložitev poročila o sestavi skupine na zadnji dan v letu je 31. januarja naslednjega leta, za stanje na dan 30. junija pa 31. julija tekočega leta.
(2) Banki iz prvega odstavka tega člena ni potrebno predložiti Banki Slovenije poročila o sestavi skupine, če v sestavi skupine in povezavah med osebami v skupini ni prišlo do pomembnih sprememb glede na predhodno poročevalsko obdobje, vendar mora o tem dejstvu Banko Slovenije obvestiti v rokih iz prvega odstavka tega člena.
(3) V primeru posebne zahteve Banke Slovenije mora banka iz 3. člena tega sklepa poročila izdelati in predložiti tudi po stanju na dan in v roku, ki ju določi Banka Slovenije.
26. člen
(Obveščanje o spremembi v skupini)
Nadrejena banka, finančni holding ali mešani poslovni holding mora Banko Slovenije nemudoma obvestiti o vsaki spremembi v strukturi skupine in drugih dejstvih, ki so pomembna za nadzor na konsolidirani podlagi.
8.2. Konsolidirani računovodski izkazi bančne skupine
in revidirana letna poročila
27. člen
(Predložitev nerevidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov bančne skupine)
(1) Za namen nadzora na konsolidirani podlagi banka iz 3. člena tega sklepa predloži Banki Slovenije nerevidirano konsolidirano bilanco stanja in nerevidirani izkaz poslovnega izida (v nadaljevanju: konsolidirana računovodska izkaza) bančne skupine, sestavljena na način in v obsegu iz 4. poglavja tega sklepa, v obliki predpisanih shem, ki so priloga sklepa o poslovnih knjigah.
(2) Banka iz prvega odstavka tega člena mora pri sestavljanju konsolidiranih računovodskih izkazov za namen tega sklepa zagotoviti potrebno preglednost in na zahtevo Banke Slovenije predložiti dodatna poročila za pojasnjevanje konsolidiranih računovodskih izkazov.
(3) Pojasnjevanje poročil iz drugega odstavka tega člena pomeni, da se poročila sestavljajo z nazornim prikazom združevanja pomembnih in sorodnih postavk iz računovodskih izkazov nadrejene in podrejenih oseb, ki so vključene v konsolidacijo po tem sklepu, njihovih medsebojnih razmerij, izločitev le teh in prikazom razlik in preračunov pri prevedbi podatkov v konsolidirane izkaze.
(4) Banka iz 3. člena tega sklepa mora poročila iz prvega odstavka tega člena predložiti Banki Slovenije po stanju na zadnji dan vsakega četrtletja. Rok za predložitev poročil je najpozneje:
– do 31. marca tekočega leta za stanje na dan 31. decembra preteklega leta;
– do 31. maja za stanje na dan 31. marca tekočega leta;
– do 31. avgusta za stanje na dan 30. junija tekočega leta in
– do 30. novembra za stanje na dan 30. septembra tekočega leta.
(5) V primeru posebne zahteve Banke Slovenije mora banka iz 3. člena tega sklepa poročila iz prvega odstavka tega člena izdelati in predložiti tudi po stanju na dan in v roku, ki ga določi Banka Slovenije.
8.3. Predložitev drugih poročil
28. člen
(Splošno)
(1) Banka iz 3. člena tega sklepa mora Banki Slovenije v rokih in na način, kot je določen v posameznem sklepu, predložiti poročila o:
(a) izračunu kapitala in kapitalskih zahtev na konsolidirani podlagi v obliki obrazcev, ki so sestavni del Sklepa o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 135/06);
(b) veliki izpostavljenosti v obliki obrazcev, ki so sestavni del sklepa o veliki izpostavljenosti;
(c) o naložbah v kvalificirane deleže skupine v osebah nefinančnega sektorja v obliki obrazcev, ki so sestavni del sklepa o kvalificiranih deležih.
(2) V poročilih iz prvega odstavka tega člena se naslov poročila dopolni z besedo »konsolidirano«.
9. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
(Uporaba določb)
(1) Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati Sklep o nadzoru bank in hranilnic na konsolidirani osnovi (Uradni list RS, št. 109/99).
(2) Ne glede na določila 25. člena tega sklepa predloži banka prvo poročilo o bančni skupini v skladu s 24. členom tega sklepa po stanju na dan 31. marca 2007 najpozneje do 30. aprila 2007.
(3) Ne glede na določila četrtega odstavka 27. člena tega sklepa mora banka predložiti konsolidirana računovodska izkaza za leto 2007 le po stanju na dan 30. junija 2007 in 31. decembra 2007.
(4) Banka, ki v skladu s 405. členom ZBan-1 odloži začetek uporabe standardiziranega pristopa za izračun kapitalske zahteve za kreditno tveganje, uporablja prehodne določbe, sklepa o veliki izpostavljenosti in sklepov, ki urejajo izračun kapitalskih zahtev tudi za namen tega sklepa.
30. člen
(Veljavnost določb)
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2007.
Ljubljana, dne 6. decembra 2006
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti