Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006

Kazalo

3469. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Braslovče za leto 2005, stran 8558.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05), 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na 28. redni seji dne 19. 7. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna
Občine Braslovče za leto 2005
1. člen
Sprejme se zaključni račun Občine Braslovče za leto 2005 z naslednjo vsebino:
------------------------------------------------------------------------------
 PO 3-MESTNIH KONTIH                        v tisočih
                                   tolarjev
 Zap.   Konto BESEDILO
 št.
------------------------------------------------------------------------------
                               Realizacija 2005
------------------------------------------------------------------------------
     A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 1    70   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)         609.924
 2    70   TEKOČI PRIHODKI (70+71)               409.851
 3    70   DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)          374.608
 4    700  Davki na dohodek in dobiček             299.758
 5    703  Davki na premoženje                  35.616
 6    704  Domači davki na blago in storitve           39.234
 7    706  Drugi davki
 8    71   NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)        35.243
 9    710  Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja     17.333
 10    711  Takse in pristojbine                  2.093
 11    712  Denarne kazni
 12    713  Prihodki od prodaje blaga in storitev         1.759
 13    714  Drugi nedavčni prihodki                14.058
 14    72   KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)           13.314
 15    720  Prihodki od podaje osnovnih sredstev
 16    721  Prihodki od prodaje zalog
 17    722  Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega    13.314
         premoženja
 18    73   PREJETE DONACIJE (730+731)
 19    730  Prejete donacije iz domačih virov
 20    731  Prejete donacije iz tujine
 21    74   TRANSFERNI PRIHODKI (740)              186.759
 22    740  Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih     186.759
         institucij
 23    40   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)           605.428
 24    40   TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)         168.074
 25    400  Plače in drugi izdatki zaposlenim           36.557
 26    401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost       5.873
 27    402  Izdatki za blago in storitve             122.644
 28    403  Plačila domačih obresti
 29    409  Rezerve                        3.000
 30    41   TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)        226.100
 31    410  Subvencije                       7.087
 32    411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom       160.208
 33    412  Transferi neprofitnim org. in ustanovam        22.399
 34    413  Drugi tekoči domači transferi             36.406
 35    414  Tekoči transferi v tujino
 36    42   INVESTICIJSKI ODHODKI (420)             135.377
 37    420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev          135.377
 38    43   INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)           75.877
 39    431  Investicijski transferi pravnim in fizičnim      68.278
         osebam, ki niso prorač. uporabniki
 40    432  Investicijski transferi proračunskim          7.599
         uporabnikom
 41       III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK I.-II.            4.496
------------------------------------------------------------------------------
     B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------------------------
 42    75   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
         KAP. DEL.(750+751+752) 481
 43    750  Prejeta vračila danih posojil
 44    751  Prodaja kapitalskih deležev
 45    752  Kupnine iz naslova privatizacije             481
 46    44   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJ KAPITALSKIH
         DELEŽEV (440+441+442)
 47    440  Dana posojila
 48    441  Povečanje kapitalskih deležev
 49    442  Poraba sredstev kupnin iz naslova
         privatizacije
 50       VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE       481
         KAP. DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------------------------
     C. RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------------------------
 51    50   VII. ZADOLŽEVANJE (500)
 52    500   Domače zadolževanje
 53    55   VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
 54    550   Odplačila domačega dolga
 55       IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH        4.977
         (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
 56       X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
 57       XI. NETO FINANCIRANJE                 –4.496
         (VI.+VII.-VIII.-IX.)
 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE                    67.932
 31. 12. PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410/01/06
Braslovče, dne 19. julija 2006
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

AAA Zlata odličnost