Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006

Kazalo

3502. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu SN1 Zreče, stran 8592.

Župan Občine Zreče je na podlagi drugega odstavka 27. člena in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in popravek 8/03) in 29. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02) dne 19. 7. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu SN1 Zreče
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu SN1 Zreče (v nadaljevanju: ZN);
– predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev ZN;
– okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN;
– nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN;
– način pridobitev strokovnih rešitev;
– roki za spremembe in dopolnitve ZN;
– obveznosti v zvezi s financiranjem.
2. člen
Ocena stanja:
Obrazložitev sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta SN1 Zreče
Stanovanjska hiša je lahko največ dvostanovanjska. V eni hiši sta lahko največ dve stanovanji v primeru, da si lastnik uredi stalno prebivališče na tem naslovu.
Vpis etažne lastnine se izvrši na podlagi načrta etažne lastnine (PEL) za večstanovanjske objekte.
Za vsako stanovanje morata biti na parceli objekta zagotovljeni najmanj 2 (dve) parkirni mesti.
3. člen
(Predmet in programska izhodišča sprememb
in dopolnitev ZN)
Predmet sprememb in dopolnitev je ureditev pogojev za vknjižbo v zemljiško knjigo,
Spremembe enostanovanjske stavbe v dvostanovanjsko stavbo s pripadajočim zemljiščem.
4. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN)
Pri pripravi sprememb in dopolnitev sodelujejo naslednji udeleženci:
Pobudnik, pripravljavec in koordinator – Občina Zreče;
5. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/03)
– prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje občine Zreče – dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 23/87, 29/98 in 64/99, 68/03);
– Odlok o zazidalnem načrtu SN1 Zreče (Uradni list RS, št. 23/98, 63/99, 23/00, 72/01 in 110/04)
– Idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki bodo v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve izdelane v postopku izdelave sprememb in dopolnitev ZN;
Spremembe in dopolnitve ZN se v vsebinskem smislu pripravijo skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, in sicer predvsem z:
Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in izdanimi podzakonskimi akti.
6. člen
(Roki za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev ZN)
Postopek priprave sprememb in dopolnitev ZN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
1. Župan občine Zreče sprejme Program priprave sprememb in dopolnitev ZN.
2. Program priprave se takoj pošlje pristojnim organom in nosilcem javnih pooblastil, ki v roku petnajst dni od prejema Programa podajo pogoje in usmeritve v zvezi s spremembami ZN.
3. Izdelovalec sprememb in dopolnitev pripravi predlog sprememb in dopolnitev ZN
4. Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu SN1 Zreče (Uradni list RS, št. 23/98, 63/99, 23/00, 72/01 in 110/04) se izvede na sedežu Občine Zreče za petnajst dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi.
5. Javna razprava o osnutku sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu SN1 Zreče (Uradni list RS, št. 23/98, 63/99, 23/00, 72/01 in 110/04) se izvede na sedežu Občine Zreče v času trajanja javne razgrnitve.
6. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo svoje pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu SN1 Zreče (Uradni list RS, št. 23/98, 63/99, 23/00, 72/01 in 110/04).
7. V času javne razgrnitve pridobi izdelovalec k osnutku sprememb in dopolnitev Odlok o zazidalnem načrtu SN1 Zreče (Uradni list RS, št. 23/98, 63/99, 23/00, 72/01 in 110/04) vsa potrebna soglasja.
8. Komisija za okolje in prostor obravnava predlog odloka o spremembah ZN in poda dopolnitve in pripombe.
9. Župan Občine Zreče posreduje predlog sprememb Odloka o zazidalnem načrtu SN1 Zreče (Uradni list RS, št. 23/98, 63/99, 23/00, 72/01 in 110/04) na Občinski svet Občine Zreče, da o njem razpravlja in ga sprejeme z odlokom v enofaznem (skrajšanem) postopku.
7. člen
Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu SN1 Zreče (Uradni list RS, št. 23/98, 63/99, 23/00, 72/01 in 110/04) se sprejema po skrajšanem postopku.
8. člen
Za pripravo sprememb in dopolnitev Odlok o zazidalnem načrtu SN1 Zreče (Uradni list RS, št. 23/98, 63/99, 23/00, 72/01 in 110/04), za organizacijske in druge stroške se potrebna sredstva zagotovijo iz proračuna Občine Zreče.
9. člen
Ta program priprave sprememb in dopolnitev Odlok o zazidalnem načrtu SN1 Zreče (Uradni list RS, št. 23/98, 63/99, 23/00, 72/01 in 110/04) začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.
Šifra: 35054-0003/2006-1
Zreče, dne 19. julija 2006
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l.r.

AAA Zlata odličnost