Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2006 z dne 28. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2006 z dne 28. 8. 2006

Kazalo

3952. Odlok o turistični taksi v Občini Majšperk, stran 9758.

Na podlagi 26. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 34. redni seji dne 17. 8. 2006 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Majšperk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo zavezanci za plačilo turistične takse, določa višina turistične takse, oprostitev plačila turistične takse, evidenca oprostitev plačila turistične takse, postopek pobiranja in odvajanja turistične takse, rok za nakazovanje turistične takse, mesečno poročilo, spremljanje in nadzor nad pobiranjem turistične takse.
2. člen
Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije, in tujci, ki na območju Občine Majšperk, izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitev prenočevanja (v nadaljevanju turisti) v nastanitvenem objektu.
Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena plačajo turistično takso hkrati s plačilom storitve za prenočevanje. Plačati so jo dolžne tudi v primeru, ko so deležne brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če zakon ne določa drugače.
II. VIŠINA TURISTIČNE TAKSE
3. člen
Turistična taksa se določi v višini 8 točk.
Vrednost turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke, ki jo v skladu z zakonom določi Vlada Republike Slovenije.
III. OPROSTITEV
4. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse,
– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.
Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,
– turisti v kampih.
5. člen
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti vpisan razlog oprostitve iz 4. člena tega odloka v evidenci gostov, ki se vodi v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča.
IV. POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA
TURISTIČNE TAKSE
6. člen
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki oziroma samostojne podjetnice posameznice, sobodajalci in kmetje oziroma sobodajalke in kmetice, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitve za prenočevanje.
7. člen
Osebe iz 6. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun občine, hkrati so v istem roku dolžne predložiti občni in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek pobrane turistične takse. Poročilo so osebe dolžne predložiti tudi v primeru, ko niso imele gostov na prenočevanju. V tem primeru se na poročilo pripiše, da gostov na prenočevanju ni bilo.
Poročilo iz prejšnjega odstavka tega člena oddajo osebe na obrazcu, ki je na voljo v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Majšperk in na spletni strani Občine Majšperk www.majsperk.si.
8. člen
Zbrana sredstva turistične takse so namenski prihodek Občine Majšperk in se uporabljajo za spodbujanje razvoja turizma v skladu z zakonom in proračunom Občine Majšperk.
V. NADZOR
9. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ.
Nadzor iz prejšnjega odstavka tega člena lahko opravlja tudi komunalni inšpektor.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 426-3/2006
Majšperk, dne 17. avgusta 2006
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

AAA Zlata odličnost