Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2006 z dne 28. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2006 z dne 28. 8. 2006

Kazalo

3947. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kozje za volilno leto 2006, stran 9753.

Na podlagi 24. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00, 65/05) je Občinski svet Občine Kozje na 27. redni seji dne 24. 8. 2006 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Kozje
za volilno leto 2006
I
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kozje.
II
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
III
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
IV
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 tolarjev za dobljeni glas.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov le na osnovi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju. Organizatorjema volilne kampanje oziroma kandidatoma za župana se povrnejo stroški v višini 60 tolarjev za dobljeni glas.
V
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Kozje v roku 30 dni po predložitvi poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in računskemu sodišču.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Šifra: 06202-0001/2006-27/03
Kozje, dne 24. avgusta 2006
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

AAA Zlata odličnost