Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006

Kazalo

3476. Odlok o lokacijskem načrtu za območje Njegoševe ceste v Ljubljani, stran 8562.

Na podlagi 23., 171. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03 – ZZK-1) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 32. seji dne 10. 7. 2006 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu za območje
Njegoševe ceste v Ljubljani
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet lokacijskega načrta)
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za ureditev območja Njegoševe ceste v Ljubljani (v nadaljevanju: LN), ki obsega Njegoševo cesto od priključka na Roško cesto do priključka na Masarykovo cesto, del Bohoričeve ulice, del Poljanske ceste ter območje Kliničnega centra sever, del območja Onkološkega inštituta, območje med Poljansko cesto in Ljubljanico v pasu med Poljanskim mostom in novim mostom pri Cukrarni.
S tem odlokom se določi meje ureditvenega območja LN, prostorske ureditve, pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje, prometne ureditve, ureditve komunalne in energetske infrastrukture, pogoje za varovanje okolja, faznost izvedbe prostorskih ureditev ter obveznosti investitorjev in izvajalcev.
LN je izdelal Panprostor d.o.o., Ljubljana pod št. LN-10/03 v marcu 2006.
2. člen
(strokovne podlage)
Strokovne podlage za izdelavo LN so:
– idejni projekt rekonstrukcije ceste (City Studio, 2001, 2002),
– projekt PGD novega mostu čez Ljubljanico, (Kobe-Arhe, 1998),
– študija lahke mestne železnice (TTK Karlsruhe, 2001),
– študija presoje vplivov na okolje (ENET, 2003),
– projekt Parkirna hiša Šarabon (ABiro in ŠKŠ, 2003),
– zazidalna zasnova dela območja urejanja CO 7/4 Vodovod-Kanalizacija (Panprostor, 2004),
– projekt urgentnih poti in stavbe urgence (DIA studio, 2005),
– projekt dozidave objekta DTS (DIA studio, 2006),
– KC-heliport lokacijske smernice za heliport (AP air planning in IZTR, 2004),
– zunanja ureditev območja Klinični center – jug (LUZ, 2005),
– projekt objekta TRT (Emonaprojekt, 2005),
– gradnja vodovoda in kanalizacije zaradi rekonstrukcije Njegoševe ceste. št. 2210 V, 2888 K (VO-KA, 2004),
– idejna rešitev preureditev elektroenergetskega omrežja zaradi rekonstrukcije Njegoševe ceste – idejna rešitev št. 02/06 (Elektro Ljubljana, 2006),
– idejna zasnova plinovodnega in vročevodnega omrežja za območje Njegoševe ceste, št. R-78-D/2006 (Energetika Ljubljana, 2006).
3. člen
(sestavni deli LN)
LN je sestavljen iz besedila in kartografskega dela ter prilog:
Besedilo:
– odlok,
– obrazložitev.
 
Kartografski del, ki obsega naslednje načrte:
1. Izsek iz dolgoročnega plana                  M 1:5000
2. Območje LN, funkcionalne enote in meje območij urejanja    M 1:1000
3. Katastrski načrt                       M 1:1000
4. Topografski načrt                       M 1:1000
5. Odstranitev objektov                     M 1:1000
6. Nova parcelacija                       M 1:1000
7. Ureditvena situacija                      M 1:500
8. Prometno tehnična situacija                  M 1:1000
9. Vzdolžni profil ceste                  M 1:100/1:1000
10. Normalni prečni profil ceste                 M 1:100
11. Zbirni načrt komunalnih vodov                M 1:500.
 
 
 
Priloge:
1. Povzetek za javnost,
2. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
3. Zakoličbeni podatki,
4. Seznam lastnikov zemljišč,
5. Ocena stroškov izvedbe LN.
II. MEJA UREDITVENEGA OBMOČJA
4. člen
(ureditveno območje LN)
Ureditveno območje LN obsega: obstoječo Njegoševo cesto, Lipičevo ulico, predviden podaljšek Njegoševe ceste preko Ljubljanice do križišča z Roško cesto, del Bohoričeve ulice od križišča z Njegoševo cesto do križišča z Japljevo ulico, del Poljanske ceste od križišča z Roško cesto do Ambroževega trga ter območja parkirne hiše KC ter urgence Kliničnega centra ob Bohoričevi ulici, stavbe Meksike in Poliklinike, del Onkološkega inštituta in stavbe med Poljansko cesto in Ambroževim trgom.
Ureditveno območje LN obsega naslednja območja: CT 48 – Njegoševa cesta, ter dele območij urejanja: CT 36 – Ilirska ulica (Rozmanova-Hrvatski trg), CT 40 – Prisojna ulica, CT 41 Bohoričeva ulica, CT 45 – Hrvatski trg, CT 46 – Roška cesta, CT 38 – Njegoševa cesta, CT 50 – Poljanska cesta (Resljeva-Roška), CT 61 – Rozmanova ulica, CV 6 – Ljubljanica, CO 5/7 – Chemo, CO 5/5 – Friškovec, CR 5/9 – Hrvatski trg, CI 6/9 – Bohoričeva ulica, CI 6/11 – Univerzitetni klinični center, CI 6/15 – Pediatrična klinika, CI 6/16 – Univerzitetni klinični center, CO 7/4 – Vodovod – Kanalizacija, CS 7/4 – Cukrarna, CI 7/19 – Šolski center Poljane in CS 7/13 – Ambrožev trg.
Ureditveno območje LN obsega naslednje parcele:
– k. o. Šentpeter (koda k.o. 1726):
parc. št. 195, 282, 284, 285, 289/1, 300/1, 300/2, 300/3, 300/7, 300/8, 300/9, 300/10, 311, 326/1, 326/2, 329/1, 329/2, 338, 339, 342/2, 343, 344/1, 345, 347/3, 347/4, 347/5, 347/6, 347/10, 348/1, 348/3, 348/5, 348/6, 348/7, 348/8, 392/1, 392/2, 392/4, 393/1, 393/2, 393/3, 396/2, 397/1, 398/1, 399/1, 399/2, 399/4, 399/8, 399/11, 399/12, 400/1, 400/2, 401/1, 401/2, 402/1, 408 in 411/1;
– k.o. Poljansko predmestje (koda k.o. 1727):
parc. št. 173/1, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182/1, 182/4, 183/1, 183/2, 183/3, 184/1, 184/2, 184/3, 184/4, 184/5, 185/2, 186, 188, 189, 190, 191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 192/1, 192/2, 192/3, 192/4, 192/5, 193/1, 193/2, 194, 195, 363/5, 363/7, 373/1, 373/3, 373/12, 373/14, 373/15, 374/1, 374/2, 375/1, 375/2, 376, 377/3, 378, 396, 397, 399, 524, 525/1, 529/1 in 532/1;
– k. o. Tabor (koda k.o. 1737):
parc. št. 3176, 3211, 3633, 3634, 3635, 3637, 3638, 3777, 3778, 3819, 3820, 3821, 3831, 3832, 3837, 3839, 3841, 3842 in 3843.
Površina ureditvenega območja LN znaša 75.040 m2.
Meja ureditvenega območja LN je določena v načrtu št. 2. Območje LN, funkcionalne enote in meje območij urejanja.
5. člen
(definicije gradbene meje in gradbene linije)
Oznake v kartografskem delu LN imajo naslednji pomen:
– gradbena meja (GM) je linija, katere objekti ne smejo preseči, lahko pa se je dotikajo,
– gradbena linija (GL) je linija, katere se objekti morajo dotikati, ne smejo pa je preseči.
Oznake iz prejšnjega odstavka tega člena so za posamezne f. e. prikazane v načrtu št. 7. Ureditvena situacija.
III. FUNKCIONALNA DELITEV IN FUNKCIJE OBMOČJA
6. člen
(delitev na funkcionalne enote)
Delitev ureditvenega območja LN na funkcionalne enote (f. e.) s podatki o območjih urejanja, v katerih se ta f.e. nahaja:
f. e. 1 Njegoševa cesta:
CT 48 – Njegoševa cesta
CT 36 – Ilirska ulica (Rozmanova ulica – Hrvatski trg)
CT 40 – Prisojna ulica
CT 45 – Hrvatski trg
CT 38 – Njegoševa cesta
CV 6 – Ljubljanica
CO 5/7 – Chemo
CO 5/5 – Friškovec
CR 5/9 – Hrvatski trg
CI 6/11 – Univerzitetni klinični center
CI 6/16 – Univerzitetni klinični center
CI 6/15 – Pediatrična klinika
f. e. 4 Bohoričeva ulica:
CT 41 Bohoričeva ulica
CI 6/9 – Bohoričeva ulica
CI 6/11 – Univerzitetni klinični center
f. e. 5 Roška cesta:
CT 48 – Njegoševa cesta
CT 46 – Roška cesta
CO 7/4 – Vodovod – Kanalizacija
CS 7/4 – Cukrarna
f. e. 6 Poljanska cesta:
CT 46 – Roška cesta
CT 50 – Poljanska cesta (Resljeva-Roška)
CT 61 – Rozmanova ulica
CO 7/4 – Vodovod – Kanalizacija
CI 7/19 – Šolski center Poljane
CS 7/13 – Ambrožev trg
f. e. 7 Most čez Ljubljanico:
CT 48 – Njegoševa cesta
CV 6 – Ljubljanica
f. e. 8 Poljanski nasip:
CO 7/4 – Vodovod – Kanalizacija
f. e. 9 Meksika in Parkirna hiša klinični center (v nadaljevanju: PH KC):
CI 6/11 – Univerzitetni klinični center
f. e. 10 Diagnostični terapevtski servis – zahod (v nadaljevanju: DTS, urgenca):
CI 6/11 – Univerzitetni klinični center
f. e. 11 Poliklinika:
CT 45 – Hrvatski trg
CI 6/11 – Univerzitetni klinični center
f. e. 12 Diagnostični terapevtski servis – sever (v nadaljevanju: DTS, heliport):
CI 6/11 – Univerzitetni klinični center
f. e. 13 Paviljon Teleradio terapija (v nadaljevanju: TRT):
CI 6/16 – Univerzitetni klinični center
7. člen
(namembnosti funkcionalnih enot)
f. e. 1, 4, 5, 6, 7
Območje je namenjeno ureditvam za motorna vozila, javni potniški promet, kolesarje in pešce, zelenim površinam ob cesti ter gradnji komunalnega omrežja.
f. e. 8
Območje je namenjeno stanovanjskim, poslovnim in centralnim dejavnostim.
f. e. 9
Območje je namenjeno ureditvam za mirujoči promet ter v manjši meri za zdravstveno, poslovno in stanovanjsko dejavnost.
f. e. 10
Območje je namenjeno ureditvam za zdravstvo ter ureditvam prometnih povezav in dostopov, predvsem za potrebe Kliničnega centra.
f. e. 11
Območje je namenjeno ureditvam za zdravstvo ter ureditvam površin za mirujoči promet za potrebe Kliničnega centra.
f. e. 12
Območje je namenjeno ureditvam za zdravstvo ter ureditvam za heliport.
f. e. 13
Območje je namenjeno ureditvam za zdravstvo.
IV. URBANISTIČNO, PROMETNO, ARHITEKTURNO
IN KRAJINSKO UREJANJE
1. PROMETNO UREJANJE
8. člen
(profili cest)
Profili cest so:
f. e. 1 – Njegoševa cesta
odsek 6
Njegoševa cesta (minimalni profil):
– hodnik                         min 1,75 m
– kolesarska steza                      1,75 m
– vozišče JPP                         3,25 m
– vozišče                         3 x 3,25 m
– kolesarska steza                      1,75 m
– hodnik                         min 1,75 m
skupaj                           20,00 m;
 
odsek 7
Njegoševa cesta (med Prisojno ulico in Vrhovčevo ulico):
– hodnik                           2,50 m
– kolesarska steza                      1,75 m
– vozišče JPP                         3,25 m
– vozišče                         2 x 3,25 m
– vozišče JPP                         3,25 m
– zelenica                          1,75 m
– kolesarska steza                      1,60 m
– zelenica                          2,50 m
– hodnik                         min 1,75 m
skupaj                           24,85 m;
 
odsek 8
Njegoševa cesta (med Vrhovčevo ulico in Ilirsko ulico):
– hodnik                           2,00 m
– kolesarska steza                      1,75 m
– vozišče JPP                         3,25 m
– vozišče                         2 x 3,25 m
– postajališče JPP                      3,25 m
– postajališče                        2,00 m
– kolesarska steza                      1,75 m
– zelenica                          2,00 m
– hodnik                           3,00 m
skupaj                           25,50 m;
 
odsek 9
Njegoševa cesta (med Ilirsko ulico in Zaloško cesto):
– hodnik                         min 2,20 m
– kolesarska steza                      1,75 m
– vozišče JPP                         3,25 m
– vozišče                         3 x 3,25 m
– zelenica                          2,00 m
– kolesarska steza                      2,00 m
– hodnik                         min 2,00 m
skupaj                           22,75 m;
 
odsek 10
Njegoševa cesta (med Zaloško cesto in mostom):
– hodnik                           2,00 m
– kolesarska steza                      1,85 m
– vozišče JPP                         3,25 m
– vozišče                         3 x 3,25 m
– kolesarska steza                      1,75 m
– hodnik                           2,00 m
skupaj                           20,60 m;
 
f. e. 7 – Most čez Ljubljanico
odsek 11
Njegoševa cesta (most čez Ljubljanico):
– robni hodnik                        1,20 m
– vozišče JPP                         3,25 m
– vozišče                         2 x 3,25 m
– vozišče JPP                         3,25 m
– robni hodnik                        1,20 m
skupaj                           15,40 m;
 
f. e. 5 – Roška cesta
odsek 12
Njegoševa cesta (med mostom in Roško cesto):
– hodnik                           3,65 m
– vozišče JPP                         3,25 m
– vozišče                         2 x 3,25 m
– vozišče JPP                         3,25 m
skupaj                            16,65 m
 
delno ločeno od cestišča
– kolesarska steza                      2,20 m
– hodnik                           2,50 m
skupaj                            4,70 m;
 
f. e. 6 – Poljanska cesta
odsek 13
Poljanska cesta
– hodnik                           1,60 m
                 (razen pri zožitvah in razširitvah)
– kolesarska steza                      2,00 m
– vozišče JPP                         3,25 m
– vozišče                         2 x 3,25 m
– hodnik                           2,25 m
skupaj samo vozni pasovi                   9,75 m;
 
f. e. 4 – Bohoričeva ulica
odsek 14
Bohoričeva ulica (med Njegoševo cesto in Japljevo ulico):
– hodnik                         min. 1,60 m
– kolesarska steza                      1,75 m
– vozišče                         2 x 3,25 m
– pas za zavijanje (0, 1 ali 2)         0, 1 ali 2 x 3,25 m
– kolesarska steza                      1,75 m
– hodnik                         min. 1,60 m
skupaj                  min. od 13,20 m do 19,7 m;
9. člen
(križišča in cestna signalizacija)
Križišča in priključki so:
f. e. 1 – Njegoševa cesta
– Njegoševa cesta, Friškovec (priključek na Njegoševo cesto z levim zavijanjem),
– Njegoševa cesta, Šmartinska cesta – jug (priključek za desno – desno zavijanje),
– Njegoševa cesta, Prisojna ulica, Bohoričev ulica (semaforizirano štirikrako križišče ulice – možno zavijanje na Njegoševo cesto v smeri prometa),
– Njegoševa cesta, Vrhovčeva ulica (semaforizirano štirikrako križišče – možno zavijanje na Njegoševo cesto v smeri prometa),
– Njegoševa cesta, Poliklinika (priključek za desno – desno zavijanje),
– Njegoševa cesta, Ilirska ulica, parkirna hiša Šarabon (semaforizirano štirikrako križišče – možno zavijanje na Njegoševo cesto v smeri prometa ter prečenje Njegoševe ceste),
– Njegoševa cesta, Trubarjeva cesta, Zaloška cesta (polno semaforizirano štirikrako križišče);
f. e. 5 – Roška cesta
– Njegoševa cesta, Poljanska cesta, Roška cesta (polno semaforizirano štirikrako križišče – ni možno zavijanje v Poljansko v smeri centra razen za javni potniški promet);
f. e. 6 – Poljanska cesta
– Poljanska cesta, Rozmanova ulica (semaforizirano trikrako križišče – zavijanje s Poljanske ceste na Rozmanovo ulico ni možno).
10. člen
(uvozi na zemljišča stavb in dovozne poti)
Dopustni so samo uvozi in izvozi (v nadaljevanju: uvozi), ki so določeni v načrtu št. 7. Ureditvena situacija, in sicer:
f. e. 1 – Njegoševa cesta
zahodna stran:
– uvozi, ki ostajajo na isti lokaciji: U-41, U-40, U-38, U-37, U-36, U-35, U-33, U-32, U-29, U-27, U-21, U-20,
– ukinjeni uvozi: U-26 (sekundarni uvoz), U-28 (sekundarni uvoz), U-31 (nadomesti ga U-30),
– dopustni novi uvozi: U-30, U-100, U-101;
vzhodna stran:
– uvozi, ki ostajajo na isti lokaciji: U-25, U-22;
f. e. 4 – Bohoričeva ulica
severna stran:
– uvozi, ki ostajajo na isti lokaciji: U-80, U-81, U-82, U-83, U-84, U-85, U-86;
južna stran:
– novi uvozi: U-88.
f. e. 6 – Poljanska cesta
Poljanska cesta:
– ukinjeni uvozi: U-60, U-61, U-62, U-64 (uvozi se ne nadomeščajo),
– uvoz U-63 je namenjen samo intervencijskim vozilom;
Ambrožev trg:
– uvoz, ki ostane na isti lokaciji: U-71,
– novi uvoz: U-70.
f. e. 9 – Meksika in PH KC
vzhodna stran Njegoševe ceste:
– uvozi, ki ostajajo na isti lokaciji: U- 34.
11. člen
(neoviran dostop)
Na prehodih za pešce morajo biti pločniki poglobljeni na nivo cestišča in poglobitve kontrastno označene.
Vsa semaforizirana križišča morajo biti opremljena z zvočno signalizacijo za slepe in slabovidne.
Do vseh objektov v javni rabi mora biti zagotovljen neoviran dostop in vstop (brez grajenih in komunikacijskih ovir) za funkcionalno ovirane osebe. Tem mora biti omogočen samostojen in varen dostop do prostorov, ki so namenjeni javni rabi, in uporaba teh prostorov.
12. člen
(javni promet)
Javni promet v ureditvenem območju LN je omogočen z avtobusi po celotni Njegoševi in Poljanski cesti. Na Njegoševi cesti sta za javni potniški promet predvidena ločena vozna pasova.
Lokacije postajališč za avtobusni promet so določene v načrtu št. 7. Ureditvena situacija, in sicer:
f. e. 1 – Njegoševa cesta
– na Njegoševi cesti med Ilirsko ulico in Vrhovčevo ulico (na vzhodni strani na voznem pasu v dolžini 40 m, na zahodni strani na voznem pasu rezerviranem za javni potniški promet v dolžini 40 m);
f. e. 6 – Poljanska cesta
– na Poljanski cesti med Roško cesto in Rozmanovo ulico (na severni strani v dolžini 35 m na dosedanji lokaciji in na južni strani v dolžini 30 m pred objektom Poljanska cesta 26).
Postajališča se uredijo z enotnimi mestnimi nadstrešnicami.
13. člen
(kolesarski in peš promet)
Kolesarski in peš promet sta urejena vzdolž celotne Njegoševe in Poljanske ceste ter Bohoričeve ulice s kolesarskimi stezami in hodniki za pešce. Širina hodnika za pešce je praviloma 1,6 m, širina kolesarske steze 1,75 m, v nadaljevanju pa so določene minimalne širine za posamezne f. e.
f. e. 1 – Njegoševa cesta
– delne zožitve hodnika za pešce so na zahodni strani Njegoševe ob cerkvi Sv. Petra na širino 1 m,
– pri objektu Prisojna ulica 7 se na dolžini 15 m hodnik za pešce in kolesarska steza združita v kombinirano površino, široko najmanj 2,57 m;
f. e. 1, 5 in 7 – Njegoševa cesta, Roška cesta, Most čez Ljubljanico
– kolesarjem in pešcem je namenjena spodnja etaža mostu čez Ljubljanico na nivoju Poljanskega nasipa,
– povezava med nivojem Njegoševe ceste (Roške ceste) in nivojem spodnje etaže mostu poteka na desnem bregu Ljubljanice preko 5% klančine za pešce in kolesarje (dvosmerna kolesarska steza) na vzhodni strani cestišča ter na zahodni strani preko stopnišča za pešce in 6% klančine za kolesarje,
– na levem bregu Ljubljanice sta kolesarska steza in hodnik za pešce speljana na zahodni strani ceste preko 5% klančine, na vzhodni strani pa preko 4% klančine;
f. e. 6 in 8 – Poljanska cesta, Poljanski nasip
– obojestranska steza za kolesarje je med križiščem z Rozmanovo ulico in križiščem z Roško in Njegoševo cesto speljana po dovozni cesti ob parku na Ambroževem trgu in se na Poljansko cesto priključuje preko klančin ob Njegoševi cesti.
2. KRAJINSKO UREJANJE
14. člen
(odstranitve drevesne strukture)
f. e. 1 – Njegoševa cesta
vzhodna stran
– pri Stomatološki kliniki se drevored 14 črnih topolov (Populus nigra) odstrani v celoti, pri parkirni hiši Šarabon se odstrani 1 divji kostanj (Aesculus hippocastanum),
– ob križišču Njegoševe ceste s Šmartinsko cesto se odstrani 6 brez (Betula pendula) in 1 javor (Acer platanoides),
– med križiščem Njegoševe ceste s Šmartinsko in Masarykovo cesto se v celoti odstrani drevored 12 javorjev (Acer platanoides);
zahodna stran
– pri Hrvatskem trgu se odstrani 5 manjših dreves: (4 črni topoli (Populus nigra), 1 javor (Acer platanoides), ki rastejo izven eliptične škarpe trga;
f. e. 5 – Roška cesta
vzhodna stran
– med Poljansko cesto in Cukrarno se odstrani 5 dreves: 1 veliki jesen (Fraxinus excelsior), 1 platana (Platanus acerifolia), 2 divja kostanja (Aesculus hippocastanum), 1 lipovec (Tilia cordata);
f. e. 6 – Poljanska cesta
južna stran
– pred objektom Poljanska cesta 26 se zaradi razširitve ceste odstrani en manjši divji kostanj (Aesculus hippocastanum);
f. e. 7 – Most čez Ljubljanico
severni breg
– zaradi deviacije Vrazovega trga (ceste) na trasi Njegoševe ceste (znižanje terena) se nadomesti del kostanjevega drevoreda ob Ljubljanici, to je 5 divjih kostanjev (Aesculus hippocastanum), in odstrani 1 javor (Acer platanoides);
f. e. 8 – Poljanski nasip
– predlog krajinske ureditve v območju urejanja CO7/4 – Vodovod – Kanalizacija ob severni dovozni poti do parka na Ambroževem trgu se pridobi z natečajem za ureditev celotne f. e. 8;
f. e. 11 – Poliklinika
– pred Polikliniko se odstrani del parka, in sicer 5 rdečih borov (Pinus sylvestris), 2 brezi (Betula pendula) in 2 macesna (Larix decidua),
– med Polikliniko in Meksiko se odstranijo 1 javor (Acer platanoides) in 3 breze (Betula pendula);
velja za vse f. e.
– dopustna je odstranitev tudi drugih dreves, v kolikor onemogočajo izvedbo gradenj in ureditev, predvidenih s tem LN.
15. člen
(parkovne ureditve in javni prostori)
Vse parkovne ureditve in ureditve javnih prostorov se izvedejo sočasno z ureditvijo cest, in sicer:
f. e. 1 – Njegoševa cesta
zelenica razcep
– na razcepu »stare Šmartinske ceste« od Njegoševe ceste se uredi pravokotni izvoz in ob njem zelenica, zasadi se vrsta 7 kostanjev (Aesculus hippocastanum);
zelenica pri Šempetrski kasarni
– po odstranitvi Šempetrske kasarne se uredi zelenica pred novo predvideno zgradbo z drevoredom iz 22 vitkih dobov (Quercus robur f. fastigiata) vzdolž ceste ter 8 vitkimi dobi (Quercus robur f. fastigiata) in dvema kostanjema (Aesculus hippocastanum);
f. e. 5 – Roška cesta
ureditev ob objektu Cukrarna
– vzhodno od Njegoševe ceste se med kolesarsko stezo in koridorjem ceste ob Njegoševi cesti zasadi drevored vitkega doba (Quercus robur f. fastigiata), uredi pešpot, ter zasadi nekaj vrst cvetočega nizkega drevja in dišečih grmovnic. Brežino pod hodnikom za pešce se zasadi s prileglim kotoneastrom (Cotoneaster adpressus),
– zahodno od Njegoševe ceste se v vrsti zasadijo 4 jeseni (Fraxinus excelsior) ter uredi niša s klopmi;
f. e. 6 – Poljanska cesta
Poljanska cesta
– ob Poljanski cesti med križiščem z Njegoševo cesto in Ambroževim trgom se na severni strani zasadi drevored češenj (Prunus padus);
f. e. 7 – Most čez Ljubljanico
ureditev ob reki – levi breg
– ob reki se uredi park s sprehajalno potjo, ki vključuje tudi dostop do vode in vleko za čolne, ki vključuje vzdolžno cesto s pločnikom, zelenico in drevesi. Kostanjev drevored se dopolni;
ureditev ob Vrazovem trgu
– ob severnem robu ceste se zasadi drevored jerebike (Sorbus aucuparia);
f. e. 8 – Poljanski nasip
ploščad pred objektom Ambrožev trg 7
– ploščad pred objektom Ambrožev trg 7 se uredi kot reprezentativni predprostor glavne fasade spomeniško varovane baročne stavbe. Ploščad je neozelenjena. Trg se z ureditvijo naveže na spodnjo dostopno cesto in park Ambrožev trg;
f. e. 11- Poliklinika
parki pri Polikliniki
– obstoječi parki pri Polikliniki se preoblikujejo v »žepne parke«. Dopustna je postavitev nadstrešnice za kolesa. Severovzhodno od križišča Njegoševe ceste in Ilirske ulice je dopustno postaviti prostorsko instalacijo.
velja za vse f. e.
– vrsta zasaditev je lahko drugačna od predpisane, vendar izbrana vrsta v svojih značilnostih ne sme odstopati od bistvenih značilnosti določenega drevja in grmovja.
3. ODSTRANITVE OBJEKTOV
16. člen
(odstranitve objektov)
Za odstranitev so določeni naslednji objekti, prikazani na načrtu št. 5 Odstranitve objektov:
f. e. 1 – Njegoševa cesta
– Lipičeva ulica 2 – trakt Šempetrske kasarne (odstranitev ni vezana na ureditev ceste in se lahko izvede kasneje);
f. e. 4 – Bohoričeva ulica
– Bohoričeva ulica 1 (Šmartinska 2);
f. e. 5 – Roška cesta
– Ambrožev trg 3 – skladiščni del Cukrarne (povezovalni trakt med proizvodnim in upravnim delom);
f. e. 6 – Poljanska cesta
– Poljanska cesta 39, 41, 43, 49 in 49a
f. e. 8 – Poljanski nasip
– Poljanska cesta 45b; 45
f. e. 9 – Meksika in PH KC
– Njegoševa cesta 8;
f. e. 10 – DTS, urgenca
– Njegoševa cesta 4a;
f. e. 11 – Poliklinika
– nadstrešnica vhoda v objekt Poliklinike (Njegoševa 4).
V vseh f. e. se odstranijo pomožni objekti, določeni v načrtu št. 5 Odstranitve objektov.
17. člen
(dopustni posegi na objektih, ki se odstranijo v kasnejših fazah)
Na vseh objektih, ki so predvideni za odstranitev, so dopustna le redna vzdrževalna dela.
4. LOKACIJSKI POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO
18. člen
(f. e. 4 – Bohoričeva ulica)
Nadomestna gradnja
Dopustna je gradnja objekta, ki lahko delno nadomesti odstranjeni objekt Bohoričeva 1.
maksimalni gabariti:
– horizontalni gabariti so zamejeni z obstoječimi objekti in gradbenimi mejami (GM),
– višina objekta lahko obsega eno kletno etažo, pritličje, eno nadstropje in mansardo (1K+P+1N+M);
namembnost:
– dopustna je stanovanjska namembnost z možnostjo mirne poslovne dejavnosti v pritličju.
19. člen
(f. e. 7 – Most čez Ljubljanico)
Most čez Ljubljanico je izveden v dveh etažah. Zgornja etaža mostu je namenjena motornemu prometu, spodnja pa kolesarjem in pešcem. Most ne sme moteče vplivati na poglede iz Šempetrskega mostu na Plečnikove zapornice. Plovnost pod mostom mora biti zagotovljena. Most ne sme imeti vmesnih podpornikov; podporniki smejo biti le na bregovih Ljubljanice. Vmesna odprtina mostu mora prevajati stoletne vode (Q100) z minimalno 100 cm dodatne varnostne višine.
20. člen
(f. e. 8 – Poljanski nasip)
Obstoječi objekti Ambrožev trg 5, 6 in 7 se ohranijo v celoti. Poleg vzdrževalnih in investicijsko vzdrževalnih del so dopustne tudi vse rekonstrukcije, ki ne posegajo oziroma spreminjajo zunanjega gabarita objektov.
V objektu Ambrožev trg 7 so dopustne spremembe namembnosti oziroma rabe v stanovanjsko in poslovno namembnost s centralnim dejavnostmi (trgovska, gostinska, kulturna) v pritličju. Vsi posegi v objekt Ambrožev trg 7 se smejo izvajati le s soglasjem pristojne službe varstva kulturne dediščine.
V objektu Ambrožev trg 5 in 6 so dopustne spremembe namembnosti oziroma rabe v poslovno, stanovanjsko in socialno varstveno namembnost.
Obstoječa garažna hiša arhitekta Severja se ohranja v celoti. Dopustna so vzdrževalna in investicijsko vzdrževalna dela. Zunanji izgled garažne hiše se ne sme bistveno spremeniti.
Na severni strani Poljanske ceste se predvidijo novi objekti A, B in C ter D in E, ki oblikujejo stavbni kare z notranjim atrijem.
maksimalni gabariti:
– horizontalni gabariti so zamejeni z obstoječimi objekti, gradbenimi linijami (GL) in gradbenimi mejami (GM);
– objekt C mora v tlorisnih in višinskih gabaritih ter v ključnih elementih arhitekturne zasnove fasade posnemati obstoječi objekt Poljanska cesta 41;
– objekta A in B morata z višinskim gabaritom, višino venca in strehe ter naklonom strehe predstavljati interpolacijo med novim objektom C in obstoječim objektom Ambrožev trg 7;
– skozi objekt A mora biti izveden javni prehod v atrij minimalne širine 4 m;
– objekt D mora z višinskim gabaritom, višino venca in strehe ter naklonom strehe slediti sosednjemu objektu (Ambrožev trg 7);
– objekt E ima obvezen vertikalen gabarit pritličje (P) in dopustno prvo nadstropje (1N). Streha mora biti ravna ali v rahlem naklonu (do 10°), lahko je zazelenjena. Maksimalna višina strehe (Vs) je + 8,0 m (301,5 m.n.v.);
namembnost:
– dopustna namembnost objektov ob Poljanski cesti (objekti A, B in C) je stanovanjska in poslovna s centralnim dejavnostmi (trgovska, gostinska, kulturna) v pritličju.
– v objektih orientiranih proti parku in parkirni hiši (objekt D in E) je dopustna poslovna, stanovanjska in socialno varstvena namembnost,
ostala določila:
– pred odstranitvijo objekta Poljanska 45b je treba rekonstruirati objekte Ambrožev trg 5 oziroma 6 ali zgraditi objekta D oziroma E za potrebe obstoječe dejavnosti objekta Poljanska 45b.
Med Poljansko cesto in obstoječo parkirno hišo sta predvidena poslovna objekta – palači F in G.
maksimalni gabariti:
– horizontalni gabariti so zamejeni z gradbenimi mejami (GM);
– vertikalni gabarit objektov F in G je do 2 kletni etaži, pritličje in 3 nadstropja (2K+P+3N).
– višina venca proti Poljanski cesti ne sme preseči višine venca objekta Poljanska cesta 28, višina objekta pa ne sme preseči višine obstoječe parkirne hiše.
– objekt F ima lahko na vrhu tudi terasno etažo, ki mora biti od fasade nižjih etaž na strani Poljanske ceste umaknjena v notranjost kareja za vsaj 4,5 m.
namembnost:
– v pritličju so dopustne centralne dejavnosti (trgovska, gostinska, poslovna, kulturna) v nadstropjih pa poslovna dejavnost. V zgornjih dveh etažah je dopustna stanovanjska namembnost.
ostala določila:
– glavni vhod v objekt F mora biti s Poljanske ceste nasproti vhoda v objekt Poljanska cesta 22.
Pod objekti A, B, C, D, E, F in G in poljavnim atrijem je dopustna gradnja parkirne hiše z uvozom z Ambroževega trga.
maksimalni gabariti:
– horizontalni gabariti so zamejeni z obstoječimi objekti, gradbenimi mejami kletnih etaž (GM: kleti),
– vertikalni gabarit je do 2 kletni etaži.
namembnost:
– dopustne so ureditve za mirujoči promet za potrebe obstoječih objektov in novo načrtovanih objektov s tem LN.
ostala določila:
– dostop v parkirno hišo je z Ambroževega trga.
Za vse objekte in celotno ureditev f. e. 8 velja:
Arhitekturne rešitve za novogradnje se pridobijo z javnim arhitekturnim natečajem.
21. člen
(f.e. 9 – Meksika)
Obstoječi objekt Meksike se ohranja v celoti. Poleg vzdrževalnih in investicijsko vzdrževalnih del so dopustne tudi vse rekonstrukcije, ki ne posegajo oziroma spreminjajo zunanjega gabarita objekta.
Dopustne so spremembe namembnosti oziroma rabe v stanovanjsko namembnost, hotelsko, poslovno ali zdravstveno dejavnost. Ob spremembi namembnosti ima objekt površine za mirujoči promet lahko zagotovljene tudi v sosednji parkirni hiši.
Vsi posegi v objekt se smejo izvajati le s soglasjem pristojne službe varstva kulturne dediščine.
Na vzhodni strani obstoječega objekta Meksika je dopustna dozidava – objekt H.
maksimalni gabariti:
– horizontalni gabariti so zamejeni z obstoječimi objekti, gradbenimi linijami (GL) in gradbenimi mejami (GM),
– vertikalni gabarit je do 3 kletne etaže, pritličje in 4 nadstropja (3K+P+4N). Višina dozidave mora biti enaka višini stavbe Meksike z arhitekturno usklajenimi venci in strehami,
– višina venca je 15 m, maksimalna višina slemen streh je 19 m. Streha ne sme biti v celoti ravna, nakloni streh se morajo navezovati na obstoječe naklone stavbe Meksika.
namembnost:
– dopustna je stanovanjska namembnost, hotelska, poslovna ali zdravstvena dejavnost. V kletnih etažah so dopustne ureditve za mirujoči promet,
– objekt H mora imeti v kletnih etažah urejeno parkiranje oziroma drugače zagotovljeno parkiranje.
22. člen
(f.e. 9 – PH KC)
Severno od Meksike je predvidena parkirna hiša (PH KC) – objekt I.
maksimalni gabariti:
– horizontalni gabariti so zamejeni z obstoječimi objekti in gradbenimi mejami (GM);
– pritličje parkirne hiše proti Njegoševi cesti mora biti umaknjeno v notranjost kareja, spodnji rob previsa zahodne fasade mora biti minimalno 4 m nad terenom, skladno z gradbenimi mejami (GM);
– od glavne obstoječe fasade DTS Kliničnega centra je fasada odmaknjena najmanj 31 m. Od objekta Meksika najmanj 15 m;
– vertikalni gabarit je do 3 kletne etaže, pritličje in 8 nadstropij (3K+P+8N). Venec na zahodni fasadi (Njegoševa cesta) se višinsko ujema z vencem Meksike (venec nenadkritega balkona Meksike). Višina venca je 15 m, nad to višino mora biti fasada pomaknjena v notranjost vsaj pod kotom 30 stopinj merjeno od vertikale. Maksimalna višina objekta je 26,74 m (+-0,00 = 292,40 m.n.v.) oziroma 318,4 m.n.v.;
– v f. e. 9 so v kletnih etažah dovoljene prekoračitve gradbenih mej (GM) za gradnjo prometnih poti, tako podzemnih povezovalnih poti (cest) med objekti kot uvozov in izvozov iz kletnih etaž.
namembnost:
– vse etaže so namenjene osnovnemu programu parkirne hiše, razen pritličja, kjer so v zahodnem delu obvezne centralne dejavnostmi (trgovska, gostinska, poslovna, kulturna), drugje v pritličju pa so centralne dejavnosti dopustne.
– v nadstropjih so v pasu ob zahodni fasadi, širokem največ 12 m, dopustne poslovne dejavnosti. Na jugo-zahodnem vogalu parkirne hiše (znotraj tlorisnega gabarita) je zbirno mesto za komunalne odpadke (ločeno papir, steklo, plastika in ostalo) za potrebe PH KC in Meksike.
ostala določila:
– uvoz za motorni promet je v prvi kletni etaži (K1) s strani Kliničnega centra preko suterenske navezovalne ceste, ki je priključena na Bohoričevo ulico. Peš vstopi v PH KC so na nivoju terena vsaj z zahodne in z južne strani.
– oblikovanje objekta mora biti v skladu z natečajem iz leta 1996 in določbami tega lokacijskega načrta.
23. člen
(f. e. 10 – DTS, urgenca)
Odstrani se obstoječe dovozne konstrukcije in objekte do glavne fasade Kliničnega centra (DTS) in se zgradi nova »urgenca« – objekt J.
maksimalni gabariti:
– horizontalni gabariti so zamejeni z obstoječimi objekti in gradbenimi mejami (GM),
– vertikalni gabarit je do 3 kleti, pritličje in eno nadstropje (3K+P+1N), najvišja višina strehe je 9,2 m (302,2 m.n.v.),
– v kletnih etažah je dopustna gradnja preko gradbenih meja (GM) za gradnjo podzemnih povezovalnih poti med objekti, kot uvozov in izvozov iz kletnih etaž;
namembnost:
– dopustne so zdravstvene dejavnosti in ureditve za potrebe motornega in mirujočega prometa;
ostala določila:
– objekt J je dopustno graditi v več gradbenih fazah.
24. člen
(f. e. 10 – DTS, urgenca – promet)
Dovozi do PH KC in prizidka Meksike (objektov I in H) ter do Kliničnega centra (objekt J) so predvideni z Bohoričeve ulice.
Na Njegoševi cesti so predvideni naslednji uvozi in izvozi:
– uvoz hitre urgence,
– uvoz do urgence za neurgentne uporabnike,
– uvoz do suterenskega uvoza v objekt L,
– izvoz hitre urgence,
– izvoz iz urgence za neurgentne uporabnike,
– izvoz iz PH KC in prizidka k Meksiki – objekta H.
Potek voznih poti je določen v načrtu št. 7. Ureditvena situacija. Na glavno enosmerno suterensko vozno pot, katera se začne z uvozom z Bohoričeve ulice konča pa z izvozom na Njegoševo cesto, morajo biti prometno priključeni objekti I (PH KC), J (DTS, urgenca) in H (prizidek Meksike). Omenjena vozna pot je tudi interventna pot za okoliške objekte in mora biti ustrezno dimenzionirana. Minimalna svetla višina koridorja interventne poti je 3,5 m.
25. člen
(f. e. 11 – Poliklinika)
Dopustno je odstraniti nadstrešnico nad vhodom v Polikliniko in na njenem mestu zgraditi objekt K.
maksimalni gabariti:
– horizontalni gabariti so zamejeni z obstoječimi objekti, gradbenimi linijami (GL) in gradbenimi mejami (GM);
– vertikalni gabarit je do 2 kleti, pritličje in do 2 nadstropji (2K+P+2N). višina venca mora biti poravnana z višino venca objekta Poliklinike (Vv = cca 13 m), naklon, oblika in višina strehe morajo slediti obliki obstoječe strehe objekta Poliklinika (Vs = cca 15 m).
namembnost:
– dopustna je zdravstvena dejavnost.
ostala določila:
– objekt mora biti tako funkcionalno kot oblikovno usklajen z obstoječim objektom Poliklinike. Na zahodni strani mora biti oblikovan glavni reprezentativni vhod, stranski vhod mora biti na severovzhodnem robu novega objekta.
K obstoječemu objektu Poliklinike je proti Njegoševi cesti dopustno prizidati objekt list
maksimalni gabariti:
– horizontalni gabariti so zamejeni z obstoječimi objekti, gradbenimi linijami (GL) in gradbenimi mejami (GM).
– gradbena linija (GL) proti Njegoševi cesti je poravnana s Parkirno hišo Šarabon.
– vertikalni gabarit je do 2 kleti, pritličje in do 2 nadstropji (2K+P+2N). Streha mora biti ravna, lahko je ozelenjena, maksimalna višina strehe(Vs) je 13 m, vendar ne sme preseči višine venca stare Poliklinike. Pritličje mora biti odprto in javno dostopno. Minimalna svetla višina javnega pritličja ne sme biti manj kot 3,5 m.
– za potrebe vertikalnega vozla (instalacije in komunikacije) je možno pozidati največ 40 m2 tlorisne površine v pritličju na lokaciji kot je določeno v načrtu št. 7. Ureditvena situacija;
– v kletnih etažah je dopustna gradnja preko gradbenih meja za gradnjo podzemnih povezovalnih poti med objekti, kot uvozov in izvozov iz kletnih etaž.
namembnost:
– dopustna je zdravstvena dejavnost, v prvi kletni etaži (K1) je obvezna ureditev kratkotrajnega parkiranja za neurgentno dostavo bolnikov ter za taksi vozila za celoten Klinični center. V drugi kletni etaži (K2) je možno urediti parkirna mesta za potrebe Poliklinike ali drug tehnični program za potrebe Poliklinike.
ostala določila:
– objekt mora biti funkcionalno povezan z obstoječim objektom Poliklinike ter objektom K. V pritličju je možna ureditev izvozne rampe iz podzemne etaže ter postavitev nosilnih stebrov za zgornji objekt. Stebri morajo biti okroglega profila. Objekt mora biti oblikovan lahkotno, fasada se mora likovno razlikovati od obstoječega objekta Poliklinike in objekta K.
– severovzhodno od križišča Njegoševe ceste in Ilirske ulice je dopustno postaviti prostorsko instalacijo. Instalacija mora označevati območje zdravstvenih dejavnosti ali Kliničnega centra.
Objekta K in L se lahko zgradita istočasno. Dopustna je fazna gradnja, s tem da mora biti najprej zgrajen objekt K.
26. člen
(f. e. 12 – DTS, heliport)
Dopustno je dozidati objekt DTS proti severu – objekt M.
maksimalni gabariti:
– horizontalni gabariti so zamejeni z obstoječimi objekti, gradbenimi linijami (GL) in gradbenimi mejami (GM),
– vertikalni gabarit je do treh kleti, pritličje in do treh nadstropij (3K+P+3N), najvišja višina strehe (Vs) je 18 m (310,8 m.n.v.);
namembnost:
– dopustna je zdravstvena dejavnost. V kletnih etažah so dopustne tudi ureditve za mirujoči promet ali druge tehnične servise;
ostala določila:
– objekt mora biti funkcionalno in oblikovno povezan z obstoječim objektom DTS;
Nad objektom M je dopustno zgraditi heliport – objekt N.
maksimalni gabariti:
– pristajalno vzletna ploščad heliporta lahko sega preko gradbenih meja (GM), v kolikor je iz funkcionalnih razlogov to potrebno. Kota ploščadi je 316 m.n.v. (23.20 m), iz funkcionalnih razlogov pa je lahko tudi višja.
namembnost:
– objekt N je namenjen pristajanju, oskrbi in vzletanju helikopterjev in spremljevalnemu programu;
ostala določila:
– za pridobitev gradbenega dovoljenja za heliport (objekt N) je predhodno potrebno izdelati presojo vplivov na okolje (PVO).
27. člen
(f. e. 13 – paviljon TRT)
Obstoječi podzemni objekt TRT se ohranja. Na objektu je dopustno poleg vzdrževalnih in investicijsko vzdrževalnih del izvajati vse vrste rekonstrukcij in prezidav, v kolikor ne presežejo zunanjega tlorisnega gabarita obstoječega objekta. Sprememba rabe oziroma namembnosti ni dopustna.
Dopustno je nadzidati obstoječi podzemni objekt TRT z novim objektom O.
maksimalni gabariti:
– horizontalni gabariti so zamejeni z obstoječimi objekti, gradbenimi linijami (GL) in gradbenimi mejami (GM);
– vertikalni gabarit je pritličje (P), najvišja višina strehe (Vs) je 4,5 m (295,2 m.n.v.). Streha mora biti ravna ali v rahlem naklonu (do 10°), lahko je zazelenjena.
namembnost:
– dopustna je zdravstvena dejavnost.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO
28. člen
(splošno)
Pred izdelavo projektne dokumentacije (PGD) za odstranitev obstoječih in gradnjo novih objektov ter gradnjo posameznega komunalnega omrežja za priključitev objektov nanj je predhodno potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojnega nosilca urejanja prostora.
29. člen
(plin)
Vse nove objekte v ureditvenem območju LN je dopustno priključiti na distribucijsko plinovodno omrežje. Za priključevanje novo predvidenih objektov je potrebno zgraditi nove priključne plinovode od obstoječega omrežja do načrtovanih objektov.
Načrtovane gradnje in ureditve je potrebno uskladiti z obstoječim plinovodnim omrežjem in upoštevati minimalne predpisane odmike. Predvidene prestavitve obstoječega omrežja, pogojene z novo cestno ureditvijo, se izvajajo skladno z rešitvami in pogoji, ki so za posamezne primere prestavitev določeni z Idejno zasnovo plinovodnega in vročevodnega omrežja za območje Njegoševe ceste, št. R-78-D/2006 (Energetika Ljubljana, marec 2006).
30. člen
(vročevod)
Vse nove objekte v ureditvenem območju LN je potrebno za potrebe ogrevanja in pripravo sanitarne tople vode priključiti na sistem daljinskega ogrevanja – vročevodno omrežje. Za priključevanje novo predvidenih objektov je potrebno zgraditi nove priključne vročevode od glavnega vročevoda do načrtovanih objektov.
Načrtovane gradnje in ureditve je potrebno uskladiti z obstoječim vročevodnim omrežjem in upoštevati minimalne predpisane odmike. Predvidene prestavitve obstoječega omrežja, pogojene z novo cestno ureditvijo, se izvajajo skladno z rešitvami in pogoji, ki so za posamezne primere prestavitev določeni z Idejno zasnovo plinovodnega in vročevodnega omrežja za območje Njegoševe ceste, št. R-78-D/2006 (Energetika Ljubljana, marec 2006).
31. člen
(elektrika)
Vse nove objekte v ureditvenem območju LN je potrebno priključiti na elektroenergetsko omrežje. Za priključitev predvidenih objektov je potrebno zgraditi nove transformatorske postaje, ki bodo priključene na obstoječe in novo projektirane 10 (20) kV kable. V nekaterih primerih je potrebno obstoječe priključne 10 (20) kV kable zamenjati z novimi, ki bodo imeli večjo prenosno zmogljivost.
Načrtovane posege v prostor je potrebno uskladiti z obstoječim elektroenergetskim omrežjem in upoštevati minimalne predpisane odmike. Predvidene prestavitve obstoječega omrežja, pogojene z novo cestno ureditvijo, se izvajajo skladno z rešitvami in pogoji, ki so za posamezne primere prestavitev določeni z Idejno rešitvijo preureditve elektroenergetskega omrežja zaradi rekonstrukcije Njegoševe ceste – idejna rešitev št. 02/06 (Elektro Ljubljana, februar 2006).
Nadomestitve oziroma prestavitve 110 kV kablov (RTP Center – RTP Žale in RTP Center – RTP Toplarne Moste) v ureditvenem območju LN je potrebno izvesti z enkratnimi funkcionalno zaključenimi posegi.
32. člen
(kanalizacija)
Vse nove objekte v ureditvenem območju LN je potrebno priključiti na kanalizacijsko omrežje. Za priključevanje novo predvidenih objektov je potrebno zgraditi nove priključne vode za kanalizacijo od obstoječega omrežja do načrtovanih objektov.
Načrtovane posege v prostor je potrebno uskladiti z obstoječim kanalizacijskim omrežjem in upoštevati minimalne predpisane odmike. Predvidene prestavitve obstoječega omrežja, pogojene z novo cestno ureditvijo, se izvajajo skladno z rešitvami in pogoji, ki so za posamezne primere prestavitev določeni z idejno zasnovo Gradnja vodovoda in kanalizacije zaradi rekonstrukcije Njegoševe ceste. št. 2210 V, 2888 K (VO-KA, januar 2004).
33. člen
(vodovod)
Pri rekonstrukciji komunalnih vodov vzdolž Njegoševe ceste je potrebno, da se pred samim posegom predhodno zgradi nadomestni primarni vodovod DN 300 v predvidenem komunalnem kolektorju na odseku med Masarykovo in Zaloško cesto in zgradijo predvideni vodovodi za oskrbo z vodo obstoječih objektov na vzhodni strani Njegoševe ceste vključno s Polikliniko.
Vse nove objekte v ureditvenem območju LN je potrebno priključiti na vodovodno omrežje. Za priključevanje novo predvidenih objektov je potrebno zgraditi nove priključne vode za vodovod od obstoječega omrežja do načrtovanih objektov.
Načrtovane posege v prostor je potrebno uskladiti z obstoječim vodovodnim omrežjem in upoštevati minimalne predpisane odmike. Predvidene prestavitve obstoječega omrežja, pogojene z novo cestno ureditvijo, se izvajajo skladno z rešitvami in pogoji, ki so za posamezne primere prestavitev določeni z idejno zasnovo Gradnja vodovoda in kanalizacije zaradi rekonstrukcije Njegoševe ceste. št. 2210 V, 2888 K (VO-KA, januar 2004).
V primeru, da komunalni kolektor vzdolž Njegoševe ceste ne bo realiziran, se trasa projektiranega primarnega vodovoda DN 300 mora prestaviti izven predvidene trase mestne železnice, v traso obstoječega vodovoda DN 200 na vzhodni strani Njegoševe ceste. Za rekonstrukcijo primarnega vodovoda v obstoječi trasi je potrebno izdelati novelacijo projekta št. 2210V in 2888K: Gradnja vodovoda in kanalizacije zaradi rekonstrukcije Njegoševe ceste.
Izdelavo novelacije projektne naloge, ki zajema celotno obravnavano območje Njegoševe ceste, je potrebno naročiti v razvojni službi JP Vodovod – Kanalizacija. Ob naročilu je potrebno dostaviti grafične podloge z vrisanimi obstoječimi in že predvidenimi komunalnimi vodi v elektronski obliki.
34. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Vse nove objekte v ureditvenem območju LN je dopustno priključiti na telekumunikacijsko omrežje. Za priključevanje novo predvidenih objektov je potrebno zgraditi nove priključne telekumunikacijske vode od obstoječega omrežja do načrtovanih objektov.
Načrtovane gradnje in ureditve je potrebno uskladiti z obstoječim kabelskim omrežjem v upravljanju Telekoma in potrebno je upoštevati minimalne predpisane odmike.
35. člen
(javna razsvetljava in cestna signalizacija)
Vse ceste morajo biti osvetljene. Za osvetljevanje cest, ki tvorijo notranji mestni cestni obroč (Njegoševa in Roška cesta), se predvidi enoten tip cestnih svetilk. Drugačne cestne svetilke so dopustne le na mostu preko Ljubljanice.
Javna razsvetljava se napaja iz na novo predvidenih in obstoječih prižigališč in instalacij javne razsvetljave. Semaforji so povezani s centrom za Avtomatsko vodenje prometa z zemeljskimi kabli.
Instalacije javne razsvetljave je treba izvesti z zemeljskim kablom in jih je treba uskladiti z instalacijo semaforizacije križišč.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
36. člen
(zaščita podtalnice in vodotokov)
Zaradi varovanja vodnih virov (III. vodovarstveno območje po Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, Uradni list RS, št. 120/04, 7/06 in morebitne spremembe) je treba upoštevati naslednje ukrepe in omejitve:
– prepovedana je gradnja objektov in naprav, ki predstavljajo nevarnost za vir pitne vode;
– izvajanje spremembe namembnosti in dejavnosti objektov ni dovoljeno, če se s tem povečuje nevarnost za vir pitne vode. Za vsako tako spremembo namembnosti bo potrebno kasneje sproti pridobiti novo oceno primernosti;
– obvezna je gradnja vodotesnega javnega in internega kanalizacijskega omrežja s priključitvijo vseh objektov (vodotesnost mora izvajalec dokazati z atestom);
– vse povozne, parkirne in manipulativne površine ob objektih morajo biti utrjene oziroma asfaltirane in obrobljene z robniki. Meteorne vode s teh površin morajo biti speljane preko usedalnikov in lovilcev maščob v javno kanalizacijo, sistem mora biti ustrezno dimenzioniran;
– s projektom je treba obdelati način gašenja in zajema izrabljenih požarnih vod. Direkten izliv onesnaženih požarnih vod v javni kanalizacijski sistem ni dovoljen. Mora se načrtovati uporaba gasilne pene ali drugih primernih gasilnih sredstev;
– dno temeljev objekta mora biti najmanj 2 m višje od najvišjega znanega nivoja podtalnice, sicer je potrebno s študijo dokazati neškodljivost posega;
– za shranjevanje pomožnih sredstev v manjših količinah ter tehničnih tekočin (npr. čistil, maziv, olj za strojne naprave v objektih), je potrebno zagotoviti posebno kovinsko omaro za varno in urejeno skladiščenje. Enako velja za uporabljene tehnične tekočine. Omara mora biti opremljena z dvojnim dnom oziroma lovilno posodo. Skladiščenje večjih količin in neurejeno skladiščenje novih oziroma uporabljenih tehničnih tekočin ni dovoljeno;
– na ureditvenem območju LN se naftni derivati ne smejo hraniti, razen za potrebe delovanja diesel agregatov za zagotavljanje elektrike. Tako diesel agregat, kot cisterna z naftnimi derivati morata biti primerno projektirana, da predstavljata najmanjšo možno mero nevarnosti onesnaženja podtalnice v primeru izliva;
– stalno je potrebno zagotavljati odvodnjavanje gradbenih jam in kontrolirano odvodnjavanje površinskih vod;
– med gradnjo mostu se ne sme gradbenega materiala nasipavati v strugo Ljubljanice.
37. člen
(varstvo zraka)
V času izvajanja gradbenih del je treba upoštevati:
– normative za emisije iz transportnih vozil in gradbenih strojev ter naprav;
– transport gradbenega materiala ipd. na gradbišče oziroma z njega se ne sme izvajati v sušnem in vetrovnem vremenu, ko so emisije prahu s cest in prašenje s transportnih vozil največje;
– v sušnem in vetrovnem vremenu je izvajati vlaženje nezaščitenih površin ter pokrit prevoz sipkih materialov in preprečevati raznos materialov z območja gradbišča, predvsem z deponij razsutega materiala.
V času obratovanja ceste je treba zaradi možnosti doseganja previsokih koncentracij NOx in PM(10) predvsem v brezvetrju občasno meriti emisije teh snovi.
38. člen
(zaščita pred hrupom)
V času izvajanja gradbenih del je treba upoštevati naslednje:
– hrup na lokaciji Poliklinike ne sme presegati ravni hrupa, ki so bile na tem mestu izmerjene kot obstoječe ravni hrupa (61 dBA).
– odstranitev in gradnja naj se izvajata izključno v dnevnem času; upoštevati je potrebno časovno omejitev za izvajanje gradbenih del v skladu s predpisom, ki ureja hrup v naravnem in življenjskem okolju;
– v okviru projekta organizacije gradbišča je potrebno v času zemeljskih in gradbenih del predvideti postavitev polne gradbiščne ograje višine 2 m v smeri proti najbližjim poslovnim in stanovanjskim objektom.
Za aktivno protihrupno zaščito je treba:
– zagotoviti ustrezno koordinacijo prometne signalizacije, tako da se hitrost in ustavljanje motornih vozil na križiščih zmanjšujeta na najnižji možni nivo,
– načrtovati ustroj zgornje plasti cestišča, ki zagotavlja najmanjši možen hrup (ustrezna asfaltna prevleka),
– pokrove in jaške razvrstiti tako, da se vozila ne bodo vozila preko njih,
– ustrezno projektirati dilatacijo mostu čez Ljubljanico,
– zagotoviti vse ostale ukrepe, ki zmanjšujejo izvor hrupa.
Zaradi ureditve cest po tem LN se ne smejo poslabšati razmere glede ravni hrupa v sosednjih objektih.
39. člen
(zaščita pred vibracijami)
Ukrepi za zaščito pred vibracijami v času gradbenih del:
– transportne poti naj potekajo čim dlje od stanovanjskih objektov in objektov posebnega pomena – bolnice, cerkev;
– lokacija naprav, ki povzročajo vibracije naj bo primerno izbrana tako, da zagotavljanju minimalnega vpliva na objekte in človeka;
– delovne naprave in stroje je potrebno ob neuporabi izključiti.
Za zagotovitev zaščite pred vibracijami je treba:
– načrtovati ustrezno zbitost spodnjega ustroja cestišča;
– načrtovati take obrabne plasti cestišča, da je vibracij čim manj (plasti asfalta iz drobnih frakcij);
– jaški in pokrovi razvrstiti tako, da vozila ne bodo vozila preko njih;
– odvodnjavanje in kanalizacijski sistem zasnovati tako, da bodo v najmanjši možni meri povzročale kakršnekoli motnje cestnega telesa in podlage;
– ustrezno projektirati dilatacijo mostu čez Ljubljanico;
– zagotoviti i vse ostale ukrepe, ki zmanjšujejo izvor vibracij.
Redno je treba pregledovati cestišče, dilatacije mostu ter sistema odvodnjavanja in kanalizacije. Pokrovi in rešetke jaškov morajo biti na ustreznem mestu. Redno je treba sanirati poškodbe cestišča.
40. člen
(varstvo kulturne dediščine)
V ureditvenem območju LN so kot kulturna dediščina zavarovani naslednja območja in objekti:
– Odlok o razglasitvi nekdanjega Šempetrskega, Poljanskega in Karlovškega predmestja za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost (Uradni list RS, št. 18/90 in 27/91):
· Hrvatski trg – EŠD 9647,
· cerkev sv. Petra – EŠD 915,
· Cukrarna – EŠD 5930,
· hiša Ambrožev trg 7, EŠD 5929 Ljubljana;
– Sklep o razglasitvi stanovanjskega bloka Meksika na Njegoševi cesti v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 36/02):
· Meksika – EŠD 354;
– Register kulturne dediščine RS – Ljubljana – mestno jedro (urbanistična zasnova) EŠD 328
· Deželne bolnišnice (v postopku vpisa v Zbirni register dediščine – št. predloga 511511).
Za vse posege v navedene objekte oziroma območje je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije – Območne enote Ljubljana.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
41. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
Varstvo pred požarom
Za vse objekte je za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev objektov,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
Intervencijske poti in površine
Do vseh objektov so predvideni dostopi in površine za delovanje intervencijskih vozil v skladu s standardom SIST DIN 14090.
Intervencijske poti izven vozišč je dopustno ozeleniti. Vse povozne površine se morajo dimenzionirati na 10 ton osnega pritiska. Širina intervencijskih poti mora biti najmanj 3 m, mesta za delovanje intervencijskih vozil pa morajo imeti najmanj 3 m2 utrjene površine in 2 m2 površine brez zaprek, z odmikom od objektov od 3 do 9 m. Najmanjši radiji obračanja intervencijskih vozil morajo biti 11,5 m. Vse intervencijske poti morajo omogočati krožno vožnjo ali enostavno obračanje. Med intervencijskimi potmi in objekti so dovoljene zasaditve z nizkimi grmovnicami ali manjšimi drevesi, na medsebojni razdalji večji od 8 m in visokimi največ 6 m.
Za intervencijske poti se uporablja celotno cestno omrežje poleg tega pa so intervencijske poti in površine urejene še v:
f. e. 8 – Poljanski nasip
Intervencijska površina za intervencijsko delovanje v f. e. je z atrija (med obstoječim objektom Ambrožev trg 7 in načrtovani objekti A, B, C, D in E). Intervencijsko dostop je s Poljanske ceste, preko uvoza U-63.
f. e. 9, 10 in 12 – Meksika in PH KC, DTS, urgenca, DTS,heliport
Intervencijska pot poteka po enosmerni suterenski cestni povezavi od Bohoričeve ulice med Meksiko in objektom DTS, urgenca, ter ob južnem robu Meksike do Njegoševe ceste.
VII. FAZNOST
42. člen
(faznost)
Gradnja in ureditve se lahko izvajajo v ločenih fazah po f. e., razen v naslednjih primerih:
– f. e. 1 (Njegoševa cesta) je ena gradbena faza od križišča z Bohoričevo ulico do vključno križišča z Zaloško cesto;
– del f. e. 1 (Njegoševa cesta) – južno od križišča z Zaloško cesto, f. e. 7 (Most čez Ljubljanico) in f. e. 5 (Roška cesta) so enotna gradbena faza;
– f. e. 8 (Poljanski nasip) je izvedljiva šele, ko je f. e. 6 (Poljanska cesta) že zgrajena;
– f. e. 10 (DTS, urgenca) v času gradnje je dopustna začasna prometna ureditev;
– f. e. 11 (Poliklinika) je izvedljiva šele, ko je f. e. 10 (DTS, urgenca) že zgrajena.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
43. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Investitorji in izvajalci gradenj in ureditev morajo poleg zahtev in drugih določb tega odloka:
– v najkrajšem času odpraviti vse morebitne negativne posledice, ki bi nastale kot posledica izvajanja del,
– organizirati promet v času izvajanja del tako, da bo možno varno izvajanja del in da bodo zastoji v prometu zaradi izvajanja del čim manjši,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljena varnost in čim manj motena raba sosednjih objektov in zemljišč,
– pred pričetkom del mora investitor obvestiti pristojno službo spomeniškega varstva zaradi arheološkega nadzora.
f.e. 5, 6, in 8 (Roška cesta, Poljanska cesta in Poljanski nasip):
– zagotoviti je treba nadzor konservatorjev za vsa dela na oziroma neposredno ob objektu Cukrarne,
– pred rušitvijo dela Cukrarne zaradi prebija ceste je potrebno izdelati natančno dokumentacijo o objektu z vsemi detajli,
– pred rušitvijo objekta Poljanska cesta 41 je potrebno pripraviti arhitekturni posnetek objekta v merilu 1:100,
– za kompleks objektov med Poljansko in Ambroževim trgom (kare CO 7/4) je obvezen javni natečaj za pridobitev projektov.
IX. ODSTOPANJA
44. člen
(odstopanja)
Na Njegoševi cesti, na Poljanski cesti in na Roški cesti je možno s predpisom o prometnem režimu (odlokom) vzpostaviti drugačen prometni režim, kot je prikazan v tem LN.
Gradnja objektov, ki niso posebej opredeljeni, ni dopustna.
Dopustna so odstopanja vertikalnih gabaritov ±0,5 m. Prekoračitve gradbene meje (GM), razen, kjer je izrecno dopuščeno, niso dovoljene.
Dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora v skladu s pogoji upravljavcev vodov.
Dopustna so odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem odlokom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer ter na podlagi podrobnejših programskih in oblikovalskih izhodišč rešitve primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okolje-varstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.
X. KONČNE DOLOČBE
45. člen
(razveljavitev drugih prostorskih aktov)
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati naslednji odloki v tistih določilih, ki se nanašajo na območje urejanja tega LN:
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (Uradni list SRS, št. 13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 16/91, 35/92, 15/93, 61/94, 34/96, 22/98, 68/99, 77/02 in 69/03),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CI 6/15 Pediatrična klinika, CI 6/16 Univerzitetni klinični center, CR 6/17 park ob Zaloški in CR6/18 Pletenina (Uradni list RS, št. 52/97, 98/99),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del prostorske celote C6 Vodmat (Klinični center – sever) (Uradni list RS, št. 74/99 in 55/03),
– Odlok o lokacijskem načrtu za območje urejanja CT 46 – Roška cesta v Ljubljani (Uradni list RS, št. 13/90).
46. člen
(vpogled)
LN je stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem,
– Upravni enoti Ljubljana – Izpostavi Center,
– Četrtni skupnosti Center.
47. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 3461-3/2003-11
Ljubljana, dne 10. julija 2006
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.

AAA Zlata odličnost