Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2006 z dne 1. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2006 z dne 1. 9. 2006

Kazalo

3982. Odlok o turistični taksi v Občini Grad, stran 9795.

Na podlagi določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 16. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 02/06) je Občinski svet Občine Grad na 22. redni seji dne 9. 6. 2006 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Grad
1. člen
S tem odlokom se ureja plačilo turistične takse v Občini Grad, način poročanja o zbrani turistični taksi in nadzor nad njenim pobiranjem in odvajanjem.
ZAVEZANCI ZA PLAČILO
2. člen
Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, s katero se zavezancem za plačilo v turističnem območju na voljo določene storitve in ugodnosti, ki se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunavajo posebej.
Turistično takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja v nastanitvenem objektu.
Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena plačajo turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati so jo dolžne tudi v primeru, ko so deležne brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če Zakon o spodbujanju razvoja turizma ne določa drugače.
VIŠINA TURISTIČNE TAKSE
3. člen
Turistična taksa se določa v točkah. Vrednost točke določa in usklajuje Vlada Republike Slovenije enkrat letno, na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin. Višina turistične takse na območju Občine Grad znaša 7 točk. Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke.
OPROSTITEV TURISTIČNE TAKSE
4. člen
1. Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ali zavarovanki podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
– dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila takse,
– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.
2. Turistično takso v višini 50 % plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,
– turisti v kampih.
POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA
TURISTIČNE TAKSE
5. člen
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
Če je turist oproščen ali delno oproščen plačila turistične takse mora biti vpisan razlog oprostitve v evidenci – poročilu.
ROK ZA NAKAZOVANJE TURISTIČNE TAKSE, MESEČNO POROČILO
6. člen
Osebe iz 5. člena tega odloka morajo nakazovati pobrano turistično takso do 25. v mesecu za pretekli mesec na poseben račun Občine Grad: TURISTIČNA TAKSA 01358-5583206220.
Osebe iz 5. člena tega odloga so dolžne v roku, ki ga določa prejšnji odstavek predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število nočitev in znesek turistične takse.
Poročilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati naslov pravne ali fizične osebe, nastanitvenih zmogljivosti, število prenočitvenih gostov, število prenočitvenih oseb, ki so uveljavljale olajšave in oprostitve, znesek plačane takse ter mesec, na katerega se poročilo nanaša. To poročilo morajo pravne in fizične osebe posredovati na obrazcu, ki je predpisan s tem odlokom in je sestavni del tega odloka.
SPREMLJANJE IN NADZOR
NAD POBIRANJEM TURISTIČNE TAKSE
7. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ. Nadzor lahko opravlja tudi pristojni občinski inšpekcijski organ v okviru svojih pristojnosti, ustanovljen v skladu s predpisom, ki ureja lokalno samoupravo. Glede položaja, pravic in dolžnosti inšpektorjev, pooblastil inšpektorjev, postopka inšpekcijskega nadzora, inšpekcijskih ukrepov in druga vprašanja, povezana z inšpekcijskim nadzorom, se uporablja predpis o inšpekcijskem nadzoru.
8. člen
Zbrana turistična taksa je prihodek občine in se uporablja namensko za izvajanje razvoja turistične dejavnosti v Občini Grad.
9. člen
Kazenske določbe se uporabljajo tako, kot jih navaja Zakon o spodbujanju razvoja turizma.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 755/2006
Grad, dne 9. junija 2006
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l. r.