Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006

Kazalo

3500. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Šmartno pri Litiji, stran 8590.

Na podlagi 24. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94, in 17/97) in Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.), je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 7. korespondenčni seji dne 17. 7. 2006 sprejel
S K L E P
o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Šmartno pri Litiji
1. člen
S tem sklepom se določa kriterije za delno povračilo stroškov volilne kampanje organizatorjem, oziroma kandidatom za volitve župana in list kandidatov za Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerim listam so pripadli mandati v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini kot je določeno v 2. členu sklepa, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali in sicer do višine določene v 2. členu sklepa za vsak dobljeni glas.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini določene v 2. členu sklepa za dobljeni glas in le na osnovi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.
5. člen
Organizator volilne kampanje za člane občinskega sveta ali kampanje za župana oziroma kandidat za župana mora v šestdesetih dneh po dnevu glasovanja poslati občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
6. člen
Po sklepu občinskega sveta se organizatorju volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta ali za volitve župna oziroma kandidatom volilni stroški na njegovo zahtevo povrnejo iz občinskega proračuna najkasneje v 60 dneh po predložitvi dokončnega poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
7. člen
Vsi zneski iz tega sklepa, ki določajo višino povrnitve stroškov za volilno kampanjo, se za vsake volitve revalorizirajo v skladu z 32. členom Zakona o volilni kampanji.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa, za Občino Šmartno pri Litiji preneha veljati Sklep o delni povrnitvi stroškov za organizacijo volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Litija, objavljen v Uradnem listu RS, št. 65/02.
9. člen
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Šifra: 008-004/2006
Šmartno pri Litiji, dne 17. julija 2006
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost