Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006

Kazalo

3497. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Šmarje pri Jelšah za volilno leto 2006, stran 8589.

Na podlagi 24. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94, 17/97) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99, 91/01) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 27. redni seji dne 20. 7. 2006 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Šmarje pri Jelšah
za volilno leto 2006
1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Šmarje pri Jelšah za volilno leto 2006.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. člen
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
4. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev na dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 tolarjev na dobljeni glas.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 60 tolarjev za dobljeni glas le na osnovi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.
6. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah v roku 30 dni po predložitvi poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in računskemu sodišču.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0059/2006
Šmarje pri Jelšah, dne 21. julija 2006
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

AAA Zlata odličnost