Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2006 z dne 28. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2006 z dne 28. 8. 2006

Kazalo

3957. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembi prostorskih ureditvenih pogojev za območja gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč v Občini Slovenske Konjice – za območje Škalce (skrajšan postopek), stran 9769.

Na podlagi 12., 27. in 173. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 popravek, 58/03 – ZZK-1, v nadaljevanju ZUreP-1) ter 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02), je župan Občine Slovenske Konjice sprejel dne 16. 8. 2006
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev Odloka o spremembi prostorskih ureditvenih pogojev za območja gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč v Občini Slovenske Konjice – za območje Škalce (skrajšan postopek)
1. člen
(predmet programa priprave)
Predmet tega programa priprave so spremembe in dopolnitve Odloka o spremembi prostorskih ureditvenih pogojev za območja gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč v Občini Slovenske Konjice – za območje Škalce, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 28/96 (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve PUP).
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb prostorskega akta,
– predmet in programska izhodišča sprememb prostorskega akta,
– okvirno ureditveno območje,
– seznam potrebnih strokovnih podlag in njihov način pridobitve,
– nosilci urejanja in drugi udeleženci,
– roki za posamezne faze priprave sprememb prostorskega akta.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
V prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–200 / dopolnjen v letu 1994 in 1998 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98 in 72/00) in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 in 1998 / dopolnjen v letu 1994, 1998 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00 in 75/04) je območje opredeljeno kot stavbno zemljišče.
Obravnavano zemljišče leži na območju, ki ga opredeljuje Odlok o spremembi prostorskih ureditvenih pogojev za območja gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč v Občini Slovenske Konjice – za območje Škalce (Uradni list RS, št. 28/98), kjer je na obravnavanem območju označen poseg št. 13. na parc. št. *107 in 1358/1, k.o. Škalce, kjer je dovoljen izjemoma in le enkrat prizidek k objektu za ureditev gostinskega prostora (do 80 sedežev) skladno s pogoji in pod nadzorom pristojne spomeniško varstvene službe.
3. člen
(predmet in programska izhodišča prostorskega akta)
Predmet sprememb in dopolnitev tekstualnega dela odloka o PUP se nanaša na spremembo in dopolnitev in razširitev dejavnosti na obravnavanem območju št. 13. V osnovnem odloku opredeljena izjemna možnost širitve ne zadošča potrebam posodobitve gostinsko turističnega objekta Vinotoč.
Predmet obravnave v spremembah in dopolnitvah PUP se nanaša na ureditev novega gostinsko turističnega objekta z restavracijskim delom, golf klubom in servisnimi prostori namenjenimi potrebam golf igrišča in gostinski ponudbi.
Ker predlagana dejavnost in namembnost ne presega z odlokom dopustnih okvirjev in primarne namembnosti območja, ki je vinogradništvo in turizem, se pristopi k sprejemanju izvedbenega akta po skrajšanem postopku.
4. člen
(okvirno območje)
Ureditveno območje obsega poseg št. 13, ki vključuje parc. št. *107 in 1358/1 k.o. Škalce.
5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta:
Financer in naročnik sprememb in dopolnitev PUP je Zlati grič d.o.o.
Pripravljavec sprememb in dopolnitev PUP je Občina Slovenske Konjice.
Načrtovalca sprememb in dopolnitev PUP je izbral investitor, in sicer Biro 2001 Maksimiljana Ozimič Zorič s.p. iz Slovenske Bistrice.
Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora dajejo smernice za načrtovanje predvidenih sprememb prostorskih ureditev pred pripravo predloga sprememb in dopolnitev PUP.
V postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o PUP sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora, ki morajo v 15 dneh podati smernice in in po izdelavi usklajenega predloga mnenje:
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine OE Celje – kulturno varstvene smernice in mnenje
6. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev PUP je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in gradiva, relevantna za izdelavo naloge:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 / dopolnjen v letu 1994 in 1998 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98 in 72/00) in družbenega plana razvoja občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 in 1998 / dopolnjen v letu 1994, 1998 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00 in 75/04),
– Odlok o spremembi prostorskih ureditvenih pogojev za območja gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč v Občini Slovenske Konjice – za območje Škalce (Uradni list RS, št. 28/98).
7. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano zemljišče skladno z določbami 158. člena ZGO (110/01) izdela načrtovalec oziroma po drugem izvajalcu zagotovi naročnik.
8. člen
(roki za izdelavo sprememb in dopolnitev PUP)
+---------------------------------+------------------------------------------+
|izdelava gradiva za pridobitev  |takoj po sprejemu programa priprave    |
|smernic             |                     |
+---------------------------------+------------------------------------------+
|pridobivanje smernic za     |15 dni (začetek septembra 2006)      |
|načrtovanje           |                     |
+---------------------------------+------------------------------------------+
|izdelava strokovnih rešitev   |v času pridobivanja smernic        |
+---------------------------------+------------------------------------------+
|izdelava predloga lokacijskega  |5 dni od pridobitve smernic in strokovnih |
|načrta              |rešitev                  |
+---------------------------------+------------------------------------------+
|javna razgrnitev predloga    |prične naslednji dan po objavi javne   |
|lokacijskega načrta       |razgrnitve in traja 15 dni (konec     |
|                 |septembra 2006)              |
+---------------------------------+------------------------------------------+
|javna obravnava         |v času javne razgrnitve          |
+---------------------------------+------------------------------------------+
|predaja pripomb in predlogov   |takoj po zaključeni javni razgrnitvi   |
|načrtovalcu           |                     |
+---------------------------------+------------------------------------------+
|opredelitev načrtovalca do    |takoj od predaje pripomb         |
|pripomb in predlogov       |                     |
+---------------------------------+------------------------------------------+
|stališča do pripomb in predlogov |takoj od opredelitve načrtovalca     |
+---------------------------------+------------------------------------------+
|izdelava dopolnjenega predloga  |5 dni                   |
+---------------------------------+------------------------------------------+
|pridobitev mnenj na dopolnjeni  |15 dni (oktober 2006)           |
|predlog             |                     |
+---------------------------------+------------------------------------------+
|sprejem predloga lokacijskega  |na seji občinskega sveta po pridobitvi  |
|načrta              |mnenj in obravnave na odboru       |
+---------------------------------+------------------------------------------+
|izdelava končnega elaborata   |5 dni po objavi odloka v uradnem glasilu |
+---------------------------------+------------------------------------------+
9. člen
(začetek veljavnosti)
Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3500-0007/2006
Slovenske Konjice, dne 16. avgusta 2006
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l.r.

AAA Zlata odličnost