Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006

Kazalo

3470. Tržni red tržnice Braslovče, stran 8559.

Na podlagi drugega odstavka 28. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93, 34/93, 57/93 in 110/02), in 5. člena Pravilnika o obratovalnem času prodajaln (Uradni list RS, št. 79/97, 78/98, 36/00 in 19/01) je Občinski svet Občine Braslovče na 28. redni seji dne 19. 7. 2006 sprejel
T R Ž N I R E D
tržnice Braslovče
1. člen
S tem tržnim redom se ureja prodaja na tržnici Braslovče, določajo pogoji in seznam blaga, s katerim se na tržnici lahko trguje, ter določajo tržni čas in dnevi za prodajo.
2. člen
Upravljalec tržnice Braslovče je Občina Braslovče.
3. člen
Upravljalec tržnice pripravi načrt razporeditve tržnega prostora in dodeli prodajalcem prodajna mesta – stojnice.
Prodajno mesto – stojnica se lahko odda v uporabo prodajalcem dnevno ali za določeno časovno obdobje. Prodajna mesta morajo biti vidno označena z imenom oziroma nazivom prodajalca.
4. člen
Stojnice, ki se uporabljajo na tržnici, so last upravljalca in se za potrebe prodaje blaga na tržnici prodajalcem zagotovijo brezplačno.
Prodajalci odgovarjajo materialno za vse morebitne poškodbe stojnic.
5. člen
Tržnica Braslovče obratuje vsako drugo in četrto soboto v mesecu med 8.00 in 11.00 uro.
6. člen
Na tržnici Braslovče se trguje na drobno z naslednjim blagom:
1. Živila:
– žita in mlevski izdelki,
– vrtnine,
– sadje in izdelki iz sadja,
– med in izdelki iz baze medu,
– zdravilna zelišča,
– ostali izdelki rastlinskega izvora.
2. Neživilski izdelki:
– cvetje,
– sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin,
– izdelki domače obrti.
7. člen
Pravico do prodaje na tržnici Braslovče imajo kmetovalci in drugi posamezniki z veljavnim potrdilom o lastni proizvodnji, ki ga izda pristojni organ Občine Braslovče.
8. člen
Prodajalci morajo zagotoviti, da bo blago za prodajo vidno označeno s prodajno ceno.
Prodajalci so dolžni meriti in tehtati blago v enotah in z merili, ki so predpisana in običajna za merjenje določene vrste blaga, ter omogočiti kupcem vpogled v merjenje blaga.
9. člen
Živila se smejo prodajati samo s stojnic, medtem ko je neživilske izdelke dovoljeno prodajati tudi s tal.
10. člen
Prodajalci na tržnici so poleg tržnega reda dolžni spoštovati tudi ostale zakonske pogoje za prodajo, če so ti določeni posebej za izdelke, ki so predmet prodaje.
11. člen
Prodajalci na tržnici so dolžni vzdrževati red in čistočo na stojnicah in na celotnem tržnem prostoru. Po končanem tržnem dnevu morajo očistiti stojnice ter prostor okoli nje in odstraniti vse odpadke.
12. člen
Naloga upravljalca je, da vzdržuje stojnice in da skrbi za reden odvoz odpadkov s tržnega prostora.
13. člen
Nadzor nad uporabo tržnice izvaja s strani župana pooblaščena oseba.
14. člen
Tržni red začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 330/01/06
Braslovče, dne 19. julija 2006
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

AAA Zlata odličnost