Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2006 z dne 1. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2006 z dne 1. 9. 2006

Kazalo

3969. Pravilnik o strokovnem nadzoru izvajanja programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb, stran 9782.

Za izvajanje 43., 44., 45. in 46. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o strokovnem nadzoru izvajanja programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb
1. člen
Ta pravilnik določa postopek za izvajanje strokovnega nadzora izvajanja programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (v nadaljnjem besedilu: strokovni nadzor).
2. člen
(1) Strokovni nadzor izvaja nadzorna komisija, ki jo s sklepom imenuje minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister) za vsak strokovni nadzor posebej.
(2) Sklep iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi podatke o bolnišnici, kjer naj se strokovni nadzor opravi in o datumu strokovnega nadzora.
3. člen
(1) Nadzorna komisija ima pet članov, ki so strokovnjaki s področja preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb. Najmanj dva člana sta člana Nacionalne komisije za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (v nadaljnjem besedilu: NAKOBO) pri Ministrstvu za zdravje. Med člani je tudi predstavnik bolnišnice, ki ni predmet zadevnega strokovnega nadzora, predstavnik Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije in predstavnik območnega Zavoda za zdravstveno varstvo, kjer se nahaja bolnišnica, ki je predmet strokovnega nadzora.
(2) Člani nadzorne komisije ne smejo biti zaposleni v bolnišnici, ki je predmet strokovnega nadzora.
4. člen
(1) Strokovni nadzor je lahko reden ali izreden. Redni strokovni nadzor se opravlja najmanj enkrat na 5 let po programu, ki ga določi minister.
(2) Na zahtevo ministra se lahko opravi tudi izredni strokovni nadzor, ki je lahko napovedan ali nenapovedan.
5. člen
Nadzorna komisija opravi strokovni nadzor v prostorih bolnišnice, ki je predmet strokovnega nadzora. Vodstvo in osebje te bolnišnice ima pravico in dolžnost sodelovati s člani nadzorne komisije, jim omogočiti dostop v vse prostore, pregled zahtevane dokumentacije glede kadrov in upravljanja izvajanja programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb, ogled opreme, delovnih pripomočkov in izvajanja vseh postopkov epidemiološkega spremljanja, preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb ter nemoteno delo v času strokovnega nadzora.
6. člen
(1) Sklep ministra o izvedbi strokovnega nadzora v posamezni bolnišnici se vroči najpozneje v 15 dneh pred dnem izvedbe strokovnega nadzora nadzorni komisiji in direktorju bolnišnice.
(2) Če sta poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela bolnišnice ločeni, se sklep iz prejšnjega odstavka vroči tudi strokovnemu direktorju bolnišnice.
7. člen
(1) Pri strokovnem nadzoru v skladu s predlogom vsebinskega in časovnega načrta za njegovo izvedbo, ki ga direktorju bolnišnice, kjer naj se strokovni nadzor opravi, predlaga predsednik nadzorne komisije, sodelujejo ves čas ali del časa najmanj naslednji predstavniki bolnišnice, ki je predmet strokovnega nadzora:
– direktor,
– glavna medicinska sestra,
– vodja nadzorovanega oddelka oziroma enote,
– predsednik komisije za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb (v nadaljnjem besedilu: KOBO),
– zdravnik za obvladovanje bolnišničnih okužb,
– medicinska sestra za obvladovanje bolnišničnih okužb.
(2) Če sta poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela bolnišnice ločeni, sodeluje pri strokovnem nadzoru ves čas ali del časa tudi strokovni direktor bolnišnice.
(3) V skladu z zahtevami predsednika nadzorne komisije po potrebi sodelujejo tudi drugi zaposleni v bolnišnici, ki je predmet strokovnega nadzora.
8. člen
Predsednik nadzorne komisije ima pri izvajanju strokovnega nadzora naslednje pravice in dolžnosti:
– pripravi vsebinski in časovni načrt strokovnega nadzora,
– usklajuje delo nadzorne komisije med strokovnim nadzorom,
– po presoji že med strokovnim nadzorom svetuje glede izboljšav pri organizaciji, kadrovski podpori in izvajanju programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb,
– usklajuje pripravo zaključnega poročila o strokovnem nadzoru,
– podpiše poročilo o strokovnem nadzoru s priporočili in ga skupaj z vso dokumentacijo pošlje ministru in v vednost predsedniku NAKOBO ter direktorju bolnišnice, ki je bila predmet strokovnega nadzora,
– varuje zaupnost podatkov, ki so mu bili dostopni med strokovnim nadzorom.
9. člen
Člani nadzorne komisije v skladu z navodili predsednika nadzorne komisije:
– sodelujejo pri izvajanju strokovnega nadzora,
– po presoji že med strokovnim nadzorom svetujejo glede izboljšav pri organizaciji, kadrovski podpori in izvajanju programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb,
– sodelujejo pri pripravi zaključnega poročila o strokovnem nadzoru,
– podpišejo poročilo o strokovnem nadzoru,
– varujejo zaupnost podatkov, ki so jim bili dostopni med strokovnim nadzorom.
10. člen
(1) Strokovni nadzor v bolnišnici traja en dan, in sicer največ od 8. do 16. ure. Prične se z uvodnim sestankom, kjer predsednik nadzorne komisije predstavi namen strokovnega nadzora in preveri, če so potrebne spremembe predlaganega vsebinskega in časovnega načrta strokovnega nadzora. Na uvodnem sestanku morajo biti navzoče osebe iz 6. člena tega pravilnika oziroma njihovi namestniki.
(2) Nadzorna komisija preveri ali bolnišnica, ki je predmet strokovnega nadzora, izvaja aktivnosti programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb.
(3) Na zaključnem sestanku predsednik nadzorne komisije predstavi predhodne ugotovitve in priporočila za izboljšave.
11. člen
(1) V 15 dneh po opravljenem strokovnem nadzoru predsednik nadzorne komisije izdela poročilo o ugotovitvah strokovnega nadzora in ga pošlje direktorju in predsedniku KOBO bolnišnice, ki je bila predmet strokovnega nadzora. Poročilo podpišejo vsi člani nadzorne komisije.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– podatke o bolnišnici, ki je predmet strokovnega nadzora,
– datum in čas trajanja strokovnega nadzora,
– podatke o predsedniku in članih nadzorne komisije,
– podatke o zaposlenih v bolnišnici, ki je predmet strokovnega nadzora in so sodelovali pri izvedbi strokovnega nadzora,
– ugotovitve strokovnega nadzora, s poudarkom na neusklajenostih in pomanjkljivostih bolnišničnega programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb,
– ukrepe in priporočila za izboljšave,
– rok za izvedbo ukrepov oziroma uvajanje izboljšav.
(3) V primeru ugotovljenih hujših nepravilnosti in odstopanj ter obstoja neposrednega tveganja za zdravje ljudi, ima nadzorna komisija pravico in dolžnost predlagati ministru inšpekcijski nadzor bolnišnice, ki je predmet strokovnega nadzora, v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno inšpekcijo.
(4) Na poročilo iz prvega odstavka tega člena lahko direktor bolnišnice, ki je predmet strokovnega nadzora, vloži pripombe v 15 dneh po prejemu poročila.
(5) Če bolnišnica, ki je predmet strokovnega nadzora, v roku iz prejšnjega odstavka ne da pripomb, se šteje, da z vsebino poročila iz prvega odstavka tega člena soglaša.
12. člen
Po preteku 15-dnevnega roka iz prejšnjega člena predsednik nadzorne komisije izdela dokončno poročilo o strokovnem nadzoru in ga skupaj z morebitnimi pripombami bolnišnice, ki je predmet strokovnega nadzora posreduje ministru, direktorju bolnišnice, ki je predmet strokovnega nadzora in v vednost predsedniku NAKOBO.
13. člen
(1) Na podlagi poročila o strokovnem nadzoru v posamezni bolnišnici in pripomb na poročilo o strokovnem nadzoru prejetih iz bolnišnice, kjer je bil strokovni nadzor opravljen, minister najpozneje v 15 dneh po prejetju pripomb iz bolnišnice oziroma 30 dni po prejetju poročila o strokovnem nadzoru, izda odločbo v kateri lahko izreče zadevni bolnišnici naslednje ukrepe:
– zahteva odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in določi rok za njihovo odpravo,
– odredi inšpekcijski nadzor nad objekti, prostori, napravami, opremo osebami in dejavnostjo bolnišnice,
– odredi upravni nadzor bolnišnice,
– izda priporočila za spremembe pri izvajanju programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb.
(2) Bolnišnica, ki je predmet strokovnega nadzora, pošlje ministru in predsedniku NAKOBO poročilo o uvedenih oziroma izvedenih ukrepih v roku, ki je določen v odločbi iz prejšnjega odstavka.
14. člen
Stroški izvajanja rednega in izrednega strokovnega nadzora se krijejo iz državnega proračuna.
15. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati 16. člen Pravilnika o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (Uradni list RS, št. 74/99).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 506-3/2004-8
Ljubljana, dne 2. avgusta 2006
EVA 2006-2711-0143
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost