Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006

Kazalo

3459. Pravilnik o obveznih pregledih za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in hitrimi potniškimi plovili, stran 8540.

Na podlagi 66.a člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 37/04 – uradno prečiščeno besedilo, 98/05 – ZPLD-1A in 49/06) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o obveznih pregledih za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in hitrimi potniškimi plovili
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 1999/35/ES z dne 29. aprila 1999 o sistemu obveznih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in visokohitrostnimi potniškimi plovili (št. 138 z dne 1. 6. 1999, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2002/84/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o spremembi direktiv o varnosti v pomorskem prometu in o preprečevanju onesnaževanja z ladij (324 z dne 29. 11. 2002, str. 53; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 1999/35/ES), ureja obvezne preglede, ki zagotavljajo varnejše opravljanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in hitrimi potniškimi plovili.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
a) »ro-ro trajekt« pomeni potniško ladjo, ki prevaža več kot dvanajst potnikov ter je opremljena za vkrcanje in izkrcanje cestnih ali železniških vozil;
b) »hitro potniško plovilo« pomeni plovilo v skladu s Pravilom X/1 SOLAS konvencije, ki prevaža več kot dvanajst potnikov, v najnovejši različici;
c) »potnik« pomeni vsako osebo, razen poveljnika in članov posadke ali drugih oseb, zaposlenih ali ki opravljajo kakršno koli delo na ladji, ter otroka, mlajšega od enega leta;
d) »SOLAS konvencija« pomeni Mednarodno konvencijo o varstvu človeškega življenja na morju, 1974, skupaj s protokoli in spremembami, v najnovejši različici;
e) »Kodeks o hitrih plovilih« pomeni Mednarodni kodeks o varnosti hitrih plovil v skladu z Resolucijo MSC 36(63) Odbora za pomorsko varnost IMO z dne 20. maja 1994, v najnovejši različici;
f) »linijski prevoz« pomeni zaporedje potovanj ro-ro trajektov ali hitrih potniških plovil med dvema ali več istimi pristanišči ali iz istega pristanišča in nazaj brez vmesnih postankov:
– v skladu z objavljenim voznim redom ali
– potovanj, ki so tako redna ali pogosta, da tvorijo prepoznavno sistematično zaporedje;
g) »spričevalo« pomeni spričevalo o varnosti za ro-ro trajekte in hitra potniška plovila, ki opravljajo mednarodno potovanje, izdano na podlagi SOLAS konvencije, skupaj z listinami o opremi, spričevali o oprostitvi in dovoljenji za delovanje;
h) »spričevalo o oprostitvi« pomeni spričevalo, izdano na podlagi Pravila I B/12(a)(vi) SOLAS konvencije;
i) »država gostiteljica« pomeni državo članico Evropske unije, iz katere ali v katero plujejo ro-ro trajekti ali hitra potniška plovila, ko opravljajo linijske prevoze;
j) »mednarodno potovanje« pomeni potovanje po morju iz pristanišča Republike Slovenije v pristanišče izven Republike Slovenije ali obratno;
k) »klasifikacijski zavod« pomeni organizacijo, ki je priznana v skladu s 4. členom Direktive Sveta 94/57/ES z dne 22. novembra 1994 o skupnih predpisih in standardih za organizacije, pooblaščene za inšpekcijski pregled in nadzor ladij ter za ustrezne ukrepe pomorskih uprav (št. 319 z dne 12. 12. 1994, str. 20; z vsemi spremembami), razen če ni s tem pravilnikom drugače določeno;
l) »ladjar« pomeni ladjarja, kateremu je bilo izdano spričevalo o skladnosti na podlagi drugega odstavka 5. člena Uredbe sveta (ES) št. 3051/95 z dne 8. decembra 1995 o varnem upravljanju ro-ro potniških trajektov (št. 320 z dne 30. 12. 1995, str.14), s spremembami, ali spričevalo o skladnosti na podlagi Pravila IX/4 SOLAS konvencije;
m) »pomanjkljivost« pomeni stanje, ki ni v skladu z zahtevami tega pravilnika;
n) »pomorski inšpektor« pomeni pomorskega inšpektorja, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge IV tega pravilnika.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku »država z upravičenim interesom«, »vodilna država v preiskavi« in »pomorska nesreča« imajo enak pomen kakor v Kodeksu o preiskovanju pomorskih nesreč, ki ga je sprejela Mednarodna pomorska organizacija z Resolucijo skupščine A.849(20) dne 27. novembra 1997, s spremembami.
3. člen
(uporaba)
Ta pravilnik se uporablja za ro-ro trajekte in hitra potniška plovila, ki opravljajo linijske prevoze v mednarodnem potovanju.
4. člen
(prvo preverjanje ro-ro trajektov in hitrih potniških plovil)
Pred začetkom opravljanja linijskih prevozov z ro-ro trajektom ali hitrim potniškim plovilom mora pomorski inšpektor preveriti, ali:
a) imajo ro-ro trajekti in hitra potniška plovila veljavna spričevala, ki jih je izdal pristojni organ države zastave ali klasifikacijski zavod v njenem imenu, v skladu z mednarodnimi konvencijami;
b) so bili ro-ro trajekti in hitra potniška plovila pregledani za izdajo spričeval v skladu s postopki in navodili iz priloge k Resoluciji IMO A.746(18) o navodilih za preglede na podlagi usklajenega sistema za izvajanje pregledov in izdajanje spričeval;
c) izpolnjujejo ro-ro trajekti in hitra potniška plovila pravila klasifikacijskih zavodov ali pravila, ki jih je kot enakovredna priznal pristojni organ države zastave, za konstrukcijo in vzdrževanje ladijskega trupa, strojev ter električnih in nadzornih napeljav;
d) so ro-ro trajekti in hitra potniška plovila opremljeni s sistemom zapisovanja podatkov o potovanju (VDR), ki zbira informacije v primeru preiskave pomorske nesreče. VDR mora biti v skladu z zahtevami za delovanje iz Resolucije skupščine IMO A.861(20) z dne 27. novembra 1997 in zahtevami za preskušanje, določenimi v standardu št. 61996 Mednarodne elektrotehnične komisije (IEC);
e) izpolnjujejo ro-ro trajekti in hitra potniška plovila posebne stabilnostne zahteve, ki jih je sprejela na regionalni ravni država članica Evropske unije v skladu z e) točko prvega odstavka 4. člena Direktive 1999/35/ES.
5. člen
(prvo preverjanje ladjarja in držav zastave)
Pred začetkom opravljanja linijskih prevozov z ro-ro trajektom ali hitrim potniškim plovilom mora pomorski inšpektor preveriti, ali:
a) so ladjarji, ki opravljajo ali nameravajo opravljati linijske prevoze z ro-ro trajektom ali hitrim potniškim plovilom:
– sprejeli potrebne ukrepe za zagotovitev izpolnjevanja posebnih zahtev iz Priloge I tega pravilnika, državam gostiteljicam pa predložili dokazila o tem in o izpolnjevanju zahtev iz prejšnjega člena;
– dovolili, da lahko države gostiteljice in države članice Evropske unije z upravičenim interesom v skladu s predpisi o preiskovanju pomorskih nesreč sodelujejo pri preiskavi pomorske nesreče ter tem državam zagotovili dostop do podatkov iz VDR na njihovem ro-ro trajektu ali hitrem potniškem plovilu, udeleženem v takšni nesreči;
b) je država, ki ni članica Evropske unije, pod katere zastavo pluje ro-ro trajekt ali hitro potniško plovilo, sprejela obveznosti ladjarja o izpolnjevanju zahtev iz tega pravilnika.
6. člen
(prvi posebni pregled)
(1) Pred začetkom opravljanja linijskih prevozov pomorski inšpektor opravi prvi posebni pregled ro-ro trajekta ali hitrega potniškega plovila v skladu s Prilogo I in II tega pravilnika, da se prepriča, ali ro-ro trajekt ali hitro potniško plovilo izpolnjuje zahteve za varno opravljanje linijskih prevozov.
(2) Pomorski inšpektor določi datum prvega posebnega pregleda v enem mesecu po prejemu dokazil, potrebnih za izvedbo preverjanja iz 4. in 5. člena tega pravilnika.
7. člen
(posebne določbe)
(1) Za ro-ro trajekt ali hitro potniško plovilo, ki opravlja linijske prevoze tudi v drugih državah, pomorski inšpektor upošteva preverjanja in preglede, ki so bili opravljeni. V primeru, da so preverjanja in pregledi ustrezni, ni potrebno opraviti ponovnih pregledov in preverjanj iz 4., 5. in 6. člena tega pravilnika.
(2) Če ro-ro trajekt ali hitro potniško plovilo že opravlja linijske prevoze v državi članici Evropske unije, se določbe 4., 5. in 6. člena ne uporabljajo, če pomorski inšpektor in druge države gostiteljice soglašajo, da:
a) ro-ro trajekt ali hitro potniško plovilo izpolnjuje zahteve za varno opravljanje prevozov in
b) imajo linijski prevozi, ki jih že opravlja, podobne značilnosti glede poti kot linijski prevozi, ki jih želi opravljati.
(3) Pomorski inšpektor lahko na zahtevo ladjarja v naprej poda svoje soglasje, da ima nov linijski prevoz v pristanišča Republike Slovenije podobne značilnosti kot linijski prevozi, ki jih ladjar že opravlja.
(4) Kadar ne gre za primere iz drugega in tretjega odstavka, lahko pomorski inšpektor oprosti ro-ro trajekt ali hitro potniško plovilo nekaterih zahtev iz 4., 5. in 6. člena največ za obdobje enega meseca, če:
– je zaradi nepredvidenih okoliščin potrebna takojšnja zamenjava ro-ro trajekta ali hitrega potniškega plovila, da se zagotovi nadaljevanje opravljanja prevozov in
– pregled listin ne kaže na to, da ro-ro trajekt ali hitro potniško plovilo ne izpolnjuje potrebnih zahtev za varno delovanje.
8. člen
(redni posebni pregledi in drugi pregledi)
(1) Pomorski inšpektor opravi vsakih dvanajst mesecev:
– poseben pregled v skladu s Prilogo II tega pravilnika; in
– pregled med linijskim prevozom v skladu s Prilogo I, II in III tega pravilnika, da preveri, ali ro-ro trajekt ali hitro potniško plovilo še izpolnjuje zahteve za varno delovanje.
(2) Prvi posebni pregled v skladu s 6. členom tega pravilnika se šteje za posebni pregled iz prejšnjega odstavka.
(3) Pomorski inšpektor opravi posebni pregled v skladu s Prilogo II tega pravilnika po vsakem večjem popravilu, predelavi ali spremembi ro-ro trajekta ali hitrega potniškega plovila ali kadar se spremeni upravljanje ladje, zastava ali klasa.
(4) Pri spremembi upravljanja ladje, zastave ali klase lahko pomorski inšpektor, po upoštevanju prej opravljenih preverjanj in pregledov in če takšna sprememba ne vpliva na varno delovanje ro-ro trajekta ali hitrega potniškega plovila, oprosti ro-ro trajekt ali hitro potniško plovilo posebnega pregleda.
(5) Če pri pregledu iz prvega odstavka tega člena pomorski inšpektor ugotovi pomanjkljivosti, ki upravičujejo prepoved opravljanja linijskih prevozov, krije ladjar vse stroške pregledov.
9. člen
(obveščanje)
Po opravljenih pregledih pomorski inšpektor nemudoma pisno obvesti ladjarja o rezultatih preverjanj in pregledov iz 4., 5., 6. in 8. člena tega pravilnika.
10. člen
(prepoved opravljanja potovanj)
(1) Pomorski inšpektor prepove opravljanje linijskih prevozov ro-ro trajektu ali hitremu potniškemu plovilu:
a) če ne more potrditi njihove skladnosti z zahtevami iz 4. in 5. člena tega pravilnika;
b) če pri pregledih iz 6. in 8. člena tega pravilnika odkrije pomanjkljivosti, ki predstavljajo neposredno nevarnost za človeška življenja, ro-ro trajekt ali hitro potniško plovilo, posadko in potnike;
c) če odkrije neskladnost s predpisi o nadzoru pomorskega prometa, o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov in o izvajanju Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij in ta predstavlja neposredno nevarnost za človeška življenja, ro-ro trajekt ali hitro potniško plovilo, posadko in potnike;
d) kadar se država zastave ni posvetovala z pomorskim inšpektorjem skladno z določbami prvega ali petega odstavka 13. člena tega pravilnika.
(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka traja, dokler pomorski inšpektor ne ugotovi, da je nevarnost odpravljena in so izpolnjene zahteve iz tega pravilnika.
(3) Pomorski inšpektor pisno obvesti ladjarja o odločitvi o prepovedi delovanja ro-ro trajekta ali hitrega potniškega plovila z navedbo vseh razlogov.
(4) Kadar ro-ro trajekt ali hitro potniško plovilo že opravlja linijske prevoze in se ugotovijo pomanjkljivosti, pomorski inšpektor od ladjarja zahteva, da sprejme potrebne ukrepe za odpravo pomanjkljivosti takoj ali, če ne predstavljajo neposredne nevarnosti za varnost ro-ro trajekta ali hitrega potniškega plovila, posadke in potnikov, v določenem in razumnem roku.
(5) Pomorski inšpektor mora preveriti, ali so bile ugotovljene pomanjkljivosti odpravljene. Če pomanjkljivosti niso odpravljene, pomorski inšpektor prepove ro-ro trajektu ali hitremu potniškemu plovilu opravljanje linijskih prevozov.
(6) Če pomorski inšpektor prepove opravljanje linijskih prevozov v primerih iz 4., 5. in 6. člena tega pravilnika, mora to storiti v enem mesecu po prvem posebnem pregledu in o tem takoj obvestiti ladjarja.
11. člen
(postopki v zvezi s prvimi in rednimi posebnimi pregledi)
(1) Ro-ro trajekti in hitra potniška plovila, na katerih so bili opravljeni posebni pregledi, so oproščeni razširjenih pregledov v skladu s prvim in četrtim odstavkom 6. člena in Priloge V.A.3. Pravilnika o pomorski inšpekciji (Uradni list RS, št. 64/04).
(2) Pomorski inšpektor mora pri opravljanju posebnih pregledov sodelovati z državami gostiteljicami.
(3) Klasifikacijski zavod, pooblaščen v Republiki Sloveniji, mora na zahtevo pomorskega inšpektorja nuditi strokovno znanje in izkušnje, ki se nanašajo na preglede ro-ro trajektov.
(4) Pomorski inšpektor mora poročati o ugotovljenih pomanjkljivostih državam gostiteljicam in državi zastave.
(5) Pomorski inšpektor lahko zaprosi državo gostiteljico, da opravi pregled v njenem imenu.
(6) Pomorski inšpektor lahko opravi pregled tudi v imenu druge države gostiteljice.
(7) Pomorski inšpektor mora pri načrtovanju pregleda upoštevati načrt delovanja in vzdrževanja ro-ro trajekta ali hitrega potniškega plovila v skladu s 6. in 8. členom tega pravilnika.
(8) Pomorski inšpektor mora o ugotovitvah posebnih pregledov napisati poročilo v obliki, ki jo določi Odbor za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij.
(9) Pomorski inšpektor mora v primeru nesoglasja med državami gostiteljicami glede izpolnjevanja zahtev iz 4. člena in a) točke 5. člena tega pravilnika takoj obvestiti Evropsko komisijo o razlogih za nesoglasje.
12. člen
(preiskava pomorske nesreče)
Preiskava pomorske nesreče, v kateri je udeležena ro-ro potniška ladja ali hitro potniško plovilo, se opravi v skladu s predpisi o preiskovanju pomorskih nesreč.
13. člen
(spremljevalni ukrepi)
(1) Pomorski inšpektor in klasifikacijski zavodi, pooblaščeni v Republiki Sloveniji, sodelujejo v zvezi z izdajanjem spričevala o oprostitvi s pristojnimi organi države gostiteljice ali države zastave, zaradi razrešitev nesoglasij glede primernosti oprostitev, pred prvim posebnim pregledom.
(2) Uprava Republike Slovenije za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: Uprava) upravlja kopenske sisteme vodenja plovbe in druge informacijske sisteme v skladu z Resolucijo IMO A.795(19) za pomoč ro-ro trajektom in hitrim potniškim plovilom pri varnem linijskem prevozu ali delu prevoza, za katerega varnost so odgovorne.
(3) Pomorski inšpektor pošlje Evropski komisiji izvode zapisnika o pregledu iz osmega odstavka 11. člena, po potrebi z identifikacijsko številko IMO.
(4) Če je pri linijskem prevozu udeleženih več držav gostiteljic, se pomorski inšpektor dogovori s pristojnimi organi teh držav o tem, kdo bo posredoval podatke iz prejšnjega odstavka.
(5) Ladjarji, ki upravljajo ro-ro trajekte ali hitra potniška plovila na linijskih prevozih v pristaniščih Republike Slovenije, morajo vzdrževati in izvajati integrirani sistem načrtovanja dela v nepredvidenih razmerah za nujne primere na ladji v skladu z Resolucijo skupščine IMO A.852(20) o navodilih za strukturo integriranega sistema načrtovanja dela v nepredvidenih razmerah. Uprava v sodelovanju s pristojnimi organi držav gostiteljic sprejme načrt za različne poti, na katerih se opravljajo linijski prevozi.
(6) Pomorski inšpektor sodeluje s pristojnimi organi države zastave v skladu z določbami 1.9.3 Kodeksa o hitrih plovilih pred izdajo dovoljenja za upravljanje hitrega potniškega plovila.
(7) Pri izdaji dovoljenja za upravljanje hitrega potniškega plovila je treba upoštevati omejitve, ki jih zahtevajo lokalne razmere in so potrebne za varstvo življenja in okolja.
14. člen
(sodelovanje)
Pomorski inšpektor sodeluje s pristojnimi organi držav gostiteljic, ki so udeležene pri istih linijskih prevozih.
15. člen
(dodatni ukrepi)
Uprava obvesti pristojne organe države zastave ali države gostiteljice, ki ni država članica Evropske unije, v zvezi z ro-ro trajekti in hitrimi potniškimi plovili, za katere velja ta pravilnik, o zahtevah tega pravilnika.
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-7/2005/8
Ljubljana, dne 18. julija 2006
EVA 2005-2411-0055
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet
   Priloga I
       POSEBNE ZAHTEVE, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI LADJARJI
      ((a) točka 5. člena ter 6. in 8. člen tega pravilnika)
 
  Ladjarji morajo na svojih ro-ro trajektih in hitrih potniških plovilih
zagotoviti:
  1. da ima poveljnik pred izplutjem ro-ro trajekta ali hitrega potniškega
plovila ustrezne informacije o razpoložljivosti kopenskih sistemov za vodenje
plovbe in drugih informacijskih sistemov za pomoč pri varni plovbi ter da
uporablja sisteme za vodenje plovbe in informacijske sisteme, ki jih
vzpostavijo države članice;
  2. da se uporabljajo ustrezne določbe drugega do šestega odstavka
Okrožnice MSC/Circular 699 (o spremenjenih navodilih v zvezi z varnostnimi
navodili za potnike);
  3. da je na vidnem mestu obešena tabla o delovnem času na ladji, ki
navaja:
  a) razpored dela na morju in v pristanišču ter
  b) največje število delovnih ur ali najmanjše število ur počitka za
osebje, ki opravlja ladijsko stražarjenje;
  4. da poveljnik ladje ni oviran pri sprejemanju odločitev, ki so po
njegovi strokovni presoji potrebne za varno plovbo in delovanje, zlasti ob
slabem vremenu in razburkanem morju;
  5. da poveljnik ladje vodi evidenco plovnih dejavnosti in nezgod,
pomembnih za varnost plovbe;
  6. da se o vsaki poškodbi ali trajnem preoblikovanju na trupnih (oklepnih)
vratih in pripadajoči zunanji oplati, ki bi lahko vplivala na varnost plovbe,
in o vsaki pomanjkljivosti v varnostnih sistemih takšnih vrat nemudoma poroča
državi zastave in državi gostiteljici, ter da se nemudoma popravijo.
  7. da je pred izplutjem ro-ro trajekta ali hitrega potniškega plovila na
voljo veljavni plan potovanja. Pri pripravi plana potovanja je treba v celoti
upoštevati navodila za planiranje potovanja, vsebovana v Resoluciji IMO
A.893(21);
  8. da so potniki seznanjeni s splošnimi informacijami o storitvah in
pomočeh za starejše in invalidne osebe ter da so te informacije na voljo v
obliki, primerni tudi za slabovidne.
   Priloga II
             POSTOPEK ZA POSEBNE PREGLEDE
            (6. in 8. člen tega pravilnika)
 
  1. S posebnimi pregledi se zagotovi izpolnjevanje predpisanih zahtev,
zlasti glede konstrukcije, pregrajevanja in stabilnosti, strojev in
električnih napeljav, natovarjanja, stabilnosti, požarne varnosti, največjega
števila potnikov, opreme za reševanje, prevoza nevarnega blaga, radijske zveze
in navigacije. Če je možno, mora posebni pregled vključevati vsaj naslednje:
  – zagon zasilnega generatorja električne energije,
  – pregled zasilne razsvetljave,
  – pregled zasilnega vira električne energije za radijske naprave,
  – preskus sistema za obveščanje potnikov,
  – protipožarne vaje, vključno s prikazom usposobljenosti za uporabo
gasilske opreme,
  – delovanje zasilne požarne črpalke z dvema gasilskima cevema, povezanima
z glavnim požarnim vodom,
  – preskus naprav za daljinsko ustavljanje dovoda goriva v kotle, glavne in
pomožne motorje ter za prezračevalne naprave,
  – preskus daljinskih in lokalnih kontrol zapiranja protipožarnih loput,
  – preskus sistemov za odkrivanje požara in alarmnih sistemov,
  – preskus pravilnega zapiranja požarnih vrat,
  – delovanje kalužnih (drenažnih) črpalk,
  – lokalno in daljinsko zapiranje pregradnih za vodo neprepustnih vrat,
  – prikaz, da so ključni člani posadke seznanjeni z načrtom ukrepov ob
različnih ladijskih nesrečah (poškodbah),
  – spuščanje vsaj enega reševalnega in enega rešilnega čolna v vodo, zagon
in preskus njihovega pogonskega in krmilnega sistema ter dviganje iz vode in
postavitev na njihovo mesto na ladji,
  – pregled, ali se vsi rešilni ločni in čolni za reševanje ujemajo s
popisom inventarja,
  – preskus glavnih in pomožnih krmilnih strojev na ro-ro trajektu ali
hitremu potniškemu plovilu.
  2. Posebni pregledi vključujejo preverjanje sistema načrtovanih
vzdrževalnih del na ro-ro trajektu ali hitremu potniškemu plovilu.
  3. Posebni pregledi morajo biti osredotočeni na seznanjenost posadke z
varnostnimi postopki, postopki v primeru izrednih razmer, vzdrževanjem,
delovno prakso, varnostjo potnikov, postopki na mostu ter delovanjem v zvezi s
tovorom in vozili ter učinkovitost posadke pri njihovi uporabi. Pri
pomorščakih se preverja njihovo razumevanje in po potrebi njihova zmožnost
dajanja ukazov in navodil ter poročanja v skupnem delovnem jeziku, ki mora
biti vpisan v ladijskem dnevniku. Preverjajo se pooblastila, ki dokazujejo, da
so člani posadke uspešno opravili poseben program usposabljanja, zlasti na
področjih:
  – usposabljanja za obvladovanje množic,
  – seznanitveno usposabljanje,
  – usposabljanja osebja, ki skrbi za varnost potnikov v potniških
prostorih, zlasti starejših in invalidnih oseb v sili, in
  – usposabljanja za obvladovanje izrednih razmer in vedenja ljudi.
  Posebni pregled vključuje ocenjevanje, ali delovni urnik povzroča čezmerno
izčrpanost, zlasti osebja, ki opravlja ladijsko stražarjenje.
  4. Pooblastila o usposobljenosti članov posadke, ki so jih izdale države,
ki niso članice Evropske unije, se priznajo le, če so v skladu s Pravilom
I/10, Mednarodne konvencije o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval
in ladijsko stražarjenje pomorščakov, 1978, s spremembami (Konvencija STCW).
   Priloga III
 
OKVIRNE SMERNICE ZA POMORSKE INŠPEKTORJE PRI IZREDNIH PREGLEDIH MED LINIJSKIM
                  PREVOZOM
          (prvi odstavek 8. člena tega pravilnika)
 
  1. Podatki o potnikih
  Preveriti, ali število potnikov, ki jih lahko ro-ro trajekt ali hitro
potniško plovilo (v nadaljnjem besedilu: ladje) prevaža, ni preseženo.
Preveriti, ali je sistem za registracijo podatkov o potnikih v skladu s
predpisi in učinkovit. Preveriti, kako poteka poročanje poveljniku ladje o
skupnem številu potnikov in po potrebi, kako so potniki na potovanju v obe
smeri brez vmesnega izkrcanja vključeni v skupno število potnikov za povratno
potovanje.
  2. Podatki o natovorjenosti in stabilnosti
  Preveriti, če je primerno, ali so na ladji postavljene zanesljive naprave
za merjenje ugreza in ali se uporabljajo. Preveriti, ali so sprejeti ukrepi,
ki zagotavljajo, da je ladja naložena v skladu z dobljeno tovorno črto in da
ustrezna tovorna črta ni potopljena. Preveriti, ali je ocena natovorjenosti in
stabilnosti izvedena po predpisih. Preveriti, ali so vozila za prevoz blaga in
drug tovor po potrebi stehtani, podatki o številu vozil pa dostavljeni ladji
za izračun in kontrolo natovorjenosti in stabilnosti. Preveriti, ali so načrti
ukrepov v sili stalno izobešeni in ali so priročniki s podatki o ukrepih v
sili na voljo ladijskim častnikom.
  3. Primernost za plovbo
  Preveriti, ali postopki, s katerimi se zagotovi plovnost ladje pred njenim
izplutjem, vključno s postopkom poročanja, ki potrdi, da so vsa proti vodi in
vremenu odporna ali za vodo neprepustna vrata na trupu (v oklepu) ladje
zaprta. Preveriti, ali so vsa vrata na krovih za vozila zaprta pred izplutjem
ladje ali da so odprta le toliko časa, da se lahko zapre ščitnik na premcu,
opravi postopek zapiranja vrat na premcu in krmi in bočnih vrat, ter ali so
nameščene signalne luči in televizijski nadzor njihovega delovanja na
poveljniškem mostu. Preveriti morebitne težave pri delovanju signalnih luči,
zlasti stikal na vratih, in poročanje o njih.
  4. Varnostna sporočila
  Preveriti obliko rutinskih varnostnih sporočil ter postavitev navodil in
smernic o postopkih v sili v ustreznem jeziku(-ih). Ali so rutinska varnostna
sporočila dana ob začetku potovanja in jih je mogoče slišati na vseh javnih
mestih, skupaj z odprtimi krovi, do katerih imajo dostop potniki.
  5. Vpisi v ladijski dnevnik
  Preveriti ladijski dnevnik za ugotovitev, ali so vpisani podatki o
opravljenih zapiranjih vrat na premcu in krmi ter drugih za vodo nepropustnih
in vremenu odpornih vrat, o vajah s pregradnimi in za vodo neprepustnimi
vrati, preskušanju krmilnih mehanizmov itd. Preveriti, ali so vpisani ugrezi,
nadvodja, stabilnost ter skupni delovni jezik posadke.
  6. Nevarno blago
  Preveriti, ali se natovorjeno nevarno ali za okolje škodljivo blago
prevaža v skladu z ustreznimi predpisi in, zlasti, ali obstaja deklaracija o
nevarnem in okolju škodljivem blagu, skupaj s tovornim listom ali načrtom
natovarjanja, iz katerega je razvidna njegova lokacija na ladji, ali je
določeni tovor dovoljeno prevažati na potniških ladjah in ali je nevarno in
okolju škodljivo blago ustrezno označeno, zaznamovano z nalepkami,
natovorjeno, pritrjeno in predpisano ločeno od drugega tovora.
  Preveriti, ali so vozila, ki prevažajo nevarno in za okolje škodljivo
blago, ustrezno označena in pritrjena. Preveriti, ali je pri prevozu nevarnega
in okolju škodljivega blaga na kopnem na voljo izvod ustreznega tovornega
lista ali načrta natovarjanja. Preveriti, ali je poveljnik ladje seznanjen z
zahtevami notifikacije po predpisih o nadzoru pomorskega prometa in navodili o
postopkih v sili, ki jih je treba upoštevati, ter o prvi pomoči ob nesreči z
nevarnim blagom ali snovmi, ki onesnažujejo morje. Preveriti, ali sistem
prezračevanja na krovih za vozila deluje ves čas, ali je prezračevanje
povečano, kadar motorji vozil delujejo, in ali je na poveljniškem mostu
naprava, ki kaže, ali prezračevanje na krovih za vozila deluje.
  7. Pritrjevanje tovornih vozil
  Preveriti, kako so tovorna vozila pritrjena, na primer, ali so pritrjena v
skupinah ali posamezno. Preveriti, ali je na voljo dovolj oprijemališč,
potrebnih za pritrjevanje, kako je urejeno pritrjevanje tovornih vozil v
slabem vremenu ali ob pričakovanju slabega vremena. Preveriti, kako so po
potrebi pritrjeni avtobusi in motorna kolesa. Preveriti, ali ima ladja
priročnik o pritrjevanju tovora.
  8. Krovi za vozila
  Preveriti, ali so prostori posebne kategorije in prostori za ro-ro tovor
pod stalnim nadzorom obhodnih straž ali televizijskega nadzornega sistema,
tako da je mogoče takoj opaziti premikanje vozil v slabem vremenu in
nepooblaščeni vstop potnikov. Preveriti, ali so protipožarna vrata in vhodi
zaprti in ali so izobešena obvestila, ki prepovedujejo vstop potnikom na krove
za vozila med potovanjem.
  9. Zapiranje za vodo neprepustnih vrat
  Preveriti, ali se upoštevajo operativna navodila, ki se nanašajo na
pregradna, za vodo neprepustna vrata. Preveriti, ali se opravljajo vse
potrebne praktične vaje. Preveriti, ali je kontrolni sistem za neprepustna
vrata na poveljniškem mostu, kadar je mogoče, nastavljen na »lokalni« nadzor.
Preveriti, ali so vrata pri omejeni vidljivosti in nevarnosti zaprta.
Preveriti, ali je posadka seznanjena s pravilnim delovanjem vrat in ali pozna
nevarnosti napačne uporabe.
  10. Požarne obhodne straže
  Preveriti, ali se vzdržujejo učinkoviti obhodi straže za takojšnjo
ugotovitev morebitnega izbruha požara. Te morajo vključevati prostore posebne
kategorije, v katerih ni nameščen stalni sistem za odkrivanje požara in
alarmnih sistemov, tako da takšne prostore lahko nadzirajo straže, kakor je
navedeno v 8. točki te priloge.
  11. Sporazumevanje v sili
  Preveriti, ali je v skladu z načrtom razporeditve ob alarmu določenih
dovolj članov posadke za pomoč potnikom v sili, ali jih je mogoče takoj
prepoznati in ali se lahko sporazumevajo s potniki, ob upoštevanju primerne in
ustrezne kombinacije naslednjih dejavnikov:
  a) jezik ali jeziki potnikov, ki so na določenem potovanju najbolj
zastopani;
  b) verjetnost, da lahko osnovno znanje angleščine za dajanje osnovnih
navodil omogoča sporazumevanje s potniki, ki potrebujejo pomoč, ne glede na
to, ali potniki in posadka govorijo isti jezik;
  c) morebitna potreba po drugačnem načinu sporazumevanja v sili (na primer
s predstavitvijo, znaki z roko ali opozarjanjem, kje so navodila, zbirna
mesta, reševalna sredstva ali poti in izhodi v sili, če je ustno
sporazumevanje v praksi nemogoče);
  d) koliko so bila potnikom zagotovljena popolna varnostna navodila v
njihovem domačem jeziku ali jezikih;
  e) jeziki, v katerih so lahko objavljena nujna sporočila v sili ali med
vajami, da dobijo potniki osnovna navodila in je olajšano delo članov posadke,
ki pomagajo potnikom.
  12. Skupni delovni jezik članov posadke
  Preveriti, ali je določen delovni jezik, ki zagotavlja učinkovito delo
posadke v varnostnih zadevah, in ali je ta delovni jezik vpisan v ladijskem
dnevniku.
  13. Varnostna oprema
  Preveriti, ali je reševalna in protipožarna oprema, vključno s požarnimi
vrati in drugimi elementi za strukturno požarno varnost, ki jo je mogoče brez
težav preveriti, dobro vzdrževana. Preveriti, ali so protipožarni načrti
stalno izobešeni in ali so priročniki z enakovrednimi podatki na voljo
ladijskim častnikom. Preveriti, ali so rešilni jopiči primerno spravljeni in
ali je mogoče takoj prepoznati shrambe otroških rešilnih jopičev. Preveriti,
ali natovarjanje vozil ovira uporabo protipožarnih kontrol, daljinskih naprav
za izklapljanje v sili, kontrol drenažnih ventilov itd., ki so lahko na krovih
za vozila.
  14. Navigacijske in radijske naprave
  Preveriti, ali navigacijske naprave in naprave za radijsko komunikacijo,
vključno s satelitskim radijskim indikatorjem položaja v sili (EPIRB),
delujejo.
  15. Dodatna zasilna razsvetljava
  Preveriti, ali obstaja dodatna zasilna razsvetljava, če tako zahtevajo
predpisi, in ali se vodi evidenca o pomanjkljivostih delovanja.
  16. Poti in izhodi v sili
  Preveriti, ali so poti in izhodi v sili označeni v skladu z veljavnimi
predpisi in osvetljeni z glavnimi in zasilnimi viri električne energije.
Preveriti, kateri sprejeti ukrepi zagotavljajo, da vozila ne ovirajo poti in
izhodov v sili, kadar ti prečkajo krove za vozila. Preveriti, ali so izhodi,
zlasti izhodi iz brezcarinskih prodajaln, za katere je bilo že ugotovljeno, da
jih je oviralo odvečno blago, prosti.
  17. Priročnik o delovnih postopkih
  Preveriti, ali imajo poveljnik ladje in vsi častniki izvod priročnika o
delovnih postopkih in ali so ti izvodi na voljo tudi vsem članom posadke.
Preveriti, ali obstajajo kontrolni seznami za preverjanje priprav za plovbo in
drugih delovnih postopkov.
  18. Čistoča v strojnici
  Preveriti, ali se v strojnici vzdržuje čistoča v skladu z vzdrževalnimi
postopki.
  19. Odlaganje odpadkov
  Preveriti, ali je ureditev ravnanja z odpadki in njihovega odlaganje
zadovoljiva.
  20. Redno vzdrževanje
  Vsi ladjarji morajo imeti načrte za redno vzdrževanje sistemov na vseh z
varnostjo povezanih področjih, vključno z vrati na premcu in krmi ter z
bočnimi vrati in njihovimi sistemi zapiranja, pa tudi za vzdrževanje strojnice
in varnostne opreme. Na ladji se morajo nahajati načrti za redne preglede vseh
postavk za zagotovitev najvišje ravni varnostnih standardov. Predvideni morajo
biti postopki za evidentiranje pomanjkljivosti in potrjevanje, da so bile
ustrezno odpravljene, tako da sta poveljnik ladje in imenovana oseba znotraj
vodstva ladjarja na kopnem seznanjena s pomanjkljivostmi in v določenem roku
obveščena o njihovi odpravi. Redna preverjanja delovanja sistemov zapiranja
notranjih in zunanjih vrat na premcu morajo vključevati indikatorje, nadzorno
opremo in morebitne odtočne cevi v prostorih med ščitnikom na premcu in
notranjimi vrati ter zlasti mehanizme za zapiranje in njihove hidravlične
sisteme.
  21. Potovanje
  Med potovanjem je treba preveriti, ali je ladja vkrcala več potnikov, kot
je dovoljeno, vključno z razpoložljivostjo sedežev, in ali prehodov, stopnišč
in zasilnih izhodov ne ovirajo prtljaga ali potniki, ki nimajo sedežev.
Preveriti, ali so potniki zapustili krove za vozila pred izplutjem ladje ter
imajo dostop do teh krovov šele tik pred pristajanjem.
   Priloga IV
    MERILA USPOSOBLJENOSTI IN NEODVISNOSTI ZA POMORSKE INŠPEKTORJE
       ((n) točka prvega odstavka 2. člena tega pravilnika)
 
  1. Pomorski inšpektor mora izpolnjevati naslednja merila:
  – imeti mora eno leto delovnih izkušenj pri pristojnem organu v državi
članici kot inšpektor države zastave, ki opravlja preglede in izdaja
spričevala v skladu s SOLAS konvencijo,
  – in imeti:
  a) pooblastilo o usposobljenosti za poveljnika ladje, s katerim lahko
poveljuje ladji z bruto tonažo 1600 ali več (glej Konvencijo STCW, Pravilo
II/2), ali
  b) pooblastilo o usposobljenosti za upravitelja stroja, na ladji, z
glavnim pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več (glej Konvencijo SCTW,
Pravilo III/2), ali
  c) opravljen izpit v državi članici za inženirja na področju
ladjedelništva, strojnega inženirja ali inženirja na področju pomorstva ter
najmanj pet let delovnih izkušenj na takšnem področju.
  Pomorski inšpektor iz točk a) in b) mora imeti:
  – vsaj pet let delovnih izkušenj na morju kot častnik na krovu ali v
strojnici ali
  – ustrezno univerzitetno ali enakovredno izobrazbo v državi članici,
dokončan program usposabljanja v šoli za inšpektorje za ladijsko varnost v
državi članici in najmanj dve leti delovnih izkušenj pri pristojnem organu
države članice kot inšpektor države zastave, ki opravlja preglede in izdaja
spričevala v skladu s SOLAS konvencijo.
  2. Pomorski inšpektor se mora znati ustno in pisno sporazumevati s
pomorščaki v angleškem jeziku.
  3. Pomorski inšpektor mora primerno poznati določbe SOLAS konvencije in
ustrezne postopke Direktive 1999/35/ES.
  4. Pomorski inšpektor, ki opravlja posebne preglede, ne sme imeti
gospodarskih interesov niti v zadevnem ladjarju niti v katerem drugem
ladjarju, ki opravlja linijski prevoz v udeleženo državo gostiteljico in iz
nje, niti na pregledanih ro-ro trajektih ali hitrih potniških plovilih, niti
ne sme biti zaposlen v nevladni organizaciji, ki opravlja predpisane ali
klasifikacijske preglede ali izdaja spričevala za te ro-ro trajekte ali hitra
potniška plovila, niti ne sme delati za tako organizacijo.
  5. Pomorski inšpektorji so lahko tudi inšpektorji, ki ne izpolnjujejo
navedenih meril, če so bili na dan sprejetja Direktive 95/21/ES zaposleni pri
pristojnem organu za predpisane preglede ali preglede pri Pomorski inšpekciji.

AAA Zlata odličnost