Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006

Kazalo

3452. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (ZDKDPŠ-A), stran 8509.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (ZDKDPŠ-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (ZDKDPŠ-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 13. julija 2006.
Št. 001-22-115/06
Ljubljana, dne 21. julija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DODATNI KONCESIJSKI DAJATVI OD PREJEMKOV, IZPLAČANIH ZA OBČASNA IN ZAČASNA DELA ŠTUDENTOV IN DIJAKOV (ZDKDPŠ-A)
1. člen
V Zakonu o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (Uradni list RS, št. 79/03) se v 2. členu črta drugi odstavek.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Organizacije, ki opravljajo dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del za študente, zbrana sredstva iz prejšnjega člena nakazujejo v proračunski sklad v pristojnosti ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, za sofinanciranje gradnje in prenove študentskih bivalnih zmogljivosti v Republiki Sloveniji ter sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti univerz, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, v skladu s programom investicij, ki ga sprejme vlada. Proračunski sklad je ustanovljen do odplačila posojil, najetih za gradnjo in prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti ali razširitev in posodobitev prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti univerz, ki jih je ustanovila Republika Slovenija. Vir financiranja proračunskega sklada je dodatna koncesijska dajatev po tem zakonu.
Zbiranje in odvajanje sredstev iz prejšnjega odstavka nadzira davčna inšpekcija.«.
3. člen
Za 3. členom se doda 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
Osnova za obračun dodatne koncesijske dajatve je fakturirani prihodek od dejavnosti iz 2. člena tega zakona za pretekli mesec. Obračun sredstev dodatne koncesijske dajatve organizacije, ki opravljajo dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del za študente, predložijo davčnemu organu pristojnemu za obračunavanje in plačevanje davka na dodatno vrednost, 18. dne v mesecu, če pa je to dela prost dan, pa prvi naslednji delovni dan. Obračunana sredstva dodatne koncesijske dajatve nakažejo v proračunski sklad na dan predložitve obračuna.
Podrobnejša navodila za obračun in nakazovanje dodatne koncesijske dajatve predpiše minister, pristojen za finance.«.
4. člen
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Od 1. januarja 2010 se sredstva, zbrana iz dodatne koncesijske dajatve po tem zakonu, namenijo za odplačilo posojil, najetih za gradnjo in prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti ali razširitev in posodobitev prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti univerz, ki jih je ustanovila Republika Slovenija.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Vse pogodbe, sklenjene na podlagi Zakona o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (Uradni list RS, št. 79/03), se uskladijo s tem zakonom najpozneje do 31. julija 2006.
Študentska organizacija Slovenije mora ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo, do 31. avgusta 2006 poslati obračun dodatne koncesijske dajatve od 1. 1. 2006 do 31. 7. 2006. Osnova za obračun je fakturirani prihodek od dejavnosti iz 2. člena tega zakona za pretekli mesec. V obračunu je treba prikazati tudi razliko med akontativnimi mesečnimi zneski in obračunom koncesijske dajatve na podlagi fakturiranega prihodka od te dejavnosti od 1. 1. 2006 do 31. 7. 2006. Razliko mora Študentska organizacija Slovenije nakazati na podračun izvrševanja proračuna št. 01100-6300109972 – proračunski sklad najpozneje do 10. septembra 2006.
Organizacije, ki opravljajo dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del za študente, začnejo sredstva dodatne koncesijske dajatve po 3.a členu zakona obračunavati od 1. avgusta 2006.
6. člen
Navodila iz drugega odstavka 3.a člena zakona mora minister, pristojen za finance, izdati najpozneje do 31. julija 2006.
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 432-01/03-28/4
Ljubljana, dne 13. julija 2006
EPA 914-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost