Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006

Kazalo

3493. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Slovenske Konjice Center vzhod, stran 8583.

Na podlagi 23. člena v povezavi s 175. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek), ter 7. in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 11. korespondenčni seji med 11. 7. in 14. 7. 2006 sprejel
O D L O K
o občinskem lokacijskem načrtu
Slovenske Konjice Center vzhod
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za lokacijski načrt)
(1) S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000/dopolnjen v letu 1993, 1994 in 1998 (Uradni list SRS, št. 23/87, in Uradni list RS, št. 50/98 in 72/00) in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 in 1998/dopolnjen v letu 1994 in 1998 (Uradni list SRS, št. 23/87, in Uradni list RS, št. 50/98, 72/00, 75/04) dopolnitev v letu 2001, sprejme občinski lokacijski načrt za Slovenske Konjice Center vzhod.
(2) Lokacijski načrt je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje, pod št. proj. 107/05, september 2005, in je sestavni del tega odloka.
2. člen
(vsebina lokacijskega načrta)
(1) Občinski lokacijski načrt (v nadaljevanju OLN) določa mejo ureditvenega območja, funkcijo območja, lego, potek in zmogljivost ter velikost objektov in naprav, pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje objektov in naprav, vodnogospodarske ureditve, pogoje za komunalno urejanje, okoljevarstvene in druge pogoje, etapnost izvedbe, obveznosti investitorja in izvajalcev, tolerance ter nadzor nad izvajanjem tega odloka.
(2) Podrobnejši seznam prilog se nahaja v gradivu OLN iz 1. člena tega odloka.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje ON obsega parcele oziroma dele parcel, na katerih so načrtovani trajni objekti, in parcele oziroma dele parcel, na katerih so načrtovani objekti, potrebni za izvedbo LN (komunalna ureditev).
(2) Opis meje topografsko:
Izhodiščna točka opisa meje je severno zahodni vogal obravnavanega območja.
+-------------+---------------------------------------------------+
|smer neba  |opis                        |
+-------------+---------------------------------------------------+
|na severu  |po severnem robu glavne ceste Tepanje–Slovenske  |
|       |Konjice                      |
+-------------+---------------------------------------------------+
|na vzhodu  |prečka 1315/5, po zahodnem robu 288/2, 287/2,   |
+-------------+---------------------------------------------------+
|na jugu   |ob južnem robu parcele št. 288/2          |
+-------------+---------------------------------------------------+
|na zahodu  |ob robu parcele 339/9, prečka 1620/1, 1620/2,   |
|       |286/2, 1315/4                   |
+-------------+---------------------------------------------------+
(3) Opis meje po parcelah:
+-------------+---------------------------------------------------+
|smer neba  |opis                        |
+-------------+---------------------------------------------------+
|na severu  |po severnem robu parcele 1315/5, 1315/4      |
+-------------+---------------------------------------------------+
|na vzhodu  |po vzhodnem robu parcele 287/2, 288/1       |
+-------------+---------------------------------------------------+
|na jugu   |ob južnem robu parcele št. 288/2          |
+-------------+---------------------------------------------------+
|na zahodu  |ob robu parcele 339/9, prečka 1620/1, 1620/2,   |
|       |286/2, 1315/4                   |
+-------------+---------------------------------------------------+
(4) Velikost območja
Velikost obravnavanega ureditvenega območja je ca. 14.398,50 m².
(5) Območje lokacijskega načrta obsega naslednje parcele oziroma dele parcel, ki so znotraj meje obravnave, ki je tudi grafično prikazana. Vse parcele so znotraj k.o. Slovenske Konjice:
Predmet obravnave v mejah ureditvenega območja so parcele: 288/1, 288/2, 287/1, 287/2. Za ureditev krožišča in križišča v meji obravnave pa: del 1315/5, 1315/4, 1620/1, 1620/2, 286/2, del 339/9.
(6) Del krožišča bo potekal izven meje OLN po parcelah 677 k.o. Tepanje in 283/1 k.o. Slovenske Konjice.
(7) Meteorni kanal:
Kanal poteka od objekta do reke Dravinje po naslednjih parcelah, vse k.o. Slovenske Konjice: 339/9, 339/10, 339/11, 335/3, 338/2, 337/2, 337/6, 335/1, 336/1, 335/4, 1371/14, 363/2.
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
4. člen
(1) Celotno območje je skladno s planskimi usmeritvami predvideno za:
Območje je namenjeno centralnim dejavnostim.
(2) Ureditveno območje iz 1. člena obsega:
– območje objekta za trgovino,
– območje parkirišča,
– ureditve obstoječih regionalnih cest,
– območja ureditve obstoječih odvodnikov in drugih vodnogospodarskih ureditev,
– območja za ureditev komunalnih, energetskih in teleprenosnih objektov in naprav.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
5. člen
(1) Pojasnilo
V območju ureditve je predvidena izgradnja trgovskega objekta z ustreznimi površinami za parkiranje in manipulacijo. Izven meje ureditvenega načrta je predvidena preureditev obstoječega križišča v krožišče s četrtim odcepom za obvoznico v Bezino.
Na južni strani ceste Slovenske Konjice–Tepanje je predvidena ureditev pločnika in kolesarske ceste. Dovoz do objekta in napajanje objekta bosta z novega priključka na cesto Slovenske Konjice–Tepanje na vzhodni strani ureditvenega območja.
Parkirne površine so predvidene na severni in vzhodni strani objekta
Objekt trgovine bo oddaljen od ceste Slovenske Konjice–Tepanje ca. 30 metrov. Med objektom in cesto so predvidene parkirne površine.
(2) Podatki o objektu
-------------------------------------------------------------------------
podatki o    dimenzije v
objektu     m
-------------------------------------------------------------------------
tlorisni    54,16 ×   za dimenzije objekta je možno upoštevati
gabarit     38,24    tolerance tlorisnega gabarita za + ali – 2.0
objekta           metra, višinskega gabarita za + ali – 1.0
višina objekta 5,46     metra.
streha     ravna
-------------------------------------------------------------------------
(3) Pogoji za oblikovanje objektov
Oblikovanje objekta je usklajeno s tipologijo trgovinske družbe.
Fasadni materiali so: prefabricirani betonski elementi, pleskan viden beton.
Barve fasade: svetlo siva.
Streha je ravna, kritina strešna folija, v rjavi barvi.
6. člen
(zasnova ureditve zelenih površin)
Zelenice se nahajajo ob cestah, med parkirnimi mesti in ob objektu na zahodni in južni strani. Zelenice bodo zatravljene in delno zasajene z drevesi. Ob cesti in na parkirišču je predvideno saditi javorje, na zahodni in južni strani objekta so predvidene skupine različnih vrst listopadnih dreves: jesen, ambrovec, parocija, stebrasti gabri.
V. POGOJI IN USMERITVE ZA VODNOGOSPODARSKO UREJANJE
7. člen
(vodnogospodarske ureditve)
(1) Območje urejanja se nahaja izven poplavno ogroženih površin in izven območja varovanja zalog pitne vode.
(2) Pri načrtovanju je potrebno upoštevati:
– Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02),
– Odvajanje čistih padavinskih voda iz utrjenih površin in strešin je potrebno urediti v skladu z 92. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02), in sicer na tak način, da bo v čim večji meri zmanjšan odtok padavinskih voda, kar pomeni, da je treba predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike.
– Za obravnavano območje je treba načrtovati ločen sistem odvajanja padavinske in odpadne vode iz objektov.
– Padavinske vode s streh in vode, ki ne bodo onesnažene z vodi škodljivimi snovmi, se speljejo direktno v potok ali v tla s ponikanjem, odvajanje padavinskih vod s parkirnih površin in manipulativnih površin pa je treba urediti preko peskolovov in lovilcev olj.
– Za odvodnjo komunalnih odpadnih voda je treba načrtovati vodotesno kanalizacijo, ki naj bo navezana na obstoječo kanalizacijo.
(3) Način upoštevanja smernic za upravljanje z vodami
Na obravnavanem območju je predvideno ločeno odvajanje padavinskih in odpadnih voda. Iz skupnega zbirnega jaška se meteorne vode vodijo po interni meteorni kanalizaciji do ustrezno dimenzioniranega zadrževalnika. Meteorne vode iz krožišča se vodijo preko požiralnikov, ki so sočasno oljni lovilci, v zadrževalnik. V zadrževalnik se vodijo tudi meteorne vode s parkirnih površin (preko lovilca olj). Iz zadrževalnika je predviden nov meteorni kanal, ki bo potekal vzporedno s z regionalno cesto R3-686 vse do Dravinje.
VI. POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA, ENERGETSKEGA IN TELEKOMUNIKACIJSKEGA UREJANJA
8. člen
(cestno omrežje)
(1) Trgovski objekt leži južno od regionalne ceste Slovenske Konjice–Tepanje R2-688 in vzhodno od regionalne ceste za Loče R3-686. Obstoječe križišče je zasnovano kot trikrako križišče z levimi zavijalnimi pasovi. Dolgoročno pa je predvideno, da se križišče preuredi v krožno križišče s predvidenim odcepom za Bezino (R3-700).
(2) Krožišče je zasnovano kot enopasovno z zunanjim radijem R = 34 m. V območju krožišča je predvidena kolesarska steza in hodnik za pešce, ki se nadaljujeta na celotnem območju trgovskega centra do križišča. Križišče vzhodno od krožišča je zasnovano za leve zavijalce za dostop do objekta.
(3) Kolesarska steza je v celotni dolžini predvidena kot dvosmerna. Parkirišče trgovskega centra je urejeno med regionalno cesto in objektom in na vzhodni strani objekta. Predvideno je ca. 140 parkirnih mest, parkingi za invalide pa so predvideni v neposredni bližini vhoda v objekt.
(4) Vozišče, kolesarska steza in hodnik za pešce je predvideno v asfaltni izvedbi, medtem ko so parkirna mesta zaradi počasnejšega odtoka meteornih voda predvidena iz betonskih tlakovcev.
9. člen
(vodovod)
(1) Priključitve na vodovod se izvedejo skladno s pogoji upravljavca vodovoda. V območju LN se postavijo nadzemni hidranti za potrebe požarne vode v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno mrežo (Uradni list RS, št. 30/91).
(2) Na obravnavanem območju ni izvedenega ustreznega vodovodnega omrežja za oskrbo s pitno in požarno vodo, zato je potrebno zgraditi nov vodovodni odsek ustreznih dimenzij, s katerim bo dna možnost oskrbe območja s pitno vodo ter zagotovitev požarne varnosti z izgradnjo hidravlične zanke in vgraditvijo ustreznega števila NH. Premer predvidenega novega vodovodnega odseka se določi na predvideno porabo vode.
(3) Predvidena ureditev:
Oskrba območja s pitno vodo je predvidena iz obstoječega vodovoda DN 150 na severni strani. Za potrebe zagotovitve požarne vode je predviden vodovod DN 100 do parcele, kjer se predvidi kombinirani števec. Od števca pa je predvideno vodovodno omrežje s hidrantom in priključkom do objekta.
10. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Obstoječe razmere in usmeritve:
V območju obvoznice poteka vod obstoječe kanalizacije mešanega tipa št. 8140DN300-400 m, ki odvaja mešane odplake območja med Liptovsko ulico, ulico Toneta Melive in obvoznico. Tehnične karakteristike kanala ne omogočajo priključitve dodatnih površin, zato je investitor dolžan izgraditi na območju predvidene gradnje, skladno z dolgoročnim občinskim planom izgradnje kanalizacije, ločen sistem interne kanalizacije in ustrezno dimenzionirana priključka fekalnih in meteornih odpadnih vod z začasnim iztokom v Dravinjo. Po izgraditvi CČN Slovenske Konjice in glavnega kolektorja se je investitor dolžan priključiti na javno kanalizacijo.
Iz skupnega zbirnega jaška se meteorne vode vodijo po interni meteorni kanalizaciji do ustrezno dimenzioniranega zadrževalnika in preko novega meteornega kanala do Dravinje.
Do izgradnje CČN se sanitarne odpadne vode iz obravnavanega območja (po dopisu inv. št. 1325/2005-JĆ znaša količina sanitarnih vod 64 m³/leto) začasno vodijo po interni fekalni kanalizaciji v ustrezno dimenzionirano vodotesno greznico z iztokom v obstoječi kanal št. 8140, v kolikor to dopušča globina vkopa kanala. V nasprotnem primeru se na stroške investitorja izgradi ustrezno dimenzionirano črpališče sanitarnih odplak, ki je v upravljanju investitorja. Po izgradnji CČN Slovenske Konjice se greznica izloči iz uporabe po navodilih upravljavca kanalizacije.
Vse eventualne tehnološke odpadne vode se pred priključitvijo na javno kanalizacijo ustrezno prečistijo. Vsi iztoki odpadnih vod iz objektov predčiščenja morajo po kvaliteti ustrezati zakonsko določenim minimalnim kriterijem kvalitete iztoka za izpuste v javno kanalizacijo.
(2) Predvideno stanje:
Kanalizacijsko omrežje je zasnovano kot ločen sistem. Iz skupnega zbirnega jaška se meteorne vode vodijo po interni meteorni kanalizaciji do ustrezno dimenzioniranega zadrževalnika. Meteorne vode iz krožišča se vodijo preko požiralnikov, ki so sočasno oljni lovilci, v zadrževalnik. V zadrževalnik se vodijo tudi meteorne vode s parkirnih površin (preko lovilca olj). Iz zadrževalnika je predviden nov meteorni kanal, ki bo potekal vzporedno z regionalno cesto R3-686 vse do Dravinje.
Po podatkih investitorja letna količina fekalnih vod ne presega 64 m3, te pa je možno priključiti na mešan sistem kanalizacije.
Meteorni kanal:
Meteorni kanal fi 30 cm poteka ob robu ceste od objekta do reke Dravinje po naslednjih parcelah, vse k.o. Slovenske Konjice: 339/9, 339/10, 339/11, 335/3, 338/2, 337/2, 337/6, 335/1, 336/1, 335/4, 1371/14, 363/2.
Izpust meteornega kanala v Dravinjo bo definiran v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izpust bo oblikovan z žabjo zaklopko, izpustna glava bo v naklonu brežine.
11. člen
(električno omrežje)
(1) Preko območja poteka:
20kV kablovod DV Vitanje K-516
20kV kablovod Škalce
20kV kablovod Zreče zahod
20kV kablovod Zreče vzhod
20kV kablovod Comet
20kV kablovod Prevrat
20kV kablovod Konus
20kV kablovod IMP
Na obravnavanem območju in v njegovi neposredni bližini Elektro Maribor d.d. se načrtuje izgradnja naslednjih elektroenergetskih objektov (v 2 kvartalu leta 2005), za katere ima vso potrebno dokumentacijo:
20kV kablovod RTP Slovenske Konjice–Zreče
20kV kablovod TP Vešenik 2
transformatorsko postajo 20/04 kV Vešenik 2 in
vključitev TP Vešenik 2 v obstoječe nizkonapetostno omrežje.
Priključna moč za predviden trgovski objekt je po navedbi v vlogi 80 kW, morebitno priključno moč za krožišče pa je ocenjena na 6 kW.
Za obstoječe elektroenergetske vode, ki potekajo po zemljiščih, kjer bo potekala gradnja in jih bo potrebno prestaviti ali ustrezno preurediti, je spremembo potrebno projektno obdelati v skladu s tehničnimi pogoji.
(2) Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno upoštevati:
Predvidena objekta, trgovino in krožišče je možno priključiti na načrtovano TP 20/04 kV Vešenik 2. Za napajanje predvidenega objekta z električno energijo bo treba zgraditi nov nizkonapetostni 0,4 kV priključek iz načrtovane TP.
(3) Predvideno stanje
Predvidena objekta, trgovino in krožišče je možno priključiti na načrtovano TP 20/04 kV Vešenik 2. Za napajanje predvidenega objekta z električno energijo bo treba zgraditi nov nizkonapetostni 0,4 kV priključek iz načrtovane TP, vendar bo potrebno pridobiti služnostne pogodbe za zemljišča čez katera bo potekala trasa novega nizkonapetostnega priključka.
12. člen
(TK omrežje)
(1) Pri vseh posegih je treba upoštevati trase obstoječega TK omrežja, ga ustrezno zaščititi ali prestaviti.
(2) Obstoječe TK omrežje poteka ob desnem robu regionalne ceste v smeri Tepanja, glede na potrebo, ki jo bo podal investitor bo možen priključek na obstoječe TK omrežje.
13. člen
(ogrevanje)
Možen način ogrevanja območja je z uporabo ekološko dopustnih kuriv (plin, elektrika, lahko kurilno olje ...) oziroma je znotraj območja predvideno ogrevanje iz daljinskega ogrevanja mesta Slovenske Konjice.
14. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Komunalne odpadke je potrebno zbirati v zabojniki in odvažati na komunalno deponijo skladno z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Slovenske Konjice.
(2) Investitor je dolžan zagotoviti na svojem zemljišču, v neposredni bližini prometnice, prostor ustrezne velikosti, kjer bodo nameščene posode za odlaganje odpadkov, skladno z določili občinskega odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 75/04).
VII. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
15. člen
(varstvo pred hrupom)
Pri projektiranju in izvedbi objektov je vsak investitor dolžan upoštevati: Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05), na podlagi katere za obravnavano območje velja I. stopnja varstva pred hrupom, kjer je dopustna mejna vrednost hrupa 60 db podnevi in 50 db ponoči.
16. člen
(varstvo zraka)
Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih količin vsebnosti snovi, določenih z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94) in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94 in 51/98).
17. člen
(varstvo voda)
Odvajanje odpadnih voda iz območja urejanja mora biti urejeno v skladu s pogoji, določenimi v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96). Na meteorno kanalizacijo je dovoljeno priključiti le tiste meteorne vode, ki ne presegajo dopustnih parametrov za izpust neposredno v vode v skladu z določili zgoraj navedene uredbe.
18. člen
(varstvo tal)
Posegi v tla se izvajajo tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine naj se uporabljajo infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kvalitetna. Pri gradnji naj se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih površin je potrebno preprečiti emisije prahu in gradbenih materialov ter odtekanje vod na kmetijske obdelovalne površine ter v podtalnico. Pri ravnanju z odpadnimi vodami se uporabljajo določila te uredbe. Potrebno je predvideti nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo nevarne in škodljive snovi, zaradi možnih nezgod na tehnoloških površinah.
19. člen
(zaščita pred požarom in drugimi nesrečami)
(1) Za primere razlitja večjih količin goriv, olj ali drugih za vodotoke škodljivih tekočin, suspenzij in drugih materialov, je potrebno pred začetkom gradbenih del pripraviti načrt za preprečevanje vdora teh snovi v vodotoke in podtalnico ter za njihovo odstranitev.
(2) Požarna varnost objektov je zagotovljena z dovozi za interventne vozila po obstoječem omrežju cest. Izgradnja vodovodnega in hidrantnega omrežja ter vodnih zadrževalnikov zagotavlja, da preskrba s požarno vodo ne bo okrnjena. Varen umik je možen na zunanje površine, dovozne in parkirne površine.
(3) Dostop za interventna vozila do objektov je mogoč po cesti, preko dovozne ceste do dvorišča na severni strani.
(4) Viri za zadostno oskrbo vode za gašenje bodo zagotovljeni iz vodovoda preko hidrantnega omrežja. Pri načrtovanju hidrantnega omrežja je potrebno upoštevati Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje in gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/91).
(5) Način varovanja pred požarom za objekta in dobrine bo opredeljen v PGD projektu in bo skladen z določili Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) in Pravilnikom o požarno varnostnih zahtevah (Uradni list RS, št. 42/93).
VIII. ETAPNOST IZVAJANJA
20. člen
Objekt in zunanja ureditev bosta izvedena v eni fazi, ravno tako nov dovozni priključek. Krožišče je možno izvesti v drugi fazi.
IX. TOLERANCE
21. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri realizaciji LN so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem LN, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, geomehanskih, hidroloških in drugih razmer ter na podlagi podrobnejših programskih in oblikovalskih izhodišč najdejo tehnične rešitve, ki so racionalnejše in primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.
(2) Dopustne so tolerance:
– tlorisni gabarit je možno povečati ali zmanjšati za 2.0 metra, višinski gabarit je možno povečati ali zmanjšati za 1,0 metra.
– pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju prostora na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parameter, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja in če prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta lokacijskega načrta,
X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
22. člen
Poleg obveznosti iz predhodnih določil morajo investitorji in izvajalci:
– v 1. fazi pred pridobitvijo upravnih dovoljenj za poseg v prostor izdelati:
– projektno tehnično dokumentacijo in geomehanske raziskave
– uporabljati materiale, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje,
– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa po obstoječem omrežju cest in poti,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode.
XI. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO
23. člen
Za predviden objekt je treba pridobiti geotehnične pogoje za gradnjo.
XII. KONČNE DOLOČBE
24. člen
(nadzor)
OLN iz 1. člena odloka je stalno na vpogled na Občini Slovenske Konjice in pri Upravni enoti Slovenske Konjice.
25. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
26. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 350-05-0003/2005-200 (131)
Slovenske Konjice, dne 14. julija 2006
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l.r.

AAA Zlata odličnost