Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2006 z dne 28. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2006 z dne 28. 8. 2006

Kazalo

3954. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za lokalne volitve 2006 na območju novonastalih občin Šmarješke toplice in Straža, stran 9761.

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) Mestna občina Novo mesto objavlja
P O G O J E
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za lokalne volitve 2006 na območju novonastalih občin Šmarješke toplice in Straža
I. BREZPLAČNA UPORABA PANOJEV
1. V skladu s prvim odstavkom 8. člena zakona o volilni kampanji bosta vsakemu organizatorju volilne kampanje na razpolago dva brezplačna mobilna panoja, in sicer za Občino Šmarješke toplice v Šmarjeških toplicah pri avtobusni postaji nasproti gostišča Brinovec in v Beli cerkvi ob kulturnem domu. Za Občino Straža na Ulici talcev in na Ulici na žago po eden.
2. Panoji bodo dodeljeni posameznemu organizatorju volilne kampanje na podlagi pisne vloge, naslovljene na Mestno občino Novo mesto, Oddelek za krajevne skupnosti in komunalne zadeve, Novo mesto, Seidlova cesta 1. Vloge morajo prispeti najkasneje do ponedeljka 14. 9. 2006 do 12. ure. Vrstni red dodeljenih panojev bo določen na osnovi žrebanja, ki bo 14. 9. 2006 ob 13. uri v sejni sobi, Novi trg 6, II. nadstropje.
3. Organizator volilne kampanje bo na dodeljena panoja lahko sam nameščal plakate in skrbel za urejenost in zglednost panoja.
4. Na panoju mora biti ves čas izvajanja volilne kampanje izpisano ime organizatorja volilne kampanje.
5. V pisnem zahtevku za dodelitev panojev mora biti navedeno ime osebe, ki bo odgovorna za urejenost panoja.
6. V skladu s tretjim odstavkom 33. člena Odloka o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo mesto, se organizatorju volilne kampanje, na podlagi dodatne pisne vloge, oprosti plačilo komunalne takse za postavitev prenosljivih uličnih panojev ali drugih oglaševalnih objektov, s skupno oglaševalno površino 15 m2, postavljenih na območju Mestne občine Novo mesto. Vloga mora vsebovati navedbo lokacije za posamezni pano za oglaševanje in soglasje lastnika nepremičnine, če je ta v zasebni lasti. Organizator postavi panoje na lastne stroške na podlagi izdane odločbe oziroma dovoljenja.
II. UPORABA DRUGIH OGLAŠEVALNIH POVRŠIN
1. V Mestni občini Novo mesto ureja področje plakatiranja in obveščanja Odlok o plakatiranju in obveščanju (Uradni list RS, št. 44/02, 60/02 31/05 in 102/05) po katerem izvajajo plakatiranje in obveščanje naslednji pooblaščeni izvajalci:
 
A. na malih plakatnih mestih:
– Tam tam d.o.o., Verovškova ul. 55 b, 1000 Ljubljana.
 
B. na velikih reklamnih panojih:
– NOUA d.o.o. Novo mesto, Ljubljanska cesta 1, Novo mesto,
– KONVIKT d.o.o. Novo mesto, Šolska ulica 6, Novo mesto,
– INTERFLASH d.o.o., Trebnje, Cesta Gubčeve brigade 28.
 
C. s transparenti
– NOUA d.o.o. Novo mesto, Ljubljanska cesta 1, Novo mesto in
– KONVIKT d.o.o. Novo mesto, Šolska ulica 6, Novo mesto.
 
D. druge oblike oglaševanja
– SPORTI d.o.o. Novo mesto, Košenice 83, Novo mesto – obešanke na drogovih javne razsvetljave,
– EUROPLAKAT d.o.o., Šmartinska c. 152, Ljubljana – mupi panoji,
– METROPOLIS MEDIA d.o.o., C. Ljubljanske brigade 25, Ljubljana – City light,
– MADISON d.o.o., Žitna ulica 12, Maribor – roto panoji.
2. Vsi navedeni izvajalci so po odloku zavezani zagotoviti vsem zainteresiranim, še zlasti političnim strankam v času volilne kampanje, enake pogoje za plakatiranje (26. člen Odloka o plakatiranju in obveščanju).
3. Vsi navedeni izvajalci razpolagajo s trajnimi oglasnimi panoji oziroma površinami, so pa tudi pooblaščeni za urejanje dodatnih obvestilnih mest.
4. Za uporabo panojev oziroma obvestilnih mest izvajalcev pod A, B, C in D gre obveznost plačila komunalne takse Mestni občini Novo mesto in neposredno plačilo stroškov izvajalcev za uporabo panojev in za nameščanje plakatov.
5. Pogoje za uporabo obvestilnih mest izvajalcev pod A, B, C in D določajo izvajalci sami, izvajalci pa so dolžni Mestni občini Novo mesto odvesti komunalno takso po Odloku o komunalni taksi v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 44/02 in 89/04).
6. Plakatiranje izven stalnih in urejenih dodatnih obvestilnih (plakatnih) mest, kakor tudi druge oblike posredovanja obvestil uvršča odlok o plakatiranju (32. člen) med tako imenovane mobilne oblike posredovanja obvestil, ki ravno tako podležejo obveznosti plačila komunalne takse. Le-to odmeri Oddelek za krajevne skupnosti in komunalne zadeve na podlagi vloge oziroma podatkov, zahtevanih po odloku o plakatiranju, kar je skladno z določili drugega odstavka 9. člena Zakona o volilni kampanji.
Šifra: 040-8/2006-1805
Novo mesto, dne 24. avgusta 2006
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost