Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006

Kazalo

3487. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2006, stran 8577.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 15., 93. in 94. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99 in 27/04) je Občinski svet Občine Prebold na 39. seji dne 15. junija 2006 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Prebold
za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Prebold za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------------------------
 A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                  v tisoč
                                   tolarjev
-----------------------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov                   Proračun
                                  leta 2006
-----------------------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)               768.941
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                     462.252
 70  DAVČNI PRIHODKI                         370.559
   700 Davki na dohodek in dobiček                 264.568
   703 Davki na premoženje                     48.613
   704 Domači davki na blago in storitve              57.378
   706 Drugi davki                            0
 71  NEDAVČNI PRIHODKI                        91.693
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja         25.980
   711 Takse in pristojbine                     1.163
   712 Denarne kazni                          400
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev             4.000
   714 Drugi nedavčni prihodki                   60.150
 72  KAPITALSKI PRIHODKI                       105.100
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            12.000
   721 Prihodki od prodaje zalog                     0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih        93.100
   dolgoročnih sredstev
 73  PREJETE DONACIJE                           0
   730 Prejete donacije iz domačih virov                 0
   731 Prejete donacije iz tujine                    0
 74  TRANSFERNI PRIHODKI                       201.589
   740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih        201.589
   institucij
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                766.841
   40 TEKOČI ODHODKI                        212.942
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim              34.070
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost          5.605
   402 Izdatki za blago in storitve                167.317
   403 Plačila domačih obresti                     600
   409 Rezerve                            5.350
 41  TEKOČI TRANSFERI                        262.016
   410 Subvencije                          9.500
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom          156.215
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       33.250
   413 Drugi tekoči domači transferi                63.051
   414 Tekoči transferi v tujino                     0
 42  INVESTICIJSKI ODHODKI                      223.175
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev             223.175
 43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                     68.708
   431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki      61.650
   niso PU
   432 Investicijski transferi PU                  7.058
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI          2.100
   PRIMANJKLJAJ)
-----------------------------------------------------------------------------
 B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-----------------------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov                   Proračun
                                  leta 2006
-----------------------------------------------------------------------------
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
   DELEŽEV (750+751+752)
 75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
   (440+441+442+443)
 44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in
   drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji
   lasti
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (IV.-V.)
-----------------------------------------------------------------------------
 C.  RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov                   Proračun
                                  leta 2006
-----------------------------------------------------------------------------
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)
 50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
   VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                    2.100
 55  ODPLAČILA DOLGA                          2.100
   550 Odplačila domačega dolga                   2.100
   IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH            0
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                 –2100
   XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)            –2100
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
   9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +
-----------------------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Prebold.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu
2. drugi prihodki, ki jih določi občina.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto2006 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2006 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih_20_% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. račun stanovanjskega sklada
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 750.000,00 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 300.000,00 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 100.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2006 lahko zadolži do višine 40.000.000,00 tolarjev, in sicer za investicije, ki jih odobri Občinski svet.
Poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Prebold, v letu 2006 ne bo.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se v letu 2006 ne bodo zadolževale.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Prebold v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 410/1/2006-3
Prebold, dne 15. junija 2006
Župan
Občina Prebold
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost