Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2006 z dne 1. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2006 z dne 1. 9. 2006

Kazalo

3997. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete, stran 9809.

Na podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
1. člen
V Uredbi o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete (Uradni list RS, št. 64/04, 140/04, 55/05 in 55/06) se besedilo 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Drobnoprodajna cena cigaret iz najbolje prodajanega cenovnega razreda na dan 1. oktobra 2006 znaša 480 tolarjev za zavojček dvajsetih cigaret.«.
2. člen
V 4. členu se v prvem odstavku število »3.570,8079« nadomesti s številom »3.608,3924«.
3. člen
V 4.a členu se število »410« nadomesti s številom »415« in število »12.506,1282« nadomesti s številom »12.637,7660«.
4. člen
Trošarinski zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača trošarino v znesku iz te uredbe za cigarete, ki jih sprosti v porabo od vključno 1. oktobra 2006 naprej.
Zavezanec iz 7. točke tretjega odstavka 17. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) mora na dan 30. septembra 2006 opraviti popis zalog cigaret. Sestaviti mora zapisnik o stanju zalog cigaret po vrstah, vrednosti in količinah ter obračun razlike med zneskom že plačane trošarine in trošarine, določene s to uredbo (ločeno po vrstah cigaret). Zapisnik in obračun mora predložiti 15. dan po popisu carinskemu organu, ki je krajevno pristojen glede na sedež plačnika. Obračun se sestavi v skladu z vzorcem obračuna, ki je priloga k tej uredbi in je njen sestavni del.
Zavezanec iz prejšnjega odstavka mora najpozneje 60. dan po opravljenem popisu plačati razliko v trošarini, in sicer v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov v dobro podračuna: 01100-1008310474 – trošarina od tobačnih izdelkov. Poleg številke vplačilnega računa se na plačilnem nalogu obvezno navede tudi številka sklica, ki je določena z modelom 19: model 19, davčna številka plačnika – 08656–0906.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-30/2006/5
Ljubljana, dne 31. avgusta 2006
EVA 2006-1611-0124
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost