Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006

Kazalo

3488. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Rogašovci, stran 8579.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS –UPB1) (Uradni list RS, št. 100/05) je Občinski svet Občine Rogašovci na 2. izredni seji dne 18. 7. 2006 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Rogašovci
1. člen
Statut Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05) se v 2. členu spremeni tako, da se v celoti glasi:
»Na območju Občine Rogašovci so ustanovljeni ožji deli občine. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status ožjih delov Občine Rogašovci so določeni s tem statutom.
Imena in območja ožjih delov občine so:
1. Vaška skupnost Ropoča, ki obsega območje naselja Ropoča
2. Vaška skupnost Pertoča, ki obsega območje naselja Pertoča
3. Vaška skupnost Večeslavci, ki obsega območje naselja Večeslavci
4. Vaška skupnost Fikšinci, ki obsega območje naselja Fikšinci
5. Vaška skupnost Sveti Jurij, ki obsega območje naselja Sveti Jurij
6. Vaška skupnost Rogašovci, ki obsega območje naselja Rogašovci
7. Vaška skupnost Nuskova, ki obsega območje naselja Nuskova
8. Vaška skupnost Kramarovci, ki obsega območje naselja Kramarovci
9. Vaška skupnost Ocinje, ki obsega območje naselja Ocinje
10. Vaška skupnost Serdica, ki obsega območje naselja Serdica
11. Vaška skupnost Sotina, ki obsega območje naselja Sotina.
Vaška skupnost ni pravna oseba javnega prava.«
2. člen
V 15. členu se spremeni drugi odstavek, tako da se glasi:
»Občinski svet šteje 14 članov in enega predstavnika romske skupnosti.«
3. člen
V drugem odstavku 17. člena statuta se na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB (Uradni list RS, št. 100/05) črta 10. alinea, ki se glasi:
»– na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana ter odloča o poklicnem opravljanju funkcije podžupana«.
4. člen
V 31. členu statuta se doda nova osma alinea, ki se glasi:
»– imenuje in razrešuje podžupana občine«.
Vrstni red ostalih alinei se ustrezno poveča za eno navzdol.
5. člen
59. člen statuta se spremeni tako, da se v celoti glasi:
»Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli občine ustanovljene vaške skupnosti.
Vaške skupnosti so ožji del občine v teritorialnem, funkcionalnem in organizacijskem smislu.
Pobudo za ustanovitev novega ožjega dela, njegovo ukinitev ali spremembo njegovega območja lahko da zbor občanov ožjega dela občine ali 10 odstotkov volivcev s tega območja po postopku in na način, ki je določen s tem statutom za ljudsko iniciativo.
Vaške skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo območje občinski svet s statutom po poprej ugotovljeni volji prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja prebivalcev se ugotovi na zboru občanov, ki jih skliče župan za območje, ki je zajeto v predlogu.«
6. člen
60. člen statuta se spremeni, da se po novem glasi:
»Vaška skupnost opravlja naloge, ki se pretežno nanašajo na njene prebivalce.
Vaška skupnost sodeluje pri opravljanju javnih zadev in opravlja pristojnosti, ki so določene s tem statutom.
Vaške skupnosti imajo pristojnosti in pravico sodelovanja pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture in na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,
– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov za dela,
– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
– dajejo predloge za ureditev in olepšanje kraja ter pri tem sodelujejo,
– do sprejetja občinskega odloka o pokopališkem redu samostojno v okviru razpoložljivih finančnih sredstev urejajo in upravljajo pokopališča,
– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti …),
– predlagajo programe javnih del,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javni razgrnitvi prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnost,
– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo organu občine,
– seznanjajo pristojni občinski organ s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na območju urejanja prostora in varstva okolja,
– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev
– opravljajo druge aktivnosti, ki mu jih z ustreznimi sklepi ali odloki naloži občinski svet.
V vsakokratnem odloku o proračunu pa se določijo področja aktivnosti, za katere so zagotovljena finančna sredstva.«.
7. člen
61. člen statuta se črta.
8. člen
62. člen statuta se spremeni tako, da se v celoti glasi:
»Organ vaške skupnosti je odbor. Člane vaških odborov, na predlog zbora občanov, za posamezno vaško skupnost, na podlagi predloženega zapisnika zbora občanov z izoblikovano listo kandidatov, s pismenimi soglasji kandidatov, imenuje in razrešuje občinski svet.
Župan občine skliče zbore občanov za posamezno vaško skupnost najpozneje 45 dni po konstituiranju občinskega sveta.
Če se v 60 dneh po konstituiranju občinskega sveta v posameznih vaških skupnostih zbori občanov ne izvedejo oziroma se z zborov občanov občinskemu svetu ne dostavijo zapisniki z izoblikovano listo kandidatov za vaške odbore, imenuje vaški odbor za tiste vaške skupnosti občinski svet v skladu s 104. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogašovci.
Člani zbora vaške skupnosti z volilno pravico so prebivalci posameznega ožjega dela občine.
Mandat članov odborov vaške skupnosti je štiri leta in je enak mandatu članov občinskega sveta.
Vaški odbor šteje 3 do 5 članov. Posamezna vaška skupnost, ki šteje do 200 prebivalcev s stalnim prebivališčem, ima 3 člane odbora, vaška skupnost, ki šteje od 200 do 400 prebivalcev s stalni prebivališčem, ima 4 člane odbora in vaška skupnost, ki šteje več kot 400 prebivalcev s stalnim prebivališčem, ima 5 članov odbora.
Člani vaškega odbora izmed sebe izvolijo predsednika, ki predstavlja in zastopa odbor vaške skupnosti.
Funkcija člana vaškega odbora je častna.
Za operativno delovanje odborov vaških skupnosti se smiselno uporabljajo določila poslovnika občinskega sveta, ki ureja delovanje njegovih delovnih teles, ki niso v nasprotju z zakonom o lokalni samoupravi in temi statutarnimi dopolnitvami.«
9. člen
63. člen statuta se črta.
10. člen
V 64. členu statuta se črtajo prvi, drugi in tretji odstavek.
V četrtem odstavku se besedi »sveti krajevnih« nadomestita z besedama »odbori vaških«.
V petem odstavku se beseda »krajevnih« nadomesti z besedo »vaških«, beseda »svetov« pa se nadomesti z besedo »odborov«.
11. člen
V 65. členu se besedi »svetov krajevnih« nadomestita z besedama »odborov vaških«, ostalo ostane nespremenjeno.
12. člen
Črta se 66. člen statuta.
13. člen
67. člen se spremni tako, da se glasi:
»Delovanje vaških skupnosti se financira iz občinskega proračuna.«
14. člen
Črta se 68. člen statuta.
15. člen
V 71. členu se v prvem odstavku beseda »krajevnih« nadomesti z besedo »vaških«.
V drugem odstavku se besedi »sveta krajevne« nadomestita z besedama »odbora vaške«.
V tretjem odstavku se beseda »krajevni« nadomesti z besedo »vaški«.
16. člen
V 101. členu statuta se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V odloku o proračunu občine se določita višina in kriterij za razdelitev razpoložljivih sredstev za delovanje vaških skupnosti.«
17. člen
135. člen statuta se spremeni tako, da se v celoti glasi:
»Po prenehanju mandata članov sveta krajevnih skupnosti, ki so bili izvoljeni na lokalnih volitvah v letu 2002, krajevne skupnosti prenehajo delovati. Pravice in obveznosti krajevnih skupnosti, ki prenehajo obstajati in jim je prenehala pravna subjektiviteta, preidejo na občino.
Prve člane vaških odborov imenuje občinski svet po preteku mandata sveta krajevnih skupnosti, izvoljenih na lokalnih volitvah leta 2002.
Premoženje krajevnih skupnosti, ki s spremembami statuta prenehajo z delovanjem, se nameni za potrebe vaških skupnosti, na območju katere se nahajajo, ali njegov sorazmerni del, če gre za neločljivo funkcionalno premoženje, kar se zavede v zemljiško knjigo.
18. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-000172006-01/02-20
Rogašovci, dne 18. julija 2006
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb l.r.

AAA Zlata odličnost