Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006

Kazalo

3485. Cenik odškodnin, stran 8576.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01, 61/02 in 93/05), na podlagi določb Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02) ter v skladu z določili Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03) je Občinski svet Občine Metlika na 24. redni seji dne 20. 7. 2006 sprejel
C E N I K
odškodnin
Za določitev odškodnine oziroma nadomestila se upošteva cenitev sodno zapriseženega cenilca ustrezne stroke, če te ni oziroma če komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Metlika oceni, da bi bili stroški cenitve nesorazmerni z obsegom določene odškodnine, se upošteva veljaven cenik za določitev in obračun odškodnin.
Cenik odškodnin se uporablja za služnostne pogodbe in za vse omejitve lastninske pravice na zemljiščih, na katerih se vzpostavlja služnostna pravica oziroma druga stvarna pravica, s katero se omejuje lastninska pravica na nepremičninah v lasti občine.
Obračun odškodnin se izračuna v pavšalnem znesku 10.000,00 SIT oziroma 41,729 EUR po parcelni številki z upoštevano odškodnino/m2.
+------------------+----------+----------------+
|  Katastrska  |Odškodnina|  Odškodnina  |
|   kultura   | SIT/m2 |   EUR/m2   |
+------------------+----------+----------------+
|Vrt        | 500,00 |   2,086   |
+------------------+----------+----------------+
|Njiva       | 500,00 |   2,086   |
+------------------+----------+----------------+
|Travnik      | 300,00 |   1,252   |
+------------------+----------+----------------+
|Pašnik      | 100,00 |   0,417   |
+------------------+----------+----------------+
|Sadovnjak     | 500,00 |   2,086   |
+------------------+----------+----------------+
|Vinograd     | 500,00 |   2,086   |
+------------------+----------+----------------+
|Gozd       | 200,00 |   0,835   |
+------------------+----------+----------------+
V primeru linijskih vodov se odškodnina v enaki višini določi po tekočem metru.
Izjemoma se za podelitev služnosti za izgradnjo baznih in drugih postaj mobilne telefonije odškodnina zaračunava periodično, za vsako leto trajanja služnosti posebej.
Občina lahko služnostnega upravičenca oprosti plačila odškodnine, če se služnostni upravičenec za namen plačila odškodnine zaveže opraviti kakšna dela oziroma izboljšave v korist občine oziroma v javno korist oziroma na nepremičnini, ki je v lasti občine, npr. izkopi jarkov, zamenjava kablov ipd.
Objavljene cene so brez davka na dodano vrednost, ki ga plača vlagatelj.
Za preračunavanje označenih cen v evrih je uporabljen centralni paritetni tečaj (1EUR = 239,64 SIT).
Št. 3/2006
Metlika, dne 20. julija 2006
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l.r.

AAA Zlata odličnost