Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006

Kazalo

3503. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006, stran 8593.

Na podlagi 5. in 7. člena v zvezi s 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o programih kmetijske strukturne politike
in kmetijske politike razvoja podeželja
za leti 2005 in 2006
1. člen
V Uredbi o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006 (Uradni list RS, št. 45/04, 10/05, 72/05, 34/06 in 43/06) se prvi odstavek 9. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev kot pomoč mladim kmetom, za prevzem kmetij na podlagi izročilne ali darilne pogodbe oziroma pravnomočnega sklepa o dedovanju.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Sredstva za namen iz tega člena se dodelijo v obliki enkratne finančne pomoči na podlagi doseženih in ovrednotenih točk.«.
V 1. točki petega odstavka se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– biti mora nosilec kmetijskega gospodarstva ter v letu objave javnega razpisa dopolniti 40 let,«.
Za prvo alineo se dodata nova druga in tretja alinea, ki se glasita:
»– ne glede na prvo alineo je nosilec kmetijskega gospodarstva lahko v letu objave javnega razpisa tudi mlajši od 40 let, vendar morata biti v tem primeru izročilna ali darilna pogodba iz prvega odstavka 9. člena te uredbe sklenjeni pred 1. oktobrom 2006 oziroma sklep o dedovanju iz prvega odstavka 9. člena te uredbe mora biti pravnomočen pred 1. oktobrom 2006,
– gre za njegov prvi lastniški prevzem,«.
Dosedanje druga, tretja in četrta alinea postanejo četrta, peta in šesta alinea.
V 2. točki petega odstavka se v četrti alinei nadomesti podpičje z vejico in doda beseda »ali« ter doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– vsaj 10 let delovnih izkušenj na kmetiji ali v posamezni kmetijski dejavnosti;«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Kriteriji za točkovanje vlog:
1. višina sredstev se določi na podlagi doseženih točk pri ocenitvi prispelih vlog, ki bodo izpolnjevale predpisane pogoje in omejitve. Pri ocenjevanju vlog se uporabljajo sledeča merila:
– razvojni in regionalni vidiki kmetijskega gospodarstva,
– tržni in ekonomski elementi kmetijske proizvodnje,
– socialni vidiki kmetijskega gospodarstva,
– okoljski vidiki kmetijske proizvodnje,
– stroški, ki izhajajo iz naslova lastninskega prenosa kmetijskega gospodarstva;
2. vsa merila se točkujejo. Če na razpis prispe več vlog, kakor je razpoložljivih sredstev, se vrednost točke sorazmerno zniža.«.
2. člen
Postopki v zvezi z ukrepom »pomoč mladim kmetom za prevzem kmetij«, ki so bili začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se dokončajo po določbah Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006 (Uradni list RS, št. 45/04, 10/05, 72/05, 34/06 in 43/06).
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-26/2006/9
Ljubljana, dne 20. julija 2006
EVA 2006-2311-0148
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost