Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006

Kazalo

3451. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Študentske organizacije Slovenije, iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti ter izgradnjo in prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti (ZPSRPPP-A), stran 8508.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Študentske organizacije Slovenije, iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti ter izgradnjo in prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti (ZPSRPPP-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Študentske organizacije Slovenije, iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti ter izgradnjo in prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti (ZPSRPPP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 13. julija 2006.
Št. 001-22-114/06
Ljubljana, dne 21. julija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI UNIVERZE V LJUBLJANI, UNIVERZE V MARIBORU IN ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE SLOVENIJE, IZ NASLOVA KREDITOV, NAJETIH ZA SOFINANCIRANJE RAZŠIRITVE IN POSODOBITVE PROSTORSKIH POGOJEV IN TEHNOLOŠKE OPREMLJENOSTI TER IZGRADNJO IN PRENOVO ŠTUDENTSKIH BIVALNIH ZMOGLJIVOSTI (ZPSRPPP-A)
1. člen
V Zakonu o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Študentske organizacije Slovenije, iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti ter izgradnjo in prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti (Uradni list RS, št. 79/03) se naslov zakona spremeni tako, da se glasi: »Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Javnega zavoda Študentski domovi v Ljubljani iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti ter gradnjo in prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti.«.
2. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti iz naslova kreditov, ki jih bosta Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru najeli za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru, ter za obveznosti iz naslova kreditov, ki jih bodo Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in Javni zavod Študentski domovi v Ljubljani najeli za sofinanciranje gradnje in prenove študentskih bivalnih zmogljivosti.
Republika Slovenija daje poroštvo iz prejšnjega odstavka za kredite Univerze v Ljubljani do skupne višine glavnic 5.250.000.000 tolarjev, Univerze v Mariboru do skupne višine glavnic 1.750.000.000 tolarjev, ter za kredite Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Javnega zavoda Študentski domovi v Ljubljani za sofinanciranje gradnje in prenove študentskih bivalnih zmogljivosti, katerih skupna višina glavnic ne sme preseči 3.000.000.000 tolarjev, vse s pripadajočimi obrestmi in stroški kreditov.
Kredite do višine iz prejšnjega odstavka najamejo Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in Javni zavod Študentski domovi v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: kreditojemalci) za sofinanciranje projektov, ki jih določa Zakon o temeljnih razvojnih programih na področju izobraževanja in znanosti v letih 2003–2008 (Uradni list RS, št. 96/02).«.
3. člen
V drugem odstavku 8. člena se pred besedo »šolstvo« doda beseda »visoko«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/03-123/2
Ljubljana, dne 13. julija 2006
EPA 913-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost