Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006

Kazalo

3464. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o posebnem delu strokovnega izpita za inšpektorja na posameznih upravnih področjih izvajanja inšpekcijskega nadzora v Prometnem inšpektoratu Republike Slovenije in v Upravi Republike Slovenije za pomorstvo, stran 8552.

Na podlagi 12. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/02) in četrtega odstavka 3. člena Pravilnika o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list RS, št. 75/04 in 79/05) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o posebnem delu strokovnega izpita za inšpektorja na posameznih upravnih področjih izvajanja inšpekcijskega nadzora v Prometnem inšpektoratu Republike Slovenije in v Upravi Republike Slovenije za pomorstvo
1. člen
V naslovu Pravilnika o posebnem delu strokovnega izpita za inšpektorja na posameznih upravnih področjih izvajanja inšpekcijskega nadzora v Prometnem inšpektoratu Republike Slovenije in v Upravi Republike Slovenije za pomorstvo (Uradni list RS, št. 17/05) se na koncu za besedo »pomorstvo« doda besedilo »ter za občinskega inšpektorja«.
2. člen
V 1. členu se na koncu besedila črta pika in doda besedilo »ter za občinskega inšpektorja, ki izvaja nadzor nad občinskimi cestami (v nadaljnjem besedilu: občinski inšpektor).«.
3. člen
V 3. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Program posebnega dela strokovnega izpita za občinskega inšpektorja je smiselno enak kot za inšpektorja, ki opravlja inšpekcijsko nadzorstvo državnih cest, le da se nanaša na občinske ceste.«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Program posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja na posameznih upravnih področjih izvajanja inšpekcijskega nadzora v Prometnem inšpektoratu Republike Slovenije in v Upravi Republike Slovenije za pomorstvo so določeni v prilogi 1, program posebnega dela strokovnega izpita za občinskega inšpektorja pa v prilogi 2. Prilogi sta sestavni del tega pravilnika.«.
4. člen
V 4. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Podrobnejše vsebine za posebni del strokovnega izpita za občinske inšpektorje določi minister za promet.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2607-28/2005
Ljubljana, dne 14. julija 2006
EVA 2006-2411-0037
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet
   PRILOGA 2
 
  Program posebnega dela strokovnega izpita za občinskega inšpektorja, ki
izvaja nadzor nad občinskimi cestami
 
  PODROČJE CESTNE INFRASTRUKTURE
 
  1. Status in kategorizacija javnih cest
  2. Enotna pravila in strokovne podlage za graditev in vzdrževanje javnih
cest s poudarkom na vzdrževanju občinskih cest
  3. Obvezna gospodarska javna služba za javne ceste v lokalni skupnosti
  4. Upravljanje javnih cest v lokalni skupnosti
  5. Graditev javnih cest
  6. Vzdrževanje državnih in občinskih cest
  7. Varstvo državnih in občinskih cest
  8. Ukrepi za varstvo prometa na občinskih cestah
  9. Inšpekcijsko nadzorstvo
  10. Prekrški in sankcije
  11. Prehodne ureditve posameznih področij za državne in občinske ceste
  12. Posebna ureditev na področju konkretne občine

AAA Zlata odličnost