Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006

Kazalo

3483. Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča, stran 8575.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01, 61/02 in 93/05), na podlagi določb Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02) ter v skladu z določili Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03) je Občinski svet Občine Metlika na 24. redni seji dne 20. 7. 2006 sprejel
C E N I K
zakupnin za kmetijska zemljišča
Cenik zakupnin velja za kmetijska zemljišča v lasti in upravljanju Občine Metlika. Izhodišče za določitev zakupnine so katastrski podatki, ob upoštevanju dejanske rabe zemljišča in dejanske proizvodne sposobnosti zemljišča.
+---------------+----------+---------+----------+
|Katastrska   |Katastrski| Letna |  Letna |
|kultura    |razred  |zakupnina| zakupnina|
|        |     |v SIT/ ha| v EUR/ha |
+---------------+----------+---------+----------+
|vrt      | 1 – 8  |29.000,00|  121,015|
+---------------+----------+---------+----------+
|njiva     | 1 – 3  |21.000,00|  87,631|
+---------------+----------+---------+----------+
|njiva     | 4 – 6  |20.000,00|  83,459|
+---------------+----------+---------+----------+
|njiva     | 7 – 8  |17.000,00|  70,940|
+---------------+----------+---------+----------+
|travnik    | 1 – 2  |19.000,00|  79,286|
+---------------+----------+---------+----------+
|travnik    | 3 – 4  |16.000,00|  66,767|
+---------------+----------+---------+----------+
|travnik    | 5 – 6  |13.000,00|  54,248|
+---------------+----------+---------+----------+
|travnik    | 7 – 8  |10.000,00|  41,729|
+---------------+----------+---------+----------+
|pašnik     | 1 – 2  | 8.000,00|  33,383|
+---------------+----------+---------+----------+
|pašnik     | 3 – 4  | 6.000,00|  25,038|
+---------------+----------+---------+----------+
|pašnik     | 5 – 6  | 4.000,00|  16,692|
+---------------+----------+---------+----------+
|pašnik     | 7 – 8  | 2.000,00|   8,346|
+---------------+----------+---------+----------+
|pašnik –    |     | 2.000,00|   8,346|
|porasel z   |     |     |     |
|gozdnim    |     |     |     |
|drevjem    |     |     |     |
+---------------+----------+---------+----------+
|sadovnjak   | 1 – 4  |24.000,00|  100,150|
+---------------+----------+---------+----------+
|sadovnjak   | 5 – 8  |20.000,00|  83,459|
+---------------+----------+---------+----------+
|vinograd    | 1 – 3  |20.000,00|  83,459|
+---------------+----------+---------+----------+
|vinograd    | 4 – 6  |18.000,00|  75,113|
+---------------+----------+---------+----------+
|vinograd    | 7 – 8  |15.000,00|  62,594|
+---------------+----------+---------+----------+
– Posamezne katastrske občine so razdeljene v območja (priloga 1).
– Na območjih z ugodno lego ali večjim povpraševanjem se zakupnina lahko poveča za 20%.
– Na območjih, ki so demografsko ali kmetijsko ogrožena, se zakupnina lahko zmanjša za 20%.
– Zakupniki, ki imajo v zakupu več kot 3 ha zemljišč, imajo glede na obseg, 15% popust pri zakupnini.
– Zemljišča se oddajajo v zakup na podlagi javne ponudbe za zakup zemljišč. Prva ponudba se določi po ceni, določeni v tem ceniku. V primeru neuspešne ponudbe za zakup, se lahko zakupnina na ponovljeni ponudbi zniža do 50% glede na predhodno ponudbo.
– Zakupnina se prilagaja ponudbi in povpraševanju ter naravnim pogojem na zemljiščih. V primeru, da je ugotovljena drugačna raba ali drugačna proizvodna sposobnost zemljišč, kot je v katastru, se lahko določi višina zakupnine na podlagi dejanskega stanja.
– Zakupnikom, ki s soglasjem občine na zemljiščih obnovijo nasad ali usposobijo zemljišče za kmetijsko rabo oziroma čistijo ali vzdržujejo večji obseg kmetijskih zemljišč (npr. celotno kmetijo) v lasti Občine Metlika, se lahko za določen čas zakupnina zmanjša. Zmanjšana zakupnina, ne glede na katastrsko kulturo in razred, za vsa zemljišča znaša 5.000,00 SIT/ha oziroma 20,865 EUR/ha.
– Zakupnina za posamezno zakupno pogodbo ne more biti nižja kot 6.000,00 SIT oziroma 25,038 EUR na leto.
– Zakupniku se lahko v pogodbi odobri obročno odplačevanje zakupa.
– O povišanju, znižanju ali oprostitvi plačila zakupnine za določeno dobo zaradi razlogov iz prejšnjih točk tega cenika oziroma drugih razlogov (sprememba kulture, morebitna socialna ogroženost zakupnika …) in o odobritvi obročnega odplačevanja zakupnine odloča župan ob sklenitvi pogodbe.
– V primeru, da nastopi obveznost plačila davka na dodano vednost, ga plača zakupnik.
Objavljene cene so brez davka na dodano vrednost, ki ga plača vlagatelj.
Za preračunavanje označenih cen v evrih je uporabljen centralni paritetni tečaj (1 EUR = 239,64 SIT).
Št. 1/2006
Metlika, dne 20. julija 2006
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l.r.
   PRILOGA 1
 
  Seznam katastrskih občin po območjih:
  a) nižinsko območje: k.o. Božakovo, Radoviči, Rosalnice, Metlika,
Primostek, Podzemelj, Krasinec, Dobravice, Gradac
  b) višinsko območje: k.o. Drašiči, Slamna vas, Grabrovec, Bušinja vas,
Radovica, Hrast pri Jugorju, Bereča vas, Bojanja vas, Dole, Lokvica

AAA Zlata odličnost