Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2006 z dne 17. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2006 z dne 17. 11. 2006

Kazalo

5067. Pravilnik o evidenci državne meje, stran 12485.

Na podlagi četrtega odstavka 104. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o evidenci državne meje
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja vsebino in način vodenja evidence državne meje.
2. člen
(vsebina evidence)
(1) Evidenca državne meje (v nadaljnjem besedilu: evidenca) obsega podatke o točkah, ki neposredno in posredno določajo potek državne meje (v nadaljnjem besedilu: točke državne meje).
(2) Evidenca obsega tudi zbirko listin, ki se nanašajo na vpis in spremembe podatkov iz evidence.
3. člen
(podatki o točkah državne meje)
O točkah državne meje se v evidenci vodijo naslednji podatki:
– identifikacijska številka točke državne meje,
– koordinate točke državne meje,
– vrsta oznake državne meje,
– povezava z registrom prostorskih enot in zemljiškim katastrom.
4. člen
(identifikacijska številka točke državne meje)
(1) Za točko državne meje se vodi identifikacijska številka točke, kot je določena z ratificirano mednarodno pogodbo, in številka točke državne meje, ki je določena v enotnem sistemu za celo državo.
(2) Številka točke državne meje se v enotnem sistemu za celo državo določi od številke 1 naprej ne glede na lego točke državne meje.
(3) Če se spremeni državna meja ali če se točka državne meje prestavi, se za novo točko državne meje oziroma za prestavljeno točko državne meje določi naslednja prosta številka točke državne meje v enotnem sistemu za celo državo.
5. člen
(koordinate točke državne meje)
(1) Koordinate točke državne meje se določijo v državnem koordinatnem sistemu. Če so z ratificirano mednarodno pogodbo predpisane koordinate točke državne meje v drugih koordinatnih sistemih, se v evidenci vodijo tudi te koordinate.
(2) Koordinate točke državne meje se določijo in vodijo v mednarodnem koordinatnem sistemu.
6. člen
(vrsta oznake državne meje)
V evidenci se vodi podatek o vrsti oznake državne meje, kot je določena z meddržavnimi tehničnimi navodili, ki določajo obliko in velikost oznak mejnih točk.
7. člen
(povezava z registrom prostorskih enot in zemljiškim katastrom)
(1) V evidenci se za povezavo z registrom prostorskih enot evidentirajo podatki o identifikacijskih številkah prostorskih enot, ki ležijo ob državni meji, ter točke na državni meji, v katerih se meje prostorskih enot dotikajo državne meje.
(2) Za povezavo z zemljiškim katastrom se v evidenci evidentirajo podatki o identifikacijskih oznakah zemljiških parcel, ki ležijo ob državni meji, ter točke na državni meji, v katerih se deli mej zemljiških parcel dotikajo državne meje.
8. člen
(zbirka listin)
Zbirko listin, ki se nanašajo na vpis in spremembe podatkov iz evidence, sestavljajo mejna dokumentacija (seznam koordinat, mejni načrt, opis meje) in druga tehnična dokumentacija (elaborati geodetskih meritev in drugi elaborati), ki se nanašajo na vpis in spremembe podatkov iz evidence.
9. člen
(vodenje evidence)
(1) Evidenca se vodi tako, da je omogočena povezava z dokumentacijo o določitvi in spremembah državne meje, ki obsega ratificirane mednarodne pogodbe, konvencije, sporazume, zapisnike in druge dokumente, ki jih hrani ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
(2) Evidenca se lahko vodi v digitalni obliki.
(3) Podatki iz evidence in zbirka listin se hranijo trajno.
10. člen
(vpis novih podatkov in vpis spremembe podatkov)
(1) Vpis novih podatkov v evidenco oziroma vpis spremembe podatkov izvede Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava), ko začne veljati ratificirana mednarodna pogodba o določitvi ali spremembi državne meje.
(2) Spremembe podatkov v registru prostorskih enot in v zemljiškem katastru, ki nastanejo zaradi določitve oziroma spremembe državne meje, izvede geodetska uprava po uradni dolžnosti.
11. člen
(javnost podatkov)
(1) Podatki, vodeni v evidenci, so javni.
(2) Vsakdo lahko v skladu s predpisi, ki urejajo izdajanje podatkov iz zbirk podatkov, ki jih vodi geodetska uprava, pridobi podatke, vodene v evidenci.
12. člen
(vodenje podatkov o meji z Republiko Hrvaško)
Do uveljavitve sporazuma o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško se v evidenci vodijo podatki o meji s stanjem na dan 25. 6. 1991.
13. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o evidenci državne meje (Uradni list RS, št. 21/01 in 47/06 – ZEN).
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 24. novembra 2006.
Št. 0071-158/2006
Ljubljana, dne 14. novembra 2006
EVA 2006-2511-0016
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti