Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006

Kazalo

3472. Sklep o cenah programov Vrtca Cerkno, stran 8560.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97, 1/98, 84/98, 102/00, 111/00, 92/02, 120/03, 110/05 in 45/06) in 25. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet Občine Cerkno na 23. redni seji dne 20. 7. 2006 sprejel
S K L E P
o cenah programov Vrtca Cerkno
I.
Ekonomska cena programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vrtcu Cerkno znaša:
– Dnevni program     1–3 let  96.200,00 SIT  (401,44 EUR)
– Dnevni program – A   3–6 let  77.745,00 SIT  (324,42 EUR)
– Poldnevni program – B  3–6 let  53.011,00 SIT  (221,21 EUR)
– Poldnevni program – C  3–6 let  45.176,00 SIT  (188,52 EUR)
II.
Cena programov vrtca predstavlja osnovo za določitev plačila staršev in občine za vzgojo in varstvo predšolskih otrok. Staršem otrok, za katere je Občina Cerkno po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa, se zniža plačilo tako, da se jim prizna 25% popusta na ekonomsko ceno programa.
III.
Za odsotnost otroka od drugega dne dalje se odšteva strošek za prehrano, korigiran z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva posamezni plačnik.
Cena prehrane:
– za celodnevni program 400,00 SIT (1,67 EUR) na dan,
– za krajši program z malico in kosilom 320,00 SIT (1,34 EUR) na dan,
– za krajši program brez kosila 128,00 SIT (0,53 EUR) na dan.
Starši so v celoti oproščeni plačila programa, če so otroci odsotni zaradi bolezni strnjeno nad 20 delovnih dni.
IV.
Starši plačujejo rezervacijo za vpisane otroke, ki vrtca ne obiskujejo v višini 50% prispevka staršev, ki se zmanjša za sorazmerni del stroškov živil.
V.
Za najavljeno odsotnost otroka enkrat letno v strnjenem trajanju 30 dni, se staršem ne zaračunava cene programa, za daljšo odsotnost pa so dolžni plačati rezervacijo v višini kot je navedeno v točki štiri.
VI.
Če bo otrok prisoten v vrtcu dlje časa kot traja posamezni program v katerega je otrok vključen, brez predhodnega dogovora z upravo vrtca, je staršem vrtec upravičen zaračunavati dodatne stroške varstva. Za vsako začeto uro znašajo stroški varstva 1.000,00 SIT (4,17 EUR). Ta ukrep se uporablja v primerih, ko gre za ponavljajoči se (3 x v tekočem šolskem letu) neodgovoren odnos staršev.
VII.
Cene programov, ki niso vključene v tem sklepu, vrtec oblikuje samostojno, potrjuje pa jih svet zavoda.
VIII.
Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati Sklep o cenah programov vrtca v Občini Cerkno, objavljen v Uradnem listu RS, št. 90/05.
IX.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 9. 2006 dalje.
Št. 011-0003/2006-4
Cerkno, dne 20. julija 2006
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost