Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006

Kazalo

3462. Pravilnik o registraciji obratov primarnih proizvajalcev živil in krme rastlinskega izvora, stran 8550.

Na podlagi 3.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo), četrtega odstavka 1. člena, drugega odstavka 6. člena in za izvrševanje prvega odstavka 6. člena Uredbe o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede uradnega nadzora in obveznosti nosilcev dejavnosti v primarni proizvodnji živil in krme (Uradni list RS, št. 120/05) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o registraciji obratov primarnih proizvajalcev živil in krme rastlinskega izvora
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa vsebino registra obratov primarnih proizvajalcev živil in krme rastlinskega izvora (v nadaljnjem besedilu: register obratov), postopek registracije obratov ter način vzpostavitve in vodenja registra ter majhne količine primarnih proizvodov živil in krme rastlinskega izvora in lokalna območja za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 852/2004/ES) in Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 183/2005 z dne 12. januarja 2005 o zahtevah glede higiene krme (UL L št. 35 z dne 8. 2. 2005, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 183/2005/ES).
2. člen
(zavezanci za vpis)
(1) Zavezanci za vpis v register obratov so nosilci dejavnosti primarne proizvodnje živil in krme rastlinskega izvora (v nadaljnjem besedilu: nosilci dejavnosti).
(2) Zahtevek za registracijo obratov primarnih proizvajalcev živil rastlinskega izvora izpolnijo vsi, ki proizvajajo, pripravljajo in skladiščijo primarne proizvode živil rastlinskega izvora, vključno s prvo stopnjo dajanja v promet.
(3) Zahtevek za registracijo obratov primarnih proizvajalcev krme rastlinskega izvora izpolnijo nosilci dejavnosti, ki pridelujejo primarne proizvode krme, ki so namenjeni za krmljenje živali, namenjenih za proizvodnjo hrane na kmetiji ali za dajanje primarnih proizvodov v promet. Primarna proizvodnja krme vključuje pridelavo, enostavno obdelavo kmetijskih pridelkov (npr. košnjo, žetev, naravno sušenje, čiščenje, pakiranje, shranjevanje, siliranje), skladiščenje in ravnanje s kmetijskimi pridelki na kmetiji.
(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se nosilcem dejavnosti, ki primarne proizvode živil rastlinskega izvora proizvajajo, pripravljajo in skladiščijo izključno za zasebno domačo rabo oziroma proizvajajo majhne količine primarnih proizvodov skladno s 3. členom tega pravilnika, ni treba vpisati v register obratov.
(5) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena se nosilcem dejavnosti, ki proizvajajo krmo in z njo krmijo rejne živali, namenjene izključno za zasebno domačo rabo, ali živali, ki niso namenjene za proizvodnjo hrane, oziroma proizvajajo majhne količine primarnih proizvodov skladno s 3. členom tega pravilnika, ni treba vpisati v register obratov in jim ni treba posredovati izjave iz 7. člena tega pravilnika.
3. člen
(majhne količine primarnih proizvodov živil in krme rastlinskega izvora ter lokalno območje)
(1) Majhne količine primarnih proizvodov živil in krme rastlinskega izvora so vse količine primarnih proizvodov živil in krme, ki jih nosilec dejavnosti dobavlja neposredno končnemu potrošniku ali lokalnim maloprodajnim podjetjem, ki jih neposredno dobavljajo končnemu potrošniku na lokalnem območju.
(2) Lokalno območje je celotno območje Republike Slovenije.
(3) Nosilci dejavnosti, ki proizvajajo in dajejo na trg majhne količineprimarnih proizvodov živil in krme rastlinskega izvora na lokalnem območju, morajo zagotoviti, da so živila in krma proizvedena tako, da zagotavljajo enako stopnjo varnosti, kot je določeno za primarno proizvodnjo živil in krme v Uredbi 852/2004/ES in Uredbi 183/2005/ES.
(4) Nosilec dejavnosti s podpisom izjave o majhnih količinah primarnih proizvodov živil oziroma krme rastlinskega izvora, ki je dosegljiva na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) (http://www.mkgp.gov), da izpolnjuje pogoje iz četrtega oziroma petega odstavka prejšnjega člena in tega člena.
4. člen
(vsebina registra obratov)
V register obratov, ki ga vodi ministrstvo, se posredujejo naslednji podatki o obratih in nosilcih dejavnosti:
– firma oziroma ime in priimek nosilca dejavnosti ter njegov sedež oziroma naslov s hišno številko,
– davčna številka,
– enotna matična številka občana oziroma matična številka subjekta,
– identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva KMG-MID,
– podatki o dejavnosti (proizvodnja živil rastlinskega izvora, proizvodnja krme rastlinskega izvora),
– naslov vseh obratov, ki so pod upravljanjem nosilca dejavnosti,
– način dajanja primarnega proizvoda v promet (posredno ali neposredno),
– drugi morebitni podatki o dejavnosti.
5. člen
(postopek registracije)
(1) Nosilec dejavnosti vloži zahtevek za registracijo obratov na ministrstvo najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti.
(2) Nosilec dejavnosti posreduje zahtevek za registracijo obratov primarnih proizvajalcev živil rastlinskega izvora oziroma zahtevek za registracijo obratov primarnih proizvajalcev krme rastlinskega izvora na ministrstvo na obrazcu št. 1, ki je dosegljiv na spletni strani ministrstva (http://www.mkgp.gov). Zahtevek se pošlje na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, s pripisom »za Register primarnih proizvajalcev«.
(3) Zahtevek iz prejšnjega odstavka mora vsebovati vse podatke, navedene v prejšnjem členu.
(4) Ministrstvo nosilcu dejavnosti pošlje izpis iz registra obratov, ki velja kot potrdilo o registraciji.
6. člen
(sporočanje sprememb in izbris iz registra obratov)
(1) Nosilec dejavnosti je dolžan ministrstvu sporočiti vsako spremembo, ki se nanaša na podatke iz 4. člena tega pravilnika, ali zahtevo za izbris iz registra obratov v roku 30 dni po vsakokratni spremembi podatkov oziroma prenehanju delovanja obrata na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, s pripisom »za Register primarnih proizvajalcev« ali po elektronski pošti na spletni naslov gp.mkgp@gov.si.
(2) Če nosilec dejavnosti ne izpolnjuje več pogojev za vpis v register obratov, se lahko izbris iz registra obratov opravi tudi na predlog pristojnega inšpektorja.
7. člen
(izjava o izpolnjevanju predpisanih pogojev higiene, dobre higienske prakse in vodenja evidence)
Nosilec dejavnosti iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika mora najpozneje do 1. januarja 2008 na ministrstvo posredovati podpisano izjavo o izpolnjevanju predpisanih pogojev iz tretjega odstavka 18. člena Uredbe 183/2005/ES na obrazcu št. 2, ki je dosegljiv na spletni strani ministrstva (http://www.mkgp.gov), na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, s pripisom »za Register primarnih proizvajalcev«.
8. člen
(prehodna določba)
(1) Nosilci dejavnosti, ki na dan uveljavitve tega pravilnika že opravljajo dejavnost iz 2. oziroma 3. člena tega pravilnika, se morajo vpisati v register obratov najpozneje do 31. decembra 2006, pri čemer morajo posredovati le podatke iz 4. člena tega pravilnika, ki jih ni mogoče prevzeti iz registra kmetijskih gospodarstev in evidence subjektov.
(2) Nosilec dejavnosti, ki uveljavlja sredstva za ukrepe kmetijske politike, lahko registrira svoje obrate s posebnim zahtevkom, ki ga odda z zbirno vlogo za ukrepe kmetijske politike v letih 2006 in 2007 in v katerem navede podatke iz 4. člena tega pravilnika.
(3) Nosilec dejavnosti iz prejšnjega odstavka lahko izjavo iz 7. člena tega pravilnika odda z zbirno vlogo za ukrepe kmetijske politike v letu 2007.
9. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2006
Ljubljana, dne 31. maja 2006
EVA 2006-2311-0073
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost