Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2006 z dne 1. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2006 z dne 1. 9. 2006

Kazalo

3971. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin, stran 9784.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin
1. člen
V Pravilniku o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin (Uradni list RS, št. 29/97, 51/98 in 46/05) se v 1. členu v prvi alinei besedilo »gostilna s sobami (gostišče)« nadomesti z besedo »gostišče«.
Drugi alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– kmetije z nastanitvijo;«
Za drugo alineo se doda nova, tretja alinea, ki se glasi:
»– sobe, stanovanja in hiše sobodajalcev;«
Dosedanja tretja alinea postane čerta alinea.
2. člen
V 4. členu se besedilo »pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave ter o pogojih glede minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah (Uradni list RS, št. 23/96)« nadomesti z besedilom »Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 88/00 in 114/04)«
3. člen
Prvi odstavek 6. člena se črta.
Napovedni stavek dosedanjega drugega odstavka, ki postane prvi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Nastanitveni obrat, ki se kategorizira, mora v celoti izpolnjevati standarde opremljenosti in storitev, določene v prilogi A, ki so opredeljeni po posameznih vrstah in kategorijah nastanitvenega obrata, in sicer za:«
4. člen
V 7. členu se besedilo »minimalnih pogojih opremljenosti in minimalnih storitvah po posameznih kategorijah« nadomesti z besedilom »doseganju standardov opremljenosti in storitev«.
5. člen
V drugem odstavku 8. člena se besedilo »gostišče, apartma in kmetija z nastanitvijo« nadomesti z besedilom »gostišče in apartma«.
V tretjem odstavku se besedilo »stanovanjski prostor sobodajalca« nadomesti z besedilom »soba, stanovanje in hiša sobodajalca«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Kmetija z nastanitvijo se označi z enim, dvema, tremi ali štirimi jabolki.«
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
Dosedanji peti odstavek se črta.
6. člen
V 9. členu se besedilo »drug kategorizacijski simbol« nadomesti z besedo »jabolk«
7. člen
Drugi odstavek 10. člena se črta.
8. člen
11. člen se črta.
9. člen
V drugem odstavku 13. člena se črta besedi »z licenco«.
10. člen
13.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»13.a člen
(1) Ocenjevalec iz drugega odstavka prejšnjega člena mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj pet let delovnih izkušenj, povezanih z nastanitveno gostinsko dejavnostjo, uspešno mora opraviti preizkus strokovne usposobljenosti za ocenjevanje nastanitvenih obratov in marin po programu, ki ga določi ministrstvo, pristojno za gostinstvo in mora biti vpisan v seznam ocenjevalcev, ki ga vodi to ministrstvo.
(2) Program in preizkus iz prejšnjega odstavka izvajajo ena ali več strokovnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: izvajalec), ki jih izbere ministrstvo, pristojno za gostinstvo, na temelju javnega natečaja.
(3) Potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti iz prvega odstavka tega člena, ki ga izda izvajalec, pri katerem je kandidat opravil preizkus, velja pet let od dneva izdaje.
(4) Izvajalec posreduje seznam kandidatov, ki jim je bilo izdano potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za ocenjevanje nastanitvenih obratov in marin, ministrstvu, pristojnemu za gostinstvo.
(5) Ministrstvo, pristojno za gostinstvo, lahko ocenjevalca, za katerega ugotovi, da ne opravlja svojih nalog v skladu z zakonom in tem pravilnikom, s sklepom izbriše iz seznama ocenjevalcev iz prvega odstavka tega člena. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
11. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(1) Upravna enota vodi register vseh kategoriziranih nastanitvenih gostinskih obratov. Register se vodi po posameznih skupinah nastanitvenih obratov, določenih v 6. členu tega pravilnika.
(2) Register iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
– vrsta nastanitvenega obrata,
– naziv nastanitvenega obrata,
– naslov, kjer se nahaja nastanitveni obrat (kraj, ulica, hišna številka),
– zmogljivost nastanitvenega obrata (število sob oziroma apartmajev, število ležišč in število dodatnih ležišč),
– dodeljena kategorija,
– datum izdaje odločbe o kategorizaciji.
(3) Register je javna knjiga in se lahko vodi v obliki računalniške evidence.«
12. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kategorija nastanitvenega obrata, pri kateri je v skladu z drugim odstavkom 13. člena tega pravilnika obvezna ocena ocenjevalca, velja tri leta. Kategorija nastanitvenega obrata, pri kateri zadostuje samoocenitev, velja do spremembe kategorije.«
13. člen
V 16. členu se besedilo »ali kak drug kategorizacijski simbol« nadomesti z besedilom »oziroma tri ali štiri jabolka«.
14. člen
Četrti odstavek 19. člena se črta.
15. člen
V 20. členu se besedilo »kak drug kategorizacijski simbol« nadomesti z besedo »jabolki«.
16. člen
V 21. členu se na koncu stavka pika spremeni v vejico in doda besedilo, ki se glasi: »določenih v prilogi C tega pravilnika.«.
17. člen
Drugi odstavek 22. člena se črta.
18. člen
V 23. členu se črta besedi »z licenco«.
19. člen
V Prilogi A se v vseh vrsticah »OPREMNE ZNAČILNOSTI« črta oznako »K«, v legendi pod črto pa besedilo »;K = Komisija za ocenitev kategorizacije«, »;K = Komisija za ocenitev obrata«, »;K = komisija za ocenjevanje« in »;K = komisija«
V oddelku »NASTANITVENI GOSTINSKI OBRATI: HOTEL, MOTEL, PENZION, PRENOČIŠČE, GOSTIŠČE« se pod »KATEGORIJA*« v dvanajsti alinei 3. točke besedilo »s 5 obešalnikov na osebo« nadomesti z besedama »z obešalniki«, v 5. točki pa se besedi »Javni telefon« nadomesti z besedo »Telefon«.
Pod »KATEGORIJA**« se v trinajsti alinei 3. točke besedilo »s 5 obešalniki na osebo« nadomesti z besedama »z obešalniki«.
V 5. točki se besedi »Javni telefon« nadomesti z besedo »Telefon«.
V točki 10. se besedilo »s sedeži, mizicami in pepelniki« nadomesti z besedilom »s sedeži in mizicami«.
V 13. točki pa se beseda »Receptor« nadomesti z besedama »Receptorske storitve«.
Pod »KATEGORIJA***« se v trinajsti alinei 3. točke besedilo »s 5 obešalniki na osebo« nadomesti z besedama »z obešalniki«. Enaindvajseta in dvaindvajseta alinea se nadomestita z v novo alineo, ki se glasi:
»– radio ali barvni televizor v sobi«
V 5. točki se besedi »Javni telefon« nadomesti z besedo »Telefon«.
V 10.točki se črta beseda »pepelniki«.
15.točka se spremeni tako, da se glasi:
»15. Receptorske storitve 16 ur na dan, 1 dežurna kontaktna oseba ponoči, ki govori 1 tuj jezik«.
V 20. točki se beseda »Portir« nadomesti z besedo »Oseba«.
Pod »KATEGORIJA****« se v štirinajsti alinei 3. točke besedi »z 10« nadomesti z besedama »s 5«.
V četrti alinei 4. točke se na koncu stavka doda besedilo »(ni obvezno v hotelih v zdraviliščih)«.
V 5. točki se besedi »Javni telefon« nadomesti z besedo »Telefon«.
V 12. točki se črta beseda »pepelniki,«.
V 16. točki se pred besedo »apartma« doda besedo »hotelski«.
Pod »KATEGORIJA*****« se v nazivu oddelka črta beseda »GOSTIŠČE«.
V štirinajsti alinei 3. točke se besedilo »10 obešalniki na osebo« nadomesti z besedo »obešalniki«.
V 5. točki se besedi »Javni telefon« nadomesti z besedo »Telefon«.
V 13. točki se črta beseda »pepelniki«.
V 18. točki se pred besedo »apartma« doda besedo »hotelski«.
V oddelku »KAMP OBVEZNI ELEMENTI OPREMELJENOSTI IN OBVEZNE STORITVE ZA KATEGORIJO **** (4 ZVEZDICE)« se v 7. točki črta besedilo: »Prha v kabini z vrati: 1 na vsakih 16. kampirnih prostorov (50% ženskih, 50% moških), vse s toplo vodo in s predprostorom.«.
V 9. točki se črta druga vrstica.
V oddelku »SOBA, STANOVANJE ALI HIŠA SOBODAJALCA« se pod »KATEGORIJA*« črtata prva in tretja alinea 2. točke, v trinajsti alinei pa se besedilo »najmanj 5 obešalniki na osebo« nadomesti z besedo »obešalniki«
V 18. alinei se črta besedilo »umivalnik s tekočo hladno in toplo vodo,«
Pod »KATEGORIJA**« se v petnajsti alinei 2. točke besedilo »10 obešalniki na osebo« nadomesti z besedo »obešalniki«.
Pod »KATEGORIJA***« se v petnajsti alinei 2. točke besedi »z 10« nadomesti z besedama »s 5«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
Dosedanjim ocenjevalcem se veljavnost licenc, ki so jih pridobili po prejšnjih predpisih, podaljša do izpolnitve pogojev za ocenjevanje nastanitvenih obratov v skladu z določbami 13.a člena pravilnika, vendar največ za eno leto.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 016-232/2002
Ljubljana, dne 22. avgusta 2006
EVA 2006-2111-0034
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina