Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2006 z dne 17. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2006 z dne 17. 11. 2006

Kazalo

5023. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK-B), stran 12413.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 2. novembra 2006.
Št. 001-22-168/06
Ljubljana, dne 10. novembra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJAH (ZNPK-B)
1. člen
V Zakonu o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta zakon ureja postopek in telesa oziroma organe in organizacije, pristojne za pripravo in sprejemanje poklicnih standardov in katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti (v nadaljnjem besedilu: katalog), ter pogoje in postopek pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.«.
2. člen
V 2. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Poklicna kvalifikacija se uvršča v nacionalno ogrodje kvalifikacij.«.
3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
(pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije)
Posameznik pridobi poklicno kvalifikacijo:
– z doseženo poklicno oziroma strokovno izobrazbo za vse poklice, ki jih v skladu s poklicnim standardom obsega izobraževalni oziroma študijski program,
– po delih izobraževalnih programov za pridobitev poklicne oziroma strokovne izobrazbe,
– po programih poklicnega in strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, če je s temi programi tako določeno,
– po delih študijskih programov za pridobitev visokošolske izobrazbe ali po študijskih programih za izpopolnjevanje,
– če dokaže, da dosega znanja in spretnosti, določene s katalogom, sprejetim v skladu s tem zakonom.
Posamezniku, ki ni opravil vseh obveznosti za pridobitev izobrazbe, šola ob izpisu iz programa izda certifikat za poklicno kvalifikacijo, za katero je izpolnil pogoje v skladu s tem zakonom.
Posamezniku, ki ni opravil vseh obveznosti za pridobitev izobrazbe in ni izpolnil pogojev za pridobitev certifikata za poklicno kvalifikacijo iz prejšnjega odstavka, šola izda potrdilo o opravljenih obveznostih.
Listine iz drugega in tretjega odstavka tega člena visokošolski zavod izda na zahtevo študenta oziroma osebe, ki je zaradi neopravljenih obveznosti izgubila status študenta.«.
4. člen
Za 3. členom se doda 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
(študijski programi)
Študijski programi, po katerih se pridobi poklicna kvalifikacija v skladu s četrto alinejo prvega odstavka 3. člena tega zakona, se sprejemajo in akreditirajo v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo.
Visokošolski zavodi so pri sprejemanju študijskih programov dolžni obravnavati pobude partnerjev iz 7. člena tega zakona.
V študijskem programu je treba poleg sestavin, ki jih določa zakon, ki ureja visoko šolstvo, navesti tudi poklicno kvalifikacijo, ki jo je mogoče pridobiti po študijskem programu.«.
5. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(javno veljavna izobrazba)
S poklicno kvalifikacijo, pridobljeno v skladu s peto alineo prvega odstavka tretjega člena, ni mogoče pridobiti naziva poklicne in strokovne izobrazbe oziroma strokovnega naslova, ki se pridobi po javno veljavnih izobraževalnih oziroma študijskih programih, sprejetih v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo poklicno, strokovno in visokošolsko izobraževanje, upošteva pa se pri pridobivanju javno veljavne izobrazbe oziroma strokovnih naslovov v skladu s predpisi, ki urejajo pridobitev navedenih izobrazb oziroma strokovnih naslovov.«.
6. člen
V 5. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, vsebino in obliko listine, ki izkazuje pridobitev poklicne kvalifikacije na podlagi študijskih programov v visokem šolstvu, določi pristojni organ visokošolskega zavoda in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.
7. člen
Za 5. členom se doda 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
(uporaba zakona za poklicne kvalifikacije na področju visokega šolstva)
Določbe tega zakona, ki urejajo pristojnost strokovnih in drugih organov, teles in organizacij, poklicnih standardov in katalogov, pogojev za pridobitev poklicne kvalifikacije, postopek preverjanja in potrjevanja, varstva pravic kandidatov, nadzora in financiranja, se uporabljajo za pridobitev poklicne kvalifikacije na področju visokega šolstva, če je s tem zakonom izrecno določeno.«.
8. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: pristojni strokovni svet):
– predlaga poklicne standarde in kataloge,
– sprejme metodologijo za pripravo poklicnega standarda in kataloga,
– sprejme prioritete izdelave poklicnih standardov in katalogov v določenem obdobju na podlagi dolgoročnih potreb na trgu dela,
– predlaga program usposabljanja za člane komisij za pridobitev licence in
– opravlja druge naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi.
Strokovna, tehnična in druga dela na področju poklicnih standardov in katalogov za pristojni strokovni svet opravlja Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: CPI).«.
9. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(partnerji)
Na področju pridobivanja poklicnih kvalifikacij opravljajo zbornice, združenje delodajalcev, poklicna združenja, nevladne organizacije, sindikati in pristojna ministrstva kot partnerji predvsem naslednje naloge:
– dajejo pobude za nove poklicne standarde in kataloge,
– dajejo pobude visokošolskim zavodom za sprejem študijskih programov, ki omogočajo pridobitev poklicne kvalifikacije v skladu s četrto alinejo 3. člena tega zakona,
– predlagajo člane področnih odborov za poklicne standarde in
– opravljajo druge naloge, določene z zakonom in drugimi predpisi.«.
10. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Razvojno in svetovalno delo ter strokovna dela pri razvoju poklicnih standardov na področju poklicnih kvalifikacij ter pri oblikovanju katalogov opravlja CPI. CPI pri opravljanju svojih nalog sodeluje s strokovnimi institucijami na področju izobraževanja in zaposlovanja doma in v tujini.
Naloge CPI so:
– strokovna pomoč delovnim skupinam za razvoj poklicnih zmožnosti, kvalifikacij, poklicnih standardov, katalogov,
– razvoj metodologije za priznavanje kvalifikacij, pridobljenih v sistemu dela,
– spremljanje certifikatnega sistema,
– spremljanje mednarodne primerljivosti poklicnih kvalifikacij,
– opravljanje strokovnih nalog in dopolnjevanje metodoloških podlag certifikatnega sistema, kreditnega sistema in ogrodja kvalifikacij,
– spodbujanje pridobivanja poklicnih kvalifikacij za nova poklicna in strokovna področja na vseh ravneh zahtevnosti,
– promocija certifikatnega sistema v sodelovanju s partnerji,
– sodelovanje z drugimi partnerskimi institucijami v Evropski uniji,
– razvoj in dopolnjevanje metodologij na področju neposrednega in posrednega preverjanja,
– priprava gradiv in opravljanje drugih nalog, določenih z zakoni in drugimi predpisi ter splošnimi akti in potrebami ministrstva.«.
11. člen
V 9. členu se v prvi alinei besedilo »standardov strokovnih znanj in spretnosti« nadomesti z besedilom« poklicnih kvalifikacij.«.
Za drugo alineo se dodajo tri nove alinee, ki se glasijo:
»– skrbi za nabor vprašanj in nalog v postopku preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij,
– skrbi za razvoj mreže za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij,
– vodi register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje kvalifikacij,«.
12. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Postopke za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij lahko izvajajo medpodjetniški izobraževalni centri, šole, organizacije za izobraževanje odraslih in zbornice, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe ter izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje, določene s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti, ter drugimi akti, če je tako določeno s posebnimi predpisi (v nadaljnjem besedilu: izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij).
Za področja, za katera ni zagotovljenih pogojev v organizacijah iz prejšnjega odstavka, izbere Državni izpitni center izvajalca postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij na podlagi javnega razpisa.
Državni izpitni center vpiše izvajalce postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij v register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje kvalifikacij. Postopek vpisa in način vodenja registra določi minister.«.
13. člen
Naslov poglavja III. se spremeni tako, da se glasi: »III. POKLICNI STANDARD, KATALOG«.
14. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(podlaga za pripravo katalogov)
Podlaga za pripravo kataloga je pobuda za pripravo poklicnega standarda.
Pobuda za pripravo poklicnega standarda je dokument, ki vsebuje naziv poklica, ključna dela, oceno potreb glede na dolgoročni razvoj dejavnosti, predpise, ki urejajo dejavnost v Republiki Sloveniji in v Evropski uniji, ter mednarodno primerljivost.
Pobudo za pripravo poklicnih standardov lahko poda vsaka pravna ali fizična oseba na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani CPI in mu jo posreduje. Če CPI ugotovi, da pobuda izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka tega člena, pripravi predlog poklicnega standarda, če pa pobuda ne izpolnjuje pogojev za pripravo poklicnega standarda v skladu z drugim odstavkom tega člena, o tem obvesti pobudnika.
Katalog se oblikuje na podlagi poklicnega standarda. Odločitev o pripravi kataloga na predlog področnih odborov sprejme pristojni strokovni svet ob sprejetju poklicnega standarda.«.
15. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
(katalog)
Katalog je dokument, ki določi vstopne pogoje, vsebino preverjanja in potrjevanja na določeni ravni zahtevnosti in opredeli načine in merila preverjanja, kriterije in merila za posamezna vprašanja in naloge, primere nalog in vprašanj, kreditne točke ter materialne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij, ter kadrovske pogoje, ki jih morajo izpolnjevati člani komisije.
Katalog se pripravi na podlagi poklicnega standarda in se kreditno vrednoti po isti metodologiji, po kateri se vrednotijo moduli v poklicnem in strokovnem izobraževanju.
Kataloge sprejme minister na predlog pristojnega strokovnega sveta.«.
16. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predlogi poklicnih standardov in katalogov morajo biti oblikovani v skladu z metodologijo, ki jo določi pristojni strokovni svet.«.
17. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(področni odbori za poklicne standarde)
Za posamezno strokovno področje, za posamezne panoge oziroma za več panog imenuje minister področne odbore za poklicne standarde, ki usklajujejo predloge partnerjev.
Področni odbor sestavljajo uveljavljeni strokovnjaki, ki jih predlagajo zbornice, združenje delodajalcev, poklicna združenja, sindikati, neprofitne organizacije in pristojna ministrstva, v sodelovanju s partnerji iz 7. člena tega zakona.
Področni odbori:
– obravnavajo utemeljenost pobud za poklicne standarde in kataloge,
– predlagajo prioritete priprave poklicnih standardov in katalogov pristojnemu strokovnemu svetu,
– predlagajo metodologijo za pripravo poklicnega standarda in kataloga,
– predlagajo pripravo poklicnih standardov in katalogov,
– predlagajo sezname uveljavljenih strokovnjakov za pripravo poklicnih standardov, profilov poklicev in katalogov,
– predlagajo strukturo kvalifikacij za področje,
– usklajujejo vsebine poklicnih standardov in katalogov,
– predlagajo revizijo poklicnih standardov in katalogov,
– predlagajo poklicne standarde in kataloge pristojnemu strokovnemu svetu.
Področni odbori predlagajo posameznim panogam pripravo poklicnega standarda in kataloga ter za to nalogo imenujejo delovno skupino uveljavljenih strokovnjakov. Predlog poklicnega standarda in kataloga, predlog o podaljšanju veljavnosti obstoječega ali prenovljenega poklicnega standarda in kataloga delovna skupina z utemeljitvami posreduje pristojnemu področnemu odboru.
Področni odbor mora pri usklajevanju vsebin poklicnih standardov in katalogov upoštevati predvsem:
– ugotovljene potrebe po poklicni kvalifikaciji,
– mednarodno primerljivost in
– usklajenost s pravnim redom.
Področni odbor preveri predlog iz četrtega odstavka tega člena ter izdela predlog za sprejetje ali zavrnitev poklicnega standarda in kataloga ter posreduje mnenje k poklicnim standardom in katalogom na pristojni strokovni svet.«.
18. člen
16. člen se črta.
19. člen
Zadnji odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Natančnejša navodila določi komisija za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij za vsak primer posebej, v skladu s katalogom.«.
20. člen
Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij opravljajo komisije za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: komisije), razen v primerih iz drugega in tretjega odstavka 3. člena tega zakona.
Minister, pristojen za delo, na podlagi javnega razpisa Državnega izpitnega centra, za vojaške poklice pa na predlog ministra, pristojnega za obrambo, določi listo članov komisij za vsak katalog posebej. Člani so imenovani na listo za štiri leta. Izmed teh članov Državni izpitni center imenuje komisije za vsako posamezno preverjanje in potrjevanje.
Predsednik in člani komisij morajo imeti licenco Državnega izpitnega centra, ki jo morajo obnoviti vsake štiri leta.
Licenco si lahko pridobi, kdor ima s katalogom določeno kvalifikacijo, vsaj zadnjih pet let delovne izkušenje v stroki ter opravljen program usposabljanja, ki ga na predlog pristojnega strokovnega sveta določi minister. Dokazilo o usposobljenosti lahko kandidati za člane komisij pridobijo tudi z neposrednim preverjanjem na podlagi kataloga znanj in spretnosti, ki ga določi minister.
Če Državni izpitni center pri spremljanju dela komisij ugotovi, da predsednik oziroma član komisije ni strokovno usposobljen za delo v komisiji, oziroma da krši predpise s področja priznavanja poklicnih kvalifikacij, mu odvzame licenco.
Kot član komisije ali predsednik komisije ne sme sodelovati oseba, ki je:
– v času preverjanja delodajalec kandidatu,
– v času preverjanja solastnik podjetja, obratovalnice, prodajalne, lokala ali sodelavec kandidatu,
– v sorodu s kandidatom v ravni ali stranski vrsti do 3. kolena ali njegov zakonec oziroma zunaj zakonski partner.
V komisiji ne sme biti več kot en član, ki je izvajal program usposabljanja in izpopolnjevanja oziroma pripravljal kandidata na preverjanje.
Način in postopek stalnega strokovnega usposabljanja članov komisij podrobneje določi minister.«.
21. člen
Dodajo se novi 21.a, 21.b in 21.c člen, ki se glasijo:
»21.a člen
(objava razveljavitve certifikata)
Imetnik, ki izgubi certifikat ali se njegov certifikat uniči ali odtuji, mora nemudoma poslati zahtevek za objavo preklica veljavnosti certifikata v Uradni list Republike Slovenije.
Če imetnik takega certifikata ne objavi preklica veljavnosti, ima pravico to storiti izdajatelj certifikata, če ima dokazila, vendar mora o tem obvestiti imetnika oziroma upravičenca do te listine.
21.b člen
(nadomestni certifikat)
Izvajalec postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij mora imetniku izdati nadomestni certifikat, če ta dokaže, da je zaradi izgube, uničenja ali odtujitve v Uradnem listu Republike Slovenije preklicana veljavnost izvirnika.
Izvajalec postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij izda nadomestni certifikat na posebnem obrazcu v obliki izpisa iz evidence; ta mora poleg predpisanih podatkov vsebovati še klavzulo, da je ta certifikat nadomesten in enakovreden izvirniku, podatke o izpisu in izvirniku certifikata (številka in datum izdaje) ter oznako evidence, iz katere so podatki povzeti.
Izdajatelj nadomestnega certifikata navede ime izvajalca postopka za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij oziroma pravnega naslednika, ki ima ustrezno evidenco, ne glede na to, kdo je bil, oziroma kako se je imenoval izdajatelj izvirnika certifikata. Izpisek podpiše pooblaščena oseba izdajatelja in potrdi pristnost listine s pečatom izdajatelja.
V evidenci o izdanih certifikatih se vpišejo podatki o izdanem nadomestnem certifikatu na podlagi predloženega dokazila o preklicu izvirnika v Uradnem listu Republike Slovenije.
21.c člen
(ravnanje s poškodovanimi certifikati)
Certifikat, ki je poškodovan, imetnik vrne izvajalcu postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij v uničenje. Izvajalec postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij uniči certifikat tako, da ga prečrta oziroma preluknja in na sprednji strani označi, da je uničen, ter navede številko in datum izdaje akta, s katerim je certifikat uničen, in ime organa, ki ga je uničil. Če je mogoče, izvajalec postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij na enak način uniči vse overjene izvode tega certifikata. Podatke o uničenju vnese v evidenco izdanih certifikatov.«.
22. člen
V prvem odstavku 23. člena se za besedo »kvalifikacij« doda besedilo »in člani komisij«. V drugem odstavku se za besedo »problematiki« dodata besedi »svetovanja in«.
V drugem odstavku se besedilo »standardov strokovnih znanj in spretnosti« nadomesti z besedo »katalogov«.
23. člen
V 31. členu se pred besedo »vodijo« doda besedilo »za potrebe spremljanja stanja na tem področju, za ugotavljanje, urejanje in uveljavljanje pravic in obveznosti posameznikov in za odločanje o njihovih pravicah in obveznostih po tem zakonu ter za druge zakonite namene«, pred alineo »evidenca katalogov,« pa se doda nova alinea, ki se glasi: »– evidenca poklicnih standardov,«.
24. člen
V 32. členu se dodata nova prvi in drugi odstavek, ki se glasita:
»Evidenca poklicnih standardov vsebuje:
– ime in kodo poklicnega standarda,
– ime poklicne kvalifikacije,
– datum sprejema,
– datum objave.
Evidenco iz prejšnjega odstavka vodi CPI.«.
Dosedanji prvi do sedmi odstavek postanejo tretji do deveti odstavek.
Dosedanji osmi odstavek, ki postane deseti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Register iz prejšnjega odstavka vodi Državni izpitni center.«.
25. člen
Drugi odstavek 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Stroški se kandidatu zaračunajo v višini, ki jo na predlog partnerjev v skladu z metodologijo oblikovanja cene za pridobitev certifikata določi minister.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
26. člen
(podzakonski predpisi)
Podzakonski predpisi, določeni s tem zakonom, se sprejmejo najkasneje v enem letu po njegovi uveljavitvi.
Podzakonski predpisi, izdani na podlagi Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo) se uskladijo z določbami tega zakona najkasneje v roku enega leta, do izteka tega roka pa se ti predpisi uporabljajo, kolikor niso v nasprotju s tem zakonom.
27. člen
(kreditno ovrednotenje)
Katalogi, ki so bili sprejeti pred uveljavitvijo tega zakona, se morajo kreditno ovrednotiti najkasneje v dveh letih po njegovi uveljavitvi.
28. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-13/00-2/5
Ljubljana, dne 2. novembra 2006
EPA 1012-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost