Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006

Kazalo

3458. Pravilnik o posebnih stabilnostnih zahtevah za ro-ro potniške ladje, stran 8539.

Na podlagi 66.a člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 37/04 – uradno prečiščeno besedilo, 98/05 – ZPLD-1A in 49/06) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o posebnih stabilnostnih zahtevah za ro-ro potniške ladje
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2003/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. aprila 2003 o posebnih zahtevah glede stabilnosti ro-ro potniških ladij (UL L št. 123 z dne 17. 5. 2003, str. 22), kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2005/12/ES z dne 18. februarja 2005 o spremembi prilog I in II k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/25/ES, o posebnih zahtevah glede stabilnosti ro-ro potniških ladij (UL L št. 48 z dne 19. 2. 2005, str. 19; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/25/ES), ureja posebne stabilnostne zahteve za ro-ro potniške ladje.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
a) »ro-ro potniška ladja« pomeni plovilo, ki prevaža več kot dvanajst potnikov ter ima prostore za ro-ro tovor ali prostore posebne vrste v skladu s Pravilom II-2/3 SOLAS konvencije;
b) »nova ro-ro potniška ladja« pomeni ro-ro potniško ladjo, katere gredelj je položen ali je v podobni fazi gradnje 1. oktobra 2004 ali kasneje;
c) »podobna faza gradnje« pomeni fazo, v kateri:
– se začne gradnja, razpoznavna za določeno ladjo, in
– se začne montaža ladje, ki vsebuje najmanj 50 ton ali 1% mase gradbenega materiala, pri čemer velja podatek, ki predstavlja manjšo vrednost;
č) »obstoječa ro-ro potniška ladja« pomeni ro-ro potniško ladjo, ki ni nova ro-ro potniška ladja;
d) »potnik« pomeni vsako osebo, razen poveljnika ladje in članov posadke ali drugih oseb, zaposlenih ali oseb, ki opravljajo kakršno koli delo na ladji, ter otroka do enega leta;
e) »SOLAS konvencija« pomeni Mednarodno konvencijo o varstvu človeškega življenja na morju, 1974, skupaj s protokoli in spremembami konvencij, v najnovejši različici;
f) »linijski prevoz« pomeni zaporedje potovanj ro-ro potniške ladje med dvema ali več istimi pristanišči:
– v skladu z objavljenim voznim redom ali
– potovanj, ki so tako redna ali pogosta, da tvorijo prepoznavno sistematično zaporedje;
g) »mednarodno potovanje« pomeni potovanje po morju iz pristanišča Republike Slovenije v pristanišče izven Republike Slovenije ali obratno;
h) »posebne stabilnostne zahteve« pomeni stabilnostne zahteve v skladu s Prilogo I Direktive 2003/25/ES;
i) »značilna višina valov« pomeni povprečno višino zgornje tretjine višine valov, opazovane v določenem obdobju.
3. člen
(uporaba)
Ta pravilnik se uporablja za ro-ro potniške ladje, ki opravljajo linijski prevoz, ne glede na zastavo, pod katero plujejo, ko opravljajo mednarodna potovanja.
4. člen
(značilna višina valov)
Značilna višina valov se uporabi za določanje višine vode na krovu za vozila, kadar se uporabljajo posebne stabilnostne zahteve iz Priloge I Direktive 2003/25/ES. Vrednosti značilne višine valov so tiste vrednosti, za katere ni verjetno, da bodo presežene za več kakor 10% letno.
5. člen
(morska območja)
(1) Morsko območje, v katerem se opravljajo linijski prevozi, in značilna višina valov se določita v sodelovanju z državami ter se objavita na spletnih straneh Ministrstva za promet in Uprave Republike Slovenije za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: Uprava).
(2) Če ladja prečka več kot eno morsko območje, mora izpolnjevati posebne stabilnostne zahteve, ki ustrezajo najvišji vrednosti opredeljene višine valov za ta območja.
6. člen
(posebne zahteve)
(1) Ro-ro potniška ladja mora izpolnjevati posebne stabilnostne zahteve v skladu s Prilogo I Direktive 2003/25/ES, brez poseganja v določbe Pravila II-I/B/8 SOLAS konvencije (Standard SOLAS 90) v zvezi z vodotesno pregraditvijo in stabilnostjo v poškodovanem stanju.
(2) Za ro-ro potniške ladje, ki plujejo izključno v morskih območjih, v katerih značilna višina valov doseže 1,5 m ali manj, se izpolnjevanje zahtev iz Pravila II-I/B/8 SOLAS konvencije (Standard SOLAS 90) šteje za enakovredno posebnim stabilnostnim zahtevam iz Priloge I Direktive 2003/25/ES.
(3) Uprava mora pri določanju zahtev iz Priloge I Direktive 2003/25/ES glede na posamezno ladjo, kolikor je to mogoče, upoštevati navodila iz Priloge II Direktive 2003/25/ES.
7. člen
(spričevala)
(1) Ro-ro potniške ladje morajo imeti spričevalo, ki potrjuje izpolnjevanje posebnih stabilnostnih zahtev v skladu s prejšnjim členom in Prilogo I Direktive 2003/25/ES.
(2) V spričevalu iz prejšnjega odstavka se določi značilno višino valov, do katere lahko ladja izpolnjuje posebne stabilnostne zahteve. To spričevalo je lahko združeno z drugimi povezanimi spričevali.
(3) Spričevalo velja toliko časa, dokler ladja opravlja potovanja na območju z enako ali manjšo vrednostjo značilne višine valov.
(4) Spričevalo iz prvega odstavka tega člena, ki ga izda država članica Evropske unije, je enakovredno spričevalu, ki ga izda Uprava.
(5) Spričevalo, ki ga izda država, ki ni članica Evropske unije, se prizna, če potrjuje, da ladja izpolnjuje posebne stabilnostne zahteve.
8. člen
(sezonsko obratovanje in obratovanje v krajšem časovnem obdobju)
(1) Če želi družba, ki opravlja linijski prevoz skozi vse leto, upravljati tudi ro-ro potniške ladje, ki bi navedeni prevoz opravljale za krajše obdobje od enega leta, mora o tem uradno obvestiti Upravo najkasneje en mesec pred začetkom opravljanja prevoza.
(2) V primerih, ko je treba zaradi nepredvidenih okoliščin nadomestiti ro-ro potniško ladjo, da se zagotovi neprekinjen prevoz, se uporabljajo določbe predpisa, ki ureja obvezne preglede za varno izvajanje linijskih prevozov.
(3) Če želi družba opravljati linijski prevoz v obdobju, ki ne presega šest mesecev na leto, mora o tem uradno obvestiti Upravo najkasneje v treh mesecih pred začetkom opravljanja prevoza.
(4) Kadar linijski prevoz iz prejšnjega odstavka poteka v razmerah, kjer je značilna višina valov nižja, kot je določena na istem morskem območju za celoletno obratovanje, lahko Uprava pri določanju višine vode na krovu uporabi vrednost značilne višine valov, ki velja za to krajše obdobje, ko se uporabljajo posebne stabilnostne zahteve iz Priloge I Direktive 2003/25/ES. Uprava mora pri tem upoštevati vrednosti značilne višine valov, ki veljajo za to krajše obdobje, kot so določene s sporazumom iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika.
(5) Ro-ro potniška ladja, ki ji je Uprava dovolila opravljanje prevozov skladno s prvim in tretjim odstavkom tega člena, mora imeti spričevalo skladno s prvim odstavkom prejšnjega člena.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
(uvedba posebnih stabilnostnih zahtev)
(1) Obstoječe ro-ro potniške ladje, razen tistih ladij, za katere velja drugi odstavek 6. člena, morajo izpolnjevati posebne stabilnostne zahteve iz Priloge I Direktive 2003/25/ES, najpozneje do 1. oktobra 2010.
(2) Obstoječe ro-ro potniške ladje, ki so 17. maja 2003 že izpolnjevale zahteve Pravila II-I/B/8 SOLAS konvencije (Standard SOLAS 90), morajo izpolnjevati posebne stabilnostne zahteve iz Priloge I Direktive 2003/25/ES, najpozneje do 1. oktobra 2015.
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-10/2005/17
Ljubljana, dne 14. julija 2006
EVA 2005-2411-0056
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost