Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006

Kazalo

3491. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda MOCIS, Center za izobraževanje odraslih, stran 8581.

Na podlagi 28. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo), 15. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96) in 6. točke 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03, 106/05) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 40. seji dne 4. 7. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda MOCIS, Center za izobraževanje odraslih
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda MOCIS; Center za izobraževanje odraslih (Uradni list RS, št. 65/98, 62/99) se v 1. členu sedež zavoda » na Gosposvetski cesti št. 4 « nadomesti z naslovom » Partizanska 16 «.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se navedba »35 mm x 20 mm« nadomesti z navedbo »fi 35 mm«.
3. člen
Spremeni se 4. člen odloka, ki glasi:
» Zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe in v tem okviru opravlja naslednje dejavnosti:
– 73.201   Raziskovanje in eksperimantalni razvoj na
       področju družboslovja
– 73.202   Raziskovanje in eksperimantalni razvoj na
       področju humanistike
– 74.13    Raziskovanje trga in javnega mnenja
– 74.851   Prevajanje
– 74.852   Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
– 74.853   Druga splošna tajniška opravila
– 74.871   Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– 74.872   Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
– 74.873   Druge poslovne dejavnosti, d.n.
– 80.101   Dejavnost vrtcev in predšolsko
       izobraževanje
– 80.102   Osnovnošolsko splošno izobraževanje
– 80.210   Srednješolsko splošno izobraževanje
– 80.220   Srednješolsko poklicno in strokovno
       izobraževanje
– 80.301   Višješolsko izobraževanje
– 80.302   Visoko strokovno izobraževanje
– 80.41    Dejavnost vozniških šol
– 80.422   Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
       usposabljanje, d.n.
Zavod lahko poleg javne službe opravlja še naslednje dejavnosti:
– 52.488   Trgovina na drobno v drugih
       specializiranih prodajalnah, d.n.
– 52.620   Trgovina na drobno na tržnicah in
       stojnicah
– 52.630   Druga trgovina na drobno zunaj
       prodajaln.«
4. člen
V 8. členu se doda tretji odstavek, ki glasi:
» Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov. V primeru enakega števila glasov za in proti odločitvi, odloči glas predsednika sveta. Predsednik sveta mora biti imenovan iz vrst predstavnikov ustanovitelja.«
5. člen
Doda se 8.a člen, ki glasi:
» V vseh navedbah organov zavoda veljajo nazivi v moški samostalniški obliki tudi za ženski spol.«
6. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda MOCIS, center za izobraževanje odraslih (Uradni list RS, št. 62/99).
Najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka je zavod dolžen začeti s postopkom uskladitve internih aktov zavoda in postopek vpisa sprememb pri pristojnem registrskem sodišču.
7. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listi Republike Slovenije.
Št. 022-01/98
Slovenj Gradec, dne 4. julija 2006
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost