Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2006 z dne 28. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2006 z dne 28. 8. 2006

Kazalo

3943. Aneks št. 2 k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno-predelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 101/04, 79/05), stran 9751.

A N E K S Š T. 2
k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno-predelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 101/04, 79/05)
1. člen
V Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno-predelovalne dejavnosti se v prvi točki tarifne priloge dodajo nov tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
(3) Izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih iz drugega odstavka točke 1 te tarifne priloge se meseca avgusta 2006 povečajo na naslednji način:
– Izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih se povečajo za znesek, ki se izračuna tako, da se izhodiščne plače za posamezni tarifni razred za mesec julij 2004 povečajo za 70% zneska 12.773 SIT in od tega odštejejo izhodiščne plače za posamezni tarifni razred za mesec avgust 2005. Na podlagi prejšnjega stavka se izhodiščne plače v prvih štirih tarifnih razredih iz drugega odstavka točke 1 te tarifne priloge povečajo tako, da se izhodiščne plače v I. tarifnem razredu povečajo za 3042 SIT, v II. tarifnem razredu za 2160 SIT, v III. tarifnem razredu za 1280 SIT in v IV. tarifnem razredu za 400 SIT.
– Izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih, tudi tiste v prvih štirih tarifnih razredih, ki so že povečane v skladu s prvo alineo tega odstavka, se dodatno povečajo za 2,1%.
(4) Izhodiščne plače, povečane v skladu s tretjim odstavkom te točke, so po posameznih tarifnih razredih naslednje:
I.  enostavna dela        1.00    91.312
II.  manj zahtevna dela      1.13   103.630
III. srednje zahtevna dela     1.27   115.974
IV.  zahtevna dela         1.40   128.306
V.  bolj zahtevna dela      1.64   149.949
VI.  zelo zahtevna dela      2.13   194.051
VII. visoko zahtevna dela     2.51   229.334
VIII. najbolj zahtevna dela     3.19   291.080
IX.  izjemno pomembna, najbolj
   zahtevna dela         3.67   335.181
in veljajo od meseca avgusta 2006 do julija 2007.
(5) Izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih iz četrtega odstavka te točke dodatno povečane za 2,1% so naslednje:
I.  enostavna dela        1.00    93.230
II.  manj zahtevna dela      1.13   105.806
III. srednje zahtevna dela     1.27   118.409
IV.  zahtevna dela         1.40   131.000
V.  bolj zahtevna dela      1.64   153.098
VI.  zelo zahtevna dela      2.13   198.126
VII. visoko zahtevna dela     2.51   234.150
VIII. najbolj zahtevna dela     3.19   297.193
IX.  izjemno pomembna, najbolj
   zahtevna dela         3.67   342.220
in veljajo od meseca avgusta 2007 dalje.
(6) Izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih iz četrtega in petega odstavka te točke se 31. 12. 2006 iz tolarske denarne enote preračunajo v EUR na podlagi menjalnega tečaja, določenega z zakonom. Preračunane izhodiščne plače v EUR se določijo z aneksom k tarifni prilogi.
2. člen
V 2. točki tarifne priloge se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
(3) Osnovne plače delavcev iz drugega odstavka 2. točke te tarifne priloge, tudi tiste, ki so višje od izhodiščnih plač v posameznih tarifnih razredih, določenih v četrtem odstavku 1. točke te tarifne priloge, se z mesecem avgustom 2006 povečajo na naslednji način:
– Osnovne plače delavcev se povečajo za znesek, ki se izračuna tako, da se osnovna plača delavca za mesec julij 2004 poveča za 70% zneska 12.773 SIT in od tega odšteje njegova osnovna plača za mesec avgust 2005. Če je osnovna plača delavca za mesec avgust 2005 večja od njegove osnovne plače za mesec julij 2004, povečane za 70% zneska 12.773 SIT, se razlika iz prejšnjega stavka ne ugotavlja in se osnovna plača delavca poveča za odstotek, določen v drugi alinei tega odstavka. V primeru, da ima delodajalec v pogodbah o zaposlitvi kot izhodišča za izračun osnovnih plač količnike, se najprej izračunajo osnovne plače po prvem in drugem stavku te alineje in iz tako izračunanih osnovnih plač se določijo novi količniki. Tako določeni količniki so izhodišča za izračun osnovnih plač, ki se povečajo za odstotek, določen v drugi alineji tega odstavka.
– Osnovne plače delavcev, tudi tiste, ki so že povečane v skladu s prvo alineo tega odstavka, se dodatno povečajo še za 2,1% in veljajo do julija 2007.
– V primeru, da je plača delavca, povečana na podlagi prve alinee tega odstavka, brez upoštevanja odstotnega povečanja osnove plače po drugi alinei tega odstavka, nižja od plače, ki bi jo delavec prejel za mesec avgust 2006, če dodatki k izplačani plači na podlagi prvega in tretjega odstavka tarifne priloge ne bi bili vgrajeni v osnovno plačo, se plača delavca poveča še za ugotovljeno razliko.
(4) Osnovne plače delavcev iz druge alinee tretjega odstavka te točke se z mesecem avgustom 2007 povečajo za 2,1% in se izplačujejo od meseca avgusta 2007 dalje.
3. člen
Doda se nova točka 2a), ki se glasi:
 
2a, Dodatna uskladitev izhodiščnih in osnovnih plač
(1) Če bo inflacija decembra 2006 v primerjavi z decembrom 2005 presegla 2,4%, se izhodiščne plače iz četrtega odstavka 1. točke in osnovne plače iz druge alinee tretjega odstavka 2. točke te tarifne priloge za avgust 2007 dodatno povečajo za razliko med 2,4% in doseženo rastjo inflacije.
(2) Če bo inflacija decembra 2007 v primerjavi z decembrom 2006 presegla 2,3% se izhodiščne plače iz petega odstavka 1. točke in osnovne plače iz četrtega odstavka 2. točke te tarifne priloga za avgust 2008 dodatno povečajo za razliko med 2,3% in doseženo rastjo inflacije.
4. člen
V 5. točki se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
(2) Delodajalci in sindikati v podjetju se lahko izjemoma dogovorijo za podaljšanje roka za postopno povečanje plač iz prvega odstavka te točke, vendar največ do treh mesecev.
5. člen
Ta aneks k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno-predelovalne dejavnosti začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. avgusta 2006.
Ta aneks k tarifni prilogi velja do sklenitve nove tarifne priloge.
Ljubljana, dne 10. avgusta 2006
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za celulozno, papirno in
papirno-predelovalno industrijo
predsednik UO
Branko Rožič l.r.
 
KSS PERGAM
predsednik
Dušan Rebolj l.r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za les in papir
predsednik
Zdravko Malnar l.r.
 
Sindikat papirne
dejavnosti Slovenije
predsednik
Stane Ravnikar l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 14. 8. 2006 izdalo potrdilo št. 02047-12/2005/4 o tem, da je Aneks št. 2 k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno-predelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 101/04, 79/05) vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 9.

AAA Zlata odličnost