Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006

Kazalo

3467. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2006 – rebalans II., stran 8555.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 10. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02 – ZJU IN 110/02 – ZDT-B) ter 16., 102., 107., 108., 113., in 119. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 1/03) je Občinski svet Občine Bohinj na 28. redni seji dne 20. 7. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Bohinj za leto 2006
– rebalans II.
1. člen
Spremeni se 1. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2006 (Uradni vestnik Občine Bohinj št. 6/2005), ki obsega:
(1) Konsolidacija Proračuna občine in finančnih načrtov Krajevnih skupnosti Občine Bohinj se za leto 2006 na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (v 000 SIT):
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           |   v 000 SIT|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |Podskupina kontov                  | Rebalans II.|
|    |                           |     2006|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           |   1.509.683|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)               |    923.970|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
| 70  |DAVČNI PRIHODKI                   |    563.143|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček           |    306.808|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |703 Davki na premoženje               |    121.228|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve        |    135.107|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |706 Drugi davki                   |       0|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
| 71  |NEDAVČNI PRIHODKI                  |    360.827|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premož.    |    111.441|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |711 Takse in pristojbine               |     3.319|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |712 Denarne kazni                  |    10.000|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev      |    192.980|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki             |    43.087|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI                 |    208.447|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      |    208.447|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemlj. in neopr.dogl.sred.. |       0|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|73   |PREJETE DONACIJE                   |      170|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov        |      170|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine            |       0|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI                 |    377.096|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih          |    371.346|
|    |javnofinanč.instit.                 |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |741 Prejeta sredstv.iz držav.proračun iz sred. EU  |     5.750|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |Podskupina kontov                  | Rebalans II.|
|    |                           |     2006|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             |   1.765.735|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI                    |    624.533|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        |    141.280|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost    |    21.286|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve           |    452.457|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |403 Plačila domačih obresti             |      850|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |409 Rezerve                     |     8.660|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI                   |    403.873|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |410 Subvencije                    |    81.827|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom     |    161.226|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organiz.in ustanovam    |    51.883|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi          |    108.937|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino            |       0|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI                |    655.781|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev        |    655.781|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI               |    81.548|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |431 Invest. tran. prav.in fiz.oseb.,ki niso     |    40.489|
|    |pror.upor.                      |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |432 Investicijski transferi proračun.uporabnikom   |    41.059|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- II) PRORAČUNSKI      |   – 256.052|
|    |PRIMANJKLJAJ (I.- II)                |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB        |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |Podskupina kontov                  | Rebalans II.|
|    |                           |     2006|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH |     2.350|
|    |DELEŽEV (750+751+752)                |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil          |     2.350|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev           |       0|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacij         |       0|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |      320|
|    |(440+441+442)                    |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |440 Dana posojila                  |       0|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb     |       0|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije |      320|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH |     2.030|
|    |DELEŽEV (IV.-V.)                   |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |C. RAČUN FINANCIRANJA                |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |Podskupina kontov                  | Rebalans II.|
|    |                           |     2006|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)                  |       0|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |500 Domače zadolževanje               |       0|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA                   |     5.000|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga             |     5.000|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH      |   –259.022|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)              |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            |    –5.000|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX.)         |    256.052|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |                           |       |
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2005     |    259.022|
+-------+-----------------------------------------------------+--------------+
(2) Primanjkljaj, ki ga izkazuje konsolidacija Proračuna Občine Bohinj in finančnih načrtov Krajevnih skupnosti Občine Bohinj za leto 2006 se financira iz naslova ocene presežka sredstev na računih na dan 31. 12. 2005 v višini 259.021.774,63 SIT.
2. člen
Spremni se 2. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2006 (Uradni vestnik Občine Bohinj št. 6/2005), ki se glasi:
(1) V splošno proračunsko rezervacijo, ki je namenjena za nepredvidene naloge se v letu 2006 izloči 0,33% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov oziroma 5.000.000,00 SIT.
3. člen
Spremni se 3. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2006 (Uradni vestnik Občine Bohinj št. 6/2005), ki se glasi:
(1) V proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad, se v letu 2006 izloči 0,13% prihodkov oziroma 2.000.000,00 SIT.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu. Objavi pa se tudi na krajevno običajni način.
Št. 403-02-50/2004
Bohinjska Bistrica, dne 20. julija 2006
Županja
Občine Bohinj
Evgenija Kegl-Korošec l.r.

AAA Zlata odličnost