Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2006 z dne 17. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2006 z dne 17. 11. 2006

Kazalo

5031. Uredba o načinu zagotavljanja prihodkov občinam iz naslova davka na dodano vrednost pri prometu objektov ali delov objektov in zemljišč, na katerih so postavljeni, stran 12423.

Na podlagi 21. člena Zakona Vladi o Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 21/06 – uradno prečiščeno besedilo in 21/06 – odl. US) ter 2. členom Zakona o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 57/99, 67/02 in 21/06 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu zagotavljanja prihodkov občinam iz naslova davka na dodano vrednost pri prometu objektov ali delov objektov in zemljišč, na katerih so postavljeni
1. člen
Ta uredba določa način zagotavljanja prihodkov iz naslova davka na dodano vrednost na promet objektov ali delov objektov in zemljišč, na katerih so postavljeni, razen nezazidanih stavbnih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: objekt), občini, kjer objekt leži, in sicer v višini 2 odstotnih točk od davčne osnove, ugotovljene v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost, ter določa obrazec za prijavo prodaje objekta.
2. člen
(1) Davčni zavezanec, identificiran za namene davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV), ki proda objekt do vključno 31. 12. 2006, prijavi davčnemu organu to prodajo na obrazcu, katerega vzorec je v Prilogi 1 k tej uredbi in je njen sestavni del. Davčni zavezanec prijavo predloži davčnemu organu hkrati s predložitvijo obračuna DDV, v katerem je obračunal DDV od prodaje objekta.
(2) Davčni zavezanec mora na podlagi zahteve davčnega organa predložiti še druge podatke in dokumente, ki dokazujejo točnost in popolnost navedb v prijavi.
(3) Če je prodajalcev več, mora vsak od njih, ki je davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, izpolniti svojo prijavo, navesti na njej svoj solastniški delež in koliko prodajalcev – solastnikov je prodajalo isti objekt. Na prijavi mora navesti polna imena solastnikov, njihove identifikacijske številke za DDV oziroma davčne številke in solastniške deleže vsakega od njih.
(4) Prijava prodaje objekta se izpolni na naslednji način:
1. splošni podatki o prodajalcu: prodajalec navede svoje ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, stalno prebivališče oziroma sedež in svojo identifikacijsko številko za DDV. V vrstico »solastniški delež, ki ga prodaja prijavitelj« vpiše svoj solastniški delež. Če se prodaja objekt v solastništvu, prijavitelj v vrstici »drugi prodajalci – solastniki« navede število solastnikov, ki so poleg prijavitelja pogodbene stranke, ne glede na to, ali so zavezanci za DDV ali ne, njihova imena, identifikacijske številke za DDV oziroma davčne številke in solastniški delež vsakega od njih;
2. splošni podatki o kupcu: prodajalec navede ime in priimek kupca oziroma naziv pravne osebe kupca, stalno prebivališče oziroma sedež in davčno številko kupca;
3. datum prodaje objekta: vpiše se datum nastanka davčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost;
4. podatki o objektu: prodajalec navede občino, v kateri se objekt nahaja in naslednje podatke o objektu:
a) vrsto objekta, ki se prodaja,
b) katastrsko občino in parcelno številko oziroma parcelne številke zemljišča, na katerem je objekt, ki se prodaja. Če se prodaja objekt v solastništvu, se navedejo podatki o celotnem zemljišču, na katerem je objekt, ki se prodaja,
c) identifikacijsko oznako stavbe, v skladu z zakonom, ki ureja evidentiranje nepremičnin,
d) celotno vrednost objekta, brez DDV,
e) znesek plačila (brez DDV), ki ga s prodajo doseže prodajalec – prijavitelj,
f) znesek DDV, ki ga je prodajalec obračunal od prometa objekta;
5. datum prijave: vpiše se datum vložitve prijave;
6. podpis prodajalca oziroma odgovorne osebe prodajalca in žig.
(5) Če objekt, ki se prodaja, leži na območju več občin, se v prijavi v vrstici »občina, v kateri se objekt nahaja« navede tista občina, na območju katere je največji del objekta.
3. člen
(1) Če davčni organ ugotovi neskladje med zneskom DDV, ki ga je zavezanec vpisal v prijavo iz prejšnjega člena, in dejansko obračunanim zneskom DDV po obračunu DDV, pri pripravi podatkov upošteva dejansko obračunani znesek DDV.
(2) Če se z naknadno odločbo, izdano v davčnem postopku, spremeni znesek DDV, ki ga je davčni zavezanec obračunal od posameznega prometa, davčni organ to upošteva pri pripravi podatkov za tisto davčno obdobje, v katerem je odločba postala dokončna.
4. člen
(1) Davčna uprava na podlagi podatkov iz prejetih prijav iz 2. člena te uredbe pošlje ministrstvu, pristojnemu za finance, zbirne podatke o prodaji objektov v posameznih občinah za vsak koledarski mesec, in sicer najpozneje v 30 dneh po poteku roka, v katerem morajo davčni zavezanci predložiti obračun DDV, in prijave iz 2. člena te uredbe.
(2) Zbirni podatki iz prejšnjega odstavka so podatki o vrednosti objektov, ki so bili prodani v vsakem davčnem obdobju v posamezni občini, in podatki o znesku DDV, ki je bil obračunan od teh prodaj.
5. člen
(1) Ministrstvo za finance najpozneje 40. dan po izteku vsakega meseca obvesti občine o znesku davka, ki jim pripada, ter pošlje Upravi Republike Slovenije za javna plačila obvestilo o zneskih davka, ki pripadajo posameznim občinam, in o datumu nakazila.
(2) Uprava Republike Slovenije za javna plačila na podlagi obvestila iz prejšnjega odstavka pripravi plačilna navodila za prenos denarnih sredstev v breme vplačilnega podračuna davka na dodano vrednost in v dobro posameznega vplačilnega podračuna davka od prometa nepremičnin od pravnih oseb ter jih izvede na dan nakazila v skladu s predpisom, ki določa naloge Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe izvaja Davčna uprava Republike Slovenije.
7. člen
(1) Z globo od 200.000 do 2,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje davčni zavezanec, ki ne prijavi prodaje objekta v roku in na način, kakor je določeno s to uredbo, ali v prijavi ne navede točnih in popolnih podatkov, ali na poziv davčnega organa ne predloži dodatnih podatkov in dokazil v skladu z drugim odstavkom 2. člena te uredbe.
(2) Z globo od 30.000 do 500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba davčnega zavezanca, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
8. člen
(1) Delež davka na dodano vrednost, ki pripada občinam za obdobje od 28. februarja 2006 do dneva uveljavitve te uredbe, občine uveljavljajo na podlagi zahtevkov, ki jih predložijo ministrstvu, pristojnemu za finance, najpozneje do 30. junija 2007.
(2) Zahtevki iz prejšnjega odstavka morajo vsebovati podatke o objektu, ki je bil predmet prodaje, podatke, ki omogočajo identifikacijo prodajalca, datum opravljenega prometa ter podatke o ceni.
(3) Na podlagi prejetih zahtevkov in z upoštevanjem podatkov Davčne uprave Republike Slovenije, prejetih na podlagi drugega odstavka 2. člena te uredbe, ministrstvo, pristojno za finance, obvesti občine o zneskih davka, ki jim pripadajo v skladu s tem členom, in nakaže sredstva v roku 45 dni po prejemu zahtevka.
9. člen
Davčni zavezanci in druge osebe, ki razpolagajo s podatki, ki jih morajo občine predložiti ministrstvu v skladu s prejšnjim členom, morajo občini na njeno zahtevo predložiti podatke, s katerimi razpolagajo, in jim nuditi potrebno pomoč.
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-41/2006/10
Ljubljana, dne 9. novembra 2006
EVA 2006-1611-0120
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost