Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2006 z dne 12. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2006 z dne 12. 9. 2006

Kazalo

4092. Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih, stran 9949.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo), drugega odstavka 71. člena Zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS – stari, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91 in Uradni list RS/I, št. 2/91 ter Uradni list RS, št. 4/93, 18/94 – ZRPJZ, 70/97, 87/97 – ZPSDP, 38/99 in 56/02 – ZJU) in 18. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS – stari, št. 30/90, 18/91, 22/91 in Uradni list RS/I, št. 2/91 ter Uradni list RS, št. 4/93 in 18/94 – ZRPJZ) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o povračilu stroškov prevoza na delo
in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem
v državnih organih
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba ureja način obračunavanja in povračilo stroškov prevoza na delo in z dela za javne uslužbence in funkcionarje (v nadaljnjem besedilu: zaposleni) v državnih organih.
2. člen
(1) Stroški prevoza na delo in z dela (v nadaljnjem besedilu: stroški prevoza) se povrnejo v višini stroškov prevoza z najcenejšim javnim prevozom, če je stalno ali začasno prebivališče (v nadaljnjem besedilu: bivališče) zaposlenega od delovnega mesta oddaljeno več kot en kilometer po najkrajši poti.
(2) Stroški prevoza se povrnejo zaposlenemu za javni prevoz, ki ni najcenejši, če bi uporaba najcenejšega javnega prevoza glede na vozni red in delovni čas zaposlenega, ne upoštevaje čas trajanja vožnje, za zaposlenega pomenila več kot dve uri dnevne časovne izgube.
(3) Če se zaposleni na delo dejansko vozi iz kraja, ki ni njegovo bivališče, in razdalja do delovnega mesta znaša več kakor en kilometer, se mu ne glede na prvi odstavek tega člena povrnejo prevozni stroški od tega kraja, če je ta bližje delovnemu mestu.
(4) Če prevoz z javnim prevozom ni možen, se zaposlenemu za razdaljo po najkrajši poti od kraja bivališča ali kraja iz tretjega odstavka tega člena do delovnega mesta prizna kilometrina, določena z Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98 in 48/01).
3. člen
V primeru javnega prevoza predloži zaposleni delodajalcu podatke o ceni javnega prevoza iz prvega oziroma drugega odstavka 2. člena te uredbe, pri čemer upošteva cene vseh vrst prevoza na delo, po veljavnem ceniku prevoznika (enosmerna vozovnica oziroma povratna vozovnica, mesečna vozovnica, kombinirana vozovnica, pavšalna vozovnica, žeton).
4. člen
Zaposlenemu ne pripada povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, če:
1. so stroški prevoza vsebovani v stroških službenega potovanja,
2. je organiziran brezplačen prevoz na delo in z dela,
3. ima v uporabi službeno vozilo v ta namen.
5. člen
Če ima zaposleni v uporabi službeno stanovanje, se mu stroški prevoza povrnejo glede na kraj službenega stanovanja.
2. NAČIN OBRAČUNAVANJA
6. člen
(1) Stroški prevoza se povrnejo za dejansko število dni prisotnosti zaposlenega na delu, če je teh dni manj kakor deset in je glede na način obračunavanja teh stroškov v povezavi s cenami mesečne, kombinirane ali pavšalne vozovnice, za delodajalca to ceneje.
(2) V primerih, ko število prihodov in odhodov na delo in z dela ni enako številu dni prisotnosti na delu, se za obračun višine povračila upošteva število dejanskih prihodov in odhodov na oziroma z dela.
(3) V primeru iz prvega in drugega odstavka tega člena se stroški prevoza obračunavajo tako, da je višina povračila dvakratnik cene enosmerne vozovnice za dneve dejanskih prevozov na delo oziroma cena povratne vozovnice za dneve dejanskih prevozov na delo. Za ceno enosmerne vozovnice v avtobusnem mestnem prometu se upošteva cena žetona.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se zaposlenemu v vsakem primeru povrnejo stroški v višini mesečne, kombinirane ali pavšalne vozovnice, če predloži dokazilo o dejanskem nakupu mesečne, kombinirane ali pavšalne vozovnice.
7. člen
(1) V primeru, da zaposleni v razdalji več kot en kilometer nima možnosti prevoza z javnim prevoznim sredstvom, se mu za razdaljo po najkrajši poti od bivališča oziroma kraja iz tretjega odstavka 2. člena te uredbe do prvega javnega prevoznega sredstva oziroma od zadnjega javnega prevoznega sredstva do delovnega mesta, obračuna kilometrina.
(2) Stroški prevoza se obračunavajo tako, da se dnevno povračilo kilometrine izračuna kot zmnožek dvakratnika števila kilometrov od bivališča oziroma kraja iz tretjega odstavka 2. člena te uredbe do prvega javnega prevoznega sredstva oziroma od zadnjega javnega prevoznega sredstva do delovnega mesta in višine kilometrine iz četrtega odstavka 2. člena te uredbe.
8. člen
(1) O upravičenosti do povračila kilometrine v skladu s četrtim odstavkom 2. člena te uredbe, na podlagi predloženih dokumentov oziroma dokazil odloči predstojnik.
(2) V primerih, ko zaposleni ne more uporabljati javnega prevoza (na primer zaradi invalidnosti), se mu prizna povračilo stroškov prevoza v višini kilometrine oziroma povračila stroškov za uporabo drugega ustreznega prevoza. Odločitev o tem sprejme predstojnik.
3. POSTOPEK DOKAZOVANJA UPRAVIČENOSTI DO POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA
9. člen
(1) Zaposleni, ki uveljavlja pravico do povračila stroškov prevoza, mora dati pisno izjavo z navedbo podatkov, določenih v izjavi, ki je v obliki obrazca sestavni del in priloga te uredbe.
(2) Izjava iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
1. Bivališče,
2. Kraj, od koder se zaposleni dejansko vozi na delo,
3. Najcenejši javni prevoz ali javni prevoz v skladu z drugim odstavkom 2. člena te uredbe (navedba vseh vrst javnega prevoza, ki ga zaposleni uporablja),
4. Cena najcenejše vozovnice po veljavnem ceniku prevoznika (mesečna vozovnica v mestnem prometu, mesečna vozovnica v medkrajevnem prometu, kombinirana vozovnica, pavšalna vozovnica, žeton) in cena enosmerne (enkratne) oziroma povratne vozovnice,
5. Razdalja od bivališča do delovnega mesta (v km),
6. Razdalja od kraja, navedenega pod 2. točko drugega odstavka tega člena, do delovnega mesta (v km),
7. Razdalja od bivališča oziroma kraja iz tretjega odstavka 2. člena te uredbe do prvega javnega prevoznega sredstva oziroma od zadnjega javnega prevoznega sredstva do delovnega mesta.
(3) Vsako spremembo podatkov iz prejšnjega odstavka mora zaposleni v osmih dneh sporočiti delodajalcu.
(4) Podatek iz 2. točke drugega odstavka tega člena se šteje za spremenjenega, če se zaposleni več kot trikrat mesečno vozi na delo ali z dela iz kraja oziroma v kraj, ki v izjavi ni naveden kot kraj, od koder se dejansko vozi na delo. Zaposleni mora spremenjeni podatek sporočiti delodajalcu najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec.
10. člen
(1) Resničnost podatkov iz prejšnjega člena nadzira delodajalec v skladu z zakonom.
(2) Resničnost podatkov iz 3., 4., 5., 6. in 7. točke prvega odstavka prejšnjega člena preveri delodajalec najkasneje v 30 dneh po prejemu izjave.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Zaposleni, ki že uveljavljajo povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, razen zaposlenih, ki uveljavljajo povračilo stroškov prevoza za mesečno vozovnico v mestnem prometu, morajo v 30 dneh po uveljavitvi te uredbe predložiti delodajalcu novo izjavo.
12. člen
(1) Stroški prevoza v skladu s to uredbo se zaposlenim začnejo obračunavati za mesec december 2006.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, se zaposlenim, ki sklenejo delovno razmerje po uveljavitvi te uredbe, obračunavajo stroški prevoza po tej uredbi.
(3) Ne glede na 10. člen te uredbe, mora delodajalec resničnost podatkov v novih izjavah iz 11. člena te uredbe preveriti najkasneje v 90 dneh po uveljavitvi te uredbe.
13. člen
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela delavcem in funkcionarjem v državnih organih (Uradni list RS, št. 86/02).
(2) Uredba iz prejšnjega odstavka se uporablja do začetka obračunavanja stroškov prevoza po tej uredbi.
14. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-23/2006/21
Ljubljana, dne 31. avgusta 2006
EVA 2006-3111-0044
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost